Forskrift om radioamatørlisens

DatoFOR-2009-11-05-1340
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 12
Ikrafttredelse05.11.2009
Sist endretFOR-2016-04-15-377 fra 13.06.2016
EndrerFOR-2004-06-28-1020
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§6-2, LOV-2003-07-04-83-§8-1, FOR-2003-07-04-881
Kunngjort06.11.2009   kl. 13.55
KorttittelForskrift om radioamatørlisens

Hjemmel: Fastsatt av Post- og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) 5. november 2009 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 og § 8-1, jf. funksjonsfordeling 4. juli 2003 nr. 881 innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon del I nr. 3.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 okt 2012 nr. 1017, 15 april 2016 nr. 377.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å regulere tildeling av radiofrekvenser, herunder bruk av radioutstyr for radioamatørvirksomhet. All bruk av radiofrekvenser, herunder bruk av radioutstyr for radioamatørvirksomhet skal skje på ikke-kommersiell basis. Radioamatørsendinger bør være i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer utarbeidet av radioamatørenes interesseorganisasjoner.

0Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1017.
§ 2.Radioamatørlisens og kallesignal

Den som har bestått radioamatørprøve har rett til å få radioamatørlisens.

Den som har bestått radioamatørprøve har rett til å få kallesignal. Tildeling av kallesignal skal være i samsvar med Den internasjonale teleunions radioreglement (ITU-RR) appendiks 42. Grupper og reléstasjoner kan tildeles eget kallesignal.

Den som har bestått radioamatørprøve avlagt hos myndigheter i andre land som har sluttet seg til CEPT rekommandasjon T/R 61-02, og som fremlegger dokumentasjon på dette, har rett til å få radioamatørlisens som gjelder for Norge.

§ 3.Radioamatørprøve og krav til ferdigheter

Post- og teletilsynet avholder radioamatørprøve i samsvar med krav til ferdigheter slik de fremgår av andre ledd. Pensumlitteratur er Radioamatørens ABC og temahefter utgitt av Norsk Radio Relæ Liga.

For å bestå radioamatørprøven kreves det kjennskap til følgende områder:

1)elektrisitetslære, elektromagnetisk feltteori og radioteori
2)komponentlære
3)elektriske kretser
4)mottakere
5)sendere
6)antenner og transmisjonslinjer
7)bølgeutbredelse
8)måleteknikk
9)interferens og immunitet
10)sikkerhet
11)operasjonsteknikk
12)nasjonale og internasjonale regler og prosedyrer.

Radioamatøren skal der det er relevant kunne utføre enkle beregninger i tilknytning til de emner det kreves kjennskap til.

Post- og teletilsynet bestemmer kriteriene for bestått radioamatørprøve.

0Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1017.
§ 4.Bruk av kallesignal

Kallesignalet skal sendes ved begynnelse og slutt av hver radioforbindelse og ved passende intervaller under en radioforbindelse.

Ved bruk av radioamatørstasjon på Svalbard og Bjørnøya nyttes prefiks JW, på Jan Mayen prefiks JX og på Bouvetøya, Peter Is Øy og norske landområder i Antarktis prefiks 3Y. Radioamatører som har et norsk kallesignal som ikke begynner med LA benytter et av de aktuelle prefiksene (JW, JX eller 3Y) foran sitt norske kallesignal, for eksempel JW/LB1XX.

0Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1017.
§ 5.Tillatelse til bruk av frekvenser

Innehaver av radioamatørlisens tillates å bruke følgende frekvensbånd med angitte vilkår:

FrekvensbåndStatusTillatt maksimal utgangseffekt fra sender (watt)Tillatt maksimal båndbreddeSpesielle vilkår
135,7-137,8kHzSekundær2001 kHzMaksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W e.i.r.p.
472-479kHzSekundær100Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W e.i.r.p.
1810-1850kHzPrimær10006 kHz
1850-2000kHzSekundær106 kHzSendeeffekten skal være maksimalt 10 W i gjennomsnitt uavhengig av modulasjonstype.
3500-3800kHzPrimær10006 kHz
5260-5410kHzSekundær1006 kHz
7000-7200kHzPrimær10006 kHz
10100-10150kHzSekundær10001 kHz
14000-14350kHzPrimær10006 kHz
18068-18168kHzPrimær10006 kHz
21000-21450kHzPrimær10006 kHz
24740-24890kHzSekundær10006 kHz
24890-24990kHzPrimær10006 kHz
28000-29700kHzPrimær100018 kHz
50-52MHzSekundær10018 kHz
70,0625-70,0875MHzSekundær10016 kHz
70,1375-70,3125MHzSekundær10016 kHz70,1875-70,2625 MHz tillates ikke brukt i Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.
70,3625-70,3875MHzSekundær10016 kHz
70,4125-70,4625MHzSekundær10016 kHz
144-146MHzPrimær30018 kHz
432-438MHzPrimær30030 kHz
1240-1300MHzSekundær10020 MHz
2300-2450MHzSekundær10020 MHz
3400-3410MHzSekundær1007 MHz
5650-5850MHzSekundær10020 MHz
10,25-10,50GHzSekundær10050 MHz
24,0-24,05GHzPrimær10050 MHz
24,05-24,25GHzSekundær10050 MHz
47,0-47,2GHzPrimær10050 MHz
76,0-77,5GHzSekundær10050 MHz
77,5-78GHzPrimær10050 MHz
78-81GHzSekundær10050 MHz
122,25-123GHzSekundær10050 MHz
134-136GHzPrimær10050 MHz
136-141GHzSekundær10050 MHz
241-248GHzSekundær10050 MHz
248-250GHzPrimær10050 MHz

Radiotjenester med primær status har samme rettigheter i samme frekvensbånd. Radiotjenester med sekundær status skal ikke forstyrre radiotjenester med primær status og må akseptere forstyrrelser fra slike.

Tillatt maksimal utgangseffekt fra sender skal forstås som den maksimale øyeblikkseffekt som leveres til antennesystemet inkludert transmisjonslinjer og eventuelle passive tilpasningsledd.

Hvis sending fra radioamatørstasjon forårsaker forstyrrelser skal utgangseffekten fra radioamatørstasjonen reduseres til 100 watt.

0Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1017.
§ 6.Tillatelse til bruk av radioutstyr

Innehaver av radioamatørlisens tillates å ta i bruk radioutstyr som ikke omfattes av generell tillatelse gitt i lov om elektronisk kommunikasjon § 8-1 første ledd jf. forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Utstyret må være i samsvar med krav i ITU-RR artikkel 25. Kravet gjelder ikke i nødssituasjoner, jf. ITU-RR artikkel 4.9.

Radioutstyr som ikke omfattes av generell tillatelse gitt i lov om elektronisk kommunikasjon § 8-1 første ledd, jf. forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr, skal være innrettet og brukes slik at uønsket utstrålt effekt utenfor frekvensbånd angitt i § 5 er mindre enn 2,5 mikrowatt over 30 MHz og mindre enn 50 milliwatt under 30 MHz.

Utstyr som omfattes av første ledd kan ikke overdras til andre enn de som har radioamatørlisens eller er registrert radioforhandler.

0Endret ved forskrift 15 april 2016 nr. 377 (i kraft 13 juni 2016).
§ 7.Begrensninger i hva som kan sendes

Det er ikke tillatt å sende direkte eller indirekte betalte meldinger.

Det er ikke tillatt å sende krypterte meldinger. Ved digital kommunikasjon skal det brukes allment tilgjengelige protokoller. Innholdet i meldingen skal kunne leses av allment tilgjengelige programmer.

§ 8.Sanksjoner ved overtredelse

Ved brudd på plikter etter forskriften kan Post- og teletilsynet fastsette sanksjoner i medhold av lov om elektronisk kommunikasjon kapittel 10. Dette omfatter også overtredelsesbot etter § 10-13 første ledd nr. 2 for brudd på pliktene etter forskriftens § 5 til § 7.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 28. juni 2004 nr. 1020 om radioamatørlisens.