Forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.

DatoFOR-2009-11-24-1400
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2011, 01.01.2013, dep. bestemmer for Jan Mayen
Sist endretFOR-2012-07-13-743
EndrerFOR-1987-06-15-506
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§3, LOV-2007-02-16-9-§4, LOV-2007-02-16-9-§5, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§7, LOV-2007-02-16-9-§8, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§15, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§27, LOV-2007-02-16-9-§42, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort27.11.2009   kl. 14.50
Rettet01.01.2010 (ikrafttredelsesnoter)
KorttittelForskrift om drift av små passasjerfartøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 24. november 2009 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 15, § 16, § 21, § 27 og § 42, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
Endringer: Endret ved forskrifter 7 juli 2010 nr. 1080, 2 jan 2012 nr. 40, 22 feb 2012 nr. 175, 13 juli 2012 nr. 743.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder for rederier som opererer fartøy som fører 12 eller færre passasjerer i norsk territorialfarvann, og på elver og innsjøer. Forskriften gjelder også på Svalbard og Jan Mayen.
(2) Forskriften gjelder ikke for:
a)fartøy som anvendes i rutetrafikk
b)fartøy som anvendes til organisert lege- og ambulansetjeneste
c)fartøy som anvendes til organisert skoleskyss
d)fartøy som fører et mindre antall passasjerer enn en person for hver 25 bruttotonnasje enhet
e)fartøy som lånes eller leies ut uten fører, mannskap eller instruktør
f)tenderfartøy
g)beredskapsfartøy når det anvendes til utrykning
h)fartøy som ikke anvendes i næringsvirksomhet.
0Endret ved forskrifter 7 juli 2010 nr. 1080 (i kraft 1 jan 2011), 13 juli 2012 nr. 743.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Beredskapsfartøy: Fartøy som er tillagt oppgaver i forbindelse med fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten, samt vakthold rundt innretninger.
b)Forskrift om kvalifikasjonskrav: Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.
c)Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy: Forskrift 20. desember 2004 nr. 1820 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv.
d)Forskrift om skipsmedisin: Forskrift 9. mars 2001 nr. 439 om skipsmedisin.
e)Nødhavn: Landingsplass for mannskap hvor landbasert assistanse kan gjøres tilgjengelig, og hvor mannskap og passasjerer kan søke ly for været.
f)Passasjer: Enhver person om bord med unntak av
1)Skipsføreren og medlemmer av besetningen.
2)Andre personer ansatt i skipets tjeneste og som inngår i skipets permanente beredskapsorganisasjon.
3)Barn under ett år.
g)Rutetrafikk: En rekke seilinger for å sikre forbindelsen mellom de samme to havner, eller en rekke seilinger til og fra samme havn uten mellomliggende anløp
1)i forhold til en offentlig rutetabell, eller
2)med slik regelmessighet eller hyppighet at de fremstår som en systematisk rekke seilinger.
h)SOLAS: Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs.
i)Tenderfartøy: Fartøy som brukes til å frakte passasjerer til og fra et større fartøy og som er å anse som en del av fartøyets utrustning.
0Endret ved forskrifter 7 juli 2010 nr. 1080 (i kraft 1 jan 2011), 2 jan 2012 nr. 40, 22 feb 2012 nr. 175 (i kraft 1 mars 2012), 13 juli 2012 nr. 743.
§ 3.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

Kapittel 2. Krav til sikkerhetsstyringssystem mv.

§ 4.Sikkerhetsstyringssystem
(1) Rederiet skal etablere et sikkerhetsstyringssystem der det dokumenteres at kravene til det enkelte fartøy i denne forskriften er oppfylt. Rederiet og føreren av fartøyet skal for å sikre forsvarlig drift, oppfylle sine plikter etter skipssikkerhetsloven, forskriften her og andre forskrifter som gjelder for fartøyet gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven.
(2) Sikkerhetsstyringssystemet skal som minimum inneholde følgende:
a)Beskrivelse av virksomheten.
b)Beskrivelse av operasjonsområdet.
c)Beskrivelse av risikofaktorer for mannskap og passasjerer, samt tilhørende planer og tiltak for å redusere disse.
d)System for registrering av uønskede hendelser og beskrivelse av korrigerende tiltak for å hindre gjentakelse av disse.
e)System for planlegging av operasjoner, herunder innhenting av nødvendig informasjon.
f)Beskrivelse av fartøy(ene), herunder tekniske spesifikasjoner og utrustning.
g)Rutiner for vedlikehold.
h)Beredskapsplan, herunder rutiner for øvelse.
(3) Sikkerhetsstyringssystemet skal innsendes til Sjøfartsdirektoratet på begjæring.
(4) Sikkerhetsstyringssystemet skal være etablert senest 6 måneder etter denne forskriftens ikrafttredelse.
(5) Rederiet skal utføre årlig egenkontroll av sikkerhetsstyringssystemet og interne rutiner i henhold til kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet kan når som helst kreve fremlagt dokumentasjon for at slik egenkontroll er utført.
0Endret ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1080 (i kraft 1 jan 2011).
§ 5.Sikkerhetsorientering
(1) Rederiet skal sørge for at passasjerene får en sikkerhetsorientering umiddelbart før avgang. Orienteringen skal tilpasses turens formål og skal minimum omfatte følgende:
a)Bruk av redningsredskaper.
b)Bruk av sikkerhetsutstyr.
c)Hvordan passasjerene skal forholde seg i en nødssituasjon.
d)Spesielle situasjoner som kan forventes i løpet av turen.
(2) Gravide, samt personer med rygg-, nakke-, eller bekkenskader eller tilsvarende helseplager skal informeres særlig om risikoen i forbindelse med fartøy som opererer med hastigheter over 20 knop.

Kapittel 3. Operasjonsbegrensninger

§ 6.Operasjonsbegrensninger i alle områder utenom Svalbard og Jan Mayen

Fartøy konstruert uten overbygning som gir beskyttelse mot været for alle passasjerer og som opererer med en hastighet over 20 knop er underlagt følgende operasjonsbegrensninger:

a)Helårig operasjon er tillatt i fartsområde 3 og mindre.
b)I perioden 15. april-15. september er operasjon tillatt i alle fartsområder innenfor territorialgrensen.
c)I fartsområde 3 og større, skal avstanden til nødhavn ikke overstige 5 nautiske mil, med mindre det innfor samme avstand befinner seg følgefartøy med kapasitet til alle passasjerer som befinner seg om bord i de fartøy som følges.
d)Operasjoner skal kun gjennomføres i dagslys og under gode siktforhold.
e)Fartøyet kan ikke føre passasjerer under 14 år, med mindre hver slik passasjer er ledsaget av en voksen.
§ 7.Operasjonsbegrensninger på Svalbard
(1) Fartøy konstruert med overbygning som gir beskyttelse mot været for alle passasjerer kan bare gjennomføre operasjoner i territorialfarvannet ved Svalbard i perioden 1. mai–31. oktober.
(2) Fartøy konstruert uten overbygning som gir beskyttelse mot været for alle passasjerer kan bare gjennomføre operasjoner i territorialfarvannet ved Svalbard i perioden 1. mai–30. september. For slike fartøy gjelder i tillegg følgende operasjonsbegrensninger:
a)Ved operasjoner utenfor Isfjorden skal avstand til land ikke overstige 5 nautiske mil, med mindre det innenfor samme avstand befinner seg følgefartøy med kapasitet til alle passasjerer som befinner seg om bord i de fartøy som følges.
b)Operasjoner skal kun gjennomføres under gode siktforhold.
c)Fartøyet kan ikke føre passasjerer under 14 år, med mindre hver slik passasjer er ledsaget av en voksen.
d)Operasjoner kan kun gjennomføres i følgende områder:
i.Isfjorden, avgrenset vestover av en rett linje mellom posisjonene N 78° 11.833′, Ø 12° 58.750′ (Daudmannsodden) og N 78° 03.066′, Ø° 13 33.066′ (Revleodden).
ii.Kongsfjorden, Krossfjorden, Lilliehöökfjorden, Möllerfjorden og den nordlige del av Forlandsundet. Området avgrenses vestover av en rett linje mellom posisjonene N 79° 06.850′, Ø° 11 10.283′ (Kapp Mitra) og N° 78 53.766′, Ø° 10 27.750′ (Fuglehuken) og sørover av en rett linje mellom posisjonene N° 78 43.667′, Ø° 11 11.250′ (Murraypynten) og N° 78 43.417′, Ø° 11 26.167′ (Sarstangen).
iii.Bellsund, Van Keulenfjorden og Van Mijenfjorden. Området avgrenses vestover av en rett linje mellom posisjonene N° 77 43.217′, Ø° 13 56.583′ (Kapp Martin) og N° 77 34.583′, Ø° 14 14.083′ (Kapp Lyell).
(3) Etter anbefaling fra Sysselmannen på Svalbard kan Sjøfartsdirektoratet utvide tidsperiodene for operasjoner angitt i første og annet ledd dersom dette anses sikkerhetsmessig forsvarlig.
0Tilføyd ved forskrift 13 juli 2012 nr. 743.
§ 8.Operasjonsbegrensninger på Jan Mayen

(Fastsettes senere)

Kapittel 4. Konstruksjon og utstyr

§ 9.Krav til konstruksjonskategori
(1) Fartøyet skal minst være konstruert og bygd for å tåle vindstyrke og bølgehøyde som angitt for sin kategori med hensyn til stabilitet, oppdrift og andre relevante grunnleggende krav omhandlet i vedlegg 1 i forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy.
(2) Fartøy som tilfredsstiller ekvivalente eller strengere krav til teknisk sikkerhet enn de som stilles i henhold til første ledd må kunne dokumentere dette.
§ 10.Radiokommunikasjon og radioutstyr
(1) Under operasjon skal fartøyet til en hver tid kunne:
a)sende skip-til-land nødalarm ved hjelp av to forskjellige og uavhengige nødalarmeringskilder
b)motta land-til-skip nødalarm
c)sende og motta skip-til-skip nødalarm
d)sende og motta nød- og redningskommunikasjon
e)motta maritim sikkerhetsinformasjon
f)sende og motta bro-til-bro kommunikasjon.
(2) Kravene i første ledd skal oppfylles ved hjelp av radioutstyr som beskrevet i tabellen nedenfor: 
UtstyrFartsområderNoter
1 og mindre234Liten kystfart og Svalbard
a)VHF radioutstyr. med DSC og vaktmottaker for kanal 70 (VHF/DSC), tilkoblet fartøyets navigasjonsmottaker111111
b)NAVTEX-mottaker----16
c)Fri-flyt satellitt nødpeilesender (EPIRB)---112
d)Radartransponder (Radar-SART) eller AIS-transponder (AIS-SART)---114
e)Toveis VHF-radiotelefonapparat (håndholdt VHF)111115
 

Noter: 

Note 1:

-VHF/DSC skal normalt kunne drives fra fartøyets hovedenergikilde. Ved feil på hovedenergikilden skal VHF/DSC kunne drives fra en reservekraftkilde som skal være plassert i øvre del av fartøyet.
-Reservekraftkilden skal ha en kapasitet på minst 6 timer.
-Fartøy uten overbygning, og som kan oppnå en hastighet over 20 knop, skal ha hodesett med mikrofon som kan tilkoples VHF-utstyret. 

Note 2:

-Satellitt fri-flyt nødpeilesender skal være montert slik at den med størst mulig grad av sannsynlighet vil flyte opp til overflaten og sende nødalarm, uten fare for å bli sittende fast i rekkverk eller lignende, dersom fartøyet skulle synke.
-På fartøy konstruert uten overbygning og på andre fartøy som er av en slik konstruksjon at det er overveiende sannsynlig at det ikke vil synke dypt nok til at en fri-flyt satellitt nødpeilesender vil bli utløst og flyte til overflaten, og hvor overbygningen er konstruert slik at manuell aktivering vanskelig kan finne sted, kan en manuell satellitt nødpeilesender erstatte en fri-flyt satellitt nødpeilesender. 

Note 4:

-Radar-SART/AIS-SART skal plasseres nær styreposisjon, slik at den lett kan aktiveres og bringes til en redningsfarkost. 

Note 5:

-Kravet gjelder kun der det er krav til redningsflåte(r).
-Fartøyet skal utstyres med ett toveis, bærbart VHF-radiotelefonapparat pr. redningsflåte som er nødvendig for å evakuere det samlede antall personer som fartøyet fører.
-Toveis, bærbare VHF-radiotelefonapparat skal ha tilstrekkelig batterikapasitet for hele reisen. I tillegg skal det finnes et forseglet reservebatteri. 

Note 6:

-NAVTEX-mottakter skal kunne motta både på 490 og 518 kHz.
-Kravet til NAVTEX-mottaker kan fravikes dersom det dokumenteres at navigasjons- og værvarsler kan mottas på annen måte.
(3) Fartøy som omfattes av denne forskriften skal ha Sikkerhetssertifikat for Radio utstedt av et godkjent radioinspeksjonsforetak.
(4) Sikkerhetssertifikat for radio utstedes etter tilfredsstillende radiokontroll for en periode på maksimum 5 år.
(5) Radioutstyret skal gjennomgå én periodisk radiokontroll i sertifikatperioden, dersom sikkerhetssertifikatet for radio er utstedt for en periode på mer enn 3 år.
(6) Radioutstyret skal være CE-merket eller tilfredsstille forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr (Skipsutstyrsforskriften).
0Endret ved forskrifter 7 juli 2010 nr. 1080 (i kraft 1 jan 2011), 13 juli 2012 nr. 743.
§ 11.Elektriske anlegg
(1) Fartøyets elektriske anlegg skal til enhver tid tilfredsstille kravene i forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy vedlegg 1.
(2) Det elektriske anlegg skal til enhver tid tilfredsstille krav til maritime elektriske anlegg stilt i forskrifter gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
§ 12.Navigasjonsutstyr
(1) Fartøyet skal være utstyrt med et kompass. Kompasset skal være fastmontert og skal være egnet for fartøyets hastighets- og bevegelsesegenskaper.
(2) Fartøyet skal være utstyrt med et sett topp-, akter- og sidelanterner.
(3) Sikten fra styreposisjonen skal tilfredsstille EN ISO 11591.
(4) Fartøyet skal ha om bord nødvendige og oppdaterte kart og nautiske publikasjoner mv. for det aktuelle operasjonsområdet.

Kapittel 5. Redningsmidler

§ 13.Redningsredskaper
(1) Alle fartøy skal minst ha følgende redningsredskaper om bord:
a.Redningsflåte med kapasitet til alle om bord, som minst tilfredsstiller standarden ISO 9650-1.
b.Egnet CE-merket flyteutstyr med minst 100 N oppdrift til alle om bord. Barn skal ha tilgang på egnet CE-merket flyteutstyr tilpasset barnets størrelse.
c.En livbøye med lys.
d.En flytende kastering festet til minst 30 meter flytende line.
e.Tre fallskjermlys og tre håndbluss.
f.En redningsgrind eller tilsvarende innretning som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet.
(2) Første ledd bokstavene a til c gjelder ikke for:
a.fartøy hvor alle om bord er iført egnet CE-merket heldekkende flytedrakt som alene, eller i kombinasjon med annet CE-merket flyteutstyr, gir en oppdrift på minst 150 N. Passasjerer som skal dykke kan under seilas være iført dykkerdrakt som alene, eller i kombinasjon med CE-merket flyteutstyr, gir en oppdrift på minst 150 N.
b.fartøy under 15 m største lengde som opererer i hastigheter under 10 knop i fartsområde 2 og mindre i perioden 15. april–15. september når alle om bord er iført egnet CE-merket flyteutstyr med minst 50 N oppdrift.
(3) Flyteutstyr, herunder heldekkende flytedrakter, som kreves etter denne paragrafen skal minst tilfredsstille standardene ISO EN 393, ISO EN 395, ISO EN 396, ISO 12402-3, ISO 12402-4 eller ISO 12402-5. Heldekkende flytedrakter skal i tillegg gi termisk beskyttelse klasse D i henhold til standarden ISO 15027.
0Endret ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1080 (i kraft 1 jan 2011), 22 feb 2012 nr. 175 (i kraft 1 mars 2012).
§ 14.Stuing av redningsredskaper
(1) Redningsflåte(r) skal være stuet i samsvar med produsentens anvisning og være sikret til fartøyet under utsetting og ombordstigning.
(2) Flyteutstyret skal oppbevares på et lett tilgjengelig sted som er tydelig merket og godt ventilert.
0Endret ved forskrift 22 feb 2012 nr. 175 (i kraft 1 mars 2012).
§ 15.Vedlikehold av redningsredskaper
(1) Så lenge fartøyet er operativt, skal alle redningsredskaper være i forskriftsmessig stand og klare til øyeblikkelig bruk.
(2) Kontroll av redningsredskaper skal være i henhold til gjeldende veiledning utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet.
(3) Instruksjon for vedlikehold av redningsutstyr skal være i henhold til SOLAS kapittel III.
(4) Vedlikehold skal utføres av kvalifisert og sertifisert personell i samsvar med SOLAS kapittel III.
(5) Utstyr skal så langt som mulig funksjonsprøves etter vedlikehold.
§ 16.Førstehjelpsutstyr

Fartøyet skal utstyres med nødvendig førstehjelpsutstyr som minimum inneholder medisinsk materiell i henhold til de krav som er stilt til fartøysgruppe C i forskrift om skipsmedisin vedlegg 2.

§ 17.Innredning og personsikkerhet

Det skal anordnes faste sitte- eller ståplasser til alle om bord med mulighet for å holde seg fast. Sitteplasser og eventuelle ryggstøtter skal være forsvarlig innfestet i fartøyet.

Kapittel 6. Opplæring og bemanning

§ 18.Kvalifikasjonskrav
(1) Fører skal ha sertifikat tilpasset fartøyets størrelse, minimum D5L - fritidsbåtskippersertifikat eller fiskeskippersertifikat klasse C, helseerklæring for arbeidstakere på skip og grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om kvalifikasjonskrav. Fører av fartøy på innsjøer og elver i tidsrommet 15. april-15. september kan ha begrenset sikkerhetskurs i henhold til ovennevnte forskrift i stedet for grunnleggende sikkerhetsopplæring.
(2) Fører skal minimum inneha Begrenset Operatørsertifikat, ROC (Restricted Operator's Certificate), men kan ha SRC (Short Range Certificate) (VHF) sertifikat dersom fartøyet kun opererer i fartsområde 4 eller mindre. Betjening av radioutstyret skal utføres av radiooperatør. Dersom fartøyet har påbudt radioutstyr for radiodekningsområde A2 og større områder, skal minst en radiooperatør inneha Generelt Operatørsertifikat, GOC (General Operator's Certificate).
0Endret ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1080 (i kraft 1 jan 2011).
§ 19.Bemanning

Ved alle operasjoner skal fartøyets fører vie særlig oppmerksomhet mot faren for at noen faller over bord. Ved utøvelse av vannsport som innebærer sleping, skal fartøyet være bemannet med minst én person som til en hver tid skal kunne følge med på passasjerene og de som blir slept. Vedkommende skal umiddelbart varsle føreren av fartøyet dersom noen av disse faller i vannet.

0Endret ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1080 (i kraft 1 jan 2011).

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 20.Ikrafttredelse
(1) Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011. For Svalbard trer forskriften i kraft 1. januar 2013. For Jan Mayen trer forskriften i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(2) Fra samme dato oppheves § 9 annet og tredje ledd, § 43, § 44 og § 45 i forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m.
0Endret ved forskrift 13 juli 2012 nr. 743.