Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer

DatoFOR-2009-12-15-1543
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2013-10-31-1278
EndrerFOR-1992-07-21-579
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§40
Kunngjort17.12.2009   kl. 15.20
KorttittelForskrift om lossing, lasting mv av farlige stoffer i kommunens sjøområde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 15. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 40.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56l (direktiv 2010/65/EU).
Endringer: Endret ved forskrift 31 okt 2013 nr. 1278.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Formål

Formålet med denne forskriften er å styrke sikkerheten for personer, eiendom og miljø ved lossing, lasting, lagring og transport av farlig gods innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område.

§ 1-2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder innen kommunens sjøområde og havner innefor samme område.

Kommunestyret kan bestemme at forskriften, eller enkelte bestemmelser i forskriften, ikke skal gjelde deler av kommunens sjøområde og havner innenfor samme område. Slik begrensning må godkjennes av Kystverkets hovedkontor.

§ 1-3.Saklig virkeområde

Forskriften gjelder håndtering, lagring og transport av alt farlig gods som er definert i § 1-5, med unntak av:

a)drivstoff for stasjonære motorer som brukes innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område, eller egen drivstoffbeholdning på fartøy eller kjøretøy,
b)farlig gods som er en del av fartøys eller kjøretøys utstyr,
c)farlig gods i små mengder til personlig bruk (for eksempel sigarettennere, kokeapparater, propanflasker mv.).

Farlig gods som kun passerer gjennom kommunens sjøområde og ikke skal losses eller lastes, faller utenfor denne forskriften.

§ 1-4.Unntak

Denne forskriften får ikke anvendelse for Forsvaret ved beredskap og i krig. Forskriften gjelder ikke for norske eller utenlandske krigsskip.

§ 1-5.Definisjoner

I denne forskriften betyr:

ADR-konvensjonen: Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods med bilagene A og B, samt vedlegg til disse, slik det fremgår av Forente Nasjoners dokument ECE/TRANS/80 (Vol. I og II).

RID-reglementet: Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods, slik det fremgår av vedlegg til bilag B (CIM) til Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIC).

ICAO T/I: Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods i luften, slik det fremgår av Doc. 9284-AN/905 med senere tilføyelser og endringer.

SOLAS 1974: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs med senere tilføyelser og endringer.

IMDG-koden: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon IMOs kode for farlig gods, vedtatt ved resolusjon A. 81 (IV), med senere tilføyelser og endringer.

UN-nummer: Identifikasjonsnummer som den farlige vare har fått i publikasjonen Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, utgitt av De Forente Nasjoner.

Farlig gods:

Sjøtransport: Et hvert stoff, pakket eller i bulk, som omfattes av bestemmelsene i den internasjonale sjøsikkerhetskonvensjon SOLAS 1974 kap. VII,

-del A med BC-koden, appendix B, for faste bulklaster og IMDG-koden for pakket gods,
-del B med kodene IBC og BCH for flytende kjemikalier i bulk og
-del C med kodene IGC og Gas Carrier Code.

Bulklaster i fareklasse 4.2, som utgjør en fare for varmeutvikling og antennelse på grunn av oksidering når de fraktes i større mengder om bord på fartøy, er ikke å betrakte som farlig gods i henhold til denne forskrift. Kystverkets hovedkontor utarbeider liste over disse stoffer.

Landtransport: Et hvert stoff, pakket eller uemballert, som omfattes av bestemmelsene i RID/ADR.

Lufttransport: Et hvert stoff som omfattes av bestemmelsene i ICAO T/I.

Pakket farlig gods: Farlig gods pakket i forskriftsmessig emballasje i henhold til bestemmelsene i IMDG-koden og/eller RID/ADR og eller ICAO T/I.

Fartøy: Som definert i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, enhver flytende innretning som kan brukes som transportmiddel, fremkomstmiddel, oppholdssted, produksjonssted eller lagersted, herunder undervannsfartøyer av enhver art.

Tankkjøretøy og tankvogn: Som definert i ADR-konvensjonen, RID-reglementet eller IMDG-koden.

Tankinnretning: Faste tanker, løstanker, tanklekter eller tankkjøretøy og tankvogner.

Lekter: Fartøy som ikke har eget fremdriftsmiddel.

Havneadministrasjonen: Kommunal eller interkommunal administrasjon som, i samsvar med lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, skal påse at loven og bestemmelser gitt i medhold av loven, etterleves.

Kai: En hvilken som helst kai, dokk, pir, brygge, fortøynings- eller ankerplass eller losse- eller lasteplass i sjøen.

Kaioperatør: Den som forestår den daglige driften av kaien.

Container: Som definert i ADR-konvensjonen, RID-reglementet eller IMDG-koden.

Tankcontainer: Som definert i ADR-konvensjonen, RID-reglementet eller IMDG-koden.

Håndtering: Lossing, lasting eller overføring av stoffer, samt rengjøring, rensing, gassfriing eller ballastering av fartøys tanker som inneholder faste eller flytende stoffer eller damper og gasser.

Lossing og lasting: Enhver overføring av gods mellom transportmidler eller overføring til eller fra transportmiddel.

Kapittel II. Generelle aktsomhetsbestemmelser ved håndtering av farlig gods

§ 2-1.Aktsomhetsplikt

Enhver som arbeider med farlig gods eller har ansvar for å kontrollere arbeidet med farlig gods, skal påse at farlig gods håndteres slik at det ikke oppstår fare for helse og liv eller skade på miljø og materielle verdier.

§ 2-2.Tilsyn

Kaioperatøren har ansvar for at farlig gods som håndteres eller midlertidig oppbevares på kaien, holdes under regelmessig tilsyn, og at de personer som håndterer godset, har tilstrekkelig informasjon om godsets egenskaper.

§ 2-3.Brannslokkingsutstyr på kaien

Kaioperatøren skal påse at det på kaien finnes nødvendig brannslokkingsutstyr til øyeblikkelig bruk.

§ 2-4.Reparasjonsarbeid

Ethvert reparasjons-, vedlikeholds- eller annet arbeid skal, når det kan medføre fare på grunn av tilstedeværelse av farlig gods, ikke påbegynnes uten særlig tillatelse av havneadministrasjonen. Havneadministrasjonen kan kreve at fartøy eller annet transportmiddel skal legges eller plasseres på et spesielt anvist sted under arbeidet.

§ 2-5.Røking mv.

Røking og enhver bruk av åpen ild eller annen tennkilde er forbudt i forbindelse med håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig gods.

§ 2-6.Håndtering av farlig gods under særlige værforhold

Fartøyets fører og kaioperatøren skal påse at farlig gods ikke håndteres under værforhold som kan forårsake en vesentlig økning av den fare håndtering av godset representerer.

§ 2-7.Belysning

Kaioperatøren skal påse at område hvor farlig gods håndteres, er hensiktsmessig belyst, og skal vurdere om det vil være nødvendig med sterkere belysning enn bestemt i andre lover og forskrifter.

§ 2-8.Påvirkede personer

Fartøyets fører og kaioperatøren skal påse at ingen som er påvirket av rusmiddel, tillates å delta i arbeidsoperasjoner som omfatter håndtering av farlig gods. Kaioperatøren skal videre påse at slike personer holdes borte fra områder hvor håndtering av farlig gods pågår.

Kapittel III. Melding om farlig gods som ankommer kommunens sjøområde og havner innenfor samme område

§ 3-1.Melding

Agent eller transportør for, eller fører av, transportmiddel som bringer farlig gods inn i havner på vei eller jernbane, skal gi melding til havneadministrasjonen om hva slags farlig gods som bringes inn og i hvilke mengder. Melding skal gis minst 24 timer før ankomst. Er ikke dette mulig, skal melding gis så snart ankomsttidspunktet kan fastlegges. Fristen kan reduseres med havneadministrasjonens samtykke.

0Endret ved forskrift 31 okt 2013 nr. 1278.
§ 3-2.Unntak fra meldeplikten

Unntatt fra meldeplikten er farlig gods som transporteres i begrensede mengder, enten i henhold til IMDG-kodens avsnitt 18 eller ADR-konvensjonens MARGNR. 10010 og 10011.

0Endret ved forskrift 31 okt 2013 nr. 1278.

Kapittel IV. Forhold vedrørende fartøyer

§ 4-1.Unntak for fartøy i regelmessige, korte rute

Dette kapittel gjelder ikke fartøy som går til og fra havner i Norge i regelmessig rute med pakket farlig gods anbrakt på eller i transportenheter eller jernbanevogner og containere, og som anløper kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område minst en gang i døgnet. Kapittelet gjelder heller ikke fartøyer som går innen kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område i regelmessig rute.

§ 4-2.Signaler

Føreren er ansvarlig for at fartøy som fører brann- og eksplosjonsfarlige stoffer i større mengder enn angitt av Kystverkets hovedkontor, skal vise følgende signal:

a)om dagen rødt flagg (internasjonalt signal B) på stormasten eller annet lett synlig sted og
b)om natten eller i dårlig sikt en rundtlysende lanterne med rødt lys og plassert slik at den ikke kan forveksles med andre foreskrevne lyssignaler.

Når et fartøy som skyver og et fartøy som blir skjøvet forover er fast sammenkoplet som en samlet enhet, er det tilstrekkelig at signal vises av det fartøy som skyver.

§ 4-3.Sikkerhetsavstand til fartøy som viser signaler

Det skal holdes sikker avstand til fartøy som viser signal.

Annet fartøy skal ikke fortøye langsides fartøy som viser signal i henhold til § 4-2, uten særlig tillatelse av havneadministrasjonen og det signalførende fartøyets fører.

§ 4-4.Kommunikasjon ved buksering

Ved buksering av fartøy over 50 brt. som fører farlig gods, eller flere fartøyer som til sammen er over 50 brt., hvorav minst ett fartøy fører farlig gods, skal fører av bukserende fartøy forvisse seg om at det er god kommunikasjon mellom fartøyene.

§ 4-5.Fortøyning og landligge

Fører av fartøy som fører farlig gods eller som skal losse eller laste farlig gods i større mengde enn angitt av Kystverkets hovedkontor, skal rådføre seg med havneadministrasjonen, før fartøyet fortøyes. Kaioperatøren skal forvisse seg om at de fortøyninger som brukes, er tilstrekkelige med hensyn til styrke, type og antall.

Fører av tankskip og andre fartøyer over 400 brt. som skal losse eller laste farlig gods i oljehavn, plikter å bestille fortøyningsfolk.

Kaioperatøren skal forvisse seg om at fartøyet har tilstrekkelig fendring mellom kaien og fartøyet.

§ 4-6.Forhalingsberedskap og forhaling

Fører av fartøy som nevnt i § 4-5 første ledd, skal påse at fartøyet til enhver tid er klar til å forhale.

Utenom i nødssituasjoner skal fartøy nevnt i § 4-5 første ledd, ikke forhales med mindre havneadministrasjonen tillater eller påbyr det.

§ 4-7.Små reparasjoner

Havneadministrasjonen eller kaioperatøren kan gi tillatelse til at små reparasjoner av kort varighet foretas uten at forhalingsberedsskapen nevnt i § 4-6 opprettholdes. Dette gjelder ikke fartøy som fører eksplosiver.

§ 4-8.Vakthold

Fører av fartøy som har farlig gods om bord i større mengde enn angitt av Kystverkets hovedkontor, skal påse at det til enhver tid er tilstrekkelig mannskap om bord til forsvarlig vakthold.

Kapittel V. Emballasje og merking av pakket farlig gods

§ 5-1.Emballasje

Denne forskriften er ikke til hinder for at farlig gods som ankommer kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område med bil eller jernbane, og som skal videretransporteres med fartøy eller fly, kan ha emballasje i henhold til bestemmelsene som gjelder for de transportmidlene godset skal videretransporteres med.

Tom emballasje som har inneholdt farlig gods og som ikke er rengjort, skal behandles som farlig gods.

§ 5-2.Merking

Denne forskrift er ikke til hinder for at farlig gods som ankommer kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område med bil eller jernbane og som skal videretransporteres med fartøy eller fly, kan være merket etter bestemmelsene som gjelder for de transportmidler godset skal videretransporteres med.

§ 5-3.Unntak for farlig gods på fartøy i regelmessige, korte ruter

Pakket farlig gods som er anbrakt på eller i transportenheter, jernbanevogner eller containere, og som ankommer kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område med fartøy som går til og fra havner i Norge i regelmessig rute og anløper kommunens sjøområde eller havner i samme område minst en gang i døgnet, tillates å være emballert og merket i henhold til RID/ADR som alternativ til IMDG-koden. Dette gjelder også for tilsvarende gods som transporteres med fartøyer i regelmessig rute innen kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område.

Kapittel VI. Lossing og lasting av eksplosiver

§ 6-1.Anvendelse av reglene

Unntatt fra dette kapittel er eksplosiver i fareklasse 1.4 og eksplosiver i enhver annen fareklasse, dersom den samlede mengde ikke overstiger 10 kilo. Eksplosiver i forenlighetsgruppe L omfattes likevel av kapittelet, uansett mengde.

§ 6-2.Mengdebegrensning for eksplosiver

Enhver havn kan motta eksplosiver i fareklasse 1.1 i mengder inntil 5 tonn TNT-ekvivalent.

Kystverkets hovedkontor kan, i samråd med Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, gi permanent eller tidsbegrenset tillatelse til å motta eksplosiver i fareklasse 1.1 i større mengder enn 5 tonn TNT-ekvivalenter. Tillatelsen kan gis for spesielle områder. Søknad om slik permanent eller tidsbegrenset tillatelse utarbeides i samsvar med Kystverkets anvisninger.

Eksplosiver i andre fareklasser kan mottas i havnene uten mengdebegrensninger. Melding om eksplosiver skal alltid gis i samsvar med § 3-1.

§ 6-3.Tillatelse til lossing og lasting

Før lossing eller lasting av eksplosiver påbegynnes, skal fører av fartøy, agent eller transportør innhente tillatelse av havneadministrasjonen, såfremt mengden angitt i § 6-1 overskrides. Dette gjelder ikke for eksplosiver som er anbrakt på eller i transportenheter, jernbanevogner, tankinnretninger og containere, som ankommer kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område med fartøy som går til og fra havner i Norge i regelmessig rute, og anløper kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område minst en gang i døgnet. Heller ikke gjelder dette eksplosiver anbragt på tilsvarende måte på fartøy i regelmessig rute innen kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område.

§ 6-4.Sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing og lasting

Havneadministrasjonen skal utpeke en person med ansvar for lossing og lasting av eksplosiver. Dersom kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område består av flere kaiområder hvor lasting og lossing av eksplosiver kan foretas, kan det utpekes ansvarlig person for det enkelte kaiområde i tillegg til ansvarlig person for hele kommunens sjøområde og havner innenfor samme område.

Ansvarshavende skal ta forholdsregler mot at eksplosiver kommer bort, blir stjålet eller behandles feilaktig. Stuasjeplan skal leveres ansvarshavende, og rekkefølgen av lossing eller lasting skal foregå etter ansvarshavendes instruksjoner, og for øvrig i samsvar med reglene for lossing og lasting av eksplosiver i IMDG-koden introduction class 1. Ansvarshavende skal påse at det settes opp egnet oppslag om at lossing og lasting av eksplosiver pågår.

§ 6-5.Besittelse av eksplosiver

Enhver person som mottar eksplosiver, skal gi kvittering for mottakelse. Mottakeren skal ta forholdsregler mot at eksplosivene kommer bort, blir stjålet eller feilaktig behandlet. Dersom eksplosiver tapes overbord eller på annen måte mistes, skal dette rapporteres til havneadministrasjonen.

§ 6-6.Tilsyn og hurtig fjerning av fartøy, kjøretøy og jernbanevogn som er lastet med eksplosiver

Transportmiddel som fører eksplosiver, skal aldri være uten regelmessig tilsyn. Får transportmidlet opphold på mer enn 8 timers varighet, skal de lokale brannvernmyndighetene og havneadministrasjonen informeres.

Transportmidlet kan forlanges fjernet eller plassert på anvist sted, og nødvendige sikringstiltak kan kreves iverksatt. Dersom det før transporten starter, er klart at varen vil få opphold i havnen av mer enn 24 timers varighet, og transportvolumet er så stort at oppbevaringstillatelse er nødvendig, skal det søkes om oppbevaringstillatelse i henhold til § 9-1.

Ved ankomst til havnen skal lossing eller lasting, hvis mulig, være påbegynt innen 2 timer.

§ 6-7.Fartøy som bare brukes i kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område

Fører av fartøy som bare brukes i kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område og som fører eksplosiver, er ansvarlig for at fartøyet ikke har passasjerer om bord. Hvis fartøyet fører eksplosiver i faregruppe 1.4 forenlighetsgruppe S kan passasjerer medtas.

Personer som skal motta eksplosivene eller skal arbeide med eksplosivene i forbindelse med havnearbeid, regnes ikke som passasjerer i denne bestemmelse.

Kapittel VII. Lossing og lasting av fartøy med farlige flytende stoffer i bulk

§ 7-1.Tillatelse til lossing og lasting

Før lossing eller lasting starter, skal fører av fartøy enten dokumentere for havneadministrasjonen eller den havneadministrasjonen bestemmer, at fartøyet har et gyldig certificate of fitness i henhold til SOLAS 1974 kap. VII med dertil gjeldende koder, utstedt av vedkommende lands myndighet hvor fartøyet er registrert, eller innhente skriftlig tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 7-2.Tillatelse til overføring fra fartøy til fartøy

Førere av fartøyer er ansvarlig for at ingen overføring av farlige flytende stoffer finner sted gjennom rørledning fra fartøy til fartøy, uten at skriftlig tillatelse er innhentet fra havneadministrasjonen.

§ 7-3.Sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing og lasting og overføring fra fartøy til fartøy
a)Før lossing eller lasting kan starte, skal fører av fartøy og kaioperatør underskrive en fartøy-kai kontrolliste som viser at nødvendige forholdsregler er tatt. Hver av dem beholder et eksemplar av listen. Listen skal være tilgjengelig for inspeksjon under lossing og lasting. Begge parter er ansvarlige for at lossing og lasting foregår i samsvar med listen. Kystverkets hovedkontor bestemmer hvilke opplysninger kontrollisten skal inneholde.
b)Før overføring fra fartøy til fartøy kan starte, skal førere av begge fartøyer underskrive en kontrolliste som viser at nødvendige forholdsregler er tatt. Hver av dem beholder et eksemplar som skal være tilgjengelig for inspeksjon under overføringen. Begge parter er ansvarlige for at overføringen foregår i samsvar med listen. Kystverkets hovedkontor bestemmer hvilke opplysninger kontrollisten skal inneholde.
c)Kaioperatøren skal påse at det finnes et passende oppslag på kaien når lossing, lasting og overføring fra fartøy til fartøy foregår.

Kapittel VIII. Lagring av farlige bulklaster og pakket farlig gods

§ 8-1.Lagring av flytende bulklaster

Før farlige bulklaster lagres, skal operatøren av lagertank og kaioperatøren rådføre seg med de lokale brannvernmyndigheter om hvilke forholdsregler som bør tas for å unngå brann.

Operatør av lagertank hvor bulklaster skal lagres, er ansvarlig for at lagertanken er konstruert, utført, oppstilt og prøvet på en slik måte at den kan brukes og vedlikeholdes uten fare for helse, liv, eiendom og miljø. I de tilfeller der det foreligger krav til sertifisering av lagertank, er operatøren pliktig til å påse at gyldig godkjennelse foreligger før tanken fylles med farlige stoffer.

Operatøren er ansvarlig for at tanken, før påfylling, er rengjort på en slik måte at det ikke er risiko for farlige reaksjoner mellom det stoffet som fylles og stoff som befinner seg på tanken fra før. Dette gjelder også selv om stoffene hver for seg ikke er klassifisert som farlige.

§ 8-2.Lagring av faste bulklaster
a)For å unngå brannfare er operatør av lagertank ansvarlig for at farlige faste stoffer i bulk ikke lagres slik at luftens oksygeninnhold i tanken minskes.
b)For å unngå brannfare er operatør av lagertank ansvarlig for at farlige faste stoffer lagres slik at muligheten for oksydasjon unngås. Slike stoffer må ikke oppbevares nær varme eller tennkilde.
c)Operatør av lagertank er ansvarlig for at stoffer som i kontakt med vann kan utvikle brennbare eller giftige gasser eller bli selvantennelige, beskyttes mot vann for å unngå fare. Dessuten må alle nødvendige tiltak iverksettes for å hindre at noen blir utsatt for giftige gasser i farlige konsentrasjoner.
d)Operatør av lagertank er ansvarlig for at nødvendige forholdsregler tas med hensyn til farlige stoffer som kan utvikle eksplosjonsfarlig støv, f.eks. ved å begrense støvkonsentrasjonen i luften i lukket rom, og ved å utelukke tennkilder.
e)Operatør av lagertank er ansvarlig for at stoffene ikke lagres med uforenlige stoffer eller materialer, slik at det kan oppstå farlige reaksjoner.
§ 8-3.Lagring av containere og tankinnretninger som inneholder farlige stoffer og annet pakket farlig gods

Pakket farlig gods, unntatt eksplosiver, som skal lagres, skal adskilles i henhold til nedenstående bestemmelser:

a)for pakket farlig gods som lagres utendørs: IMDG-koden eller bestemmelser om lagring av pakket farlig gods som gis av Kystverkets hovedkontor, eller
b)for pakket farlig gods som lagres innendørs: Bestemmelser om lagring av pakket farlig gods som gis av Kystverkets hovedkontor.

For containere skal det fremlegges pakkesertifikat utarbeidet av person som er ansvarlig for pakkingen. Av pakkesertifikatet skal det framgå hva slags farlig gods containeren inneholder.

Havneadministrasjonen er ansvarlig for at det på angitt plass finnes dokumentasjon som viser beholdningen av farlig gods. Det skal også utarbeides, og slås opp på lett synlig sted, en kortfattet arbeidsinstruks for håndtering og lagring av farlig gods.

Dersom det ikke foreligger generell tillatelse til å oppbevare brannfarlig pakket farlig gods lengre enn 8 timer, skal melding gis til de lokale brannvernmyndigheter, når oppbevaringen strekker seg ut over dette tidsrom.

Det kan settes nærmere betingelser for oppbevaring. Oppbevaring kan helt eller delvis nektes, eller det kan påbys at oppbevaringen skal skje på avgrenset og låsbar plass merket for formålet. Pakket farlig gods som er brannfarlig og som transporteres i begrensede mengder i henhold til IMDG-kodens avsnitt 18 eller i henhold til ADR MARGNR. 10011, er unntatt fra kravet om oppbevaringstillatelse.

§ 8-4.Parkering av tankkjøretøy som fører farlige flytende bulklaster

Kaioperatøren skal anvise parkeringsplass på kaien for tankkjøretøy som fører farlige flytende bulklaster, og som skal stå parkert over 8 timer. Parkeringsplassen skal være inngjerdet og avlåst, eller under konstant oppsyn. Parkeringen skal skje forenlig med godsets art, og med nødvendige sikkerhetsavstander mellom kjøretøy og annet farlig gods som oppbevares. Såfremt det ikke finnes en slik plass, skal føreren varsle havneadministrasjonen som er ansvarlig for å anvise parkeringsplass. For øvrig er fører av tankkjøretøy ansvarlig for at kjøretøyet ikke parkeres på et sted hvor helse, liv, eiendom eller miljø kan utsettes for fare. Når kjøretøyet ikke er parkert på anvist plass, skal det alltid være under tilsyn.

§ 8-5.Lagring av brannfarlige stoffer på fartøy

Fartøy som har brannfarlige stoffer om bord, skal fortøyes eller oppankres på plasser godkjent av havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen skal orientere de lokale brannvernmyndigheter om mengder og fareklasse for de brannfarlige stoffer som oppbevares.

Kapittel IX. Oppbevaring av eksplosiver

§ 9-1.Tillatelse til oppbevaring

Ved oppbevaring må eksplosiver, innenfor sin klasse eller forenlighetsgruppe, ikke utgjøre større mengde enn det er utarbeidet plan for innen kommunes sjøområde eller havner innenfor samme område eller del av dette. Dersom det dreier seg om mengder over 250 kg eksplosiv vare, skal slik plan være godkjent av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.

Fartøy i kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område som oppbevarer eksplosiver, skal innhente tillatelse fra havneadministrasjonen til oppbevaringen.

De lokale brannvernmyndighetene skal alltid orienteres om mengder, fareklasse og gruppe for de eksplosiver som oppbevares i kommunes sjøområde eller havner innenfor samme område.

Kapittel X. Utslipp av farlige stoffer

§ 10-1.Begrensning av farlig utslipp til sjø

Dersom kaioperatøren krever det, skal fører av fartøy påse at alle spygatt holdes lukket mens håndtering av farlig gods pågår, samt påse at spygatt kontrolleres med jevne mellomrom. Ved håndtering av etsende væsker og komprimerte gasser kan spygatt holdes åpne forutsatt rikelig vanntilførsel. Kaioperatøren må forvisse seg om at alle drenhull og rør samt andre avløpsåpninger er lukket mens håndtering av farlige væsker pågår.

§ 10-2.Begrensning av farlig utslipp til luft

Under arbeid med farlige væsker i bulk skal forholdsregler tas for å kontrollere utslipp av gasser til atmosfæren. Arbeid med gassfriing, tankvask og nøytralgass skal ikke utføres uten tillatelse av havneadministrasjonen.

Kapittel XI. Beredskap

§ 11-1.Utarbeidelse av beredskapsplan

Havneadministrasjonen skal ordne sin beredskap på en slik måte at sikkerhet for personer og beskyttelse av liv, helse og eiendom ivaretas. Beredskapen skal samordnes med politi, de lokale brannvernmyndigheter og med kommunale og interkommunalt utvalg mot akutt forurensing.

Havneadministrasjonen kan pålegge at det utarbeides interne beredskapsplaner for de enkelte kaiområder. Beredskapsplan skal anvendes i tilfelle av ulykker i forbindelse med håndtering eller lagring av farlig gods, og skal utarbeides i henhold til retningslinjer fastsatt av Kystverkets hovedkontor. Planen skal gjøres kjent for politi og lokale brannvernmyndigheter.

§ 11-2.Beredskapsarrangement på kaien

Når fartøy med farlig gods om bord ligger ved kai, eller fartøy skal losse eller laste farlig gods, skal kaioperatøren forvisse seg om at det hele tiden er god kommunikasjon med brannvernmyndighetene, og at det finnes gode rømmingsmuligheter i tilfelle uhell.

Dersom mengden av et eller flere farlige stoffer som er om bord på fartøyet eller som skal lastes eller losses er større enn angitt av Kystverkets hovedkontor, skal kaioperatøren, før lossing eller lasting, informere fartøyets fører om hvilket brannslokkingsutstyr, alarmsystem og beredskapsarrangement som finnes på kaien. Kaioperatøren skal også informere fartøyets fører om hvordan alarmsystemet utløses og gi skriftlig beskjed om hvordan brannvernmyndighetene kontaktes.

For øvrig skal kaioperatøren før lossing eller lasting:

a)forvisse seg om at brannvernmyndighetene kan få øyeblikkelig informasjon om hvor farlige bulklaster oppbevares om bord, teknisk betegnelse, mengde, hvilke farer som er karakteristiske for lasten og hvilke sikkerhetstiltak som skal tas,
b)forvisse seg om at brannvernmyndighetene kan få øyeblikkelig informasjon om hvor pakket farlig gods er stuet om bord, teknisk betegnelse, mengde, hvilke farer som er karakteristiske for godset og hvilke sikkerhetstiltak som skal tas.
§ 11-3.Informasjonsplikt ved ulykker
a)Havneadministrasjonen skal umiddelbart etter en ulykke kontakte politi, brannvesen eller forurensningmyndigheter.
b)Under opphold innen havneområdet skal fartøyets fører informere havneadministrasjonen om enhver ulykke hvor farlig gods er involvert.
c)Kaioperatøren skal informere havneadministrasjonen og fartøyets fører om enhver ulykke hvor farlig gods er involvert.
d)Dersom det oppstår ulykke under håndtering av farlig gods, skal operasjonen straks stanses og rapporteres til havneadministrasjonen av kaioperatør og fartøyets fører. Operasjonen skal ikke gjenopptas før forholdsregler er tatt og havneadministrasjonen har godkjent disse.
§ 11-4.Tiltak ved brann om bord og på land

Ved brann om bord og på land skal det varsles med fartøyets fløyte med et langt og vedvarende støt. Samtidig alarmeres brannvernmyndighetene. Alle omkringliggende fartøy skal avbryte lossing eller lasting og gjøre klar til avgang.

Kapittel XII. Andre bestemmelser

§ 12-1.Kommunestyrets adgang til å fastsette utfyllende bestemmelser

Kommunestyret kan fastsette utfyllende bestemmelser som skal godkjennes av Kystverkets hovedkontor.

§ 12-2.Inspeksjon

Havneadministrasjonen og ansvarlig myndighet kan inspisere transportmiddel samt åpne farlig gods som er emballert. Havneadministrasjonen og ansvarlig myndighet kan også kontrollere alle dokumenter som er av betydning for sikkerheten ved behandling av farlig gods, og som er i transportutøverens eller kaioperatørens besittelse. Etterkommes ikke krav om inspeksjon, kan transportmiddelet og godset avvises eller forlanges fjernet.

§ 12-3.Avvisning og fjerning av farlig gods

Havneadministrasjonen kan, når forhold ved godset, emballasje, merking, dokumentasjon eller transportmåte tilsier det, nekte et transportmiddel som fører farlig gods, adgang til kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område, eller avvise godset. Havneadministrasjonen kan, såfremt farlig gods gjør det påkrevet av sikkerhetshensyn, gi pålegg om fjerning av transportmiddel eller gods. Hvis ikke pålegget etterkommes innen fastsatt frist, kan transportmiddelet eller godset fjernes for eierens eller transportutøvernes regning og risiko. Under særlige omstendigheter kan transportmiddelet eller godset fjernes uten foregående pålegg.

§ 12-4.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift, kan påklages i medhold av lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 12.

§ 12-5.Avvik

Kystverkets hovedkontor kan gjøre unntak fra denne forskrift eller gi utdypende bestemmelser.

§ 12-6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. juli 1992 nr. 579 om lossing, lasting, lagring og transport innen havnedistriktet av farlige stoffer og varer.