Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

DatoFOR-2009-12-03-1449
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-1992-06-02-426
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§27
Kunngjort08.12.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 3. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27.

§ 1.(tiltak som alltid krever tillatelse fra Kystverket)

Følgende tiltak kan ikke iverksettes uten tillatelse fra Kystverket, uten hensyn til hvor tiltaket skal iverksettes:

a)akvakulturanlegg
b)kraftproduserende anlegg i sjø
c)rørledninger for olje og gass
d)broer
e)luftspenn
f)innretninger, installasjoner og anlegg for kraftproduksjon og petroleumsvirksomhet, herunder slep og oppankring av slike. Unntatt er forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk.
g)tiltak som krysser en kommunegrense
h)andre tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel, herunder sprengninger, større slep, seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr.
§ 2.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. juni 1992 nr. 426 om bruk av farvann utenom havnedistrikt og innskrenkning av havnestyrets myndighet i hovedled og viktig biled.