Forskrift om tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm som ikke er kinofilm

DatoFOR-2009-12-17-1754
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tilskudd til dokumentarfilm

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. 7. september 2009 nr. 1168 forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17.

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om tilskudd til dokumentarfilm jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 3-2.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd til dokumentarfilm, samt god kvalitet på det ferdige produktet. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)hvilke kostnader som kan godkjennes som utviklings- og produksjonskostnader
d)rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse
e)kreditering av Norsk filminstitutt.
(4) Som dokumentarfilm regnes en audiovisuell produksjon som ikke er kinofilm i henhold til definisjonen i forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-4 bokstav b.
(5) For å motta tilskudd må nøkkelmedarbeidere i produksjonen ha betydelig profesjonell erfaring med filmproduksjon jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 3-3 femte ledd. For øvrig gjelder de generelle vilkår og bestemmelser om Norsk filminstitutts prioriteringer i den nevnte forskriften § 1-6 og § 1-7.
§ 2.Krav til søknad om tilskudd til prosjektutvikling

Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen eventuelle søknadsfrister fastsatt av Norsk filminstitutt og skal inneholde

a)produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til produsent, regissør og eventuell manuskriptforfatter
b)definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk
c)prosjektbeskrivelse
d)dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar filmretten eller opsjon på filmretten
e)kalkyle for prosjektutviklingen utarbeidet på godkjent kalkyleskjema med markedspriser lagt til grunn for beregningen
f)fremdriftsplan
g)finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til ansvarlig produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, administrasjonsgodtgjørelsen, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
4.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra, for det aktuelle beløpet
5.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
§ 3.Utbetaling av tilskudd til prosjektutvikling
(1) Utviklingstilskuddet utbetales i rater og etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 70 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på all godkjent finansiering
b)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor når tilskuddet er større enn kr 100 000
c)kopi av filmrettsavtale dersom dette ikke er fremlagt i søknaden
d)kopi av kontrakter med regissør og eventuell manuskriptforfatter
e)oppdatert fremdriftsplan.
(3) Andre rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)utviklingsmaterialet beskrevet i vedtak eller tilskuddsbrev
b)sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle.

Dersom tilskuddet er større enn kr 100 000 skal sluttregnskapet være revisorbekreftet og i tillegg skal prosjektets balanse samt revisors særattestasjon fremlegges.

(4) Når andre krav til dokumentasjon enn de nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev, skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(5) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(6) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 4.Krav til søknad om tilskudd til produksjon

Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen eventuelle søknadsfrister fastsatt av Norsk filminstitutt og før opptaksstart eller produksjonsbeslutning, og skal inneholde

a)produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til ansvarlig produsent, regissør og eventuell manuskriptforfatter, dersom dette ikke er fremlagt tidligere
b)definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk
c)ferdig utarbeidet prosjektbeskrivelse eller manuskript
d)reginotat
e)dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar filmretten eller opsjon på filmrett dersom dette ikke er fremlagt tidligere
f)stabsliste, så fullstendig som mulig
g)kalkyle utarbeidet på kalkyleskjema godkjent av Norsk filminstitutt, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
h)fremdriftsplan, opptaksplan, og antatt ferdigstillelse
i)markedsstrategi
j)finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til ansvarlig produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, administrasjonsgodtgjørelsen, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra, for det aktuelle beløpet
4.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
5.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
k)inntektsprognose
l)likviditetsplan
m)produsentens betraktninger om prosjektavviklingen og produksjonsplan sett i forhold til budsjett og finansiering.
§ 5.Utbetaling av tilskudd til produksjon
(1) Produksjonstilskuddet utbetales i rater og etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 70 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på all godkjent finansiering
b)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor
c)skriftlig erklæring om at produksjonsforetaket innehar samtlige rettigheter til filmen og at foretaket forplikter seg til å overdra disse vederlagsfritt til Norsk filminstitutt, dersom filmen ikke fullføres innen fastsatt frist
d)kopi av filmrettsavtale dersom dette ikke er fremlagt tidligere
e)kopi av kontrakt med eventuell manusforfatter
f)kopi av kontrakt med regissør
g)oppdatert fremdriftsplan
h)oppdatert likviditetsplan
i)produsentens rapport om prosjektet
j)bekreftelser på at følgende forsikringsavtaler er inngått:
1.filmforsikring
2.lovbestemt yrkesskadeforsikring for alle lønnsmottagere på produksjonen
3.ansvarsforsikring.

Norsk filminstitutt kan i tillegg kreve at produksjonsforetaket fremlegger avtaler med staben som ikke er nevnt i bokstav e og f samt andre forsikringer enn de nevnt i bokstav j.

(3) Andre rate utgjør normalt 20 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)redigert versjon av hele filmen med lyd
b)produsentens rapport om prosjektet.
(4) Tredje rate utgjør normalt 10 prosent av tilskuddet og utbetales når filmprosjektet er gjennomført i tråd med forutsetningene for tilskudd, senest fire måneder etter filmens ferdigstillelse, og når produksjonsforetaket fremlegger
a)kopi av ferdig film
b)revisorbekreftet sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle, samt revisors særattestasjon etter godkjent skjema. Produksjonsforetaket plikter å kommentere vesentlige avvik for hver hovedkonto i kalkylen
c)kvittering for at alt pliktavleveringsmateriale er mottatt av Nasjonalbiblioteket
d)nødvendig materiale for eventuell profilering av filmen i Norge, som spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev
e)eventuelt nødvendig materiale for profilering av filmen i utlandet jf. forskrift om krav til materiale for profilering av audiovisuelle produksjoner i utlandet
f)produsentens redegjørelse om bruk av tilskudd og måloppnåelse.
(5) Når andre krav til dokumentasjon enn de nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev, skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(6) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(7) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 6.Godkjente kostnader

Som kostnader til utvikling og produksjon godkjennes alle reelle og relevante kostnader som produksjonsforetaket har i forbindelse med prosjektet, herunder

a)kostnader til lønn, honorarer og andre godtgjørelser til stab, skuespillere, statister og andre ansatte som arbeider på prosjektet
b)administrasjonskostnader
c)transport- og drivstoffkostnader
d)kostnader til leie av utstyr og biler
e)kostnader til reise, opphold og bevertning
f)ekstra kostnader til omsorg for nøkkelmedarbeideres små barn
g)avgifter
h)kostnader til kjøp og leie av dekor, rekvisitter og kostymer
i)kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter som er direkte knyttet til utvikling og produksjon av dokumentarfilmen, herunder
1.konsulenttjenester
2.etterarbeidstjenester
3.musikkrettigheter.
§ 7.Rapportering om bruken av tilskudd

Produksjonsforetaket plikter til enhver tid på anmodning fra Norsk filminstitutt å fremlegge

a)dagsrapporter
b)grovredigerte versjoner av filmen
c)løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
d)fremdriftsplan
e)produsentens redegjørelse for bruk av tilskudd.
§ 8.Kreditering

Dersom et prosjekt som har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt fører frem til en ferdig film, skal Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst og i øvrig materiale på lik linje med produksjonens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere. I tillegg skal den ansvarlige konsulent og den ansvarlige produksjonsrådgiver ved Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.