Forskrift om EØS-prosedyreregler for offentlig støtte

DatoFOR-2009-10-30-1323
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 12
Ikrafttredelse30.10.2009
Sist endret
EndrerFOR-2003-02-21-198
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-11-27-117-§1, LOV-1992-11-27-117-§5
Kunngjort03.11.2009   kl. 13.20
KorttittelForskrift om EØS-prosedyreregler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. oktober 2009 med hjemmel i lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 1 jf. § 5. Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen protokoll 26 art. 2 nr. 1 (forordning (EF) nr. 659/1999) og nr. 2 (forordning (EF) nr. 794/2004 endret ved forordning (EF) nr. 271/2008).

§ 1.Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) protokoll 3 del II, gjelder som forskrift.
§ 2.EFTAs overvåkningsorgans vedtak 195/04/COL, som endret ved EFTAs overvåkningsorgans vedtak 789/08/COL, gjelder som forskrift.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. februar 2003 nr. 198 om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg til Protokoll 3 om nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (prosedyreforordningen).

Protokoll 3 til Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol del II 

For å lese vedlegget se her: pdf.gif

Uoffisiell tekst.

EFTA Surveillance Authority Decision No 195/04/COL 

For å lese vedlegget se her: pdf.gif

Konsolidert uoffisiell versjon.