Forskrift for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Hedmark

DatoFOR-2009-12-16-4921
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse16.12.2009
Sist endretFOR-2015-10-22-1915
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3
Kunngjort20.11.2012   kl. 14.15
KorttittelForskrift for graden ph.d. ved HiHm

Hjemmel: Fastsatt av høgskolestyret 16. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 mars 2011 nr. 1551 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 22 okt 2015 nr. 1915.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører fram til graden Philosophiae doctor (ph.d.). Forskriften gir regler om opptak, gjennomføring og avslutning av ph.d.-graden ved Høgskolen i Hedmark innenfor de program hvor høgskolen har rett til å tildele doktorgrad.

§ 2.Målsetting og ansvar
§ 2-1.Hva utdanningen kvalifiserer for

Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt.

§ 2-2.Ansvar for doktorgradsutdanningen

Styret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen. Ansvaret forvaltes på styrets vegne av rektor. Som et rådgivende organ til rektor skal det være et sentralt ph.d.-utvalg. Utvalgets nærmere mandat og sammensetning fastsettes av styret.

Hvert ph.d.-program har et eget programutvalg som ledes av programmets ph.d.-leder. Programutvalget består av dekanen eller den person dekanen bemyndiger ved den aktuelle avdelingen, to representanter fra ph.d.-programmets vitenskapelige kjernemiljø og en representant for stipendiatene. Det sentrale ph.d.-utvalget har ansvaret for oppnevning av de vitenskapelige medlemmene og stipendiatmedlemmet. Avdelingens forskningsadministrative rådgiver er sekretær.

0Endret ved forskrift 22 okt 2015 nr. 1915.
§ 3.Doktorgradsutdanningens innhold

Doktorgradsutdanningen er i hovedsak aktivt forskningsarbeid under veiledning. Doktorgradsutdanningen omfatter:

-Gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere
-En godkjent opplæringsdel
-Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
-Faglig formidling som er nært relatert til det pågående doktorgradsarbeid.
§ 4.Opptak
§ 4-1.Opptakskrav

For å bli tatt opp på et doktorgradsprogram må søkeren normalt ha femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning som institusjonen har godkjent som grunnlag for opptak innen doktorgradsprogrammet hvor vedkommende søker opptak.

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søker med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, skal veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Søkere med mastergrad (hovedfag) fra annet fagområde enn det som er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, eller med svakere karaktergrunnlag, kan tas opp etter særskilt vurdering. Disse søkerne må kunne dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium. Dersom det er nødvendig, kan det kreves tilleggsdokumentasjon på faglig nivå eller for eksempel gjennom en forprøve. Slike søkere kan også om nødvendig pålegges å ta kvalifiseringsfag og/eller tilleggsfag innen en tidsfrist. Disse inngår ikke i de formelle kravene for doktorgraden.

§ 4-2.Søknaden

Søknad om opptak skal inneholde:

-Beskrivelse av forskningsoppgaven (prosjektbeskrivelse)
-Framdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
-Finansieringsplan
-Redegjørelse for nødvendig infrastruktur
-Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til veiledere
-Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
-Plan for faglig formidling
-Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket
-Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.

Utdanningsplanen, herunder beskrivelsen av forskningsoppgaven, skal utarbeides i samarbeid med hovedveileder og gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode.

§ 4-3.Avgjørelse om opptak

Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søkerens egnethet, planen for doktorgradsstudiet, herunder prosjektbeskrivelsen og finansieringsgrunnlaget. Høgskolen kan fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere når antallet søkere overstiger opptakskapasiteten.

Opptaket kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, utarbeidelse av individuell opplæringsplan, tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler.

I opptaksvedtaket skal veileder(e) oppnevnes, ansvaret for løsningen av andre behov som er skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden fastlegges med startdato og varighet. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt. Opptak kan nektes dersom

-Opphavsrettslige avtaler er til hinder for publisering og åpen disputas
-De immaterialrettslige avtaler som er inngått, er så urimelige at institusjonen ikke bør medvirke i prosjektet.
§ 4-4.Prosedyre for opptak

Søknad om opptak sendes til høgskolen som i henhold til utfyllende regelverk for hvert doktorgradsprogram avgjør opptak, godkjenner søkerens plan for studiet og oppnevner veiledere. Avgjørelsen om opptak skjer i programutvalget til det enkelte ph.d.-studiet. I tilfeller der antall søkere overstiger opptakskapasiteten, prioriteres søkere som har fått stipendiatstilling ved Høgskolen i Hedmark.

§ 5.Avtale

Opptak formaliseres i form av skriftlig avtale for doktorgradsutdanningen. Avtalen inngås mellom doktorgradsstudent, veiledere og programutvalget ved ph.d.-leder. Dersom doktorgradsstudenten er tilknyttet annen arbeidsplass, skal det inngås avtale som regulerer arbeidsvilkårene, herunder tid til doktorgradsarbeidet, driftsmidler og behov for vitenskapelig utstyr. Avtalen skal sikre at doktorgradsstudenten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø og legge til rette for at forskerutdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid.

§ 6.Doktorgradsprogrammet
§ 6-1.Normert tid

Forskerutdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme som er tre års fulltidsstudium. For kandidater som er tilsatt i stipendiatstillinger i en fireårsperiode med 25 % arbeidsplikt, fordeles doktorgradsstudiet over de fire årene. Avtaleperioden kan forlenges grunnet permisjoner som følger av kandidatens rettigheter som arbeidstaker eller dersom kandidaten tar på seg andre oppgaver ved Høgskolen i Hedmark i tillegg til forskerutdanningen. Slike oppgaver skal være avklart mellom kandidat, veileder og ph.d.-leder ved den aktuelle avdeling og godkjent av dekan i henhold til regelverk for tilsetting i stipendiatstillinger. Doktorgradsstudiet skal være avsluttet (disputasdato) innen åtte år etter opptak. Permisjoner regnes ikke med. Vedtak om at maksimal studietid er overskredet og at studiet må avbrytes, treffes av programutvalget og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg.

§ 6-2.Opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal inneholde den faglige og metodiske skolering som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen og for å gi en dypere innsikt i fagområdet. Videre skal den gi trening i å formidle faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten. Doktorgradsutvalget og den aktuelle avdeling skal sørge for at alle doktorgradsstudenter får tilbud om opplæring på høyt vitenskapelig nivå. I emner der det ikke foreligger egnet kurstilbud, kan individuelt lesepensum godkjennes som en del av opplæringsdelen.

Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende 30 studiepoeng, og skal blant annet omfatte opplæring i vitenskapsteori og etikk. Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Søknad om endringer i godkjent plan for opplæringsdelen skal utarbeides i samråd med hovedveileder og avgjøres av programutvalget.

Programutvalget kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring.

§ 6-3.Utenlandsopphold

Det skal legges til rette for at doktorgradsstudenten kan tilbringe minst tre måneder av stipendiattiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide med problemstillinger i avhandlingen. Stipendiaten må selv søke stipend for slikt utenlandsopphold. Dersom det ikke er mulig eller ønskelig å gjennomføre et lengre utenlandsopphold, skal stipendiaten sikres tilgang til relevante internasjonale nettverk og fagmiljøer på annen måte.

§ 7.Tilknytning til forskermiljø

Hovedveileder har i samråd med avdelingen hovedansvar for å legge til rette for at doktorgradsstudenten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø med seniorforskere og andre doktorgradsstudenter. For doktorgradsstudenter som har hovedtilknytning ved annen institusjon, skal det inngås avtale mellom gradstildelende og samarbeidende institusjon som regulerer arbeidsvilkårene og herunder sikrer doktorgradsstudentens deltakelse i et aktivt forskermiljø.

§ 8.Avhandlingen
§ 8-1.Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Del av fellesarbeid godtas som avhandling i den grad doktorandens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres, og de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene, skal det utarbeides en sammenfatning som gjør nærmere rede for grunnlag, metodisk tilnærming og helhet i avhandlingen.

§ 8-2.Arbeider som ikke godtas

Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere eksamener, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere, sammenhengende arbeider.

§ 8-3.Ny innlevering

En doktorgradsavhandling som tidligere er blitt underkjent ved høgskolen, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse først seks måneder etter at høgskolen har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Bedømmelse på nytt kan bare finne sted en gang.

§ 8-4.Offentlig tilgjengelighet

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring/publisering. Slik utsettelse kan skje når forskerutdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern part, for at den eksterne part skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres.

§ 8-5.Rettigheter ved bruk av resultater

Kandidatens rettigheter til bruk av egne resultater, utnyttelse av patenterbare oppfinnelser, opphavsrettigheter m.m., er regulert av høgskolens generelle regler på dette området samt de regler som er bestemt i arbeidstakeroppfinnerloven.

Høgskolen kan vederlagsfritt benytte de deler av doktorgradsavhandlingen som kandidaten alene har opphavsrett til, samt andre faglitterære verk som er resultat av arbeidet med avhandlingen og som kandidaten alene har opphavsrett til, ved framstilling av kopier til bruk i høgskolens undervisnings- og forskningsvirksomhet. Ved slik bruk skal kandidaten navngis slik lovgivning og god skikk tilsier.

§ 9.Veiledning

Arbeidet med doktorgradsavhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Doktorgradsstudenten skal ha jevnlig kontakt med sine veiledere og skal inngå i et aktivt forskningsmiljø.

Minst en av veilederne skal være ansatt ved Høgskolen i Hedmark. Veileder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Hvis doktorgradsstudenten har flere veiledere, skal det oppnevnes en hovedveileder med primært ansvar for den faglige oppfølging av doktoranden. Hovedveileder skal som hovedregel være ansatt ved institusjonen.

Både veileder og doktorgradsstudent plikter å rapportere i samsvar med de regler høgskolen har fastsatt.

§ 10.Kvalitetssikring og rapportering

Hvert halvår skal doktorgradsstudent og hovedveileder sende rapport til programutvalget om framdrift i henhold til plan, eventuelle endringer og nødvendige tiltak. Det skal rapporteres separat fra doktorgradsstudent og veileder, men slik at dobbeltrapportering unngås.

§ 11.Avslutning før avtalt tid
§ 11-1.Frivillig avslutning

Kandidat og høgskolen kan avtale at doktorgradsutdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slik frivillig avslutning av doktorgradsutdanningen skal det ved egen avtale fastsettes hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater m.m. skal ordnes.

Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet program, må kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet.

§ 11-2.Tvungen avslutning

Det sentrale ph.d.-utvalget kan etter innstilling fra programutvalget beslutte tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen før avtalt tid. Slik tvungen avslutning kan besluttes hvis et eller flere av følgende forhold foreligger:

-Gjentatte og vesentlige brudd fra kandidatens side av informasjonsoppfølgings- eller rapporteringsplikt
-Vesentlig forsinkelse i framdriften av forskningsprosjektet av en slik art at det skaper begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne grunnlag for tvungen avslutning må den vesentlige forsinkelsen skyldes forhold som kandidaten selv har herredømme over.
-Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som kandidaten selv har herredømme over
-Brudd på forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet
-Opptreden fra en kandidat som bryter med tillit som må foreligge mellom høgskole og kandidat under gjennomføringen, herunder straffbare forhold knyttet til gjennomføringen av doktorgradsutdanningen.

Vedtak om tvungen avslutning fattes av det sentrale ph.d.-utvalget. Dersom doktorgradskandidaten er tilsatt i stipendiatstilling ved Høgskolen i Hedmark, kan avtalen kun avsluttes dersom vilkårene i tjenestemannsloven er oppfylt. Slikt vedtak fattes av høgskolens tilsettingsutvalg.

§ 12.Bedømmelse

Doktorgraden tildeles på grunnlag av:

-godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas,
-godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet, eventuelt annen godkjent faglig skolering eller kompetanse og
-godkjent prøveforelesning over oppgitt emne.
§ 13.Innlevering

Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til høgskolen ved programutvalget. Med søknaden skal følge det nødvendige antall eksemplarer av avhandlingen. Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at opplæringsdelen er fullført og godkjent. Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, leveres ytterligere et antall eksemplarer som kreves i henhold til doktorgradsprogrammet. Sammen med avhandlingen leveres et kortfattet sammendrag som kan tjene som pressemelding.

Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form (papirbasert/elektronisk) høgskolen bestemmer.

Et arbeid eller deler av et arbeid som doktorgradsstudenten tidligere har fått godkjent for doktorgraden ved norsk eller utenlandsk institusjon, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form.

§ 14.Oppnevning av bedømmelseskomité

Til å bedømme avhandlingen oppnevner høgskolen ved programutvalget en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer. Komiteen skal settes sammen slik at

-alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse
-komiteen samlet sett dekker avhandlingens felt
-begge kjønn, såfremt mulig, er representert
-ikke mer en ett av medlemmene har tilknytning til høgskolen
-minst ett av medlemmene, såfremt mulig, representerer en institusjon utenfor Norge.

Programutvalget utpeker en administrator blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer.

Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.

§ 15.Komiteens arbeid
§ 15-1.Tilbaketrekning og bearbeiding

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden. Doktorgradskandidaten kan likevel rette formelle feil i den innleverte avhandlingen. Det må i tilfelle innleveres en oversikt over rettingene senest en måned før disputasen.

Uten hensyn til det foregående kan doktorgradsutvalget tillate omarbeiding av avhandlingen på grunnlag av bedømmelseskomiteens foreløpige kommentarer. Det skal gis en frist for slik omarbeiding, normalt ikke lengre enn 6 måneder.

§ 15-2.Opplysningsplikt

Veileder kan innkalles til møter i bedømmelseskomiteen for å redegjøre for veiledningen og arbeidet med avhandlingen.

Komiteen kan kreve doktorgradskandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon framlagt.

§ 15-3.Innstilling

Komiteen avgir innen den frist som er fastsatt, innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteens innstilling forelegges doktorgradskandidaten, som gis frist på 14 dager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis doktorgradskandidaten ikke ønsker å fremme skriftlige merknader, underrettes komiteen snarest om dette.

§ 16.Komiteens innstilling og behandling av innstillingen
§ 16-1.Behandling av enstemmig innstilling

En enstemmig uttalelse fra bedømmelseskomiteen har status som et vedtak og behandles ikke av flere instanser, med mindre ph.d.-studenten klager på vedtaket.

§ 16-2.Behandling av delt innstilling

Dersom det foreligger dissens i komiteen, kan programutvalget uten ytterligere bedømmelse fatte vedtak i saken, eller søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen, eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorgradskandidatens merknader vedlegges. Etter dette fatter styret selv vedtak i saken på grunnlag av en innstilling fra det sentrale ph.d.-utvalget og de innhentede uttalelser.

§ 17.Prøveforelesning

Prøveforelesning skal være over oppgitt emne. Emne for prøveforelesningen fastsettes at bedømmelseskomiteen og kunngjøres for kandidaten 10 virkedager før forelesningen. Prøveforelesningen skal holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før disputasen, og skal godkjennes av bedømmelseskomiteen.

§ 18.Forsvar av avhandlingen

Når prøveforelesningen er avholdt og godkjent, skal doktorgradskandidaten forsvare avhandlingen i offentlig disputas. Tid og sted for disputasen skal offentliggjøres i god tid sammen med opplysninger om hvordan avhandlingen er offentliggjort.

Disputasen skjer på avhandlingsspråket eller norsk med mindre programutvalget godkjenner noe annet.

Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen. Komiteen fordeler selv oppgavene seg i mellom.

Disputasen ledes av rektor eller den denne bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen. Deretter gjør doktoranden rede for hensikten med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponent innleder diskusjonen, og annen opponent avslutter disputasen. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunkt denne fastsetter.

Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen innberetning til høgskolen ved programutvalget, der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om disputasen er godkjent/ikke godkjent. Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas avlegges innen rimelig tid. Så vidt mulig skal ny disputas vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen. Disputasen skal finnes tilfredsstillende før diplom kan tildeles.

§ 19.Kreering og diplom/vitnemål

Når programutvalget har godkjent opplæring, avhandling, prøveforelesning og disputas, kreeres doktoranden til Philosophiae doctor av høgskolens styre.

Diplom og vitnemål utferdiges av høgskolen. Høgskolen fastlegger hvilke opplysninger som skal inngå i vitnemålet. I vitnemålet skal det også gis opplysninger om det faglige opplæringsprogram doktoranden har deltatt i samt navn på veiledere.

§ 20.Klage
§ 20-1.Klage på opptak og søknadsbehandling

Avslag på søknad om opptak etter § 4 kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28 flg. Grunngitt klage sendes til programutvalget. Blir avslaget opprettholdt, sendes klagen til høgskolens klagenemnd til avgjørelse.

§ 20-2.Klage på godkjenning av opplæringsprogrammet

Ved klage på avslag på søknad om godkjenning av kurs eller andre deler av opplæringsprogrammet, jf. § 6-2, gjelder reglene i forvaltningslovens § 28 flg. tilsvarende. Ved klage over sensur ved særskilt eksamen eller prøve, gjelder likevel lov om universiteter og høyskoler § 5-2 og § 5-3.

§ 20-3.Klage på avslag på søknad om bedømmelse eller underkjennelse av avhandling, prøveforelesning eller forsvar

Nekting av godkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28 flg. Grunngitt klage sendes programutvalget. Hvis vedtaket er truffet av programutvalget, kan det oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet.

§ 21.Utfyllende bestemmelser til forskriften

Det sentrale ph.d.-utvalget eller rektor fastsetter utfyllende bestemmelser for de enkelte doktorgradsprogrammer innenfor de rammer som fastsettes i denne forskriften.

§ 22.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.