Forskrift om provisorfarmasøyters og reseptarfarmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir

DatoFOR-2009-11-03-1327
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 12
Ikrafttredelse05.11.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§11, LOV-1999-07-02-64-§40, LOV-1992-12-04-132-§10, FOR-1995-06-08-521
Kunngjort04.11.2009   kl. 10.15
KorttittelForskrift om rekvirering av Tamiflu og Relenza

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. november 2009 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 11 og § 40 og lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 10 jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr. 521.

§ 1.(Opphevet 1 juli 2010, jf. § 7.)
§ 2.(Opphevet 1 juli 2010, jf. § 7.)
§ 3.(Opphevet 1 juli 2010, jf. § 7.)
§ 4.Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonsplikt i henhold til helsepersonelloven kapittel 8 gjelder for rekvirering etter denne forskriften.

Journalene skal oppbevares i minst 10 år. De skal oppbevares slik at de ikke kommer til skade eller blir ødelagt, og at uvedkommende ikke får adgang til dem.

§ 5.Melding om bivirkninger fra rekvirenter av oseltamivir og zanamivir

Rekvirenter etter denne forskriften skal sende melding til Statens legemiddelverk ved mistanke om at bruk av oseltamivir eller zanamivir har ført til:

a)dødelige eller livstruende bivirkninger
b)bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
c)uventede eller nye bivirkninger.
§ 6.(Opphevet 1 juli 2010, jf. § 7.)
§ 7.Ikrafttredelse og opphør

Forskriften trer i kraft 5. november 2009. § 1, § 2, § 3 og § 6 opphører å gjelde 1. juli 2010.