Forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

DatoFOR-2009-12-15-1540
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2017-03-09-285
EndrerFOR-1969-08-20-1, FOR-1969-10-14-1, FOR-1969-11-05-1, FOR-1969-11-11-1, FOR-1969-12-10-1, FOR-1969-12-13-1, FOR-1969-12-20-1, FOR-1969-12-20-2, FOR-1969-12-29-9016, FOR-1969-12-30-9019, FOR-1970-02-23-1, FOR-1970-03-12-9404, FOR-1970-05-26-3, FOR-1970-07-28-9926, FOR-1970-07-31-9825, FOR-1970-08-18-9795, FOR-1970-10-05-2, FOR-1970-11-10-9793, FOR-1970-11-19-2, FOR-1971-01-22-2, FOR-1971-02-17-9796, FOR-1971-03-30-1, FOR-1971-10-25-2, FOR-1971-11-24-1, FOR-1971-11-30-4153, FOR-1972-06-16-1, FOR-1972-11-20-3, FOR-1972-12-05-3, FOR-1973-08-22-3, FOR-1974-02-19-3944, FOR-1974-02-22-1, FOR-1974-11-15-2, FOR-1974-12-09-9799, FOR-1975-12-12-2, FOR-1976-06-10-1, FOR-1977-03-31-2, FOR-1977-03-31-4933, FOR-1977-11-28-1, FOR-1978-09-18-1, FOR-1978-10-17-3, FOR-1980-12-29-9798, FOR-1989-01-24-58, FOR-1989-03-10-158, FOR-1989-10-19-1114, FOR-1992-07-01-491, FOR-1992-07-01-492, FOR-1992-12-23-1205, FOR-1994-12-22-1168, FOR-1996-06-25-611, FOR-1997-08-22-932, FOR-1997-08-22-933, FOR-2000-11-27-1179, FOR-2000-12-13-1290, FOR-2001-06-06-573, FOR-2001-06-06-574, FOR-2001-06-15-682, FOR-2001-06-15-683, FOR-2001-06-15-684, FOR-2001-06-29-800, FOR-2002-01-15-25, FOR-2002-10-18-1201, FOR-2003-09-03-1127, FOR-2004-11-26-1524, FOR-2005-12-13-1583, FOR-2006-11-29-1321, FOR-2007-12-19-1589, FOR-2007-12-18-1471, FOR-2008-06-26-648
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§1-3, LOV-2009-06-19-58-§2-1, LOV-2009-06-19-58-§2-3, LOV-2009-06-19-58-§2-4, LOV-2009-06-19-58-§3-11, LOV-2009-06-19-58-§3-12, LOV-2009-06-19-58-§3-13, LOV-2009-06-19-58-§4-2, LOV-2009-06-19-58-§4-3, LOV-2009-06-19-58-§4-4, LOV-2009-06-19-58-§4-7, LOV-2009-06-19-58-§4-8, LOV-2009-06-19-58-§4-9, LOV-2009-06-19-58-§5-2, LOV-2009-06-19-58-§5-5, LOV-2009-06-19-58-§6-2, LOV-2009-06-19-58-§6-3, LOV-2009-06-19-58-§6-5, LOV-2009-06-19-58-§6-6, LOV-2009-06-19-58-§6-7, LOV-2009-06-19-58-§6-8, LOV-2009-06-19-58-§6-9, LOV-2009-06-19-58-§6-13, LOV-2009-06-19-58-§6-20, LOV-2009-06-19-58-§6-25, LOV-2009-06-19-58-§6-27, LOV-2009-06-19-58-§6-28, LOV-2009-06-19-58-§6-30, LOV-2009-06-19-58-§6-31, LOV-2009-06-19-58-§6-32, LOV-2009-06-19-58-§6-34, LOV-2009-06-19-58-§7-4, LOV-2009-06-19-58-§7-6, LOV-2009-06-19-58-§7-8, LOV-2009-06-19-58-§8-2, LOV-2009-06-19-58-§8-3, LOV-2009-06-19-58-§8-6, LOV-2009-06-19-58-§8-8, LOV-2009-06-19-58-§9-1, LOV-2009-06-19-58-§9-3, LOV-2009-06-19-58-§9-5, LOV-2009-06-19-58-§9-7, LOV-2009-06-19-58-§9-9, LOV-2009-06-19-58-§10-1, LOV-2009-06-19-58-§10-2, LOV-2009-06-19-58-§10-3, LOV-2009-06-19-58-§10-4, LOV-2009-06-19-58-§10-6, LOV-2009-06-19-58-§11-1, LOV-2009-06-19-58-§11-6, LOV-2009-06-19-58-§15-9, LOV-2009-06-19-58-§15-10, LOV-2009-06-19-58-§15-11, LOV-2009-06-19-58-§22-1, FOR-2009-12-15-1523, FOR-2013-02-25-218
Kunngjort17.12.2009   kl. 15.20
Rettet15.12.2010 (§ 2-4-1, § 6-30-4, § 6-34-1, § 9-3-7, § 10-2-2)
KorttittelMerverdiavgiftsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 1-3, § 2-1, § 2-3, § 2-4, § 3-11, § 3-12, § 3-13, § 4-2, § 4-3, § 4-4, § 4-7, § 4-8, § 4-9, § 5-2, § 5-5, § 6-2, § 6-3, § 6-5, § 6-6, § 6-7, § 6-8, § 6-9, § 6-13, § 6-20, § 6-25, § 6-27, § 6-28, § 6-30, § 6-31, § 6-32, § 6-34, § 8-2, § 8-3, § 8-6, § 8-8, § 9-1, § 9-3, § 9-5, § 9-7, § 9-9, § 10-1, § 10-2, § 10-3, § 10-4, § 10-6, § 11-1 sjette ledd, § 11-6, § 15-9, § 15-10, § 15-11 og § 22-1, jf. delegeringsvedtak 15. desember 2009 nr. 1523. Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 7-4, § 7-6 og § 7-8.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 25. februar 2013 nr. 218.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 191, 18 mars 2010 nr. 398, 9 aug 2010 nr. 1149, 10 nov 2010 nr. 1416, 13 des 2010 nr. 1576, 16 des 2010 nr. 1696, 22 juni 2011 nr. 624, 19 des 2011 nr. 1350, 22 des 2011 nr. 1499, 6 jan 2012 nr. 21, 29 mai 2012 nr. 466, 15 aug 2012 nr. 810, 31 aug 2012 nr. 846, 8 okt 2012 nr. 948, 10 des 2012 nr. 1166, 15 feb 2013 nr. 200, 21 juni 2013 nr. 686, 5 des 2013 nr. 1415, 19 des 2013 nr. 1604, 24 jan 2014 nr. 66, 31 mars 2014 nr. 376, 19 des 2014 nr. 1819, 6 jan 2015 nr. 12, 25 juni 2015 nr. 768, 12 nov 2015 nr. 1304, 15 des 2015 nr. 1634, 28 jan 2016 nr. 70, 23 feb 2016 nr. 186, 14 april 2016 nr. 375, 22 jan 2016 nr. 54 som endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 500, 31 aug 2016 nr. 1026, 6 okt 2016 nr. 1171, 15 nov 2016 nr. 1327, 9 des 2016 nr. 1511, 9 des 2016 nr. 1550, 12 jan 2017 nr. 20, 9 mars 2017 nr. 285.
Rettelser: 15.12.2010 (§ 2-4-1, § 6-30-4, § 6-34-1, § 9-3-7, § 10-2-2).

Kapittel 1. Forskriftens virkeområde. Definisjoner

§ 1-1.Saklig virkeområde

Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling og gjennomføring mv. av merverdiavgiftsloven.

§ 1-3.Definisjoner
§ 1-3-1.Personkjøretøy
(1) Med personkjøretøy menes
a)motorvogn registrert som personbil
b)motorvogn registrert som varebil klasse 1
c)motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport
d)beltebil registrert for mer enn to personer, føreren medregnet
e)campingbil
f)registrert campingtilhenger
g)motorvogn registrert som buss under seks meter med inntil 17 seteplasser
h)kjøretøy som ikke benytter motor til framdrift og som hovedsakelig er innrettet for persontransport.
(2) Et avgiftssubjekt kan til enhver tid eie én beltemotorsykkel uten at denne anses som personkjøretøy. Ny beltemotorsykkel kan tidligst anskaffes etter 24 måneder, med mindre den blir kondemnert.
(3) Med registrering menes i denne paragrafen registrering i det sentrale motorvognregisteret.
0Endret ved forskrift 29 mai 2012 nr. 466.
§ 1-3-2.Kunstverk
(1) Med kunstverk menes originale
a)malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker
b)grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.
c)skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale
d)billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
e)kunstneriske fotografier.
(2) Ved vurderingen av om et fotografi skal anses som kunstnerisk skal det blant annet legges vekt på om fotografiet har interesse for en videre krets av personer, om det er ment for offentlig visning i gallerier e.l. og på om prisen reflekterer en kunstnerisk verdi. I tillegg må fotografiet være
a)tatt av kunstneren
b)framkalt under kunstnerens faglige instruksjonsmyndighet
c)signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 30 og
d)opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven § 1 annet ledd nr. 6.

Bilder fra ordinær fotografvirksomhet anses ikke som kunstneriske fotografier.

(3) Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.
0Endret ved forskrifter 15 nov 2016 nr. 1327, 9 mars 2017 nr. 285.
§ 1-3-3.Samleobjekter

Med samleobjekter menes frimerker mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.04 samt samlinger og samlergjenstander som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.05. Samleobjekter som nevnt i merverdiavgiftsloven § 4-5 omfatter ikke frimerker, samt mynter og sedler som er eller har vært gyldige betalingsmidler.

§ 1-3-4.Antikviteter

Med antikviteter menes varer som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.06.

§ 1-3-5.Brukte varer

Med brukte varer menes varer som kan brukes om igjen som de er eller etter reparasjon, og som ikke er kunstverk, samleobjekter eller antikviteter.

§ 1-3-6.Bagatellmessig verdi

Med bagatellmessig verdi menes 100 kroner eller mindre.

§ 1-3-7.Fartøy og luftfartøy i utenriks fart

Med fartøy og luftfartøy i utenriks fart menes fartøy og luftfartøy som regelmessig går mellom havner utenfor merverdiavgiftsområdet eller mellom slike havner og havner i merverdiavgiftsområdet.

Kapittel 2. Registreringsplikt og -rett

§ 2-1.Registreringsplikt
§ 2-1-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet
(1) Avgiftssubjektet og representanten skal oppbevare et eksemplar av salgsdokumentet. Begge er ansvarlige for at bokføringsplikten etter bokføringsloven overholdes.
(2) Skattekontoret kan i særlige tilfeller fravike kravet i første ledd første punktum.
0Endret ved forskrift 21 juni 2013 nr. 686 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2-3.Frivillig registrering
§ 2-3-1.Utleiere av bygg eller anlegg
(1) Den frivillige registreringen omfatter de utleide arealer hvor brukeren ville hatt rett til fradrag for inngående merverdiavgift eller til kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. dersom brukeren hadde eid bygget eller anlegget.
(2) Det må foreligge en ubrutt kjede av frivillig registrerte mellom utleieren og den som bruker arealene i registrert virksomhet.
§ 2-3-2.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for utleiere av bygg eller anlegg
(1) Utleiere skal dokumentere hvordan bygget eller anlegget er disponert med målsatte tegninger e.l. av bygget eller anlegget og med utleiekontrakter. Det må framgå av dokumentasjonen hvilke arealer som er leid ut til fradragsberettiget formål.
(2) Ved utgangen av hvert år skal det foreligge en oversikt over bruken av lokalene gjennom året. Dersom utleien har skjedd gjennom flere ledd, skal det foreligge en oversikt over nærmeste leietakers bruk av lokalene. Nærmeste leietaker skal bekrefte at vedkommende er frivillig registrert for utleien.
(3) Hvert bygg eller anlegg skal registreres slik at oppføringskostnadene kan spesifiseres for hver enkelt bruker. Det samme gjelder senere ombygginger, påkostninger mv. av arealer i bygget eller anlegget.
(4) Dokumentasjon som nevnt i denne paragrafen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven.
§ 2-3-3.Bortforpaktere mv.

Den frivillige registreringen omfatter all landbrukseiendom som forpaktes bort og alt jordbruksareal som leies ut.

§ 2-3-4.Skogsveiforeninger
(1) Den frivillige registreringen omfatter hele virksomheten som skogsveiforening.
(2) Foreningene skal beregne utgående merverdiavgift av veiavgift, årsavgift e.l. som oppkreves fra skogeierne for vedlikehold mv. av skogsveien.
§ 2-3-5.Utbyggere av vann- og avløpsanlegg

Utbyggere av vann- og avløpsanlegg skal ikke beregne utgående merverdiavgift ved overdragelsen av anleggene.

§ 2-3-6.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for utbyggere av vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsanlegg som omfattes av den frivillige registreringen skal holdes atskilt i regnskapet.

§ 2-4.Forhåndsregistrering
§ 2-4-1.Forhåndsregistrering - betydelige anskaffelser
(1) Anskaffelser anses som betydelige når verdien er minst 250 000 kroner merverdiavgift medregnet.
(2) Det er et vilkår for forhåndsregistrering at det framstår som overveiende sannsynlig at virksomheten når normal drift foreligger vil ha en omsetning som ligger betydelig over beløpsgrensen for registrering og at det skal drives næringsvirksomhet. Det er ikke adgang til forhåndsregistrering dersom det antas at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås.

Kapittel 3. Merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel

§ 3-11.Fast eiendom
§ 3-11-1.Jakt og fiske

Omsetning av rett til jakt og fiske på statens grunn og i bygdeallmenninger er unntatt fra loven.

§ 3-12.Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner
§ 3-12-1.Varer av bagatellmessig verdi
(1) Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav a at omsetningen av varene skjer leilighetsvis og som ledd i organisasjonens virksomhet.
(2) Omsetning av varer med organisasjonens eller overordnet organisasjonsledds logo til medlemmene er omfattet av unntaket selv om omsetningen ikke skjer leilighetsvis. Det er et vilkår at varene kun er ment for omsetning til medlemmene.
§ 3-12-2.Varer til betydelig overpris
(1) Med omsetning av varer til betydelig overpris etter merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav b menes omsetning av varer til en pris som er minst seks ganger anskaffelseskost.
(2) Varer som er mottatt vederlagsfritt anses for å omsettes til betydelig overpris dersom prisen er minst seks ganger den alminnelige omsetningsverdien på det tidspunkt varen ble mottatt.
(3) Når en vare bearbeides før videresalg, skal bearbeidingsverdien tas med i grunnlaget for beregningen av betydelig overpris.
§ 3-12-3.Annonser i medlemsblader o.l.
(1) Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav c at organisasjonen ikke gir ut flere enn fire publikasjoner med annonser i løpet av en periode på tolv måneder. Et bilag med annonser anses som en egen publikasjon.
(2) Dersom organisasjonen gir ut flere enn fire publikasjoner, gjelder unntaket heller ikke for annonsesalget i de fire første utgavene.
§ 3-12-4.Brukte varer fra butikk

Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav d at butikken kun omsetter brukte varer som er mottatt vederlagsfritt og at overskuddet helt ut brukes til veldedige eller allmennyttige formål.

§ 3-12-5.Varer fra enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer

Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav e at salgsarrangementet ikke varer i mer enn tre dager og at det benyttes ulønnet arbeidskraft.

§ 3-12-6.Varer fra kiosk

Det er et vilkår for unntaket for kioskvirksomhet i merverdiavgiftsloven § 3-12 tredje ledd at kiosken bare er åpen under arrangementer eller treninger og at minst 80 prosent av omsetningen skjer til deltakere eller tilskuere under arrangementene eller treningene. Vareutvalget kan bare bestå av typiske kioskvarer og varer tilberedt av organisasjonens medlemmer. Unntaket gjelder selv om organisasjonen også har merverdiavgiftspliktig omsetning av kioskvarer.

§ 3-12-7.Servering

Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 tredje ledd at virksomheten bare er åpen i tilknytning til arrangementer eller treninger og at minst 80 prosent av omsetningen skjer til deltakere eller tilskuere under arrangementene eller treningene. Serveringstilbudet må være begrenset og virksomheten må drives uten skjenkeløyve. Unntaket gjelder selv om organisasjonen også driver merverdiavgiftspliktig serveringsvirksomhet.

§ 3-12-8.Omsetning til ledd innenfor samme institusjon eller organisasjon

Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 fjerde ledd at tjenestene ikke ytes eksternt og at de ikke utføres av et rettssubjekt utenfor organisasjonen. Vederlaget for tjenestene må være basert på hel eller delvis kostnadsdekning.

0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 3-13.Ideelle organisasjoner og foreninger
§ 3-13-1.Omsetning til ledd innenfor samme organisasjon eller forening

Vilkårene i § 3-12-8 gjelder tilsvarende for ideelle organisasjoner og foreninger.

Kapittel 4. Grunnlaget for beregning av merverdiavgift

§ 4-2.Hva inngår i beregningsgrunnlaget
§ 4-2-1.Kredittkostnader
(1) Ved kredittkjøp inngår ikke kredittkostnader etter finansavtaleloven § 44a bokstav h i beregningsgrunnlaget dersom de er særskilt oppgitt i salgsdokument. Dette gjelder likevel bare dersom det gis kreditt for mer enn 30 dager regnet fra utløpet av leveringsmåneden.
(2) Med kredittkjøp menes
a)kjøp av løsøre der det er avtalt utsettelse med betaling av kjøpesummen eller noen del av den,
b)kjøp av løsøre der kjøpesummen helt eller delvis dekkes ved lån og kreditten gis av selgeren eller av en annen på grunnlag av avtale med selgeren (lånekjøp), eller
c)leie eller annen avtale om bruk av løsøre som i realiteten tjener til å sikre et avhendingsvederlag, dersom det er meningen at mottakeren skal bli eier av tingen.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 4-2-2.Premie til ansvarsforsikring ved leasing av motorkjøretøy

Ved leasing av motorkjøretøy inngår ikke leasingselskapers kostnader til ansvarsforsikringspremier i beregningsgrunnlaget.

§ 4-2-3.Produktavgift og salgsavgift ved fiskeres omsetning av fisk gjennom salgslag

Ved fiskeres omsetning av fisk gjennom salgslag til registrerte videreforhandlere inngår ikke produktavgift og salgsavgift til fiskesalgslag i beregningsgrunnlaget.

§ 4-3.Byttehandel mv.
§ 4-3-1.Leieforedling av edelmetaller

Ved leieforedling av edelmetaller skal det bare beregnes merverdiavgift av arbeidsytelsen, fortjeneste medregnet, i tillegg til eventuelt legeringsmetall. For smykker er det et vilkår at kunden får tilbake det samme metallet som ble innlevert. I andre tilfeller er det tilstrekkelig at kunden får tilbake en tilsvarende mengde av samme slags metall i bearbeidet stand.

§ 4-3-2.Alminnelig omsetningsverdi - bytte av motorkjøretøy i bilbransjen

Ved bilforhandleres omsetning av nye motorkjøretøy der deler av vederlaget mottas i form av et annet motorkjøretøy, kan den alminnelige omsetningsverdien for det nye kjøretøyet ikke settes lavere enn til listepris med tillegg av fraktkostnader fram til forretningen og med fradrag for alminnelig rabatt. Det må kunne dokumenteres at alminnelig rabatt gis ved omsetning av samme slags kjøretøy uten innbytte på tidspunktet for beregning av merverdiavgift.

§ 4-4.Interessefellesskap
§ 4-4-1.Alminnelig omsetningsverdi - omsetning av motorkjøretøy i bilbransjen

Ved bilforhandleres omsetning av nye motorkjøretøy der det foreligger et interessefellesskap mellom bilforhandleren og kjøperen, kan den alminnelige omsetningsverdien for kjøretøyet ikke settes lavere enn til listepris med tillegg av fraktkostnader fram til forretningen og med fradrag for alminnelig rabatt. Det må kunne dokumenteres at alminnelig rabatt gis ved omsetning av samme slags kjøretøy uten innbytte på tidspunktet for beregning av merverdiavgift.

§ 4-7.Tap på utestående fordringer og heving
§ 4-7-1.Endelig konstatert tap
(1) En utestående fordring anses endelig tapt dersom
a)foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves,
b)fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
c)offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
d)fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.
(2) En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l.
§ 4-8.(Opphevet 1 jan 2013 ved forskrift 10 des 2012 nr. 1166.).
§ 4-8-1.(Opphevet 1 jan 2013 ved forskrift 10 des 2012 nr. 1166.).
§ 4-9.Hovedregel
§ 4-9-1.Alminnelig omsetningsverdi - motorkjøretøy i bilbransjen
(1) Ved bilforhandleres uttak av nye motorkjøretøy kan den alminnelige omsetningsverdien ikke settes lavere enn til listepris med tillegg av fraktkostnader fram til forretningen og med fradrag for alminnelig rabatt. Det må kunne dokumenteres at alminnelig rabatt gis ved omsetning av samme slags kjøretøy uten innbytte på tidspunktet for beregning av merverdiavgift.
(2) Dersom uttaket er så omfattende at det kan anses som storforbruk, kan den alminnelige omsetningsverdien settes til listepris med tillegg av fraktkostnader fram til forretningen og med fradrag for storforbrukerrabatt som gis eller ville blitt gitt ved omsetning til storforbrukere.
§ 4-9-2.Alminnelig omsetningsverdi - drikkevarer i hotell- og restaurantbransjen mv.

Ved uttak av mineralvann, øl og vin til eier og ansatte i kafé-, restaurant-, hotell- og cateringvirksomhet, kan den alminnelige omsetningsverdien settes til anskaffelseskost med et tillegg på 100 prosent. Dette gjelder likevel bare for drikkevarer som tas ut i forbindelse med arbeidet og til måltider som inngår i kostavtale.

§ 4-9-3.Alminnelig omsetningsverdi - matvarer i hotell- og restaurantbransjen mv.
(1) Ved uttak av kost til eier og ansatte i kafé-, restaurant-, hotell- og cateringvirksomhet, kan den alminnelige omsetningsverdien settes til
a)Skattedirektoratets satser for fri kost når disse legges til grunn ved beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, eller
b)Riksavtalens satser når de ansatte får kosten på arbeidsstedet mot avkorting i avtalt lønn.
(2) Satsene anses som bruttopriser, merverdiavgift medregnet.
§ 4-9-4.Alminnelig omsetningsverdi - veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

Ved uttak av varer til kiosk- eller serveringsvirksomhet som er unntatt etter merverdiavgiftsloven § 3-12 tredje ledd, kan den alminnelige omsetningsverdien settes til anskaffelseskost. Det samme gjelder dersom uttaket skjer til et avgiftssubjekt i organisasjonen som er særskilt registrert etter merverdiavgiftsloven § 2-2 annet ledd.

Kapittel 5. Merverdiavgiftssatsene og områdene for disse

§ 5-2.Næringsmidler
§ 5-2-1.Varer som anses som næringsmidler
(1) Varer anses som næringsmidler dersom de har en kvalitet som gjør at de er egnet til å konsumeres av mennesker og de omsettes til slikt konsum.
(2) Dersom det oppstår tvil om en vare er å anse som et næringsmiddel, kan det legges vekt på om varen anses som et næringsmiddel etter forskrift 22. desember 2008 nr. 1620 om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften).
0Endret ved forskrift 31 aug 2016 nr. 1026.
§ 5-2-2.Varer som ikke anses som næringsmidler
(1) Med legemidler menes stoff, droger eller preparater som er legemiddel etter legemiddelloven § 2. Legemiddel som etter legemiddelloven skal ha markedsføringstillatelse, anses ikke som legemiddel før markedsføringstillatelse er gitt eller det er gitt særskilt unntak fra plikten til å ha slik tillatelse.
(2) Med tobakksvarer menes varer som er tobakksvare etter forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer § 3 nr. 1.
(3) Med alkoholholdige drikkevarer menes drikkevarer som inneholder mer enn 0,7 volumprosent alkohol.
(4) Med vann fra vannverk menes vann fra vannverk som nevnt i drikkevannsforskriften § 3 nr. 4.
§ 5-2-3.Råvarer og innsatsvarer

Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning mv. av råvarer og innsatsvarer som anses som næringsmidler, herunder råvarer og innsatsvarer som omsettes til produksjon av varer som ikke anses som næringsmidler.

§ 5-2-4.Kombinerte varer
(1) Kombinerte varer anses som næringsmidler dersom verdien av den andre varen utgjør en ubetydelig andel av den kombinerte varen. Med kombinerte varer menes varer som består av et næringsmiddel og en annen vare der også den andre varen har egen funksjon eller verdi og varene framstår som en enhet.
(2) Et næringsmiddel og dets emballasje anses som en kombinert vare dersom emballasjen har en egen funksjon eller verdi i tillegg til å skulle emballere.
§ 5-2-5.Serveringstjenester
(1) Med serveringstjenester menes servering av mat- eller drikkevarer dersom forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Levering av ferdig mat (catering) anses som serveringstjenester dersom det i tillegg leveres tjenester med utleie av serveringspersonale, dekking og rydding av servise mv.
(2) Det anses også som servering dersom mat- eller drikkevarer fortæres i lokaler som ligger i tilknytning til serveringssted på fartøy og arbeidsplasser, i hotell, teater, kino o.l.
(3) Som serveringstjenester anses ikke omsetning av mat- eller drikkevarer når varene ikke skal fortæres på stedet. Omsetning av tradisjonelle kioskvarer anses ikke som omsetning av serveringstjenester selv om varene skal fortæres på stedet.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 5-5.Romutleie i hotellvirksomhet mv.
§ 5-5-1.Fordeling av vederlaget ved overnatting med hel- og halvpensjon
(1) Ved romutleie i hotellvirksomhet mv. der vederlaget, merverdiavgift medregnet, gjelder både overnatting og servering, skal det foretas en fordeling av vederlaget.
(2) Ved helpensjon kan vederlaget fordeles med 45 prosent på omsetning med alminnelig sats og 55 prosent på omsetning med redusert sats. Ved halvpensjon kan vederlaget fordeles med 30 prosent på omsetning med alminnelig sats og 70 prosent på omsetning med redusert sats. Med helpensjon menes pensjon som omfatter tre måltider. Med halvpensjon menes pensjon som omfatter frokost og ett annet måltid. Som måltid anses også matpakke eller annen lettere servering. Det er et vilkår for å benytte denne fordelingen at andelen med alminnelig sats dekker råvarekostnadene, lønnskostnadene og andre variable kostnader i forbindelse med servering, og gir et rimelig bidrag til dekning av faste kostnader og fortjeneste.
(3) Dersom vederlaget ikke fordeles etter annet ledd, skal fordelingen skje etter beregning av de faktiske kostnadene.
§ 5-5-2.Fordeling av vederlaget ved overnatting med frokost

Vederlaget, merverdiavgift medregnet, for overnatting som inkluderer frokost, skal fordeles slik at andelen med alminnelig sats dekker råvarekostnadene og gir et rimelig bidrag til dekning av faste kostnader og fortjeneste.

Kapittel 6. Fritak for merverdiavgift

§ 6-2.Elektroniske nyhetstjenester
0Tilføyd ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016).
§ 6-2-1.Elektroniske nyhetstjenester

Med elektroniske nyhetstjenester menes elektroniske tjenester som:

a)i hovedsak inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff
b)er rettet mot allmennheten
c)har en ansvarlig redaktør
d)publiseres ukentlig eller oftere.
0Tilføyd ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016).
§ 6-3.Tidsskrift
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2).
§ 6-3-1.Tidsskrift

Med tidsskrift menes enhver annen publikasjon enn avis dersom

a)den kommer ut periodisk med minst to nummer i året etter en fast utgivelsesplan
b)den er nummerert og er ledd i en ikke tidsbegrenset rekke
c)den omsettes til en forhåndsbestemt pris eller utdeles til foreningsmedlemmer og
d)alle numrene har samme tittel.
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2-1).
§ 6-3-2.Publikasjoner som ikke er tidsskrift

Følgende publikasjoner er ikke tidsskrift:

a)almanakker og andre periodiske publikasjoner med kalendarium
b)noteblad og -hefter
c)programmer for forestillinger, stevner mv.
d)trykksaker for utfylling, innsetting, klebing og hefting
e)fortegnelser eller tabeller over tallforhold for avlesning eller utregning av beløp eller andre tallmessige uttrykte enheter som priser, lønn, rabatter, poenger, gebyrer, skatter, mynt, mål, vekt o.l.
f)trafikkruter
g)fortegnelser over eiendommer, varer, driftsmidler, utstillingsgjenstander, beholdninger og annet løsøre
h)fortegnelser over tjenesteytelser, prosjekter o.l.
i)lotterifortegnelser
j)adresse- og firmafortegnelser
k)fortegnelser over gater og tjenestesteder
l)fortegnelser over abonnenter
m)fortegnelser over takster, priser, gebyrer, salærer, frakter, aksje- og valutakurser o.l.
n)fortegnelser over debitorer og kreditorer.
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2-2).
§ 6-3-3.Abonnements- og foreningstidsskrift
(1) Omsetning av tidsskrift er fritatt for merverdiavgift dersom minst 80 prosent av netto opplag av tidsskriftet i en sammenhengende periode på tolvmåneder har vært eller vil bli omsatt til betalende abonnenter eller utdelt til foreningsmedlemmer som betaler kontingent til foreningen og foreningen utgir tidsskriftet.
(2) Netto opplag omfatter
a)solgte løssalgseksemplarer
b)betalte abonnementer
c)eksemplarer som deles ut til foreningsmedlemmer
d)gratisutdelte eksemplarer, unntatt bilagsblad til annonsører og reklamebyråer for annonsekontroll.
(3) Ved fastsettelse av andel til foreningsmedlemmer kan det bare regnes med ett eksemplar til hvert medlem. Dersom et foreningsmedlem er en forening, kan det i tillegg til medlemsandelen regnes med ett eksemplar til hvert av medlemmene i denne foreningen.
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2-3).
§ 6-3-4.Utenlandske abonnements- og foreningstidsskrift

Omsetning av utenlandske abonnements- og foreningstidsskrift er fritatt for merverdiavgift dersom minst 80 prosent av de eksemplarene av tidsskriftet som omsettes i merverdiavgiftsområdet i en sammenhengende periode på tolv måneder omsettes til betalende abonnenter eller utdeles til foreningsmedlemmer som betaler kontingent til foreningen og foreningen utgir tidsskriftet.

0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2-4).
§ 6-3-5.Politiske, litterære eller religiøse tidsskrift

Omsetning av tidsskrift med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold er fritatt for merverdiavgift selv om vilkårene i § 6-3-3 og § 6-3-4 ikke er oppfylt.

0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2-5).
§ 6-3-6.Trykking av tidsskrift
(1) Trykking av tidsskrift for en forening er fritatt for merverdiavgift dersom foreningen utdeler minst 80 prosent av netto opplag til foreningens medlemmer uten særskilt vederlag. Det samme gjelder dersom det utdelte antall eksemplarer til foreningsmedlemmene og antallet omsatte eksemplarer til betalende abonnenter til sammen utgjør minst 80 prosent av netto opplag. § 6-3-3 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.
(2) Trykking av tidsskrift med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold er fritatt for merverdiavgift. Ved trykking av slike tidsskrift for en forening gjelder ikke vilkårene i første ledd.
(3) Denne paragrafen gjelder ikke for trykking av tidsskrift for en oppdragsgiver som er registreringspliktig etter merverdiavgiftsloven § 2-1 for omsetning av tidsskrift.
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2-6).
§ 6-3-7.Melding om nytt tidsskrift mv.
(1) Når et nytt tidsskrift etableres eller introduseres og når et tidsskrifts avgiftsmessige stilling endres, skal utgiver eller importør sende melding om dette til skattekontoret og til næringsdrivende som omsetter tidsskriftet i siste omsetningsledd. Dersom utgiveren er en forening, skal foreningen også sende melding til trykkeriet.
(2) Meldingen skal være skriftlig og undertegnet av utgiveren eller importøren, i tillegg til revisor.
(3) Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
a)tidsskriftets tittel
b)utgiverens navn og adresse
c)om tidsskriftet er merverdiavgiftspliktig eller fritatt for merverdiavgift
d)fra hvilket nummer avgiftsplikten eller fritaket inntrer.
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2-7).
§ 6-3-8.Eldre årganger og enkelthefter av tidsskrift

Omsetning av eldre årganger og enkelthefter av et ellers avgiftsfritt abonnementstidsskrift, er fritatt for merverdiavgift dersom omsetningen hovedsakelig skjer til abonnenter og til opprinnelig pris.

0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2-8).
§ 6-3-9.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Avgiftssubjekter som i siste omsetningsledd omsetter tidsskrift som er fritatt for merverdiavgift skal bokføre kjøp og omsetning av slike tidsskrift på egne konti eller ved bruk av egne koder. Ved vareopptelling skal tidsskrift fritatt for merverdiavgift føres opp på egne lister.
(2) Avgiftssubjekter som til videreforhandlere omsetter tidsskrift som er fritatt for merverdiavgift skal innrette sin bokføring slik at det for den enkelte kunde kan gis særskilte oppgaver over denne delen av omsetningen.
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-2-9).
§ 6-4.Bøker
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-3).
§ 6-4-1.Bøker

Med bøker menes publikasjoner som ikke er aviser eller tidsskrift.

0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-3-1).
§ 6-4-2.Publikasjoner som ikke er bøker

Følgende publikasjoner er ikke bøker:

a)trykksaker for utfylling, innsetting, klebing, hefting, ut- eller avriving
b)småtrykk som rundskriv, sirkulærer, brosjyrer, prospekter, foldere o.l.
c)reglementer, instrukser, vedtekter, forskrifter, lover, traktater, avtaler, stortingsdokumenter, kunngjøringer fra offentlige institusjoner
d)trykte referater av forhandlinger
e)trykk av dommer, skjønn, registre, matrikler o.l.
f)skole- og studieplaner, forelesnings- og kurskataloger
g)organisasjons- og reguleringsplaner o.l.
h)almanakker, årskalendere og andre publikasjoner med kalendarium
i)programmer for utstillinger, samlinger, forestillinger, stevner og andre arrangementer
j)fortegnelser eller tabeller over tallforhold for utregning av beløp eller andre tallmessig uttrykte enheter som priser, lønn, rabatter, poenger, gebyrer, skatter, mynt, mål, vekt o.l.
k)noteblad, -hefter og -bøker, sangbøker anses likevel som bøker selv om de inneholder noter
l)trafikkruter
m)løse omslag og permer dersom omslaget eller permen ikke skal omslutte en bok eller bestemt publikasjon som er fritatt for merverdiavgift
n)samlinger av bildetrykk o.l. dersom sidene er uten tekst eller bare angir stedsnavn, personnavn eller betegnelser, korte instruksjoner e.l.
o)fortegnelser over eiendommer, varer, driftsmidler, utstillingsgjenstander, beholdninger og annet løsøre
p)lotterifortegnelser
q)adresse- og firmafortegnelser
r)fortegnelser over gater og tjenestesteder
s)fortegnelser over abonnenter
t)fortegnelser over takster, priser, gebyrer, salærer, frakter, aksje- og valutakurser o.l.
u)andre kart enn atlas, med atlas menes heftede eller innbundne kartverk som omfatter minst ett land
v)reklametrykksaker, herunder trykt skrift som deles ut gratis og tiltrekker oppmerksomheten mot flere bedrifters, en bransjes eller en nærings varer eller tjenester
w)andre trykte publikasjoner som i henhold til særskilt trykningsoppdrag leveres til internt bruk for en bedrift.
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-3-2).
§ 6-4-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt

§ 6-3-9 gjelder tilsvarende for bøker.

0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-3-3).
§ 6-6.Elektrisk kraft mv. til husholdningsbruk i Nord-Norge
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-5).
§ 6-6-1.Husholdningsbruk

Med husholdningsbruk menes bruk for

a)eneboliger, leiligheter, hybler og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, koier o.l.,
b)aldershjem, barneverninstitusjoner, sentre for familie og barn og daginstitusjoner for barn, men ikke sykehjem og boliger med heldøgns omsorg og pleie,
c)fellesvaskeri, garasjer og andre fellesanlegg i eller for boliger mv. som nevnt i bokstav a og b.
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-5-1).
§ 6-6-2.Alternative energikilder

Som alternative energikilder anses blant annet energi fra fjernvarmeanlegg. Fossile energikilder anses ikke som alternative energikilder.

0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-5-2).
§ 6-7.Kjøretøy mv.
0Endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-6).
§ 6-7-1.Leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift

Med leasing av kjøretøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-7 første ledd menes utleie av kjøretøy hvor leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2015 nr. 768 (i kraft 1 juli 2015), 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-6-1).
§ 6-7-2.Batteri til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift

Fritak etter merverdiavgiftsloven § 6-7 annet ledd skal dokumenteres med salgsdokument eller annen dokumentasjon hvor det fremgår at batteriet skal installeres i et kjøretøy som bare bruker elektrisitet til fremdrift.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2015 nr. 768 (i kraft 1 juli 2015), 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-6-2).
§ 6-7-3.Kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift
(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-7 tredje ledd omfatter det tidligere registrerte kjøretøyet slik det er tatt inn av selgeren med utstyr, påbygg mv. Dersom det ikke betales særskilt vederlag omfatter fritaket også
a)utstyr og påbygg som monteres på eller installeres i kjøretøyet i den utstrekning det er påbudt i kjøretøyforskriftene for vedkommende type, merke og årsmodell eller er nødvendig for å bringe kjøretøyet i vanlig stand og til de spesifikasjoner som er vanlige for vedkommende type, merke og årsmodell,
b)bensin og annet drivstoff som leveres på tank, påfylt smøreolje, reservehjul og verktøy som vanligvis følger med kjøretøy,
c)deler og andre varer som går med under arbeid som nevnt i annet ledd bokstav a.
(2) Fritaket omfatter følgende arbeid for selgerens regning:
a)reparasjon, vedlikehold og klargjøring av kjøretøy og utstyr som nevnt i første ledd bokstav a
b)montering og installering av utstyr og påbygg som nevnt i første ledd bokstav a.
0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2015 nr. 768 (i kraft 1 juli 2015), endret ved forskrift 23 feb 2016 nr. 186 (i kraft 1 mars 2016, tidligere § 6-6-3).
§ 6-8.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 10 des 2012 nr. 1166 (i kraft 1 jan 2013).
§ 6-8-1 - § 6-8-4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 10 des 2012 nr. 1166 (i kraft 1 jan 2013).
§ 6-9.Fartøy mv.
§ 6-9-1.Fiskefartøy

Med fartøy til yrkesmessig fiske i merverdiavgiftsloven § 6-9 første ledd bokstav f menes fartøy som kun benyttes til fiske og som er skikket til dette når det gjelder byggemåte og utstyr, og som ikke er bygget for framdrift med utenbordsmotor, herunder hekkaggregat.

0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-9-2.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for fiskefartøy under 15 meter

For fiskefartøy under 15 meter skal fritaket dokumenteres med en bekreftelse fra skattekontoret om at kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og i løpet av de siste tolv måneder har hatt omsetning av råfisk, sel, hval, tang eller tare som overstiger beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsloven § 2-1. Videre skal det foreligge en erklæring fra kjøper om at fartøyet utelukkende er til bruk i yrkesmessig fiske.

§ 6-9-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved bygging mv. av fartøy
(1) Fritak etter merverdiavgiftsloven § 6-9 annet ledd første punktum skal dokumenteres med salgsdokument og bekreftelse fra kjøperen som inneholder opplysninger om hvilket fartøy tjenesten gjelder. Dersom tjenesten ikke utføres på fartøyet, må selgeren også ha en bekreftelse fra kjøperen om at den varen som tjenesten gjelder inngår i fartøyets driftsutstyr.
(2) Ved fritak etter merverdiavgiftsloven § 6-9 annet ledd annet punktum skal varen faktureres i samme salgsdokument som den utførte tjenesten. Det kan benyttes et eget salgsdokument dersom det i dette henvises til salgsdokumentet som gjelder tjenesten. Selgeren av varen må ha en bekreftelse fra kjøperen om at varen er mottatt.
§ 6-10.Luftfartøy mv.
§ 6-10-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved bygging mv. av luftfartøy

§ 6-9-3 gjelder tilsvarende for fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-10 annet ledd.

§ 6-11.Plattformer, rørledninger mv.
§ 6-11-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved bygging mv. av plattformer

§ 6-9-3 gjelder tilsvarende for fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-11 annet ledd.

§ 6-11-2.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved bygging mv. av rørledninger

Salgsdokumentet skal merkes «Merverdiavgift ikke beregnet».

§ 6-12.Oppføring av ambassadebygg
§ 6-12-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

Fritaket skal dokumenteres med bekreftelse fra skattekontoret om at omsetningen er fritatt for merverdiavgift.

§ 6-13.Internasjonale militære styrker og kommandoenheter
§ 6-13-1.Militære enheter fra USA
(1) Omsetning av varer og tjenester til militære enheter fra USA som oppholder seg permanent i merverdiavgiftsområdet er fritatt for merverdiavgift.
(2) Omsetning av varer fra den militære enheten til personell ved denne er fritatt for merverdiavgift.
§ 6-13-2.NATO-hovedkvarter
(1) Omsetning av varer og tjenester fra kantiner, klubber, foreninger, restauranter og barer på NATO-hovedkvarter til personell og offisielle gjester er fritatt for merverdiavgift dersom omsetningen er knyttet til NATOs virksomhet.
(2) Omsetning av varer fra utsalgssted på NATO-hovedkvarter til utenlandsk NATO-personell er fritatt for merverdiavgift.
§ 6-13-3.Utenlandske NATO-styrker

Bryggeriers omsetning av rimelige mengder øl til utenlandske NATO-styrker på øvelse er fritatt for merverdiavgift.

§ 6-13-4.Forhåndslagring av militært utstyr

Omsetning av varer og tjenester i forbindelse med utenlandske NATO-styrkers forhåndslagring av militært utstyr i merverdiavgiftsområdet er fritatt for merverdiavgift.

§ 6-13-5.Drivstoff mv. til militære luftfartøy

Omsetning av drivstoff og smøremidler til militære luftfartøy fra land tilsluttet NATO eller Partnerskap for fred er fritatt for merverdiavgift.

§ 6-13-6.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

Fritakene i § 6-13-1 første ledd og § 6-13-3 til § 6-13-5 skal dokumenteres med salgsdokument og bekreftelse fra kjøperen på hvilket fritatt formål anskaffelsen er til.

§ 6-17.Tilsvarende fritak som ved omsetning
§ 6-17-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved uttak av varer ut av merverdiavgiftsområdet

§ 6-21-1 gjelder tilsvarende ved uttak av varer ut av merverdiavgiftsområdet.

§ 6-20.Primærnæringer
§ 6-20-1.Næringer som er omfattet av fritaket
(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-20 første ledd gjelder avgiftssubjekter som skal levere skattemelding en gang i året etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 første ledd.
(2) Fritaket gjelder tilsvarende for avgiftssubjekter i jord- og skogbruk ved uttak av uforedlet virke fra allmenning innenfor rammen av allmenningsretten.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-20-2.Vilkår for fritak ved uttak av virke fra egen skog mv.
(1) Uttak av foredlet virke fra egen skog innen jordbruk og skogbruk til privat bruk eller til formål innenfor rammene av disse næringene er fritatt for merverdiavgift dersom foredlingen er utført på
a)egen gårdssag og gårdssaga brukes 80 prosent eller mer til foredling for eget forbruk,
b)allmenningssag og foredlingen skjer innen rammen av allmenningsretten. Dersom allmenningssaga ikke brukes 80 prosent eller mer til foredling av virke for de allmenningsberettiges eget forbruk innen rammen av allmenningsretten, gjelder fritaket bare for 50 prosent av materialenes omsetningsverdi.
(2) Fritaket gjelder også for tømmerverdien ved leieskjæring av skurtømmer. Som leieskjæring anses også leveranser av skurtømmer til sagbruk når ferdige materialer av samme treslag og kvalitet tas tilbake i bytte fra sagbrukets lager. Ved slikt bytte anses materialutbyttet å utgjøre 50 prosent av det skårne tømmerets volum.
§ 6-20-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved leveranser av skurtømmer til sagbruk

Ved fritak etter § 6-20-2 annet ledd annet punktum skal begge parters ytelser spesifiseres i samme salgsdokument.

§ 6-20-4.Uttak til sameie- eller fellestiltak

Uttak av produkter til sameie- eller fellestiltak som drives i tilknytning til næring innen jordbruk og skogbruk er fritatt for merverdiavgift dersom tiltaket

a)inngår som ledd i produksjon eller lagring for den enkelte sameier, herunder sameie i driftsbygninger, skogsveisameie, sambeite mv., og
b)ikke er registreringspliktig etter merverdiavgiftsloven § 2-1.
§ 6-20-5.Fast eiendom i tilknytning til primærnæringene

Uttak av varer og tjenester til bruk for oppføring eller vedlikehold av seter- og skogshusvær i jord- og skogbruk eller gjeterhytte i reindriftsnæringen er fritatt for merverdiavgift dersom bygget er avskrivbart driftsmiddel etter skatteloven.

§ 6-21.Utførsel av varer
§ 6-21-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer
(1) Fritaket skal dokumenteres med salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd.
(2) For varer som er unntatt fra deklareringsplikt ved utførsel etter tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav g, skal fritaket dokumenteres med salgsdokument og attest for utførsel som nevnt i tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd.
§ 6-21-2.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer til petroleumsvirksomheten
(1) Når varer utføres til norsk del av kontinentalsokkelen til bruk i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster skal fritaket dokumenteres med salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd.
(2) For varer som er unntatt deklareringsplikt, jf. tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav f, skal fritaket dokumenteres med salgsdokument, attest for utførsel som nevnt i tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd og en skriftlig bestilling fra kjøperen. Bestillingen skal inneholde opplysninger som nevnt i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1-4.
(3) Både kjøperen og selgeren skal oppbevare et eksemplar av bestillingen.
§ 6-22.Utførsel av tjenester
§ 6-22-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av tjenester
(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-22 første ledd skal dokumenteres med salgsdokument og opplysninger som viser at tjenesten helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet. Dersom tjenestene gjelder arbeid på varer, skal varene utføres etter bestemmelsene i § 6-21-1 og § 6-21-2.
(2) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-22 annet og tredje ledd skal dokumenteres med salgsdokument der det framgår at mottakerens adresse er utenfor merverdiavgiftsområdet.
§ 6-23.Varer som legges inn på tollager
§ 6-23-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

Fritaket skal dokumenteres med salgsdokument der det framgår at leveringsstedet er kjøperens tollager. Fritaket skal også dokumenteres med tolldeklarasjon der dette er nødvendig etter tollforskriften § 4-30-11 til § 4-30-14.

0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-24.Varer som videreselges ut av merverdiavgiftsområdet
§ 6-24-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Fritaket skal dokumenteres med salgsdokument og en skriftlig bestilling fra kjøperen. Bestillingen skal inneholde opplysninger som nevnt i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1-4, samt opplysning om til hvilket land varen videreselges. Salgsdokumentet skal merkes «Merverdiavgift ikke beregnet».
(2) Både kjøperen og selgeren skal oppbevare et eksemplar av bestillingen.
§ 6-25.Varer til turister
§ 6-25-1.Minimumsbeløp for fritak
(1) For varer til personer som er bosatt i Danmark, Finland eller Sverige eller som oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen, er det et vilkår for fritak at den enkelte vares salgspris er minst 1000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet. Som en vare anses også flere varer som normalt utgjør en vareenhet.
(2) For varer til personer som er bosatt i andre land, er det et vilkår for fritak at det enkelte fakturabeløp er minst 250 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.
§ 6-25-2.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for varer til turister fra andre land enn Danmark, Finland eller Sverige
(1) Ved omsetning til personer som er bosatt i andre land enn Danmark, Finland eller Sverige skal fritaket dokumenteres med utfylt blankett RD-0032. Det samme gjelder ved omsetning til personer som har opphold på Svalbard eller Jan Mayen. Blanketten må være påført tollmyndighetenes utførselsattest, eller dokumentasjon for innførsel fra andre lands tollmyndighet eller Sysselmannen på Svalbard, innen én måned etter at varen ble levert.
(2) Dersom gjennomføringen av fritaket skjer gjennom et privat selskap skal fritaket dokumenteres med salgsdokument fra selskapet til selger og kopi av tilbakebetalingsblankett eller tilsvarende dokumentasjon, samt bekreftelse på at varen er utført fra Norge, eller innført i annet land. Tilbakebetalingsblanketten skal være datert og inneholde opplysninger om selgers organisasjonsnummer, fakturanummer, dato for varesalg og varens art, vederlag inklusiv merverdiavgift og refusjonsbeløp. Kjøper skal angis ved navn og bostedsadresse samt referanse til passnummer eller annen legitimasjon hvor nevnte opplysninger fremkommer. Salgsdokumentet fra selskapet til selger skal inneholde referanse til den enkelte tilbakebetalingsblankett.
0Endret ved forskrift 24 jan 2014 nr. 66.
§ 6-25-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for varer til turister fra Danmark, Finland eller Sverige

Ved omsetning til personer som er bosatt i Danmark, Finland eller Sverige skal fritaket dokumenteres med salgsdokument der kjøperens navn og bostedsadresse framgår og innførselsdokument fra kjøperens hjemland som viser innførselsdato og at merverdiavgift er betalt.

§ 6-26.Utsalg på lufthavn ved utreise
§ 6-26-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-26 annet ledd skal dokumenteres med salgsdokument som inneholder kjøperens navn, adresse, passnummer og rutenummer.

§ 6-27.Utsalg på lufthavn ved ankomst
§ 6-27-1.Mengde vare

Fritaket gjelder den mengde vare som kan innføres tollfritt etter tollforskriften § 5-1-1 og § 5-1-2.

§ 6-28.Transporttjenester
§ 6-28-1.Tilknytningstransport
(1) Det et vilkår for fritak etter merverdiavgiftsloven § 6-28 annet ledd at
a)det på forhånd er inngått avtale om sammenhengende transport
b)billett er utstedt fra første avreisested i merverdiavgiftsområdet til endelig bestemmelsessted utenfor merverdiavgiftsområdet eller omvendt
c)hele transporten skjer med samme type transportmiddel
d)påfølgende transport påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første.
(2) Fritaket gjelder både transport som skjer med transportmiddel som går i rute og med transportmiddel som er chartret, og selv om den påfølgende transporten innebærer skifte av stasjon, lufthavn, båthavn mv. dersom vilkårene for øvrig er oppfylt.
§ 6-28-2.Varetransport
(1) Det er et vilkår for fritak at tjenestene faktureres i henhold til et transportdokument til varemottakeren, varesenderen eller en utenlandsk transportør, speditør o.l.
(2) Gjelder tjenesten varetransport direkte mellom sted i merverdiavgiftsområdet og sted utenfor merverdiavgiftsområdet, kan den faktureres også til norsk speditør.
§ 6-28-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Fritaket for transport av varer skal dokumenteres med skriftlig avtale som gjelder hele strekningen. Avtalen skal inneholde opplysninger om avsender, avsendersted, mottaker og mottakersted, samt vederlag.
(2) Fritaket for transport av personer skal dokumenteres med en reisebeskrivelse og opplysninger om tidspunktene for eventuell tilknytningstransport. Dokumentasjonen kan tas inn i salgsdokumentet, den skriftlige avtalen eller billetten.
(3) Ved samtrafikk til eller fra merverdiavgiftsområdet kan flere enn ett transportdokument benyttes som dokumentasjon for avgiftsfri omsetning for hele strekningen, dersom dokumentene er påført krysshenvisninger av transportør. Tilsvarende gjelder ved tilknytningstransport.
§ 6-30.Varer og tjenester til fartøy 

Utenlandske fartøy

§ 6-30-1.Varer som er omfattet av fritaket
(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-30 første ledd omfatter alle varer til bruk for fartøyet dersom varene leveres direkte til fartøyet. Fritaket gjelder ikke for varer som forbrukes på fartøy som ligger i opplag i merverdiavgiftsområdet.
(2) Fritaket omfatter ikke varer for salg til passasjerer på fartøy som er bestemt for persontransport mellom Norge og Danmark, Sverige eller Finland. Fritaket gjelder likevel for varer som kan selges om bord etter tollforskriften § 4-23-4, jf. § 4-23-6.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-30-2.Tjenester som er omfattet av fritaket

Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-30 første ledd omfatter tjenester som helt ut er til bruk for fartøyet.

§ 6-30-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Fritaket i § 6-30-1 skal dokumenteres med salgsdokument som skal inneholde opplysning om hvilket fartøy varene er levert til. Selgeren må ha en bekreftelse fra kjøperen på at varene er mottatt om bord til bruk på fartøyet. Bekreftelsen må gis ved levering av varene.
(2) Ved levering av varer som nevnt i § 6-30-1 annet ledd annet punktum skal fritaket også dokumenteres med tillatelse til proviantering etter tollforskriften § 4-23-6, jf. § 4-23-4. Fritaket skal dokumenteres med attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd. Kravet til bekreftelse som nevnt i første ledd gjelder ikke.
(3) Fritaket i § 6-30-2 skal dokumenteres med salgsdokument som skal inneholde opplysning om hvilket fartøy tjenesten gjelder.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
 

Norske fartøy i utenriks fart

§ 6-30-4.Varer som er omfattet av fritaket
(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-30 annet ledd omfatter alle varer til bruk for fartøyet dersom varene leveres direkte til fartøyet. Fritaket gjelder ikke for varer som forbrukes på fartøy som ligger i opplag i merverdiavgiftsområdet.
(2) Fritaket omfatter ikke varer for salg til passasjerer på fartøy som er bestemt for persontransport mellom Norge og Danmark, Sverige eller Finland. Fritaket gjelder likevel for varer som kan selges om bord etter tollforskriften § 4-23-6, jf. § 4-23-4.
(3) For mat, drikke og tobakksvarer til forpleining eller omsetning til mannskap gjelder begrensningene i tollforskriften § 4-23-4 tredje ledd tredje punktum og § 4-23-5 annet ledd.
(4) Dersom fartøyet befinner seg utenfor merverdiavgiftsområdet, kan varene leveres til rederens speditør dersom speditøren tollekspederer varene direkte for utførsel.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-30-5.Tjenester som er omfattet av fritaket
(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-30 annet ledd omfatter tjenester som gjelder
a)sleping av fartøy
b)utleie av varig driftsutstyr som leveres til fartøy
c)rett til å disponere kommunal havn som nevnt i merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav j
d)teletjenester.
(2) Fritaket omfatter også formidlingstjenester omsatt til norsk reder som gjelder transport av varer med fartøy i utenriks fart.
§ 6-30-6.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Fritaket i § 6-30-4 skal dokumenteres med salgsdokument som skal inneholde opplysning om hvilket fartøy varene er levert til. Selgeren må ha en bekreftelse fra kjøperen på at varene er mottatt om bord til bruk på fartøyet. Bekreftelsen må foreligge på leveringstidspunktet.
(2) Ved levering av varer som nevnt i § 6-30-4 annet ledd annet punktum skal fritaket også dokumenteres med tillatelse til proviantering etter tollforskriften § 4-23-6, jf. § 4-23-4. Fritaket skal dokumenteres med attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd. Kravet til bekreftelse som nevnt i første ledd gjelder ikke.
(3) Ved levering av varer som nevnt i § 6-30-4 tredje ledd skal fritaket også dokumenteres med tolldeklarasjon. Annet ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende.
(4) Ved levering av varer til reders speditør, jf. § 6-30-4 fjerde ledd skal fritaket også dokumenteres med en skriftlig bestilling fra kjøperen. Bestillingen skal inneholde opplysninger som nevnt i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1-4, samt opplysning om hvilket fartøy varene skal leveres til. Både kjøperen og selgeren skal oppbevare et eksemplar av bestillingen. Kravet til bekreftelse som nevnt i første ledd gjelder ikke.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
 

Norske spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs

§ 6-30-7.Varer som er omfattet av fritaket

Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-30 tredje ledd omfatter alle varer til bruk for spesialfartøyet.

§ 6-30-8.Tjenester som er omfattet av fritaket
(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-30 tredje ledd omfatter tjenester som gjelder
a)sleping av fartøy
b)utleie av varig driftsutstyr som leveres til fartøy
c)rett til å disponere kommunal havn som nevnt i merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav j.
(2) Fritaket omfatter også formidlingstjenester omsatt til norsk reder som gjelder transport av varer med spesialfartøy.
§ 6-30-9.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Fritaket i § 6-30-7 skal dokumenteres med salgsdokument og en skriftlig bestilling fra kjøperen. Bestillingen skal inneholde opplysninger som nevnt i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1-4, samt opplysning om hvilket fartøy varene skal leveres til. Selgeren må ha en bekreftelse fra kjøperen på at varene er mottatt til bruk i petroleumsvirksomhet til havs. Bekreftelsen må foreligge på leveringstidspunktet.
(2) Både kjøperen og selgeren skal oppbevare et eksemplar av bestillingen. 

Andre norske fartøy

§ 6-30-10.Varer til norske fiske- og fangstfartøy som oppholder seg utenfor merverdiavgiftsområdet

Omsetning av mat, drikke og tobakksvarer til norske fiske- og fangstfartøy er fritatt for merverdiavgift dersom det er gitt tillatelse til proviantering etter tollforskriften § 4-23-8, jf. § 4-23-4. Tilsvarende gjelder for norske varer eller fortollede varer. Det er et vilkår for fritak at varene leveres direkte til fartøyet.

0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-30-11.Varer og tjenester til fartøy som oppholder seg utenfor merverdiavgiftsområdet
(1) Omsetning av varer til andre fartøy enn norske fiske- og fangstfartøy som har oppdrag som medfører et sammenhengende opphold utenfor merverdiavgiftsområdet på minst 14 dager er fritatt for merverdiavgift. Det er et vilkår for fritak at varene leveres direkte til fartøyet og at de blir brukt i næringsvirksomhet eller i offentlig tjeneste. Fritaket omfatter ikke varer som forbrukes på fartøy som ligger i opplag i merverdiavgiftsområdet.
(2) For mat, drikke og tobakksvarer til forpleining eller omsetning til mannskap gjelder begrensningene i tollforskriften § 4-23-4 tredje ledd tredje punktum og § 4-23-5 annet ledd.
(3) Omsetning av følgende tjenester til fartøy som nevnt i første ledd er fritatt for merverdiavgift
a)sleping av fartøyet
b)utleie av varig driftsutstyr som leveres til fartøyet
c)rett til å disponere kommunal havn som nevnt i merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav j.
§ 6-30-12.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for fartøy som oppholder seg utenfor merverdiavgiftsområdet
(1) Fritakene i § 6-30-10 og § 6-30-11 skal dokumenteres med salgsdokumentet som skal inneholde opplysning om hvilket fartøy varene er levert til. Selgeren må ha en bekreftelse fra kjøperen på at varene er mottatt om bord til bruk i fartøy som oppholder seg utenfor merverdiavgiftsområdet. Bekreftelsen må foreligge på leveringstidspunktet.
(2) Ved levering av varer som nevnt i § 6-30-10 skal fritaket også dokumenteres med tolldeklarasjon.
(3) Fritaket for varer som nevnt i § 6-30-11 annet ledd skal også dokumenteres med tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd. Kravet til bekreftelse som nevnt i første ledd gjelder ikke.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-30-13.Fartøy som går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet
(1) Omsetning av proviant og forbruksvarer til følgende fartøy er fritatt for merverdiavgift dersom varene leveres direkte til fartøyet og fartøyet for den enkelte tur går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet:
a)fartøy på minst 15 meter som i innenriks fart driver persontransport eller varetransport
b)bergings- og slepefartøy på minst 15 meter
c)marinefartøy
d)skolefartøy.
(2) Fritaket omfatter ikke varer for salg til passasjerer på fartøy som er bestemt for persontransport mellom Norge og Danmark, Sverige eller Finland. Fritaket gjelder likevel for varer som kan selges om bord etter tollforskriften § 4-23-6, jf. § 4-23-4.
(3) For mat, drikke og tobakksvarer til forpleining eller omsetning til mannskap gjelder begrensningene i tollforskriften § 4-23-4 tredje ledd tredje punktum og § 4-23-5 annet ledd.
(4) Dersom fartøyet befinner seg utenfor merverdiavgiftsområdet, kan varene leveres til rederens speditør dersom speditøren tollekspederer varene direkte for utførsel.
§ 6-30-14.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for fartøy som går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet
(1) Fritaket i § 6-30-13 skal dokumenteres med salgsdokumentet som skal inneholde opplysning om hvilket fartøy varene er levert til. Selgeren må ha en bekreftelse fra kjøperen på at varene er mottatt om bord til bruk i fartøy som går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet. Bekreftelsen må foreligge på leveringstidspunktet.
(2) Ved levering av varer som nevnt i § 6-30-13 annet ledd annet punktum skal fritaket også dokumenteres med tillatelse til proviantering etter tollforskriften § 4-23-6, jf. § 4-23-4. Fritaket skal dokumenteres med attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd. Kravet til bekreftelse som nevnt i første ledd gjelder ikke.
(3) Ved levering av varer som nevnt i § 6-30-13 tredje ledd skal fritaket også dokumenteres med tolldeklarasjon. Annet ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende.
(4) Ved levering av varer som nevnt i § 6-30-13 fjerde ledd skal fritaket også dokumenteres med en skriftlig bestilling fra kjøperen. Bestillingen skal inneholde opplysninger som nevnt i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1-4, samt opplysning om hvilket fartøy varene er levert til. Både kjøperen og selgeren skal oppbevare et eksemplar av bestillingen. Kravet til bekreftelse som nevnt i første ledd gjelder ikke.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-31.Varer og tjenester til luftfartøy
§ 6-31-1.Luftfartøy i utenriks fart
(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-31 første ledd omfatter alle varer til bruk for luftfartøy dersom varene leveres direkte til luftfartøyet. Fritaket omfatter ikke varer for salg til passasjerer på luftfartøy som er bestemt for persontransport mellom Norge og Danmark, Sverige eller Finland. Fritaket gjelder likevel for varer som kan selges om bord etter tollforskriften § 4-23-9, jf. § 4-23-4.
(2) Fritaket omfatter tjenester som gjelder
a)sleping av luftfartøy
b)utleie av varig driftsutstyr som leveres til luftfartøy
c)rett til å disponere lufthavn for luftfartøy.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-31-2.Luftfartøy som går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet
(1) Omsetning av proviant og forbruksvarer til luftfartøy som i innenriks fart driver persontransport eller varetransport og til militære luftfartøy er fritatt for merverdiavgift dersom varene leveres direkte til luftfartøyet og luftfartøyet for den enkelte tur går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet.
(2) Fritaket omfatter ikke varer for salg til passasjerer på luftfartøy som er bestemt for persontransport mellom Norge og Danmark, Sverige eller Finland. Fritaket gjelder likevel for varer som kan selges om bord etter tollforskriften § 4-23-9, jf. § 4-23-4.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-31-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for luftfartøy som går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet
(1) Fritakene i § 6-31-1 og § 6-31-2 skal dokumenteres med salgsdokument som skal inneholde opplysninger om hvilket luftfartøy varene er levert til. For flydrivstoff skal luftfartøyets bestemmelsessted framgå av salgsdokumentet. For andre varer må selgeren ha en bekreftelse fra kjøperen på at varene er mottatt om bord til bruk for luftfartøy som går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet. Bekreftelsen må foreligge på leveringstidspunktet.
(2) Ved levering av varer som nevnt i § 6-31-1 første ledd tredje punktum og § 6-31-2 annet ledd annet punktum skal fritaket også dokumenteres med tillatelse til levering etter tollforskriften § 4-23-9, jf. § 4-23-4. Fritaket skal dokumenteres med attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd. Kravet til bekreftelse som nevnt i første ledd gjelder ikke.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-32.Varer og tjenester til petroleumsvirksomheten
§ 6-32-1.Varer som er omfattet av fritaket

Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd omfatter alle varer.

§ 6-32-2.Tjenester som er omfattet av fritaket
(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd omfatter tjenester som utføres på andre anlegg eller innretninger enn de som er nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-11 og som er til bruk i havområder utenfor merverdiavgiftsområdet i forbindelse med utforskning og utnytting av undersjøiske naturforekomster. Fritaket omfatter tjenester som utføres på utstyr og driftsmidler knyttet til slike anlegg eller innretninger og tjenester som gjelder prosjektering, tegning, konstruksjon og annen teknisk bistand vedrørende slike anlegg eller innretninger.
(2) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-32 annet ledd omfatter tjenester med lagring, lossing, transport mv. av varer.
§ 6-32-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for varer til bruk i petroleumsvirksomheten
(1) Fritaket i § 6-32-1 skal dokumenteres med salgsdokument og en skriftlig bestilling fra kjøperen. Bestillingen skal inneholde opplysninger som nevnt i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1-4 og opplysninger om forbrukssted. Salgsdokumentet skal merkes «Merverdiavgift ikke beregnet».
(2) Både kjøperen og selgeren skal oppbevare et eksemplar av bestillingen.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 6-33.Reklamepublikasjoner på fremmed språk mv.
§ 6-33-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

Fritaket skal dokumenteres med et eksemplar av den fritatte publikasjonen eller filmen og en skriftlig bestilling fra kjøperen hvor det framgår at publikasjonene eller reklamefilmene er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet.

§ 6-35.Forskriftsfullmakt
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21 (tidligere § 6-34).
§ 6-35-1.Oppbevaringsplikt mv.
(1) Bekreftelse som nevnt i dette kapittelet skal tas inn i salgsdokumentet så langt dette er praktisk mulig.
(2) Dokumentasjonen som nevnt i dette kapittel skal oppbevares sammen med salgsdokument eller på annen lett kontrollerbar måte. Dokumentasjonen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven.
0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21 (tidligere § 6-34-1).

Kapittel 7. Varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel

§ 7-4.Luftfartøy og varer til luftfartøy mv.
§ 7-4-1.Luftfartøy i utenriks fart og luftfartøy som går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet
(1) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved flyselskapers innførsel av varer til bruk for luftfartøy i utenriks fart.
(2) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved flyselskapers innførsel av proviant og forbruksvarer til luftfartøy som i innenriks fart driver persontransport mot vederlag eller varetransport eller til militære luftfartøy dersom luftfartøyet for den enkelte tur går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet.
§ 7-6.Varer som mottas vederlagsfritt
§ 7-6-1.Varer som leveres på grunn av garanti

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av deler som en utenlandsk selger leverer vederlagsfritt som erstatning for defekte deler dersom leveringen skjer som ledd i en innenlandsk reparasjon på grunn av en garanti.

§ 7-6-2.Varer som leveres for klinisk utprøving

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av legemidler som utdeles vederlagsfritt for klinisk utprøving dersom Statens legemiddelverk har gitt registreringsfritak.

§ 7-6-3.Varer som leveres for testing i laboratorier

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som laboratorier og forskningsinstitutter tilknyttet universiteter og høgskoler mottar vederlagsfritt for testing i laboratorier. Det er et vilkår at varene gjenutføres, destrueres eller lignende etter testingen.

§ 7-6-4.Reproduksjonsmateriale

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av reproduksjonsmateriale som andre NATO-land har stilt vederlagsfritt til disposisjon for Forsvarets militærgeografiske tjeneste.

§ 7-8.Varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art
§ 7-8-1.Varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i tollforskriften § 5-7-4. første ledd bokstav c og annet ledd bokstav b og c.

Kapittel 8. Fradrag for inngående merverdiavgift

§ 8-2.Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet
§ 8-2-1.Oppføring og drift av bygg mv.
(1) Dersom kostnadene ved oppføring av bygg som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål fordeler seg tilnærmet likt per kvadratmeter gulvflate til de ulike formål, kan inngående merverdiavgift på kostnadene fordeles på grunnlag av gulvflate til bruk i den registrerte virksomheten i forhold til byggets samlede gulvflate.
(2) Inngående merverdiavgift kan fordeles på samme måte som nevnt i første ledd på kostnader til
a)tilbygg, påbygg og ombygging
b)opparbeidelse av tomt, anlegg av vei, vann og avløp mv.
c)installasjoner og særskilte innredninger eller utstyr som inngår i bygget, herunder heis-, fyrings- og ventilasjonsanlegg mv.
d)vedlikehold og reparasjoner
e)drift.
(3) Dersom det er avtalt en annen fordeling av kostnader som nevnt i bokstav d og e med leietakerne, kan denne brukes.
§ 8-2-2.Felles driftskostnader

Dersom varer og tjenester anskaffes til bruk under ett for virksomhetens felles drift, kan fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadene kreves for så stor del som svarer til den avgiftspliktige omsetning og uttak, merverdiavgift ikke medregnet, i forhold til virksomhetens samlede omsetning i forrige regnskapsår. Det er et vilkår for slik fordeling at den i rimelig grad gjenspeiler bruken.

§ 8-2-3.Beltemotorsykkel

Et registrert avgiftssubjekt i reindriftsnæringen har også rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadene til anskaffelse og drift for den andel en beltemotorsykkel som nevnt i § 1-3-1 annet ledd benyttes til kjøring til og fra reinflokken.

§ 8-3.Andre begrensninger i fradragsretten
§ 8-3-1.Fast eiendom i tilknytning til primærnæringene

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader til oppføring og vedlikehold av seter- og skogshusvære i jord- og skogbruk, samt gjeterhytter i reindriftsnæringen, dersom disse er avskrivbare driftsmidler etter skatteloven.

§ 8-3-2.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for varer til bruk som gave eller utdeling i reklameøyemed

Ved fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer til bruk som gave utenfor merverdiavgiftsområdet eller til utdeling i reklameøyemed utenfor merverdiavgiftsområdet, gjelder § 6-21-1 tilsvarende.

§ 8-3-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for fartøy og luftfartøy i utenriks fart
(1) Rederi eller flyselskap som etter merverdiavgiftsloven § 8-3 annet ledd krever fradrag for inngående merverdiavgift på varer til bruk på fartøy eller luftfartøy i utenriks fart som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-30 annet ledd eller § 6-31 første ledd, skal føre eget lagerregnskap med egen konto for levering til hvert fartøy eller luftfartøy.
(2) Ved rederiets eller flyselskapets levering til fartøy eller luftfartøy skal ansvarshavende om bord bekrefte at varene er mottatt. Bekreftelsen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares av rederiet eller flyselskapet i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven.
§ 8-6.Anskaffelser foretatt før registrering
§ 8-6-1.Hvilke anskaffelser et tilbakegående avgiftsoppgjør omfatter

Et tilbakegående avgiftsoppgjør omfatter inngående merverdiavgift på varer og tjenester som er anskaffet før den to-måneders terminen registreringen ble foretatt i. Dette gjelder både for avgiftssubjekter som leverer skattemelding seks ganger i året og for avgiftssubjekter som leverer skattemelding en gang i året.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-6-2.Frivillig registrerte avgiftssubjekter
(1) Utleier av bygg eller anlegg som er registrert etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd, har bare rett til tilbakegående avgiftsoppgjør dersom omsetningen ikke har oversteget beløpsgrensen i § 2-1 før registreringsterminen. Det gis ikke tilbakegående avgiftsoppgjør på kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b i den grad bygget eller anlegget ikke er leid ut innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket.
(2) Registrert bortforpakter, registrert utleier av jordbruksarealer og registrert skogsveiforening, jf merverdiavgiftsloven § 2-3 annet og tredje ledd, har ikke rett til tilbakegående avgiftsoppgjør dersom virksomheten har hatt omsetning før registreringsterminene, uavhengig av beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven § 2-1.
§ 8-6-3.(Opphevet ved forskrift 6 jan 2015 nr. 12.)
§ 8-8.Betaling via bank som vilkår for fradrag for inngående merverdiavgift
0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1696 (i kraft 1 jan 2011).
§ 8-8-1.Betaling via bank
(1)Med betaling via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling menes betaling fra konto til konto i bank eller betaling på annen måte til mottakers konto i bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling.
(2)Med bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, mener også utenlandsk bank eller foretak som har tillatelse til å drive betalingsformidling.
0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1696 (i kraft 1 jan 2011).

Kapittel 9. Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift

§ 9-1.Justering eller tilbakeføring av inngående merverdiavgift
§ 9-1-1.Inngående merverdiavgift påløpt i forbindelse med byggetiltak

Med inngående merverdiavgift påløpt i forbindelse med byggetiltak som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b menes

a)merverdiavgift som skal betales for tjenester som anskaffes i forbindelse med byggetiltaket,
b)merverdiavgift som skal betales for byggetjenester som et avgiftssubjekt, jf. merverdiavgiftsloven § 3-22 og § 3-26, selv utfører i forbindelse med byggetiltaket, herunder byggeledelse, byggeadministrasjon og annen administrasjon av slike arbeider, eller merverdiavgift som skulle vært betalt dersom slike tjenester hadde vært utført for ikke fradragsberettigede formål,
c)merverdiavgift som skal betales for varer som anskaffes og tilføyes eiendommen i forbindelse med byggetiltaket.
§ 9-1-2.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved anskaffelse og framstilling av kapitalvarer
(1) Anskaffelse og framstilling av kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd skal registreres på særskilt konto eller annen oppstilling. Oppstillingen skal for hver kapitalvare vise
a)hvilken kapitalvare det gjelder
b)anskaffelses- eller fullføringstidspunkt
c)anskaffelseskostnad uten merverdiavgift
d)total merverdiavgift
e)fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen
f)fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent
g)de justeringer som virksomheten skal gjøre etter merverdiavgiftsloven § 9-2 og § 9-3 spesifisert med beløp per år.
(2) For kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b, må anskaffelsen registreres slik at anskaffelseskostnaden kan spesifiseres på fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede formål. Den som er frivillig registrert for utleie av bygg må kunne spesifisere anskaffelseskostnaden for hver enkelt leietaker.
(3) Dokumentasjon som nevnt i denne paragrafen skal oppbevares i fem år etter siste år i justeringsperioden.
0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1819 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9-1-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved bruk av kapitalvarer
(1) Når kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav a brukes både til fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget formål, skal den tid kapitalvaren brukes til de ulike formål dokumenteres. Dersom dette vanskelig lar seg gjøre, kan forholdet mellom merverdiavgiftspliktig og ikke-merverdiavgiftspliktig omsetning benyttes som mål på tidsbruken.
(2) Bruk av kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b skal dokumenteres med målsatte tegninger eller lignende av bygget eller anlegget slik at det klart framgår hvordan bygget eller anlegget er disponert til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål. Ved endringer i bruken av bygget eller anlegget, skal det ved utgangen av justeringsåret foreligge en oversikt over bruken gjennom justeringsåret. Ved frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg gjelder § 2-3-2.
(3) Dokumentasjon som nevnt i denne paragrafen skal oppbevares i fem år etter siste år i justeringsperioden.
0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1819 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9-3.Overføring av retten og plikten til å justere inngående merverdiavgift
§ 9-3-1.Justeringsplikt og -rett
(1) Med overføring av justeringsplikten menes overføring av den framtidige plikten overdrageren har til å justere ned fradraget for inngående merverdiavgift dersom bruken av kapitalvaren til fradragsberettigede formål reduseres.
(2) Med overføring av justeringsretten menes overføring av den framtidige retten overdrageren har til å justere opp fradraget for inngående merverdiavgift dersom bruken av kapitalvaren til fradragsberettigede formål øker.
§ 9-3-2.Vilkår for overføring av justeringsplikten
(1) Det er et vilkår for overføring av justeringsplikten at mottakeren er et registrert avgiftssubjekt på overdragelsestidspunktet eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer. Dersom mottakerens fradragsrett er mindre enn overdragerens fradragsrett, kan mottakeren bare overta den delen av overdragerens justeringsplikt som svarer til mottakerens fradragsrett for kapitalvaren. Den resterende delen av justeringsplikten må justeres samlet av overdrageren.
(2) Dersom mottaker ikke oppfyller vilkårene i første ledd første punktum, kan justeringsplikten likevel overføres til ny mottaker dersom denne er et registrert avgiftssubjekt eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som første overdragelsen skjer. Overføring av justeringsplikten i slike tilfeller forutsetter at midlertidig mottaker ikke tar kapitalvaren i bruk.
(3) Det er et vilkår for overføring av justeringsplikten at mottakeren samtykker i overføringen.
(4) Dersom mottakeren er en kommune eller andre kompensasjonsberettigede, kan justeringsplikten overføres på de samme vilkår som nevnt i første, annet og tredje ledd i den utstrekning kapitalvaren anskaffes til bruk i virksomhet som er kompensasjonsberettiget etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
0Endret ved forskrift 31 mars 2014 nr. 376.
§ 9-3-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved overføring av justeringsplikten
(1) En overføring av justeringsplikten skal dokumenteres med en skriftlig, underskrevet avtale med opplysninger om
a)overdragerens og mottakerens navn, adresse og organisasjonsnummer
b)opplysninger som nevnt i § 9-1-2 første ledd bokstav a til f
c)overdragerens og mottakerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent
d)resterende justeringsbeløp for overdrageren
e)angivelse av beløp for den justeringsplikten som overføres
f)hvordan inngående merverdiavgift fordeler seg på de ulike delene av kapitalvaren ved overdragelse som gjelder kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b, jf. § 9-1-2 annet ledd.
(2) Dersom opplysninger som nevnt i første ledd endres etter at avtalen er inngått, skal overdrageren rette dette overfor mottakeren dersom opplysningene kan påvirke mottakerens justeringsplikt.
(3) Dersom overdrageren har en avtale som nevnt i første ledd fra tidligere eier av kapitalvaren, skal en kopi av denne avtalen gis til mottakeren dersom den inneholder opplysninger som kan påvirke mottakerens justeringsplikt.
(4) Ved overføring av justeringsplikten skal mottakeren på konto eller oppstilling som nevnt i § 9-1-2 føre oversikt over kapitalvaren og de justeringer av inngående merverdiavgift som mottakeren har plikt til å gjøre.
(5) Dokumentasjon som nevnt i denne paragrafen skal oppbevares i fem år etter siste år i justeringsperioden. Avtale som nevnt i første og tredje ledd skal oppbevares av både overdrageren og mottakeren.
0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1819 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9-3-4.Vilkår for overføring av justeringsretten
(1) Det er et vilkår for overføring av justeringsretten at mottakeren er næringsdrivende og at kapitalvaren anskaffes til bruk i næringsvirksomheten, eller at mottakeren er en kommune eller en annen kompensasjonsberettiget mottaker etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
(2) Dersom mottaker ikke oppfyller vilkårene i første ledd, kan justeringsretten likevel overføres til ny mottaker dersom denne er næringsdrivende eller kompensasjonsberettiget mottaker som nevnt i første ledd, eller blir næringsdrivende eller kompensasjonsberettiget mottaker som nevnt i første ledd senest i samme termin som første overdragelsen skjer. Overføring av justeringsretten i slike tilfeller forutsetter at midlertidig mottaker ikke tar kapitalvaren i bruk.
0Endret ved forskrift 31 mars 2014 nr. 376.
§ 9-3-5.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved overføring av justeringsretten
(1) Overføring av justeringsretten skal dokumenteres med en skriftlig underskrevet oppstilling fra overdrageren som inneholder de opplysninger som framgår av § 9-3-3 første ledd.
(2) § 9-3-3 annet, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende ved overføring av justeringsretten.
(3) Dokumentasjon som nevnt i denne paragrafen skal oppbevares i fem år etter siste år i justeringsperioden. Oppstilling som nevnt i første ledd skal oppbevares av både overdrageren og mottakeren.
0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1819 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9-3-6.Overføring av leietakers justeringsplikt og -rett
(1) Når en leietaker som har anskaffet en kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b framleier eller på annen måte overlater sin bruksrett til andre, overføres leietakerens justeringsplikt og -rett for inngående merverdiavgift som er knyttet til kapitalvaren til den nye innehaveren av bruksretten på samme vilkår som nevnt i § 9-3-2 og § 9-3-4.
(2) Når bruksretten opphører overføres leietakerens justeringsplikt og -rett til innehaveren av eiendommen dersom partene ikke har avtalt noe annet.
§ 9-3-7.Overføring av justeringsplikt og -rett ved fellesregistrering
(1) Når et avgiftssubjekt trer inn i en fellesregistrering som nevnt i merverdiavgiftsloven § 2-2 tredje ledd, overføres justeringsplikten og -retten for avgiftssubjektets kapitalvarer til den fellesregistrerte enheten.
(2) Når et avgiftssubjekt trer ut av en slik fellesregistrering, overføres justeringsplikten og -retten til avgiftssubjektet for avgiftssubjektets egne kapitalvarer.
§ 9-3-8.Overdragerens oppfylling av justeringsplikten etter overføring

Den som overfører en justeringsplikt må selv oppfylle justeringsplikten ved justeringshendelser som inntrer etter at justeringsplikten er overført dersom vedkommende har fradragsført inngående merverdiavgift som ikke er tatt med i avtalen som nevnt i § 9-3-3 og en mottaker på grunn av dette må endre avgiftsberegningen i sin disfavør. Det samme gjelder dersom overdrageren har gitt andre feilaktige eller mangelfulle opplysninger i avtalen og en mottaker på grunn av dette må endre avgiftsberegningen i sin disfavør.

§ 9-5.Beregning av justeringsbeløpet mv.
§ 9-5-1.Innberetning av justering
(1) Ved endringer i bruken av kapitalvare i forhold til fradragsberettigede formål, skal det skje en årlig justering av inngående merverdiavgift. Årlig justering skal innberettes i skattemeldingen for sjette termin. For avgiftssubjekter som leverer skattemelding en gang i året, skal årlig justering innberettes etter leveringsfristene i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 annet og tredje ledd.
(2) Ved overdragelse av kapitalvare eller opphør av avgiftspliktig virksomhet, skal det skje en samlet justering av inngående merverdiavgift for den resterende delen av justeringsperioden. Samlet justering skal innberettes i omsetningsoppgaven for terminen overdragelsen eller opphøret skjer.
0Endret ved forskrifter 6 jan 2012 nr. 21, 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-6.Salg mv. av personkjøretøy
§ 9-6-1.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved omsetning mv. av personkjøretøy

Tilbakeføringen skal skje ved en korrigering i skattemeldingen for den terminen personkjøretøyet selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett for inngående merverdiavgift.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-7.Salg mv. av fast eiendom før fullføring
§ 9-7-1.Vilkår for overføring av tilbakeføringsplikten
(1) Det er et vilkår for overføring av tilbakeføringsplikten at mottakeren er et registrert avgiftssubjekt på overdragelsestidspunktet eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer. Dersom mottakerens fradragsrett er mindre enn overdragerens fradragsrett, kan mottakeren bare overta den delen av overdragerens tilbakeføringsplikt som svarer til mottakerens fradragsrett for kapitalvaren. Den resterende delen av tilbakeføringsplikten må tilbakeføres samlet av overdrageren.
(2) Dersom mottaker ikke oppfyller vilkårene i første ledd første punktum, kan tilbakeføringsplikten likevel overføres til ny mottaker dersom denne er et registrert avgiftssubjekt eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som første overdragelsen skjer. Overføring av tilbakeføringsplikten i slike tilfeller forutsetter at midlertidig mottaker ikke tar kapitalvaren i bruk.
(3) Det er et vilkår for overføring av tilbakeføringsplikten at mottakeren samtykker i overføringen.
(4) Dersom mottakeren er en kommune eller andre kompensasjonsberettigede, kan tilbakeføringsplikten overføres på de samme vilkår som nevnt i første, annet og tredje ledd i den utstrekning kapitalvaren anskaffes til bruk i virksomhet som er kompensasjonsberettiget etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
0Endret ved forskrift 31 mars 2014 nr. 376.
§ 9-7-2.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved overføring av tilbakeføringsplikten
(1) En overføring av tilbakeføringsplikten skal dokumenteres med en skriftlig, underskrevet avtale med opplysninger om
a)overdragerens og mottakerens navn, adresse og organisasjonsnummer
b)de opplysninger som framgår av § 9-1-2 første ledd bokstav a til f
c)overdragerens og mottakerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent
d)resterende tilbakeføringsbeløp for overdrageren
e)angivelse av beløp for den tilbakeføringsplikten som overføres
f)hvordan inngående merverdiavgift fordeler seg på de ulike delene av kapitalvaren ved overdragelse som gjelder kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b, jf. § 9-1-2 annet ledd.
(2) Dersom opplysninger som nevnt i første ledd endres etter at avtalen er inngått, skal overdrageren rette dette overfor mottakeren dersom opplysningene kan påvirke mottakerens tilbakeføringsplikt.
(3) Dersom overdrageren har en avtale som nevnt i første ledd fra tidligere eier av kapitalvaren, skal en kopi av denne avtalen gis til mottakeren dersom den inneholder opplysninger som kan påvirke mottakerens tilbakeføringsplikt.
(4) Ved overføring av tilbakeføringsplikt, skal mottakeren på konto eller oppstilling på samme måte som nevnt i § 9-1-2 føre oversikt over kapitalvaren og de tilbakeføringer av inngående merverdiavgift som mottakeren har plikt til å gjøre.
(5) Dokumentasjon som nevnt i denne paragrafen skal oppbevares i ti år etter overtakelsesåret. Avtale og oppstilling som nevnt i første ledd skal oppbevares av både overdrageren og mottakeren.
§ 9-8.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-8-1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 10. Refusjon av merverdiavgift

§ 10-1.Næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet
§ 10-1-1.Minimumsbeløp for refusjon mv.
(1) Det refunderes bare inngående merverdiavgift for beløp over 2 000 kroner. Dersom refusjonssøknaden gjelder et helt kalenderår eller resten av et kalenderår, kan det gis refusjon for beløp ned til 200 kroner.
(2) Det refunderes ikke inngående merverdiavgift som refunderes av tollmyndighetene etter merverdiavgiftsloven § 10-7 til § 10-9.
§ 10-1-2.Søknad om refusjon, registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Søknad om refusjon sendes til skattekontoret senest seks måneder etter utløpet av det kalenderåret søknaden gjelder for. Søknaden skal gjelde en periode på minst tre måneder, maksimalt et kalenderår. Perioden kan være kortere enn tre måneder dersom den utgjør resten av et kalenderår. Søknaden kan kun omfatte merverdiavgift på varer eller tjenester som er levert i denne perioden. Fristen etter første punktum er 1. april 2012 for søknader om refusjon av inngående merverdiavgift på garantireparasjoner utført i 2010 for utenlandsk oppdragsgiver på vare eller anlegg som denne har levert til kjøper i merverdiavgiftsområdet. For søknad om refusjon av inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelser i 2011 til bruk i virksomhet med omsetning av tjenester som er nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-28, er fristen 1. mars 2013.
(2) Søknaden skal inneholde en beskrivelse av næringsvirksomhetens art og skal vedlegges
a)salgsdokument
b)attestert tolldeklarasjon dersom varen er innført til merverdiavgiftsområdet
c)bekreftelse fra offentlig myndighet i det land virksomheten drives om at søkeren i søknadsperioden har drevet slik næringsvirksomhet med mindre slik bekreftelse er framlagt tidligere i samme år.
(3) Dersom varen ikke er forbrukt av den næringsdrivende i søknadsperioden og den kan være gjenstand for videresalg, skal søknaden vedlegges tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd.
(4) Skattedirektoratet kan fastsette skjema for søknad.
0Endret ved forskrift 19 des 2011 nr. 1350 (i kraft 1 jan 2012), 10 des 2012 nr. 1166 (i kraft 1 jan 2013).
§ 10-2.Fremmede lands ambassader og konsulater
§ 10-2-1.Varer og tjenester til statseide eiendommer

Det refunderes inngående merverdiavgift ved kjøp av følgende varer og tjenester som gjelder fremmede lands faste eiendommer:

a)vann og avløps-, renovasjons- og feiertjenester
b)reparasjon og vedlikehold av fast eiendom, herunder rengjørings- og snøryddingstjenester
c)meglerprovisjoner ved kjøp av fast eiendom.
0Endret ved forskrift 15 feb 2013 nr. 200 (i kraft 1 jan 2010).
§ 10-2-2.Andre varer og tjenester til offisiell bruk
(1) Det refunderes inngående merverdiavgift ved kjøp av følgende varer og tjenester til offisiell bruk ved ambassader og konsulater:
a)møbler, speil, lamper, servise, glass- og porselensvarer, gardiner, persienner, tepper, madrasser og møbelstoffer
b)elektriske vifter, luftfuktere og -rensere
c)elektrisk kjøkkenutstyr, vaskemaskiner, elektriske ovner og rengjøringsmaskiner
d)kontormaskiner
e)alarm- og sikkerhetssystemer, herunder vakttjenester og drift av sikkerhetsalarmer, nødaggregater
f)brannvernutstyr
g)gressklippere og snøfresere
h)trykking av varer av mindre verdi
i)elektrisk kraft
j)telefon, teleks, telefaks og internettabonnement
k)rengjørings- og snøryddingstjenester
l)radioapparater, båndopptakere, platespillere, TV-apparater, stereoanlegg, videoopptakere, antenner for radio og TV
m)bildekk og bilfelger
n)meglerprovisjoner ved leie av fast eiendom
o)leie av parkeringsplasser.
(2) Første ledd bokstav d, e, f og j gjelder også merverdiavgift påløpt ved leie, reparasjon og vedlikehold.
§ 10-2-3.Varer og tjenester til personlig bruk
(1) Det refunderes inngående merverdiavgift ved kjøp av følgende varer og tjenester til personlig bruk for diplomatisk personell og konsulære tjenestemenn:
a)radioapparater, båndopptakere, platespillere, TV-apparater, videoopptakere og stereoanlegg, antenner for radio og TV og PC
b)møbler, speil, lamper, servise, glass- og porselensvarer, gardiner, persienner, tepper, madrasser og møbelstoffer
c)orgler og pianoer
d)elektrisk kjøkkenutstyr, vaskemaskiner, strykemaskiner og strykejern, støvsugere og symaskiner
e)bildekk og bilfelger
f)elektrisk kraft, telefon og alarm- og sikkerhetssystemer for ambassadører og faste charge d'affaires' bolig.
(2) Det refunderes også inngående merverdiavgift på telefon for den som for en periode fungerer som øverste leder for stasjonen. Det er et vilkår for refusjon at det framlegges bekreftelse fra stasjonen om at vedkommende har hatt ambassadørens eller den faste charge d'affaires' funksjoner i den perioden det søkes om refusjon for.
(3) Det er et vilkår for refusjon at hvert varekjøp er på minst 1500 kroner, merverdiavgift medregnet. Dette gjelder ikke for varer og tjenester som nevnt i første ledd bokstav f.
§ 10-2-4.Varer og tjenester til USAs ambassade mv.

Det refunderes inngående merverdiavgift på alle varer og tjenester til USAs ambassade, dets personell og familie.

§ 10-2-5.Søknad om refusjon, registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Søknad om refusjon sendes til skattekontoret gjennom Utenriksdepartementet etter utløpet av det enkelte kvartal. Søknaden skal kun omfatte betalte anskaffelser innenfor kvartalet.
(2) Søknaden skal inneholde en liste med oversikt over salgsdokumentene. Salgsdokumentene skal oppbevares i tre år fra utløpet av det enkelte kvartal.
(3) Skattedirektoratet kan fastsette skjema for søknad og bilagsliste.
§ 10-3.Internasjonale organisasjoner og samarbeidsprosjekter
§ 10-3-1.Omfanget av refusjonen
(1) Det refunderes inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester til
a)offisiell bruk ved NATO-hovedkvarteret
b)offisiell bruk for NATOs internasjonale stab og dens organisasjon
c)bruk for styrker fra USA på øvelse i merverdiavgiftsområdet
d)offisiell bruk for European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
e)offisiell bruk for European Space Agency (ESA)
f)offisiell bruk for The U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange
g)offisiell bruk for EISCAT-prosjektet
h)offisiell bruk i forbindelse med oppdrag for European Space Agency (ESA)
i)offisiell bruk for Nordic Investment Bank (NIB)
j)offisiell bruk for Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN)
k)konsortium for felles europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC), opprettet i samsvar med lov 11. desember 2015 nr. 99 om konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur, og dets medlemmer, i henhold til nærmere vilkår fastsatt i konsortiets vedtekter eller i særskilt avtale
l)offisiell bruk for Den europeiske patentorganisasjonen.
(2) Det refunderes inngående merverdiavgift på varer og tjenester som nevnt i § 10-2-1 og § 10-2-2 til offisiell bruk for internasjonale organisasjoner og samarbeidsprosjekter som i overenskomst er innrømmet fritak for merverdiavgift.
0Endret ved forskrifter 13 des 2010 nr. 1576, 15 aug 2012 nr. 810 (i kraft 1 jan 2010), 31 aug 2012 nr. 846, 12 nov 2015 nr. 1304, 6 okt 2016 nr. 1171, 12 jan 2017 nr. 20.
§ 10-3-2.Søknad om refusjon, registrerings-, dokumentasjonsplikt mv.
(1) Søknad om refusjon sendes til skattekontoret etter utløpet av det enkelte kvartal og senest seks måneder etter utløpet av det år kjøpet ble foretatt. Søknaden skal kun omfatte betalte anskaffelser innenfor kvartalet.
(2) Søknaden skal inneholde en oversikt over salgsdokumentene. Salgsdokumentene skal oppbevares i tre år fra utløpet av det enkelte kvartal.
(3) Søknaden fra EUMETSAT sendes gjennom Meteorologisk institutt som bekrefter at anskaffelsene er til bruk for organisasjonens offisielle virksomhet.
(4) Søknaden vedrørende oppdrag for ESA sendes gjennom Norsk Romsenter som bekrefter at anskaffelsene er til bruk for prosjektet.
(5) Søknaden fra EISCAT Scientific Association sendes gjennom Norges forskningsråd som bekrefter at anskaffelsene er til bruk for EISCAT-prosjektet.
(6) Skattedirektoratet kan fastsette skjema for søknad og bilagsliste.
0Endret ved forskrifter 15 aug 2012 nr. 810 (i kraft 1 jan 2010), 31 aug 2012 nr. 846.
§ 10-4.Nødhjelpsaksjoner
§ 10-4-1.Søknad om refusjon, registrerings-, dokumentasjonsplikt mv.

Søknad om refusjon sendes til skattekontoret sammen med salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel som nevnt i § 6-21-1.

§ 10-6.Lottfiskere
§ 10-6-1.Vilkår for refusjon

Det er et vilkår for refusjon av inngående merverdiavgift at lottfiskeren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

§ 10-6-2.Søknad om refusjon, registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Søknad om refusjon sendes skattekontoret sammen med salgsdokument. Søknad må framsettes etter utløpet av det kvartal kjøpet har funnet sted og senest innen tre år etter kjøpet.
(2) Skattedirektoratet kan fastsette skjema for søknad om refusjon.

Kapittel 11. Beregning og betaling av merverdiavgift

§ 11-1.Omsetning og uttak
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1604 (i kraft 1 jan 2014).
§ 11-1-1.Objekter som omfattes av omvendt avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 11-1 tredje ledd
(1) Bestemmelsen omfatter gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendedeler uansett form, herunder
a)barrer, plater, klumper, støv, tråd, stenger
b)gull representert ved verdipapirer, men ikke finansielle instrumenter
c)gjenstander som omsettes etter vekt og finhetsgrad og ikke etter funksjon, utforming, kunstnerisk verdi mv.
(2) Bestemmelsen omfatter ikke gullmynter som er gyldig betalingsmiddel etter merverdiavgiftsloven § 3-6 første ledd bokstav d eller samleobjekt etter merverdiavgiftsloven § 3-18.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1604 (i kraft 1 jan 2014).
§ 11-6.Utbetaling ved forlis mv.
§ 11-6-1.Minimumsbeløp for utbetaling

Det er et vilkår for utbetaling av inngående merverdiavgift at

a)tapet av verdier til sammen utgjør minst 10 000 kroner beregnet etter gjenanskaffelsesverdi, merverdiavgift ikke medregnet, og
b)overskytende inngående merverdiavgift ved avregningen utgjør minst 2 000 kroner.
§ 11-6-2.Søknad om utbetaling, registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.
(1) Søknad om utbetaling av inngående merverdiavgift sendes til skattekontoret innen tre måneder etter utløpet av den kalendermåned da tapet skjedde.
(2) Søknaden skal være vedlagt skattemelding som skal omfatte:
a)særskilt avregning av utgående og inngående merverdiavgift fra 1. januar det året søknaden sendes og fram til utløpet av siste kalendermåned før søknadsdato,
b)opplysninger om eventuell mottatt refusjon av inngående merverdiavgift i samme tidsrom for redskapshold i lottfiske.
(3) Omsetningsoppgaven skal bare omfatte omsetning i fiske og ikke omsetning som nevnt i merverdiavgiftsloven § 15-1 tredje ledd.
(4) Skattedirektoratet kan fastsette skjema for søknad.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 12. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1550 (i kraft 1 jan 2017).
§ 12-1.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2015 nr. 1634 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1550 (i kraft 1 jan 2017).
§ 12-1-1.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2015 nr. 1634 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 14 april 2016 nr. 375, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1550 (i kraft 1 jan 2017).
§ 12-1-2.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2015 nr. 1634 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1550 (i kraft 1 jan 2017).
§ 12-2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 22 jan 2016 nr. 54 som endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 500 (i kraft 1 juli 2016).
§ 12-2-1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 22 jan 2016 nr. 54 som endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 500 (i kraft 1 juli 2016).
§ 12-2-2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 22 jan 2016 nr. 54 som endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 500 (i kraft 1 juli 2016).
§ 12-2-3.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 22 jan 2016 nr. 54 som endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 500 (i kraft 1 juli 2016).
§ 12-2-4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 22 jan 2016 nr. 54 som endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 500 (i kraft 1 juli 2016).
§ 12-2-5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 22 jan 2016 nr. 54 som endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 500 (i kraft 1 juli 2016).
§ 12-2-6.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 22 jan 2016 nr. 54 som endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 500 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 13. (Opphevet)

0Kapittel 13 tilføyd ved forskrift 9 aug 2010 nr. 1149, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 13-2.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 9 aug 2010 nr. 1149, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 13-2-1.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 9 aug 2010 nr. 1149, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 14. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14-1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14-1-1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14-5-1.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2011 nr. 624 (i kraft 1 juli 2011), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 15. Opplysningsplikt om egne forhold mv.

§ 15-3.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-3-1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-3-2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-3-3.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-4-1.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 6 jan 2012 nr. 21, 8 okt 2012 nr. 948 (i kraft straks med virkning fra og med 2012), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-7.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-7-1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-7-2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-7-3.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2011 nr. 1499 (i kraft 1 jan 2012), opphevet ved forskrift 28 jan 2016 nr. 70.
§ 15-7-4.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2011 nr. 1499 (i kraft 1 jan 2012), opphevet ved forskrift 28 jan 2016 nr. 70.
§ 15-9.Tidfesting
§ 15-9-1.Vederlag fra det offentlige
(1) Salgsdokument for vederlag som fastsettes og betales av offentlig myndighet blant annet etter
a)straffeprosessloven § 78 første ledd
b)salærforskriften og
c)forskrift om stykkprissatser for advokater

kan utstedes på det tidspunkt vederlaget blir fastsatt. Det samme gjelder for vederlag fastsatt med hjemmel i konkursloven § 157 og § 158 og for vederlag til bobestyrer, borevisor og skifteforvalter etter skifteloven § 91d og § 91f, jf. § 35.

(2) Dersom det mottas delbetaling for utført arbeid, skal salgsdokument for dette utstedes når delbetalingen mottas.
§ 15-10.Dokumentasjonsplikt

Bestemmelser til utfylling av merverdiavgiftsloven § 15-10 femte ledd er gitt i eller i medhold av bokføringsloven.

0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 21.
§ 15-10-1.Transaksjonsoversikt for tilbyder i forenklet registreringsordning

Tilbyder i forenklet registreringsordning skal føre en oversikt over transaksjoner som omfattes av § 3-30 fjerde og femte ledd. Oversikten skal minst inneholde følgende opplysninger:

a)dokumentasjonshenvisning
b)leveringsdato
c)kundens navn og bostedsadresse
d)valuta
e)vederlag inklusive merverdiavgift, hvor beløpet oppgis i norske kroner, og
f)merverdiavgift.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2011 nr. 624 (i kraft 1 juli 2011).
§ 15-11.Adgang til å oppgi merverdiavgift i salgsdokumentasjon mv.
0Overskrift endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1415 (tidligere § 15-14).
§ 15-11-1.Samvirkeforetak mv.
(1) Foreninger og samvirkeforetak som tilvirker eller forhandler produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, herunder hagebruk, gartneri, husdyrhold og reindrift, kan oppgi merverdiavgift i salgsdokument på vegne av selger selv om selger ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
(2) Minst 80 prosent av foreningens eller samvirkeforetakets totalomsetning må gjelde tilvirkning eller omsetning av medlemmenes produkter som nevnt i første ledd. Det er videre et vilkår at det foretas avregning og utstedes salgsdokument ved alle kjøp av slike produkter fra både medlemmer og ikke-medlemmer.
(3) Skattekontoret kan samtykke i at andre tilvirkere eller forhandlere skal omfattes av første ledd, jf. bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd bokstav b. Det er et vilkår at disse tilvirkere eller forhandlere selv foretar avregning og utsteder salgsdokument ved alle slike kjøp og at minst 80 prosent av totalomsetningen skjer en gros. For slakterier som er godkjent av Mattilsynet er vilkåret at minst 50 prosent av vedkommende slakteris totalomsetning skjer en gros.
0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1415 (tidligere § 15-14-1).
§ 15-11-2.Forhandlere av hjemmeproduserte håndverks- og husflidsarbeider
(1) Husflidsutsalg som kjøper produkter fra hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeid kan oppgi merverdiavgift i salgsdokument på vegne av selger selv om selger ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
(2) Med husflidsutsalg menes forretning som omsetter varer som nevnt i første ledd fra husflidslagets medlemmer, og der minst 80 prosent av eierinteressene tilhører laget, enten alene eller sammen med andre lag og institusjoner som arbeider for husflid. Det er et vilkår at det foretas avregning og utstedes salgsdokument ved alle kjøp av produkter fra hjemmeprodusentene.
(3) Skattekontoret kan samtykke i at annen forretning kan likestilles med husflidsutsalg når minst 80 prosent av totalomsetningen av produkter som nevnt i første ledd skjer en gros. Det samme gjelder når salgsvirksomheten drives av humanitære organisasjoner o.l. for omsetning av eldres og uføres produkter som nevnt i første ledd, jf. bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd bokstav d.
0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1415 (tidligere § 15-14-2).
§ 15-11-3.Registrerings-, dokumentasjonsplikt mv.

Samvirkeforetak, husflidsutsalg og andre som har fått samtykke fra skattekontoret, jf. § 15-11-1 og § 15-11-2, kan pålegges å sende skattekontoret

a)oppgave som viser årlig samlet varelevering, brutto salgsvederlag og merverdiavgiftsbeløp for hver enkelt selger, eller
b)gjenpart av alle salgsdokumenter.
0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1415 (tidligere § 15-14-3).

Kapittel 16. (Opphevet)

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 18 mars 2010 nr. 398, overskrift endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1415, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 16-8.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 5 des 2013 nr. 1415, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 16-11.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 5 des 2013 nr. 1415, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 17. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1550 (i kraft 1 jan 2017).
§ 17-4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1550 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 20. (Opphevet)

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 19 feb 2010 nr. 191, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 20-1.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 19 feb 2010 nr. 191, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 22. Sluttbestemmelser

§ 22-1.Endringer i merverdiavgiftsregelverket 

Endringer av merverdiavgiftssats

§ 22-1-1.Hovedregel om registrerings og dokumentasjonsplikt

Omsetning som gjelder varer og tjenester som er levert, men ikke fakturert før merverdiavgiftssatsen ble endret, skal skilles ut ved bokføringen.

§ 22-1-2.Leverte, ikke fakturerte ytelser
(1) Avgiftssubjekter skal utarbeide en oversikt over varer og tjenester som er levert, men ikke fakturert før satsen ble endret.
(2) Oppstillingen skal vise leveringsdato, kundens navn, adresse, ytelsenes art og avtalt vederlag. Oppstillingen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven.
(3) De leverte ytelsene skal faktureres senest innen en måned etter at satsen ble endret. Omsetningen, som skal avgiftsberegnes med den gamle merverdiavgiftssatsen, skal tas med den ordinære skattemeldingen.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 22-1-3.Prosjekter - levering etter hvert
(1) Avgiftssubjekter som har prosjekter hvor levering skjer etter hvert, skal utarbeide en oppstilling over varer og tjenester som er levert før satsen ble endret.
(2) Oppstillingen skal for hvert prosjekt vise oppdragsgivers navn, adresse, prosjektets art og verdien av det som er levert før endringstidspunktet. Oppstillingen skal for hvert prosjekt også vise summen av delfakturaer og gjenstående beløp på det tidspunktsatsen ble endret.
(3) Oppstillingen eller underbilag til denne skal vise hvordan verdien av det som er levert på det enkelte prosjekt før satsen ble endret, er beregnet, fordelt på direkte arbeidslønn, direkte materialer, andre direkte kostnader, tillegg for indirekte kostnader og fortjeneste.
(4) Dersom det før satsen ble endret er foretatt betaling ut over verdien av de leverte ytelsene (forskudd) og det dermed uriktig er beregnet for mye merverdiavgift, skal dette framgå av oppstillingen. Ved fakturering etter at satsen er endret skal det tas hensyn til dette. Korreksjonene skal tas med i den ordinære skattemeldingen.
(5) Dokumentasjon som nevnt i denne paragrafen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven.
(6) Det skal framgå av sluttavregningen hvor stor del av det samlede vederlag som er avgiftsberegnet med henholdsvis gammel og ny merverdiavgiftssats
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 22-1-4.Bygge- eller anleggsarbeider for egen regning

For bygge- eller anleggsarbeider som utføres for egen regning skal det i siste skattemelding før satsen endres tas med omsetningsverdien av det som er utført. § 22-1-3 første til femte ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 22-1-5.Korreksjoner som gjelder omsetning før satsen ble endret

Korreksjoner etter at satsen ble endret som følge av heving av kjøp, tap på utestående fordringer, innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer o.l. som gjelder omsetning av varer og tjenester før satsen ble endret, skal tas med i den ordinære skattemeldingen. Andre korreksjoner skal tas med i endringsmelding (tilleggsmelding eller korrigert melding).

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2017).
§ 22-2.Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser
§ 22-2-1.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme dato oppheves

-forskrift 20. august 1969 nr. 1 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven
-forskrift 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold av salgsdokumenter m.v.
-forskrift 5. november 1969 nr. 1 om gjennomføring av fritaket for merverdiavgift på elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland
-forskrift 11. november 1969 nr. 1 om fritak for merverdiavgift m.v. ved omsetning og innførsel av fiskefartøyer under 15 meter største lengde
-forskrift 10. desember 1969 nr. 1 om registrering av offentlige institusjoner i et særskilt avgiftsmanntall
-forskrift 13. desember 1969 nr. 1 om gjennomføringen av avgiftsfritaket for tidsskrifter
-forskrift 20. desember 1969 nr. 1 om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven
-forskrift 20. desember 1969 nr. 2 om gjennomføringen av avgiftsfritaket for bøker
-forskrift 29. desember 1969 nr. 9016 om bokføring for næringsdrivende som i siste ledd omsetter bøker og tidsskrifter fritatt for merverdiavgift
-forskrift 30. desember 1969 nr. 9019 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende i fiske og fangst som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven
-forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen
-forskrift 12. mars 1970 nr. 9404 om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v.
-forskrift 26. mai 1970 nr. 3 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet
-forskrift 28. juli 1970 nr. 9926 om regler om direkte transport til og fra utlandet og om legitimasjon for avgiftsfrihet etter Finansdepartementets forskrift av 26. mai 1970 nr. 3
-forskrift 31. juli 1970 nr. 9825 om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v.
-forskrift 18. august 1970 nr. 9795 om redusert merverdiavgiftssats for transport av kjøretøy på ferge eller annet fartøy på innenlands veisamband
-forskrift 5. oktober 1970 nr. 2 om levering av årsoppgave og om avgiftsfrie uttak i jordbruk med binæringer og skogbruk
-forskrift 10. november 1970 nr. 9793 om levering av årsoppgave i fiske
-forskrift 19. november 1970 nr. 2 om frivillig registrering av skogsveiforeninger
-forskrift 22. januar 1971 nr. 2 om fritak for merverdiavgift vedrørende reparasjon, vedlikehold og ombygging av skip og luftfartøyer
-forskrift 17. februar 1971 nr. 9796 om legitimasjonsregler for avgiftsfri omsetning av tjenester og varer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av skip m.v. i henhold til merverdiavgiftsloven § 17 første ledd nr. 2
-forskrift 30. mars 1971 nr. 1 om tilbakebetaling av merverdiavgift ved havari m.v. i fiske
-forskrift 25. oktober 1971 nr. 2 om avgrensning av uttrykket «personkjøretøyer»
-forskrift 24. november 1971 nr. 1 om avgiftsfritak for reklametjenester for utenlandsk regning
-forskrift 30. november 1971 nr. 4153 om regler om søknad om særskilt avgiftavregning etter havari m.v. i fiske for fiskere som nytter årsoppgave
-forskrift 16. juni 1972 nr. 1 om avgiftsfritak for garantireparasjoner som utføres for utenlandsk oppdragsgiver
-forskrift 20. november 1972 nr. 3 om avgiftsfritak for visse tjenester som gjelder offentlig veg
-forskrift 5. desember 1972 nr. 3 om overgangs- og særregler for næringsdrivende som utfører vegarbeid i siste omsetningsledd
-forskrift 22. august 1973 nr. 3 om frivillig registrering av bortforpaktere av landbrukseiendom
-forskrift 19. februar 1974 nr. 3944 om omsetning av varer og tjenester til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster
-forskrift 22. februar 1974 nr. 1 om legitimasjon av avgiftsfri omsetning av varer til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster
-forskrift 15. november 1974 nr. 2 om avgiftsfritak for visse tjenester som gjelder baneanlegg utelukkende for skinnegående, kollektiv persontransport
-forskrift 9. desember 1974 nr. 9799 om overgangs- og særregler for næringsdrivende som utfører banearbeid i siste omsetningsledd
-forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer
-forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret
-forskrift 31. mars 1977 nr. 2 om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift etter bruksendring
-forskrift 31. mars 1977 nr. 4933 om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v.
-forskrift 28. november 1977 nr. 1 om fordeling av pensjonspriser i hoteller og andre herberger mellom avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning etter merverdiavgiftsloven
-forskrift 18. september 1978 nr. 1 om avgrensning av fritaket for merverdiavgift for brukte kjøretøyer etter merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 11
-forskrift 17. oktober 1978 nr. 3 om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider
-forskrift 29. desember 1980 nr. 9798 om overgangs- og særregler for verksted eller fabrikk som i siste omsetningsledd framstiller bruer eller deler av bruer til offentlig veg eller baneanlegg utelukkende for skinnegående, kollektiv persontransport
-forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet
-forskrift 10. mars 1989 nr. 158 om fastsettelse av den alminnelige omsetningsverdi på motorkjøretøyer ved bilforhandleres uttak - innbytte mv.
-forskrift 19. oktober 1989 nr. 1114 om fastsettelse av den alminnelige omsetningsverdi for uttak av drikkevarer i hotell- og restaurantbransjen
-forskrift 1. juli 1992 nr. 491 om avgrensing og gjennomføring av fritaket for merverdiavgift ved uttak av tjenester til fordel for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner
-forskrift 1. juli 1992 nr. 492 om avgrensing og gjennomføring av bruken av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris
-forskrift 23. desember 1992 nr. 1205 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 1. januar 1993 og ved overgang fra kontantprinsippet til regnskapsprinsippet
-forskrift 22. desember 1994 nr. 1168 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 1. januar 1995
-forskrift 25. juni 1996 nr. 611 om refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende
-forskrift 22. august 1997 nr. 932 om avgrensing av begrepet «kunstverk» ved kunstnerens omsetning og innførsel av egne kunstverk
-forskrift 22. august 1997 nr. 933 om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter
-forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg
-forskrift 13. desember 2000 nr. 1290 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 1. januar 2001
-forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven
-forskrift 6. juni 2001 nr. 574 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av sosiale tjenester
-forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester
-forskrift 15. juni 2001 nr. 683 om redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler
-forskrift 15. juni 2001 nr. 684 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen
-forskrift 29. juni 2001 nr. 800 om levering av årsterminoppgave for registreringspliktig næringsdrivende med liten omsetning
-forskrift 15. januar 2002 nr. 25 om tidspunkt for innbetaling av merverdiavgift som skal tilbakeføres av næringsdrivende som driver kjøreopplæring
-forskrift 18. oktober 2002 nr. 1201 om elektronisk innsending av merverdiavgiftsoppgaver og leveringssted for papirbaserte oppgaver
-forskrift 3. september 2003 nr. 1127 om tidfesting av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.
-forskrift 26. november 2004 nr. 1524 om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005
-forskrift 13. desember 2005 nr. 1583 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift på næringsmidler, persontransporttjenester mv., kinoframvisninger og kringkastingsavgift fra 1. januar 2006
-forskrift 29. november 2006 nr. 1321 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift på næringsmidler fra 1. januar 2007
-forskrift 19. desember 2007 nr. 1589 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer
-forskrift 18. desember 2007 nr. 1471 om overgangsregler ved behandling av klage- og endringssaker etter merverdiavgiftsloven i forbindelse med reorganiseringen av skatteetaten
-forskrift 26. juni 2008 nr. 648 om beregning av merverdiavgift ved sletting av klimakvoter.