Forskrift om overgangsregler for behandling av søknader ved ikrafttredelse av ny lov om havner og farvann

DatoFOR-2009-12-15-1548
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§64, FOR-2009-12-04-1457
Kunngjort17.12.2009   kl. 15.20
KorttittelOvergangsregler til ny havne- og farvannslov

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 15. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 64, jf. delegeringsvedtak 4. desember 2009 nr. 1457.

§ 1.(Hvilke søknader ny lov gjelder)

Søknad om tiltak som er kommet inn til Kystverket eller kommunen før 1. januar 2010 behandles etter reglene i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Klage behandles etter de samme regler som vedtaket.

§ 2.(Ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.