Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

DatoFOR-2009-12-07-1480
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2009-10-02-1285-§5, LOV-1997-02-28-19-§21-4
Kunngjort11.12.2009   kl. 15.10
KorttittelForskrift om elektronisk kommunikasjon til NAV

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet 7. desember 2009 med hjemmel i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1285 om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten § 5.

§ 1.Unntak uten søknad

Det gis uten søknad unntak fra pålegg om at leger skal sende inn sykmelding og «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» elektronisk over linje til Arbeids- og velferdsetaten i følgende tilfeller:

1.Hvor det ikke foreligger hensiktsmessige tekniske ordninger for levering av tjenesten fra flere aktuelle leverandører over linje eller internett.
2.For lege som omfattes av overgangsforskriften, forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.
3.For lege som leverer gjennomsnittlig under 100 enkeltregninger per måned og/eller fremsetter refusjonskrav som samlet ikke overstiger kr 20 000 gjennomsnittlig per måned.
4.For lege uten direkteoppgjørsavtale som fremsetter krav på bakgrunn av øyeblikkelig hjelp.
5.For lege som er født før 1. januar 1947, og som ikke allerede er tilknyttet elektronisk linje.
6.Hvor legen arbeider over normaltariffen uten ansvar for tekniske løsninger, for eksempel kommunal legevakt uten elektronisk pasientjournal (EPJ).
7.For turnusleger i de tilfeller kommunen ikke har tilrettelagt for elektronisk innsending.
8.For vikarer i vikariat som er kortere enn 3 måneder. Der samme lege har flere etterfølgende vikariater ved samme arbeidssted, må disse samlet ikke overstige 3 måneder.

Øvrige grupper leger som kan sykmelde men som ikke har avtale om direkte oppgjør unntas også fra plikten til å sende sykemelding og «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» elektronisk over linje til Arbeids- og velferdsetaten.

§ 2.Innsending på annen måte enn over linje

Lege som er fritatt fra plikten til elektronisk innsending av sykmeldinger og «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» må sende blankettene på papir til Arbeids- og velferdsetaten. Retten til å levere sykmeldinger og «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» på papirblankett kan ikke opphøre uten rimelig varsel.

§ 3.Unntak etter søknad

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) skal på forespørsel veilede om hvorvidt legen faller inn under unntaksbestemmelsene. Dersom legen er i tvil om han/hun omfattes av unntakene i § 1 kan søknad om unntak fremsettes skriftlig til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) ved aktuelt regionskontor.

§ 4.Endringer i legens praksis

I de tilfeller hvor legens praksis endres slik at vedkommende likevel omfattes av kravet til elektronisk innsending over linje, eller der legen går over til EPJ og derved er forpliktet til å innlevere elektronisk, skal legen på eget initiativ innrette seg etter pålegget. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) vil i slike tilfeller gi en rimelig frist til at legen skal kunne tilpasse seg dette.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010.