Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

DatoFOR-2009-12-03-1438
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2012-09-17-892
EndrerFOR-1984-01-04-599
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-21-45-§35
Kunngjort04.12.2009   kl. 14.15
KorttittelForskrift om utforming av løyvepliktig motorvogn

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 35.
Endringer: Endret ved forskrift 17 sep 2012 nr. 892.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for løyvepliktig persontransport i rute med buss klasse II og III og i løyvepliktig transport for personer med nedsatt funksjonsevne, jf. yrkestransportlova § 4, § 6 og § 9.

§ 2.Definisjoner

Definisjonene i kjøretøyforskriften gjelder så langt de passer.

Ellers gjelder følgende definisjoner for denne forskriften:

a)Bil for transport for personer med nedsatt funksjonsevne: Motorvogn i løyvepliktig transport som er spesielt utformet eller utstyrt for transport for funksjonshemmede, jf. yrkestransportforskriften § 1 første ledd bokstav e) og f).
b)Passasjerplass: Plass som er beregnet for transport av passasjerer.
c)Sitteplass: Plass beregnet for sittende passasjerer i faste eller demonterbare stoler.
d)Rullestolplass: Plass beregnet for passasjer sittende i rullestol.
§ 3.Godkjenning

Buss klasse II og III som skal brukes til persontransport i rute må være godkjent av Statens vegvesen etter kravene som følger av kjøretøyforskriften, samt kravene i § 4 og § 5. Ved godkjenning må det fremlegges dokumentasjon på at kravene i § 4 og § 5 er oppfylt.

Bil for transport for personer med nedsatt funksjonsevne må være godkjent av Statens vegvesen etter kravene som følger av kjøretøyforskriften, samt kravene i § 6. Ved godkjenning må det fremlegges dokumentasjon på at kravene i § 6 er oppfylt.

Dokumentasjon som nevnt i første og andre ledd skal utstedes av fabrikanten av karosseriet, understellet, sikkerhetsutstyret eller den komplette motorvogna, eventuelt av et kompetent uavhengig laboratorium.

§ 4.Krav til buss klasse II og III

Buss klasse II og III skal oppfylle kravene i vedlegg VII til direktiv 2001/85/EF når disse er ment å brukes i løyvepliktig persontransport i rute.

I tillegg skal bussene ha:

a)Automatisk holdeplassannonsering med tale og elektronisk tavle inne i bussen plassert slik at den kan ses tydelig fra reservert plass.
b)Utvendig utroperanlegg (lydfyr) som annonserer hvilken buss det er som ankommer holdeplassen.

Valg av ombordstigningsinnretning må baseres på bussens konstruksjon. Det skal være minst en rullestolplass i hver buss.

Buss klasse II skal ha bilbelter som tilfredsstiller kravene i direktiv 77/541/EØF, som senest endret ved direktiv 2005/40/EF. Alternativ standard er ECE-regulativ 16.06. Festepunkter for bilbeltene skal tilfredsstille kravene i direktiv 76/115/EØF, som senest endret ved direktiv 2005/41/EF. Alternativ standard er ECE-regulativ 14.07.

0Endret ved forskrift 17 sep 2012 nr. 892.
§ 5.Ytterligere krav til buss klasse II og III

Løyvemyndigheten kan i forbindelse med tildeling av ruteløyve ved konkurranse stille ytterligere krav til materiellet enn det som fremgår av denne forskriften.

§ 6.Spesielle krav til bil for transport for personer med nedsatt funksjonsevne

Foruten å ha minst en rullestolplass skal følgende krav tilfredsstilles:

a)Dimensjon skal være i henhold til vedlegg VI og pkt. 3.6.3 i vedlegg VII til direktiv 2001/85/EF.
b)Trinn skal være i henhold til pkt. 3.1 i vedlegg VII til direktiv 2001/85/EF.
c)Rullestolplass skal være i henhold til pkt. 3.6 i vedlegg VII til direktiv 2001/85/EF.
d)Sitteplass i tilknytning til rullestolsområdet skal være i henhold til pkt. 3.7 i vedlegg VII til direktiv 2001/85/EF.
e)Innfesting av rullestol skal være i henhold til pkt. 3.8 i vedlegg VII til direktiv 2001/85/EF.
f)Belysning skal være i henhold til pkt. 3.10 i vedlegg VII til direktiv 2001/85/EF.
g)Heis, ramper og lignende skal være i henhold til pkt. 3.11.1, 3.11.3 og 3.11.4 i vedlegg VII til direktiv 2001/85/EF. Rampe med helning 15 grader eller mindre kan godtas.
h)Bilbelter i tilknytning til rullestolplass skal være i henhold til kjøretøyforskriften kapittel 16.
i)Nødutgang for bil gruppe M1: Fra hver passasjerplass skal det alltid være fri passasje med bredde minst 35 cm til minst to nødutganger i forskjellige retninger. Det skal være minst tre nødutganger, hvorav minst en i taket og minst en på hver side. Bakdør kan erstatte en sidedør. Som nødutgang godkjennes takluke, nødutgangsvindu og nødutgangsdør som tilfredsstiller kravene til slike i kjøretøyforskriftens krav til buss.
j)Nødutgang for bil gruppe M2 og M3 skal være i henhold til direktiv 2001/85/EF.
k)Brannslukkingsapparat skal være i henhold til kjøretøyforskriften kapittel 40.
l)Arbeidslys skal være i henhold til kjøretøyforskriften § 28-5 pkt. 8.
§ 7.Kontroll

Buss som skal tilfredsstille kravene i § 4 skal til enhver tid oppfylle kravene i § 4 og § 5 under utføring av løyvepliktig transport som faller inn under denne forskriftens virkeområde.

Motorvogn som nevnt i § 2 a) skal til enhver tid oppfylle kravene i § 6 under utføring av løyvepliktig transport, jf. likevel § 8 annet ledd.

Statens vegvesen og politiet fører kontroll med at forskriften blir fulgt. Ved mangelfull utrustning eller bruk av materiell som ikke oppfyller kravene i forskriften eller funksjonerer tilfredsstillende gjelder yrkestransportlova § 40 og § 41 tilsvarende.

§ 8.Unntak

For buss i klasse II og III kan løyvemyndigheten i enkelt tilfeller gjøre unntak fra et eller flere av kravene i § 4. Dette gjelder ikke kravene til innstigningshjelpemiddel, innfesting av rullestol, bilbelter, brannslokkingsutstyr, førstehjelpsutstyr og arbeidslys.

For motorvogn som nevnt i § 2 a) kan løyvemyndigheten gjøre unntak fra enkelte av kravene i § 6. Dette gjelder ikke kravene til innstigningshjelpemiddel, innfesting av rullestol, bilbelter, brannslokkingsutstyr, førstehjelpsutstyr og arbeidslys. Det kan tillates skinner som innstigningshjelpemiddel.

§ 9.Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Avtale om anskaffelse av nye transportmidler inngått etter 1. januar 2010 skal oppfylle kravene i forskriften. Transportmidler som er godkjent tidligere og som bygges om kan godkjennes i tråd med § 3.

Kjøretøy godkjent med hjemmel i forskrift 4. januar 1984 nr. 599 om løyvepliktig transport av funksjonshemmede - tekniske krav til bil, anses fortsatt som godkjent for løyvepliktig transport for funksjonshemmede.

Fra 1. januar 2010 oppheves forskrift 4. januar 1984 nr. 599 om løyvepliktig transport av funksjonshemmede - tekniske krav til bil.