Forskrift om regulering av fiske etter blålange

DatoFOR-2009-12-07-1462
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2017-02-07-143
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§16
Kunngjort08.12.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om blålangefisket

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 7. desember 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 des 2010 nr. 1550, 7 feb 2017 nr. 143.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

0Endret ved forskrift 2 des 2010 nr. 1550 (i kraft 1 jan 2011).
§ 2.Bifangst

Uten hinder av forbudet i § 1 er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av blålange i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

0Endret ved forskrifter 2 des 2010 nr. 1550 (i kraft 1 jan 2011), 7 feb 2017 nr. 143.
§ 3.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010.