Forskrift om tilskudd til produksjon av kinofilm etter markedsvurdering

DatoFOR-2009-12-17-1751
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskr om tilskudd til kinofilm, markedsvurdering

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17.

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om tilskudd til kinofilm etter markedsvurdering jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-2.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd til kinofilm etter markedsvurdering, samt god kvalitet på det ferdige produktet. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)hvilke kostnader som kan godkjennes som utviklings- og produksjonskostnader
d)rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse
e)kreditering av Norsk filminstitutt.
(4) Som kinofilm regnes en audiovisuell produksjon med visningstid på minimum 60 minutter og som er produsert for visning på kino. Norsk filminstitutt kan i særskilte tilfeller beslutte at filmer med kortere lengde faller inn under definisjonen av kinofilm jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-4 bokstav b.
(5) Søker må være organisert som aksjeselskap. Den ansvarlige produsenten for filmen samt andre nøkkelmedarbeidere, må ha betydelig profesjonell erfaring med filmproduksjon jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-2 tredje ledd. For øvrig gjelder de generelle vilkår og bestemmelser om Norsk filminstitutts prioriteringer i den nevnte forskriften § 1-6, § 1-7 og § 2-2 fjerde ledd så langt det passer.
§ 2.Krav til søknad om tilskudd til produksjon
(1) Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Norsk filminstitutt og før opptaksstart eller produksjonsbeslutning, og skal inneholde
a)produksjonsforetakets CV, samt navn på ansvarlig produsent, manuskriptforfatter, regissør og hovedrolleinnehavere
b)definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk
c)manuskript
d)reginotat
e)dokumentasjon på at produksjonsforetaket har filmretten eller opsjon på filmretten
f)stabs- og skuespillerliste, så fullstendig som mulig
g)kalkyle utarbeidet på godkjent kalkyleskjema med markedspriser lagt til grunn for beregningen
h)fremdriftsplan, opptaksplan, og antatt premieredato
i)markedsstrategi
j)begrunnet anslag for filmens publikumspotensial fra produsent og distributør
k)intensjonsavtale med distributør for kinodistribusjon i Norge
l)finansieringsplan herunder spesifikasjon av og dokumentasjon på all finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til ansvarlig produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, administrasjonsgodtgjørelsen, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.lønnskreditt såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra for det aktuelle beløpet
4.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
5.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
m)inntektsprognose
n)likviditetsplan
o)produsentens vurdering av manuskript og produksjonsplan sett i forhold til budsjett og finansiering
p)eventuell anmodning om godkjenning som barnefilm.
(2) Norsk filminstitutt kan kreve at produksjonsforetaket tegner ferdiggjøringsgaranti. Forsikringspremien tas inn i filmens budsjett.
(3) Dersom søkeren mener at filmen har et spesielt stort behov for risikokapital i finansieringen jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-9, skal dette presiseres i søknaden om produksjonstilskudd.
§ 3.Utbetaling av tilskudd til produksjon
(1) Produksjonstilskuddet utbetales i rater etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har mottatt vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 70 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på all godkjent finansiering
b)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor
c)skriftlig erklæring om at produksjonsforetaket innehar samtlige rettigheter til filmen og at foretaket forplikter seg til å overdra disse vederlagsfritt til Norsk filminstitutt, dersom filmen ikke fullføres innen fastsatt frist
d)kopi av kontrakt om filmretten dersom dette ikke er fremlagt tidligere
e)kopi av kontrakt med manuskriptforfatter
f)kopi av kontrakt med regissør
g)stabsliste, så fullstendig som mulig
h)kopi av kontrakt med hovedrolleinnehavere
i)distribusjonsavtale
j)oppdatert likviditetsplan
k)oppdatert fremdriftsplan
l)produsentens rapport om prosjektet
m)bekreftelser på at følgende forsikringsavtaler er inngått:
1.filmforsikring
2.lovbestemt yrkesskadeforsikring for alle lønnsmottagere på produksjonen
3.ansvarsforsikring.
(3) Norsk filminstitutt kan kreve at produksjonsforetaket fremlegger avtaler med staben som ikke er nevnt i bokstav c, d og e, samt andre forsikringer enn nevnt i bokstav m før utbetaling av første rate.
(4) Andre rate utgjør normalt 30 prosent fratrukket kr 300 000 og utbetales når filmprosjektet er gjennomført i tråd med forutsetningene for tilskudd og produksjonsforetaket fremlegger
a)redigert versjon av hele filmen med lyd
b)oppdatert fremdriftsplan
c)produsentens rapport om prosjektet
d)dokumentasjon på at det er blitt innhentet samtykke fra Arbeidstilsynet jf. forskrift 30. april 1998 nr. 551 om arbeid av barn og ungdom § 6 såfremt barn eller ungdom har arbeidet på produksjonen.
(5) Tredje rate utgjør normalt kr 300 000 og utbetales når produksjonsforetaket, senest innen fire måneder etter filmens premierevisning, fremlegger
a)kopi av ferdig film
b)revisorbekreftet sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle, samt revisors særattestasjon på godkjent skjema. Produksjonsforetaket plikter å kommentere vesentlige avvik for hver hovedkonto i kalkylen
c)kvittering for at alt pliktavleveringsmateriale er mottatt av Nasjonalbiblioteket
d)nødvendig materiale for profilering av filmen i Norge som spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev
e)eventuelt nødvendig materiale for profilering av filmen i utlandet, jf. forskrift om krav til materiale for profilering av audiovisuelle produksjoner i utlandet § 2
f)produsentens redegjørelse om bruk av tilskudd og måloppnåelse.
(6) Når andre krav til dokumentasjon enn de nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev, skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(7) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(8) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 4.Godkjente kostnader

Som kostnader til utvikling og produksjon godkjennes reelle og relevante kostnader som produksjonsforetaket har i forbindelse med prosjektet, herunder

a)kostnader til lønn, honorarer og andre godtgjørelser til stab, skuespillere, statister og andre ansatte som arbeider på prosjektet
b)administrasjonskostnader
c)transport- og drivstoffkostnader
d)kostnader til leie av utstyr og biler
e)kostnader til reise, opphold og bevertning
f)ekstra kostnader til omsorg for nøkkelmedarbeideres små barn
g)avgifter
h)kostnader til kjøp og leie av dekor, rekvisitter og kostymer
i)kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter som er direkte knyttet til utvikling og produksjon av kinofilmen, herunder
1.konsulenttjenester
2.etterarbeidstjenester
3.musikkrettigheter.
§ 5.Rapportering om bruken av tilskudd

Produksjonsforetaket plikter til enhver tid på anmodning fra Norsk filminstitutt å fremlegge

a)dagsrapporter
b)grovredigerte versjoner av filmen
c)løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
d)fremdriftsplan
e)produsentens redegjørelse for bruk av tilskudd.
§ 6.Kreditering

Dersom et prosjekt som har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt fører frem til en ferdig kinofilm, skal Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst og i øvrig materiale på lik linje med produksjonens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere. I tillegg skal den ansvarlige produksjonsrådgiver ved Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.