Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

DatoFOR-2009-11-03-1334
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2009 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2013-06-19-677
EndrerFOR-2003-07-02-938
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort06.11.2009   kl. 13.55
KorttittelForskrift om tilskudd til manuskriptutvikling

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet (nå Kulturdepartementet) 3. november 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrift 19 juni 2013 nr. 677.
Oppheves ved forskrift 7 okt 2016 nr. 1196 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gir regler om Norsk filminstitutts tildeling av tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak over Kultur- og kirkedepartementets budsjettkapittel 334 - Film- og medieformål.

§ 2.Overordnede formål

Formålet med tilskuddsordningene er å fremme audiovisuelle produksjoner som kulturuttrykk og bidra til å oppfylle gjeldende politiske mål på det audiovisuelle området.

Tilskuddene skal bidra til kontinuerlig produksjon av et mangfold av audiovisuelle produksjoner som

-er basert på norsk eller samisk språk, kultur og samfunnsforhold,
-er anerkjent for høy kvalitet, kunstnerisk dristighet og nyskapning,
-utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt.

Tilskuddene skal også bidra til et profesjonelt og sterkt miljø for audiovisuell produksjon i Norge, til at norske audiovisuelle produksjoner har en sterk posisjon blant barn og unge og skal over tid bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen.

§ 3.Forvaltning

Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk filminstitutt. Enkeltvedtak med hjemmel i denne forskriften kan påklages til departementet, jf. forvaltningsloven § 28. Vedtak truffet av Norsk filminstitutt etter kunstnerisk vurdering ved konsulent eller et ekspertpanel, kan ikke påklages til departementet når det gjelder det kunstneriske eller filmfaglige skjønn etter denne forskriften, jf. forvaltningsloven § 28 fjerde ledd andre punktum.

Søkere som får avslag som nevnt i første ledd andre punktum etter kunstnerisk vurdering ved konsulent, har krav på en ny og uavhengig kunstnerisk vurdering hos Norsk filminstitutt. Søker må selv be om slik vurdering.

0Endret ved forskrift 19 juni 2013 nr. 677.
§ 4.Definisjon

I denne forskriften betyr

audiovisuell produksjon, en fiksjonsfilm, dokumentarfilm, fjernsynsserie eller interaktiv produksjon produsert for offentlig visning eller omsetning.

§ 5.Kunngjøring og informasjon om tilskuddsordningene

Norsk filminstitutt skal på egnet måte kunngjøre muligheten for å søke om tilskudd etter denne forskriften, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.3.2. Kunngjøringen skal opplyse om søknadsfrister, søknadsprosedyrer og om hvor søkere kan innhente nærmere informasjon om tilskuddsordningene.

Norsk filminstitutt skal sørge for at søkere på en enkel måte har tilgang til nærmere informasjon om regelverket for tilskuddsordningene, søknadsprosedyrer, målformuleringer, prioriteringer, klageadgang og eventuell annen informasjon som er nødvendig for søkeren.

§ 6.Generelle vilkår

For å motta tilskudd etter denne forskriften må følgende vilkår være oppfylt:

a)Søkeren må være bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.
b)Søkeren må enten ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller ha relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring.
c)Søknad om tilskudd skal være datert, undertegnet og utfylt på søknadsskjema fastsatt av Norsk filminstitutt. Alle nødvendige vedlegg skal følge søknaden, og alle søknadsdokumenter skal være på norsk. I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra språkkravet.
§ 7.Tilskudd til manuskriptutvikling

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av manuskripter av høy kunstnerisk og profesjonell kvalitet. Ordningen skal bidra til kontinuitet og produktivitet i manuskriptarbeidet og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

Tilskudd kan gis til utvikling av manuskripter til audiovisuelle produksjoner. Tilskudd kan gis frem til det foreligger en bearbeidet første versjon av manuskriptet. Tilskudd kan ikke gis til kjøp av opsjonsrett til opphavsrettslig beskyttede verk.

Søknad om tilskudd til manuskriptutvikling må gjelde et kulturprodukt. En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:

1.Handlingsbeskrivelse, prosjektbeskrivelse eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
2.Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
3.Handlingen utspiller seg i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.
4.Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader og utmåling av tilskudd skal det legges vekt på ordningens formål, samt kunstneriske og produksjonsmessige kriterier.

§ 8.Tilskudd til deltagelse på kurs i utlandet mv.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til et profesjonelt og sterkt miljø for audiovisuell produksjon i Norge gjennom talent- og kompetanseutvikling av profesjonelle norske filmarbeidere og filmkunstnere.

Tilskudd kan gis til kurs, reiser og opphold knyttet til faglig utvikling, herunder

a)kurs tilknyttet EUs medieprogram,
b)kurs- og seminarer ved utdanningsinstitusjoner på etter- og videreutdanningsnivå såfremt Norsk filminstitutt ikke har tilsvarende tilbud,
c)finansieringsfora.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader og utmåling av tilskudd skal det legges vekt på ordningens formål, samt den faglige begrunnelsen for søknaden. Tilskudd til audiovisuell utdanning ved hjelp av franske lærekrefter kan prioriteres særskilt, jf. Avtale mellom Norge og Frankrike vedrørende økonomisk, industrielt, teknologisk, vitenskapelig og kulturelt samarbeide av 3. desember 1986 nr. 1 («TROLL- avtalen»).

§ 9.Tilskudd til arbeidsstipender i Norge

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til talentutvikling og integrering av kvalifiserte fagarbeidere i den profesjonelle audiovisuelle bransjen.

Det kan gis tilskudd til arbeidsstipender, inkludert hospitering innenfor de enkelte fagområder i den audiovisuelle bransjen.

For å motta tilskudd til hospitering må søkeren legge fram en erklæring fra en relevant virksomhet om at virksomheten er villig til å ta inn søkeren som hospitant på heltid.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader og utmåling av tilskudd skal det legges vekt på ordningens formål, samt søkerens faglige begrunnelse for søknaden.

§ 10.Underretning om vedtak

Når Norsk filminstitutt har fattet vedtak, skal søkeren underrettes skriftlig om dette så snart som mulig, jf. forvaltningsloven § 27.

Underretningen om vedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket, inkludert en henvisning til de regler og faktiske forhold som vedtaket bygger på, jf. forvaltningsloven § 25.

Underretningen skal videre inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåten ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 27.

Når vedtaket innebærer tilsagn om tildeling av tilskudd skal dette bekreftes med et tilskuddsbrev, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.3.3.

Ved utbetaling av tilskudd anses søkeren for å ha akseptert de forutsetninger for tilskudd og krav til bruken av tilskuddet som framgår av tilskuddsbrevet.

§ 11.Opplysningsplikt

Søkeren plikter å gi Norsk filminstitutt alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte til produksjonen.

Etter at tilsagn om tilskudd foreligger, plikter tilskuddsmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for tilskuddet. Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet eller tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og skriftlig godkjent av Norsk filminstitutt.

§ 12.Rapportering og kontroll

Norsk filminstitutt skal sørge for nødvendig kontroll med bruken av tilskuddsmidlene. Tilskuddsmottakere skal innen en frist fastsatt av Norsk filminstitutt avgi rapport om bruken av tilskuddet.

Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

§ 13.Sanksjoner

Norsk filminstitutt kan trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom

a)tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten i § 11,
b)tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetninger fastsatt i tilskuddsbrevet etter § 10, eller

c) tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i denne forskriften eller bestemmelser eller vilkår fastsatt av Norsk filminstitutt med hjemmel i denne forskriften.

Ved krav om tilbakebetaling kan det fastsettes rente etter forsinkelsesrenteloven.

Ved grovt mislighold skal Norsk filminstitutt umiddelbart stanse alle anvisninger av tilskudd og etterhåndstilskudd til vedkommende prosjekt eller tiltak.

Dersom tilbaketrukne midler ikke blir tilbakebetalt, kan tilskuddsmottakeren utelukkes fra tilskuddsordningene i inntil tre år. Dette gjelder også ved gjentatte brudd på regelverk eller forutsetninger som nevnt i første ledd.

Fastsatte sanksjoner må være rimelige og stå i forhold til det aktuelle bruddet på regelverket eller øvrige forutsetninger som tilskuddsmottakeren har gjort seg skyldig i.

§ 14.Nærmere bestemmelser

Norsk filminstitutt kan i forskrift fastsette nærmere regler om

a)krav til søknaden,
b)nærmere vilkår for tilskudd til arbeidsstipender og satser for beregning av slike tilskudd,
c)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater,
d)rapportering om bruken av tilskudd. Kravene til rapportering skal tilpasses type tilskudd og størrelsen på det tildelte tilskuddet,
e)kreditering av Norsk filminstitutt.
§ 15.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder for søknader som mottas etter dette tidspunkt. Forskriften gjelder også for søknader om tilskudd med søknadsfrist etter 1. januar 2010, uavhengig av når søknaden er mottatt.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. juli 2003 nr. 938 om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak. Denne forskriften får likevel anvendelse for søknader som etter første ledd ikke skal behandles etter ny forskrift.