Forskrift om rentesats etter folketrygdloven § 22-17 første ledd

DatoFOR-2009-12-14-1513
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse14.12.2009, med virkning fra 01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§22-17
Kunngjort15.12.2009   kl. 14.20
KorttittelForskrift om rentesats ved etterbetaling

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 14. desember 2009 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 22-17 første ledd andre punktum.

§ 1.Renten etter folketrygdloven § 22-17 første ledd første punktum skal utgjøre halvparten av renten etter § 3 i forsinkelsesrenteloven.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2009.