Forskrift om flytelefonistsertifikat (flytelefonistforskriften) BSL C 5-2a

DatoFOR-2009-11-18-1383
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2014-09-23-1242 fra 13.11.2014
EndrerFOR-2002-12-03-1345
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-4, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort20.11.2009   kl. 13.40
KorttittelFlytelefonistforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 18. november 2009 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-4 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 feb 2011 nr. 159, 23 sep 2014 nr. 1242.

§ 1.Krav for utstedelse

Søker til flytelefonistsertifikat må ha fylt 15 år, ha gjennomgått godkjent utdanning og bestått teoretiske og praktiske prøver slik denne forskriften krever.

§ 2.Teoripensum

Pensum til den teoretiske prøven skal inneholde temaene omhandlet i vedlegg 1.

Kravet til kunnskapsnivå er gradert med betegnelsene «kunnskap» eller «kjennskap». For graden «kunnskap» skal kandidaten lære stoffet og kunne besvare detaljerte spørsmål. For graden «kjennskap» skal kandidaten gjennomgå stoffet og være i stand til å finne frem til og forstå innholdet i relevante bestemmelser, samt besvare generelle spørsmål om emnet.

§ 3.Praktisk utdanning

Søker skal ha gjennomgått praktisk utdanning i flytelefoni og bestått prøve godkjent av Luftfartstilsynet.

Prøven skal inneholde elementene

a)Apparatbehandling
1)Bruk og behandling av mikrofon, høretelefoner eventuelt høyttaler, volumkontroll, frekvensvelger, kanalvelger m.m.
2)Betjening av VHF radiostasjoner i luftfartøy
3)Bruk av nødradioutstyr.
b)Radiokommunikasjon
1)Fonetisk alfabet og siffergrupper
2)Opprettelse av radiosamband
3)Testing av radiotelefonistasjoner
4)Radioprosedyrer og fraseologi for VFR-flyging
5)Anmodning om og mottaking av vanlige meldinger, klareringer, værrapporter, banestatus, trafikkopplysninger og lignende
6)Anmodninger om peilinger
7)Nød- og ilmeldinger
8)Utveksling av øvrige meldinger.
§ 4.Språkpåtegning

Flytelefonistsertifikat eller tilsvarende rettighet utstedes med en påtegning som angir innehaverens språklige ferdighetsnivå.

§ 5.Bedømmelse av språkferdigheter

Innehaver av eller søker til flytelefonisertifikat skal gjennomføre en prøve i språkferdigheter i norsk eller engelsk for Luftfartstilsynet eller organisasjon godkjent til å avholde en slik prøve. Kravene til språkferdigheter gjelder bruk av fraseologi og vanlig språk.

For å bestå prøven kreves det at søker oppnår ferdighetsnivå fire, fem eller seks i språkferdighetsskalaen i vedlegg 2. Kandidaten skal bedømmes i de seks kategoriene uttale, struktur, ordforråd, flyt, forståelse og samhandling. Det endelige ferdighetsnivået skal settes lik det laveste oppnådde nivå innenfor de seks kategoriene.

Hvis søkeren ikke består språkprøven i engelsk, begrenses sertifikatet til å gjelde kun i norsk luftrom. Hvis søker ikke består språkprøven i norsk, må vedkommende bestå i engelsk.

0Endret ved forskrift 18 feb 2011 nr. 159.
§ 6.Språkferdighetsprøvens innhold

Prøven skal teste kandidatens evner til å

a)kommunisere på en effektiv måte i rene muntlige situasjoner, ansikt til ansikt og ved bruk av radio,
b)kommunisere om alminnelige, konkrete og arbeidsrelaterte emner på en nøyaktig og tydelig måte,
c)anvende hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier for å utveksle meldinger og gjenkjenne og oppklare misforståelser, deriblant kontrollere, bekrefte eller presisere opplysninger i en alminnelig eller arbeidsrelatert situasjon,
d)kunne relativt lett løse språklige utfordringer i forbindelse med at komplikasjoner eller uforutsette hendelser oppstår i forbindelse med en rutinemessig arbeidssituasjon, eller en kommunikasjonsoppgave som de ellers er fortrolige med,
e)benytte en dialekt eller en aksent som er forståelig innenfor luftfartsmiljøet.
§ 7.Gjennomføring av prøve i språkferdigheter

Prøven kan avlegges i forbindelse med ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, enten i luftfartøy, simulator eller i et godkjent simulert operativt miljø.

Prøven skal avlegges for kontrollant eller organisasjon for språktesting godkjent av Luftfartstilsynet.

§ 8.Språkpåtegningens gyldighetstid

Språkferdighet angis etter en skala på seks ferdighetsnivåer. Språkferdighet på nivå 1 til 3 medfører ikke bestått, og påtegnes ikke sertifikatet eller tilsvarende rettighet. Språkferdighet på nivå 4 til 6 gir språkpåtegning der

a)nivå 4 er gyldig i tre år,
b)nivå 5 er gyldig i seks år,
c)nivå 6 er gyldig på ubestemt tid.
§ 9.Godkjenning av organisasjoner for språktesting

Søknad om tillatelse til å utøve språktestvirksomhet skal være vedlagt en håndbok som beskriver virksomhetens

a)navn, adresse og hvem som er ansvarlig for virksomheten,
b)organisasjon, herunder forventet antall språkkontrollanter,
c)detaljert beskrivelse av språkferdighetsprøvens innhold og metode for gjennomføring,
d)program for standardisering og kvalitetssikring.

Håndboken skal godkjennes av Luftfartstilsynet.

§ 10.Gyldighetstid og forlengelse av organisasjonsgodkjenning

Første gangs godkjenning utstedes gjeldende for ett år og kan deretter forlenges for tre år av gangen.

Hvis organisasjonen ikke lengre oppfyller vilkårene, er godkjenningen å anse som satt ut av kraft. Dette gjelder ikke dersom forholdene blir rettet innen en frist fastsatt av Luftfartstilsynet.

§ 11.Godkjenning av norsk militær utdanning av flytelefonister

Dersom vilkårene for å få utstedt sivilt flytelefonistsertifikat er oppfylt, kan søker med militær utdanning i flytelefoni få utstedt sertifikat uten å avlegge nye prøver. Søker må likevel gjennomføre en prøve i språkferdigheter i norsk og engelsk slik denne forskriften krever.

§ 12.Gjensidig godkjenning av utenlandsk flytelefonistsertifikat og språkferdighetsnivå

Flytelefonistsertifikat eller tilsvarende rettigheter og påtegninger utstedt av medlemsstater i Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) og Joint Aviation Authorities (JAA), er likestilt med norsk sertifikat og rettigheter. Det kan etter søknad utstedes norsk sertifikat med tilsvarende rettigheter.

Luftfartstilsynet kan godkjenne flytelefonistsertifikat utstedt av andre ICAO - medlemsstater. Det må foretas en konkret vurdering om søker innehar nødvendig kompetanse. Det kan blant annet legges vekt på at søkerens dokumenterte utdanning, avlagte prøver og erfaring er sammenliknbar med kravene i denne forskriften.

Første og annet ledd gjelder ikke for sertifikat utstedt av myndighet som ikke gjensidig godkjenner norske sertifikat.

§ 13.Godkjenning av språktest avlagt i utlandet

Språktest som er godkjent av annen stat, og som tilsvarer kravene i denne forskriften, kan legges til grunn for påtegning av språkferdighetsnivået i et norsk sertifikat. Dersom staten ikke er medlem av EASA eller JAA, kan påtegningen begrenses til vedkommende stats luftfartøy. Dokumentasjon for bestått prøve skal sendes Luftfartstilsynet.

§ 14.Gyldighet

Et flytelefonistsertifikat er gyldig i ti år. Hvis rettigheten til å benytte flytelefoni er innført i et luftfartssertifikat, har rettigheten samme gyldighetsperiode som sertifikatet den er innført i.

§ 15.Rettigheter

Et flytelefonistsertifikat eller tilsvarende rettighet som omhandlet i denne forskrift, gir innenfor gyldighetsperioden for sertifikat og språkrettighet, innehaveren rett til å betjene luft- og bakkestasjoner benyttet til flytelefoni.

§ 16.Forlengelse og gjenutstedelse

For å få forlenget et separat flytelefonistsertifikat, må innehaveren dokumentere å ha betjent radiotelefonistasjon for luftfart i løpet av de siste fem år. Ved gjenutstedelse må prøve avlegges for Luftfartstilsynet. Rettighet til å benytte flytelefoni innført i et annet luftfartssertifikat, må forlenges sammen med dette sertifikatet.

§ 17.Tilbakekall

Hvis innehaver av flytelefonistsertifikat eller tilsvarende rettighet, autorisasjon eller godkjenning utstedt etter denne forskrift ikke lengre oppfyller vilkårene eller det er tvil om vilkårene er oppfylt, kan Luftfartstilsynet straks begrense eller tilbakekalle denne.

§ 18.Dispensasjon

Hvis søker fremskaffer dokumentasjon som er egnet til å forsikre luftfartstilsynet om at vedkommendes utdanning og erfaring minst oppfyller kravene i forskriften, kan Luftfartstilsynet etter en konkret vurdering dispensere fra forskriften.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 3. desember 2002 nr. 1345 om flytelefonistsertifikat (BSL C 5-2a).

§ 20.Overgangsbestemmelse for gjennomføring av språkprøve for flygere

For flyging utenfor norsk luftrom må språkprøve etter forskriftens bestemmelser være avlagt innen 5. mars 2011.

For flyging utelukkende innenfor norsk luftrom hvor det benyttes radiokommunikasjon, skal språkprøve etter forskriftens bestemmelser være avlagt innen 8. april 2012. Dersom språkprøve etter forskriftens bestemmelser ikke er avlagt tidligere, må slik prøve etter 4. mars 2011 avlegges samtidig med utstedelse, fornyelse eller gjenutstedelse av luftfartssertifikat eller rettighet tilknyttet et slikt sertifikat.

0Tilføyd ved forskrift 18 feb 2011 nr. 159.

Vedlegg 1 - Teoripensum

KunnskapKjennskap
1.Generelle bestemmelser
1.1Radiostasjon i luftfartøy
- Typegodkjennelse
Radiokonsesjon
- Installasjon, vedlikehold, modifikasjon
X
1.2Lov om luftfart, § 5-4, § 5-5 og § 5-8X
Bestemmelser for sivil luftfart - Luftfartssertifikater og -bevis - BSL C
Forskrift om flytelefonistsertifikat, BSL C 5-2aX
1.3Bestemmelser for sivil luftfart - Driftsbestemmelser - BSL D
D 3-1, pkt. 7.1 KommunikasjonsutstyrX
1.4Forskrift 23. september 2014 nr. 1242 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer § 18 og forordning (EU) nr. 923/2012 SERA.8015(b), SERA.8020, SERA.8025, SERA.8030, SERA.8035 og SERA.11001(a).
F 1-1 § 2-26 til og med § 2-35X
1.5Lufttrafikktjenestens oppbygging og enheter
FlygeinformasjonsregionX
Kontrollert luftrom - luftleder - terminalområder - kontrollsonerX
Trafikkinformasjonsområder/trafikkinformasjonssonerX
1.6Lufttrafikktjenestens radiotelefonisystem i den mobile tjenesteX
1.7Konsesjonsdokument for radiotelefonistasjon om bord i luftfartøyX
Taushetsløfte. Bestemmelse om innførsel og salgX
1.8Definisjon av luftfartsstasjon (Aeronautical station) og luftfartøystasjon (Aircraft station). (ICAO Annex 10)X
1.9Definisjon av fast tjeneste (AFTN) og mobil tjeneste. (ICAO Annex 10)X
2.Internasjonale bestemmelser for mobil radiotelefoni i sivil luftfart (BSL H, BSL G, AIP - Norge)
2.1Alminnelig trafikk
2.1.1Tidssystem (UTC)X
2.1.2Språk (engelsk eller norsk)X
Hvis norsk anvendes under den praktiske prøven blir flytelefonistsertifikatet begrenset til bruk innenfor norsk luftrom
2.1.3Uttale og sending av bokstaver. Bokstavering av ord. Fonetisk alfabetX
2.1.4Uttale og sending av sifferX
2.1.5Standard fraseologi som anvendes ved radiotelefonering i sivil luftfartX
2.1.6Sendeteknikk og sendedisiplinX
2.1.7Valg av frekvensX
2.1.8Kalling. Kallesignal for luftfartøy og bakkestasjoner. Forkortet kallesignalX
2.1.9Etablering av radiosambandX
2.1.10Testsendinger for kontroll av utstyr. Svar på testsendingerX
2.1.11LeselighetsskalaX
2.1.12Kategorier av meldinger som tillates sendt over det mobile sambandsnettet:X
a) NødmeldingerX
b) IlmeldingerX
c) Meldinger om peilingerX
d) FlygesikkerhetsmeldingerX
e) Meteorologiske meldingerX
f) FlygeregularitetsmeldingerX
2.1.13Prioritetsrekkefølge for meldingerX
2.1.14Sammenslutning av meldinger (kalling og tekst)X
2.1.15Utveksling av meldingerX
Herunder skal det legges vekt på at kandidaten blir fortrolig med prosedyrer ved sending og mottaking av de mest vanlige meldinger, som f.eks. klareringer, posisjonsrapporter, baneforhold, værrapporter, trafikkopplysninger og lignende i forbindelse med VFR-flyging
2.1.16Opplysning om og identifikasjon av sendefrekvensX
2.1.17Korrigering og gjentakelse av meldingerX
2.1.18Kansellering av meldingerX
2.1.19Kvittering for mottak av meldinger. Tilbakelesing (read back) av meldingerX
2.1.20Avslutning av samtaleX
2.1.21Framgangsmåter ved brudd i radiosambandetX
2.1.22RadiomottakerfeilX
2.1.23BlindsendingerX
2.1.24Overgang til annen frekvens, opprettelse av samband med annen luftfartsstasjonX
2.2Særlige bestemmelser for nødtrafikk
2.2.1Generelt om nødtrafikkX
2.2.2Internasjonale nødfrekvenser for radiotelefoniX
2.2.3Internasjonalt nødsignal (MAYDAY) for radiotelefoniX
2.2.4Nødkalling, nødmelding og nødtrafikkX
a) Framgangsmåter for luftfartøy som er i nødX
b) Framgangsmåter for den anropte stasjon eller den stasjon som først kvitterer for mottak av nødmeldingX
c) Framgangsmåter for alle andre stasjonerX
2.2.5Kvittering for mottak av nødmeldingX
2.2.6Påbud om radiotaushet for stasjoner som ikke deltar i nødtrafikkenX
2.2.7Opphør av nødtrafikk og radiotaushetX
2.3Særlige bestemmelser om iltrafikk
2.3.1Internasjonalt ilsignal (PAN) for radiotelefoni. Signalets betydningX
2.3.2Ilkalling, ilmelding og iltrafikkX
a) Framgangsmåter for luftfartøy som sender ilmeldingX
b) Framgangsmåter for den anropte stasjon eller den stasjon som først kvitterer for mottak av ilmeldingX
c) Framgangsmåter for alle andre stasjonerX
2.4Radiotelefoni i forbindelse med VDF
2.4.1Generelt om VDFX
2.4.2Framgangsmåter ved anmodning om peilinger og mottak av peileinformasjonerX
2.4.3Forkortelser (Q-koder) for peilingerX
2.4.4Klassifisering av peilinger og posisjonerX
2.5Radioteknikk
2.5.1Installasjoner i luftfartøyX
2.5.2Spenning, strøm, motstandX
2.5.3Likestrøm, vekselstrømX
2.5.4Radiobølger genereltX
2.5.5Radiobølgers forplantningX
2.5.6MF radiotelefoniX
2.5.7VHF radiotelefoniX
2.5.8HF radiotelefoniX
2.5.9ModulasjonX
2.5.10FrekvensvalgX
2.5.11Simplex - DuplexX
2.5.12BlyakkumulatorenX
2.5.13BatterikoplingerX
2.5.14VHF/UHF nødradiopeilesenderX
2.5.15RadiosenderX
2.5.16RadiomottakerX
2.5.17AntenneX
0Endret ved forskrift 23 sep 2014 nr. 1242 (i kraft 13 nov 2014).

Vedlegg 2 - Språkferdighetsskala 

For å lese vedlegget se her: pdf.gif