Forskrift om tilskudd til utvikling og produksjon av fjernsynsserier

DatoFOR-2009-12-17-1753
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tilskudd til fjernsynsserier

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om audiovisuelle produksjoner § 1-17.

§ 1.Virkeområde
(1) Denne forskriften gir nærmere regler om tilskudd til utvikling og produksjon av fjernsynsserier jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 3-3.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd til utvikling og produksjon av fjernsynsserier, samt god kvalitet på det ferdige produktet. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)hvilke kostnader som kan godkjennes som utviklings- og produksjonskostnader
d)rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse
e)kreditering av Norsk filminstitutt.
(4) Med fjernsynsserie menes en audiovisuell produksjon i flere deler produsert for visning på fjernsyn.
(5) Søker må være organisert som aksjeselskap. I tillegg må nøkkelmedarbeidere i produksjonen ha betydelig profesjonell erfaring med film- eller fjernsynsproduksjon. Søkeren må ha inngått avtale med et fjernsynsforetak som skal bidra med en vesentlig del av finansieringen jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 3-3. For øvrig gjelder de generelle vilkår og bestemmelser om Norsk filminstitutts prioriteringer i den nevnte forskriften § 1-6 og § 1-7.
§ 2.Krav til søknad om tilskudd til prosjektutvikling

Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Norsk filminstitutt, og skal inneholde

a)produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til ansvarlig produsent, eventuelle manuskriptforfattere og regissører
b)definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk
c)prosjektbeskrivelse, handlingsbeskrivelse, eller manuskript
d)dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar rettighetene til prosjektet
e)intensjonsavtale med norsk kringkastingsforetak
f)kalkyle for prosjektutviklingen på godkjent kalkyleskjema med markedspriser lagt til grunn for beregningen
g)fremdriftsplan
h)finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til ansvarlig produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, administrasjonsgodtgjørelsen, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra, for det aktuelle beløpet
4.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
5.forhåndssalg, inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
§ 3.Utbetaling av tilskudd til prosjektutvikling
(1) Utviklingstilskuddet utbetales i rater og etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør 70 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på all godkjent finansiering
b)engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor når tilskuddet er større enn kr 100 000
c)kopi av filmrettsavtale dersom dette ikke er fremlagt i søknaden
d)kopi av kontrakter med eventuelle manuskriptforfattere og regissører
e)oppdatert fremdriftsplan.
(3) Andre rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger følgende
a)utviklingsmaterialet beskrevet i vedtak eller tilskuddsbrev
b)sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle.

Dersom tilskuddet er større enn kr 100 000 skal sluttregnskapet være revisorbekreftet og i tillegg skal prosjektets balanse samt revisors særattestasjon fremlegges.

(4) Når andre krav til dokumentasjon enn de nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev, skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(5) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(6) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 4.Krav til søknad om tilskudd til produksjon

Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen frister fastsatt av Norsk filminstitutt og før opptaksstart eller produksjonsbeslutning, og skal inneholde

a)produksjonsforetakets CV samt navn og CV til ansvarlig produsent og eventuelle manuskriptforfattere og regissører, dersom dette ikke er fremlagt tidligere
b)definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk
c)manuskript til minimum to episoder for fiksjonsserier
d)handlingsbeskrivelse for hele serien
e)reginotat
f)dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar rettighetene til prosjektet
g)stabs- og skuespillerliste, så fullstendig som mulig
h)kalkyle utarbeidet på godkjent kalkyleskjema, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
i)fremdriftsplan, opptaksplan, og antatt ferdigstillelse eller visningsstart
j)markedsstrategi
k)intensjonsavtale med norsk kringkastingsforetak
l)finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til ansvarlig produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, administrasjonsgodtgjørelsen, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser.
3.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra, for det aktuelle beløpet
4.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
5.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
m)inntektsprognose
n)likviditetsplan
o)produsentens vurdering av manuskript og produksjonsplan sett i forhold til budsjett og finansiering
p)eventuell anmodning om godkjenning av lavere egenfinansiering for dokumentarserier og serier for barn og unge, jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 3-3 siste ledd siste punktum.
§ 5.Utbetaling av tilskudd til produksjon
(1) Produksjonstilskuddet utbetales i rater og etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har mottatt vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 70 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på all godkjent finansiering
b)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor
c)skriftlig erklæring om at produksjonsforetaket forplikter seg til å overdra samtlige rettigheter til serien vederlagsfritt til Norsk filminstitutt, dersom serien ikke fullføres innen avtalt frist
d)kopi av filmrettsavtale dersom dette ikke er fremlagt tidligere
e)signert visnings- og samproduksjonskontrakt med norsk kringkastingsforetak
f)kopi av filmrettsavtale dersom dette ikke er fremlagt tidligere
g)kopi av kontrakt med eventuelle manuskriptforfattere
h)kopi av kontrakt med regissører
i)oppdatert fremdriftsplan
j)oppdatert likviditetsplan
k)produsentens rapport om prosjektet
l)bekreftelser på at følgende forsikringsavtaler er inngått:
1.filmforsikring eller tilsvarende
2.lovbestemt yrkesskadeforsikring for alle lønnsmottagere på produksjonen
3.ansvarsforsikring.
m)forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet jf. forskrift om arbeid av barn og unge § 6 såfremt barn eller ungdom skal arbeide på produksjonen.

Norsk filminstitutt kan om nødvendig kreve at produksjonsforetaket fremlegger andre avtaler med staben enn de som er nevnt i bokstav g og h, samt andre forsikringsavtaler enn nevnt i bokstav l.

(3) Andre rate utgjør normalt 20 prosent av tilskuddet og utbetales når prosjektet er gjennomført i tråd med forutsetningene for tilskudd og produksjonsforetaket fremlegger
a)redigert versjon av hele serien med lyd
b)produsentens rapport om prosjektet.
(4) Tredje rate utgjør normalt 10 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetak fremlegger
a)kopi av ferdig serie
b)revisorbekreftet sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle, samt revisors særattestasjon på godkjent skjema. Produksjonsforetaket plikter å kommentere vesentlige avvik for hver hovedkonto i kalkylen
c)kvittering for at alt pliktavleveringsmateriale er mottatt av Nasjonalbiblioteket
d)nødvendig materiale for profilering av serien i Norge, som spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev
e)eventuelt nødvendig materiale for profilering av serien i utlandet, jf. forskrift om krav til materiale for profilering av audiovisuelle produksjoner i utlandet § 2
f)produsentens redegjørelse for bruk av tilskudd og måloppnåelse.
(5) Når andre krav til dokumentasjon enn nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev, skal også dette fremlegges før utbetaling av ratene.
(6) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(7) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 6.Godkjente kostnader

Som kostnader til utvikling og produksjon godkjennes alle reelle og relevante kostnader som produsenten har i forbindelse med prosjektet, herunder

a)kostnader til lønn, honorarer og andre godtgjørelser til stab, skuespillere, statister og andre ansatte som arbeider på prosjektet
b)administrasjonskostnader
c)transport- og drivstoffkostnader
d)kostnader til leie av utstyr og biler
e)kostnader til reise, opphold og bevertning
f)ekstra kostnader til omsorg for nøkkelmedarbeideres små barn
g)avgifter
h)kostnader til kjøp og leie av dekor, rekvisitter og kostymer
i)kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter som er direkte knyttet til utvikling og produksjon av fjernsynsserien, herunder
1.konsulenttjenester
2.etterarbeidstjenester
3.musikkrettigheter.
§ 7.Rapportering om bruken av tilskudd

Produksjonsforetaket plikter til enhver tid på anmodning fra Norsk filminstitutt å fremlegge

a)dagsrapporter
b)grovredigerte versjoner av serien
c)løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
d)fremdriftsplan
e)produsentens redegjørelse for bruk av tilskudd.
§ 8.Kreditering

Dersom et prosjekt som har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt fører frem til en ferdig fjernsynsserie skal Norsk filminstitutt krediteres i seriens sluttekst og i øvrig materiale på lik linje med produksjonens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere. I tillegg skal den ansvarlige konsulent og den ansvarlige produksjonsrådgiver ved Norsk filminstitutt krediteres i seriens sluttekst.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.