Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø

DatoFOR-2009-12-15-1546
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2003-06-19-748
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§8, LOV-2009-04-17-19-§13
Kunngjort17.12.2009   kl. 15.20
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i sjø, elv og innsjø

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 15. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 8 og § 13.

§ 1.(virkeområde)

Forskriften gjelder for fartøy som definert i havne- og farvannslovens § 4 første ledd, herunder sjøfly på vannet, i territorialfarvannet og indre farvann og i elver og innsjøer så langt de er farbare med fartøy fra sjøen.

§ 2.(generell fartsbegrensning)

Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

§ 3.(fartsbegrensning ved passering av badende og ferdselsforbud mv. innenfor oppmerkede badeområder)

Fartøy som nevnt i § 1 som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time).

Ankring av eller ferdsel med maskindrevne fartøyer eller seilfartøyer, herunder seilbrett, innenfor merkebøyer utlagt ved offentlige badeplasser1 er forbudt unntatt i forbindelse med ervervsmessig låssetting av fisk i posenot. Det er ikke tillatt å fortøye i merkebøyer.

1Jf. IALA-merkesystem - spesialmerker.
§ 4.(lokale fartsbegrensninger)

Innenfor kommunens sjøområde og i kommunens innsjøer og elver, kan kommunestyret treffe enkeltvedtak og fastsette lokale forskrifter om fartsbegrensninger. Forskrifter fastsatt av kommunestyret skal godkjennes av Kystverkets hovedkontor før de gis virkning.

Utenfor kommunens sjøområde og kommunens innsjøer og elver, kan Kystverkets hovedkontor treffe enkeltvedtak og fastsette lokale forskrifter om fartsbegrensninger.

Innenfor kommunens sjøområde og i kommunens innsjøer og elver kan Kystverkets hovedkontor oppheve eller endre enkeltvedtak eller forskrift om fartsbegrensning gitt av kommunestyret i hovedled eller viktig biled. Kystverkets hovedkontor kan også selv treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrift i slike farvann. Før Kystverkets hovedkontor fastsetter, opphever eller endrer forskrift etter leddet her, skal kommunestyrets uttalelse innhentes. Kommunestyrets uttalelse skal også innhentes før Kystverkets hovedkontor treffer enkeltvedtak etter leddet her.

§ 5.(kunngjøring og skilting)

Forskrifter om lokale fartsbegrensninger skal kunngjøres i «Norsk Lovtidend» og «Etterretninger for Sjøfarende». Kommunen bør sørge for at lokale forskrifter om fartsbegrensninger fastsatt for farvann innenfor kommunens grenser også blir kunngjort i lokalavisene eller på annen hensiktsmessig måte.

Lokale fartsbegrensninger fastsatt i forskrift skal merkes med skilt i de aktuelle farvann. Kystverkets hovedkontor fastsetter skiltenes utforming og utførelse og godkjenner plasseringen i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 19 og § 20.

Innenfor kommunens sjøområde og i kommunens innsjøer og elver har kommunen ansvaret for oppsetting og vedlikehold av skilt. Utenfor kommunens sjøområde og kommunens innsjøer og elver har Kystverket ansvaret. Det kan settes vilkår for enkeltvedtak eller lokale forskrifter om fartsbegrensninger.

§ 6.(unntaksbestemmelse)

Fartsbegrensninger gjelder ikke for

a)forsvaret, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord, eller
c)fartøyer i sjøredningstjenesten

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 7.(dispensasjon)

Innenfor sine myndighetsområder etter § 4 kan Kystverkets hovedkontor og kommunestyret gi dispensasjon fra § 3 og fra forskrifter om fartsbegrensninger. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke oppstår slik skade eller fare for skade som beskrevet i § 2.

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.

Kystverkets hovedkontor kan delegere myndighet etter første ledd til Kystverkets regionkontor. Kommunestyret kan tilsvarende delegere til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans hvis vedtaket er truffet av Kystverkets regionkontor, kommunestyret eller havnestyret. Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans hvis vedtaket er truffet av Kystverkets hovedkontor.

§ 8.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak eller lokale forskrifter gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 9.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme tid oppheves forskrift 19. juni 2003 nr. 748 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø.