Forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann

DatoFOR-2009-12-17-1593
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2013-12-20-1684 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1999-12-22-1489
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1978-04-28-20-§1, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2003-06-27-57-§5
Kunngjort21.12.2009   kl. 14.35
KorttittelForskrift om uerfisket, Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 5.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 des 2012 nr. 1465, 20 des 2013 nr. 1684.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske uer i Svalbards territorialfarvann for norske og utenlandske fartøyer av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

0Endret ved forskrift 3 des 2012 nr. 1465 (i kraft 1 jan 2013).
§ 2.Bifangst

Ved fiske etter andre fiskeslag i Svalbards territorialfarvann er det tillatt å ha inntil 20 % uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

0Endret ved forskrift 3 des 2012 nr. 1465 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2013 nr. 1684 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1684 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3).
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. desember 1999 nr. 1489 om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1684 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 4).