Forskrift om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard

DatoFOR-2009-12-17-1592
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2013-12-20-1669 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1999-12-22-1487
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91, LOV-2008-06-06-37-§16, FOR-1977-06-03-6-§3
Kunngjort21.12.2009   kl. 14.35
KorttittelForskrift om uerfisket, Svalbard,

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 des 2012 nr. 1122, 20 des 2013 nr. 1669.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske uer i fiskevernsonen ved Svalbard for norske og utenlandske fartøyer av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2.Bifangst

Ved fiske etter andre fiskeslag i fiskevernsonen ved Svalbard er det tillatt å ha inntil 20 % uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

0Endret ved forskrift 3 des 2012 nr. 1122 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2013 nr. 1669 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1669 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3).
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. desember 1999 nr. 1487 om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1669 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 4).