Forskrift om fortsatt anvendelse av Luganokonvensjonen 1988

DatoFOR-2009-10-16-1280
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-79, LOV-1993-01-08-21
Kunngjort20.10.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om anvendelse av Luganokonvensjonen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. oktober 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 79 om endringer i tvisteloven m.m. og om samtykke til ratifikasjon av Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker del IX nr. 3. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Konvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker vedtatt i Lugano 16. september 1988 med protokoller (Luganokonvensjonen 1988) gjelder som lov i forhold til Island og Sveits.
§ 2.Dommer avsagt i Island eller Sveits og som ikke behøver å anerkjennes eller fullbyrdes etter Luganokonvensjonen 1988 protokoll nr. 1 artikkel II, har ikke rettskraft og tvangskraft her i riket.
§ 3.Fra det tidspunkt Konvensjonen om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker med protokoller og vedlegg, vedtatt i Lugano 30. oktober 2007 (Luganokonvensjonen 2007) trer i kraft for Island og Sveits, opphører samtidig denne forskriften å gjelde i forholdet mellom Norge og vedkommende stat.
§ 4.Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.