Forskrift om tilskudd til pakkefinansiert utvikling og produksjon av flere kinofilmer og pakkefinansiert utvikling av dokumentarfilmer som ikke er kinofilmer

DatoFOR-2009-12-17-1752
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tilskudd til dokumentarfilmer

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17.
Endringer: Oppheves ved forskrift 6 des 2016 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om tilskudd til pakkefinansiert utvikling og produksjon av flere kinofilmer, og til pakkefinansiert utvikling av dokumentarfilmer som ikke er kinofilmer jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-3 og § 3-2.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd samt god kvalitet på det ferdige produktet. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)hvilke kostnader som kan godkjennes som utviklings- og produksjonskostnader
d)rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse
e)kreditering av Norsk filminstitutt.
(4) Som kinofilm regnes en audiovisuell produksjon med visningstid på minimum 60 minutter og som er produsert for visning på kino. Norsk filminstitutt kan i særskilte tilfeller beslutte at filmer med kortere lengde faller inn under definisjonen av kinofilm jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-4 bokstav b.
(5) Søker må være organisert som aksjeselskap. For å motta tilskudd til pakkefinansiert utvikling og produksjon av kinofilm, må søkeren i tillegg ha vært hovedansvarlig for minst én kinofilm med allmenn kinodistribusjon de siste fem årene før søknad, jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-1 siste ledd. For øvrig gjelder de generelle vilkår og bestemmelser om Norsk filminstitutts prioriteringer i den nevnte forskriften § 1-6, § 1-7 og § 2-3 femte ledd så langt det passer.
§ 2.Krav til søknad om tilskudd til prosjektutvikling av tre til seks kinofilmer eller dokumentarfilmer som ikke er kinofilmer

Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Norsk filminstitutt, og skal inneholde

a)produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til de aktuelle produsenter, regissører og manuskriptforfattere
b)prosjektbeskrivelse inkludert idéskisse eller handlingsbeskrivelse for alle filmene som inngår i prosjektet
c)produksjonsforetakets intensjoner med prosjektet
d)redegjørelse for hvordan prosjektet kan bidra til å oppnå målet med tilskuddsordningen, samt målet om likestilling i filmbransjen
e)en inntil tre års fremdriftsplan for utviklingsarbeidet
f)budsjettanslag for det totale utviklingsarbeidet
g)produksjonsforetakets plan for hvordan det totale prosjektet skal finansieres.
§ 3.Utbetaling av tilskudd til prosjektutvikling
(1) Utviklingstilskuddet utbetales separat for hver av filmene som inngår i prosjektet, og etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 70 prosent av tilskuddet til den enkelte film og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til ansvarlig produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, administrasjonsgodtgjørelsen, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra, for det aktuelle beløpet
4.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
5.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
b)dokumentasjon på all finansiering
c)kalkyle for prosjektet
d)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor
e)kopi av kontrakter med regissører og eventuelle manuskriptforfattere
f)kopi av filmrettsavtale
g)oppdatert fremdriftsplan.
(3) Andre rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet til den enkelte film og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)utviklingsmaterialet beskrevet i vedtak eller tilskuddsbrev
b)regnskap sammenholdt med godkjent kalkyle.

Dersom tilskuddet er større enn kr 100 000 skal sluttregnskapet være revisorbekreftet og i tillegg skal prosjektets balanse samt revisors særattestasjon fremlegges på godkjent skjema.

(4) Når andre krav til dokumentasjon enn de nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev, skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(5) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 4.Krav til søknad om tilskudd til produksjon av inntil tre kinofilmer

Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Norsk filminstitutt, og skal inneholde

a)produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til produsent, regissør og eventuelle manuskriptforfattere
b)definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk
c)produksjonsforetakets intensjonsavtaler med regissør og eventuelle manuskriptforfattere
d)produsentens, regissørens og eventuelle manuskriptforfatteres intensjoner med samarbeidet og filmene
e)redegjørelse for hvordan prosjektet kan bidra til å oppnå målet med tilskuddsordningen, samt målet om likestilling i filmbransjen
f)prosjektbeskrivelse inkludert idéskisse eller handlingsbeskrivelse for alle filmene som inngår i prosjektet
g)en foreløpig fremdriftsplan for hele prosjektet
h)budsjettanslag for den totale produksjonen
i)produsentens plan for hvordan det totale prosjektet skal finansieres.
§ 5.Utbetaling av tilskudd til produksjon
(1) Produksjonsstilskuddet utbetales separat for hver av filmene som inngår i prosjektet, og etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 40 prosent av tilskuddet til den enkelte filmen og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)finansieringsplan med spesifikasjon av og dokumentasjon på prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til ansvarlig produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, administrasjonsgodtgjørelsen, administrasjonsgodtgjørelsen samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
4.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra, for det aktuelle beløpet
5.forhåndssalg, inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
b)dokumentasjon på all finansiering
c)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor
d)skriftlig erklæring om at produksjonsforetaket innehar samtlige rettigheter til filmen og at foretaket forplikter seg til å overdra disse vederlagsfritt til Norsk filminstitutt, dersom filmen ikke fullføres innen fastsatt frist
e)kopi av filmrettsavtale
f)kopi av kontrakt med manuskriptforfatter
g)kopi av kontrakt med regissør
h)dokumentasjon på at det er innhentet samtykke fra Arbeidstilsynet jf. forskrift 30. april 1998 nr. 551 om arbeid av barn og ungdom § 6, såfremt barn eller ungdom skal arbeide på produksjonen
i)oppdatert fremdriftsplan
j)oppdatert likviditetsplan
k)produsentens rapport om prosjektet.

Norsk filminstitutt kan kreve at produksjonsforetaket fremlegger avtaler med andre i staben enn de som er nevnt i bokstav f og g før utbetaling av første rate.

(3) Andre rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet og utbetales før opptaksstart når produksjonsforetaket fremlegger
a)distribusjonsavtale
b)oppdatert kostnadsrapport og fremdriftsplan
c)produsentens rapport om prosjektet
d)bekreftelser på at følgende forsikringsavtaler er inngått:
1.filmforsikring
2.lovbestemt yrkesskadeforsikring for alle lønnsmottagere på produksjonen
3.ansvarsforsikring.

Norsk filminstitutt kan kreve at produksjonsforetaket fremlegger andre forsikringer enn de nevnt i bokstav d før utbetaling av andre rate.

(4) Norsk filminstitutt kan kreve at produksjonsforetaket tegner ferdiggjøringsgaranti. Forsikringspremien tas inn i filmens budsjett.
(5) Tredje rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet fratrukket kr 300 000 og utbetales når filmen er gjennomført i tråd med forutsetningene for tilskudd og produksjonsforetaket fremlegger
a)redigert versjon av hele filmen med lyd
b)oppdatert likviditets- og kostnadsrapport
c)oppdatert fremdriftsplan
d)produsentens rapport om prosjektet.
(6) Fjerde rate utgjør kr 300 000 og utbetales når produksjonsforetaket senest innen fire måneder etter filmens premierevisning fremlegger
a)kopi av ferdig film
b)revisorbekreftet sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle, samt revisors særattestasjon etter godkjent skjema. Produksjonsforetaket plikter å kommentere vesentlige avvik for hver hovedkonto i kalkylen
c)kvittering for at alt pliktavleveringsmateriale er mottatt av Nasjonalbiblioteket
d)nødvendig materiale for profilering av filmen i Norge som spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev
e)eventuelt nødvendig materiale for profilering av filmen i utlandet, jf. forskrift om krav til materiale for profilering av audiovisuelle produksjoner i utlandet § 2
f)produsentens redegjørelse om bruk av tilskudd og måloppnåelse.
(7) Når andre krav til dokumentasjon enn de nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(8) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(9) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 6.Godkjente kostnader

Som kostnader til utvikling og produksjon godkjennes reelle og relevante kostnader som produksjonsforetaket har i forbindelse med prosjektet, herunder

a)kostnader til lønn, honorarer og andre godtgjørelser til stab, skuespillere, statister og andre ansatte som arbeider på prosjektet
b)administrasjonskostnader
c)transport- og drivstoffkostnader
d)kostnader til leie av utstyr og biler
e)kostnader til reise, opphold og bevertning
f)ekstra kostnader til omsorg for nøkkelmedarbeideres små barn
g)avgifter
h)kostnader til kjøp og leie av dekor, rekvisitter og kostymer
i)kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter som er direkte knyttet til utvikling og produksjon av kinofilmene, herunder
1.konsulenttjenester
2.etterarbeidstjenester
3.musikkrettigheter.
§ 7.Rapportering om bruken av tilskudd

Produksjonsforetaket plikter til enhver tid på anmodning fra Norsk filminstitutt å fremlegge

a)dagsrapporter
b)grovredigert versjon av filmen
c)løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
d)fremdriftsplan
e)produsentens redegjørelse for bruk av tilskudd.
§ 8.Kreditering

Dersom et prosjekt som har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt fører frem til en ferdig kinofilm skal Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst og i øvrig materiale på lik linje med produksjonens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere. I tillegg skal den ansvarlige produksjonsrådgiver ved Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.