Forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje

DatoFOR-2009-12-07-1746
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2012-09-13-877
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2009-10-15-1287-§5, LOV-1997-02-28-19-§22-2
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om unntak fra pålegg om el. innsending

Hjemmel: Fastsatt av Helsedirektoratet 7. desember 2009 med hjemmel i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1287 om elektronisk kommunikasjon ved fremsetting av krav om direkte økonomisk oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 13 sep 2012 nr. 877.

§ 1.Unntak uten søknad

Det gis uten søknad unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) i følgende tilfeller:

1.Hvor det ikke foreligger hensiktsmessige tekniske ordninger for levering av tjenesten fra flere aktuelle leverandører over linje eller internett.
2.For lege som omfattes av overgangsforskriften, forskrift 18. juni 1998 nr. 590, forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.
3.For lege som fremsetter refusjonskrav som samlet ikke overstiger kr 20 000 gjennomsnittlig per måned.
4.For lege uten direkteoppgjørsavtale som fremsetter krav på bakgrunn av øyeblikkelig hjelp.
5.For lege som er født før 1. januar 1947, og som ikke allerede er tilknyttet elektronisk linje.
6.Hvor legen arbeider over normaltariffen uten ansvar for tekniske løsninger, for eksempel kommunal legevakt uten elektronisk pasientjournal (EPJ).
7.For turnusleger i de tilfeller kommunen ikke har tilrettelagt for elektronisk innsending.
8.For vikarer i vikariat som er kortere enn 3 måneder. Der samme lege har flere etterfølgende vikariater ved samme arbeidssted, må disse samlet ikke overstige 3 måneder.
0Endret ved forskrift 13 sep 2012 nr. 877.
§ 2.Innsending på annen måte enn over linje

Hvis det er teknisk umulig å fremsette refusjonskravet elektronisk over linje, må vedkommende lege straks varsle Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), og om nødvendig, avtale annen måte å fremsette krav om oppgjør på.

Lege som er fritatt fra plikten til å sende inn refusjonskrav elektronisk over linje, skal sende inn refusjonskravet elektronisk ved CD/diskett. Likevel slik at lege som ikke har EPJ, inntil videre, kan levere refusjonskrav manuelt på godkjent blankett. Retten til å levere oppgjør på blankett kan ikke opphøre uten rimelig varsel.

§ 3.Unntak etter søknad

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) skal på forespørsel veilede om hvorvidt legen faller inn under unntaksbestemmelsene. Dersom legen er i tvil om han/hun omfattes av unntakene i § 1 kan søknad om unntak fremsettes skriftlig til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) ved aktuelt regionskontor.

§ 4.Endringer i legens praksis

I de tilfeller hvor legens praksis endres slik at vedkommende likevel omfattes av kravet til elektronisk innsending over linje, eller der legen går over til EPJ og derved er forpliktet til å innlevere elektronisk eller ved CD/diskett, skal legen på eget initiativ innrette seg etter pålegget. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) vil i slike tilfeller gi en rimelig frist til at legen skal kunne tilpasse seg dette.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010.