Forskrift om adgang til fartøy, anlegg og innretninger

DatoFOR-2009-12-15-1545
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2013-10-31-1277
EndrerFOR-1988-12-13-1011
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§22
Kunngjort17.12.2009   kl. 15.20
KorttittelForskrift om adgang til fartøy, anlegg og innretninger

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 15. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 22.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56l (direktiv 2010/65/EU).
Endringer: Endret ved forskrift 31 okt 2013 nr. 1277.

§ 1.(Opphevet ved forskrift 31 okt 2013 nr. 1277).
§ 2.Adgang til fartøy, anlegg og innretninger for statlige og kommunale tjenestemenn

Tjenestemenn i Kystverket og kommunal havneadministrasjon har under utførelse av sin tjeneste uhindret adgang til fartøy, anlegg og innretninger.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. desember 1988 nr. 1011 om ankomst- og avgangsmelding og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger.

Vedlegg 1 (IMOs allmenne deklarasjon) 

Annex 1 (IMO General Declaration)  sf-20091215-1545-01-01.gif