Forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

DatoFOR-2009-12-11-1507
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2011-12-19-1419 fra 01.01.2012
EndrerFOR-1994-03-16-215
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-15-§20, LOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§34, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37
Kunngjort15.12.2009   kl. 14.20
Rettet01.01.2010 (§ 9)
KorttittelForskrift om fisket i Atlanterhavet (NAFO-området)

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 11. desember 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 34, § 36 og § 37.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 des 2010 nr. 1647, 19 des 2011 nr. 1419.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).

Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den del av NAFO-området som ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO).

§ 2.Deltakelse

Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren.

Registrering gjelder for spesifiserte fiskeslag, og for ett kalenderår av gangen.

Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når det er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske.

Et fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret når vedkommende fartøy ikke oppfyller de fastsatte vilkår eller overtrer lov og forskrift for området eller ikke deltar i fisket i områdene beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister.

§ 3.Rapportering

Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet. 

a) Melding om fiskestart

Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCOE, Melding om fiskestart
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
Skippers navnMAPNavn på fartøyets skipper
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
Posisjon breddeLAPPosisjon bredde ved sending av melding, NDDMM
Posisjon lengdeLOPPosisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM
FangstområdeRAPAngivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i
FiskeslagDSPFiskeslag som er hovedmål for fiske
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Observatør om bordOOP«Yes» eller «No»
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 100 kg, kan fiskeslag, unntatt hai, angis med koden MZZ (marine fish not specified). All fangst av hai skal så langt det er mulig rapporteres på art. Dersom det ikke er mulig å angi haiart, skal kodene SHX (large sharks) eller DGX (dogfishes) benyttes. 

b) Daglig fangstmelding

Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCAT, Daglig fangstmelding
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
FangstCAPFangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
UtkastRJPUtkast siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Antall fiskedagerDFPAntall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding
FangstområdeRAPNAFO-underområde der fangsten er tatt
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 100 kg, kan fiskeslag, unntatt hai, angis med koden MZZ (marine fish not specified). All fangst av hai skal så langt det er mulig rapporteres på art. Dersom det ikke er mulig å angi haiart, skal kodene SHX (large sharks) eller DGX (dogfishes) benyttes. 

c) Fangstmelding ved grensekryssing 3L

Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCOB, Fangstmelding ved grensepassering
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
FangstområdeRAPNAFO-underområde fartøyet går ut av
FangstCAPFangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
FangstområdeAEPNAFO-underområde fartøyet går inn i
Kvantum om bordOBPFangst om bord ved kryssing av grensen for underområde 3L fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Antall fiskedagerDFPAntall fiskedager i reguleringsområdet
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 100 kg, kan fiskeslag, unntatt hai, angis med koden MZZ (marine fish not specified). All fangst av hai skal så langt det er mulig rapporteres på art. Dersom det ikke er mulig å angi haiart, skal kodene SHX (large sharks) eller DGX (dogfishes) benyttes. 

d) Omlastingsmelding

Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPTRA, melding om omlasting
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kvantum som skal overføresKGPKvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Overført fraTFP1Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra
Overført tilTTP1Radiokallesignal på fartøyet det overføres til
Posisjon breddeLAP2Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM
Posisjon lengdeLOP2Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM
DatoPDP2Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTP2Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Etter hva som er relevant.
2Påkrevd for fartøy som avgir fangst.

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 100 kg, kan fiskeslag, unntatt hai, angis med koden MZZ (marine fish not specified). All fangst av hai skal så langt det er mulig rapporteres på art. Dersom det ikke er mulig å angi haiart, skal kodene SHX (large sharks) eller DGX (dogfishes) benyttes. 

e) Melding om havneanløp

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPPOR, melding om havneanløp
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
Skippers navnMAVNavn på fartøyets skipper
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
KyststatCSPLandingshavnens kyststat
HavnPOPNavnet på havnen der det skal landes
DatoPDPAntatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPAntatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landesKGPKvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 100 kg, kan fiskeslag, unntatt hai, angis med koden MZZ (marine fish not specified). All fangst av hai skal så langt det er mulig rapporteres på art. Dersom det ikke er mulig å angi haiart, skal kodene SHX (large sharks) eller DGX (dogfishes) benyttes. 

f) Melding om avslutning av fiske

Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCOX, melding om avslutning av fiske
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
FangstCAPFangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt
FangstområdeRAPNAFO-område fartøyet går ut av
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 100 kg, kan fiskeslag, unntatt hai, angis med koden MZZ (marine fish not specified). All fangst av hai skal så langt det er mulig rapporteres på art. Dersom det ikke er mulig å angi haiart, skal kodene SHX (large sharks) eller DGX (dogfishes) benyttes. 

g) Gjennomføring

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte.

Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

0Endret ved forskrifter 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2011 nr. 1419 (i kraft 1 jan 2012).
§ 4.Forbud mot fiske

Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det området eller deler av området som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter av kyststater i dette området eller kvote Norge er tildelt etter vedtak av Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjon (NAFO) er oppfisket.

Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et år.

Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote bare kan utnyttes av bestemte redskapstyper.

0Endret ved forskrift 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 5).
§ 5.Maskevidde i trål

Det er forbudt å bruke trål i fiske etter reker dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 40 mm.

I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm.

0Endret ved forskrift 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 6).
§ 6.Påbud om bruk av sorteringsrist

Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist.

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist etter første ledd.

0Endret ved forskrift 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 7).
§ 7.Bifangst ved trålfiske etter reker

For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskearter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøy umiddelbart forandre posisjon med minst 5 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskearter.

0Endret ved forskrift 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 8).
§ 8.Reguleringsfullmakter

Fiskeridirektøren kan endre denne forskriften og fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote mv.

0Endret ved forskrift 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 9).
§ 9.Krav til stuingsplan og stuing av fangst

Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo).

Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.

Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet.

Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter.

All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området.

0Endret ved forskrift 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 10).
§ 10.NAFO-reguleringer

Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av konvensjon om fiske i NAFO-området.

0Endret ved forskrift 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 11).
§ 11.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 12. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

0Endret ved forskrift 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 12).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. mars 1994 nr. 215 om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).

0Endret ved forskrift 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 13).