Forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave

DatoFOR-2009-12-01-1434
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.12.2009, med virkning fra inntektsåret 2009
Sist endretFOR-2010-12-06-1528 fra inntektsåret 2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-4, LOV-1980-06-13-24-§5-2, FOR-1991-10-24-742, FOR-1994-11-28-1064, FOR-1997-12-09-1264
Kunngjort04.12.2009   kl. 14.15
KorttittelForskrift om innlevering av næringsoppgave

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 1. desember 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-4 nr. 6, § 4-4 nr. 7 og § 5-2, jf. delegeringsvedtak 24. oktober 1991 nr. 742, delegeringsvedtak 28. november 1994 nr. 1064 og delegeringsvedtak 9. desember 1997 nr. 1264.
Endringer: Endret ved forskrift 6 des 2010 nr. 1528.

§ 1.Fritak fra oppgaveplikt
1.Skattyter som driver virksomhet og har samlet driftsinntekt som ikke overstiger kr 50 000, fritas fra å levere næringsoppgave etter ligningsloven § 4-4 nr. 1.

Fritaket i første ledd gjelder ikke for:

-selskaper mv. som er skattepliktige etter skatteloven § 2-2 (1)
-selskap som nevnt i skatteloven § 2-2 (2)
-skattytere som omfattes av skatteloven § 2-3, § 14-81 og § 14-82
-skattytere som krever næringsinntekten fordelt med ektefelle etter skatteloven § 2-11
-skattytere som har drevet mer enn én virksomhet i året eller har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune, jf. skatteloven § 3-3
-skattytere som plikter å levere følgende ligningsskjemaer:
-RF-1223 «Drosje- og lastebilnæringen»
-RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom» sammen med RF-1084 «Avskrivning» som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen
-skattytere for øvrig som er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2, eller
-skattytere som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven § 2-1.
2.For skattytere som benytter fritaket i nr. 1 fastsettes personinntekt med samme beløp som fremkommer i selvangivelsens post for næringsinntekt dersom det ikke leveres eget skjema for beregning av personinntekt etter skatteloven kapittel 12. Negativ personinntekt kan bare fremføres når det leveres skjema for beregning av personinntekt.
0Endret ved forskrift 6 des 2010 nr. 1528 (fom inntektsåret 2010).
§ 2.Dokumentasjon og oppbevaring

Skattytere som omfattes av § 1 nr. 1 skal dokumentere transaksjoner mv. i samsvar med bokføringsloven § 10 og § 11 og forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5, 6 og 8.

Dokumentasjon som nevnt i første ledd skal oppbevares i samsvar med bokføringsloven § 13, jf. forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 7 og 8.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks, og gis virkning fra inntektsåret 2009.