Forskrift om anvendelse av lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann for elver og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen

DatoFOR-2009-12-15-1549
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-1999-07-09-801
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§2
Kunngjort17.12.2009   kl. 15.20
KorttittelForskrift om anvendelse av havne- og farvannsloven for elv og innsjø

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 15. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 2.

§ 1.Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann får anvendelse for elver og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen når det gjelder
a)forskrifter om fartsbegrensninger gitt med hjemmel i samme lovs § 13,
b)forbud mot ferdsel innenfor oppmerkede badeområder fastsatt med hjemmel i samme lovs § 13, og
c)tillatelse til etablering, fjerning, flytting eller endring av innretninger og anlegg for navigasjonsveiledning, jf. samme lovs § 19 og § 20.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves vedtak 9. juli 1999 nr. 801 om anvendelse av lov om havner og farvann mv. av 8. juni 1984 nr. 51 i elv og i innsjø.