Forskrift om tilskudd til utvikling av interaktive produksjoner

DatoFOR-2009-12-17-1755
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tilskudd til interaktive prod.

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17.
Endringer: Oppheves ved forskrift 6 des 2016 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om forhåndstilskudd til utvikling av interaktive produksjoner jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 3-4.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd til utvikling av interaktive produksjoner, samt god kvalitet på det ferdige produktet. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)hvilke kostnader som kan godkjennes som utviklings- og produksjonskostnader
d)rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse
e)kreditering av Norsk filminstitutt.
(4) Som interaktiv produksjon regnes et dataspill eller annen digital audiovisuell produksjon som forutsetter brukermedvirkning jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-4 bokstav f.
(5) For å motta tilskudd til utvikling av større prosjekter må søkeren være organisert som aksjeselskap, og nøkkelmedarbeidere i produksjonen må ha profesjonell erfaring med utvikling av interaktive produksjoner jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 3-4. For øvrig gjelder de generelle vilkår og bestemmelser om Norsk filminstitutts prioriteringer i den nevnte forskriften § 1-6 og § 1-7.
§ 2.Krav til søknad om tilskudd til prosjektutvikling
(1) Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema innen søknadsfrister fastsatt av Norsk filminstitutt og skal inneholde
a)produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til ansvarlig produsent og kunstnerisk ansvarlig
b)definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk
c)prosjektbeskrivelse på inntil 25 sider, inkludert beskrivelse av teknikk, innhold, eksempler på spilldesign og gameplay
d)stabsliste, så fullstendig som mulig
e)dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar rettighetene til prosjektet
f)kalkyle for prosjektutviklingen, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
g)fremdriftsplan for utviklingsprosjektet
h)finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres hele eller deler av administrasjonsgodtgjørelsen samt utleie av produksjonsforetakets tekniske utstyr, basert på markedspriser
3.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra, for det aktuelle beløpet
4.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
5.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
6.bidrag fra andre investorer
7.kontante bidrag fra sponsorer.
§ 3.Utbetaling av tilskudd til prosjektutvikling
(1) Utviklingstilskuddet utbetales i rater etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 70 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på all godkjent finansiering
b)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor når tilskuddet er større enn kr 100 000
c)kopi av kontrakter med nøkkelmedarbeidere i prosjektet
d)oppdatert fremdriftsplan.
(3) Andre rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)utviklingsmaterialet beskrevet i vedtak eller tilskuddsbrev
b)sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle

Dersom tilskuddet er større enn kr 100 000 skal sluttregnskapet være revisorbekreftet og i tillegg skal prosjektets balanse samt revisors særattestasjon fremlegges.

(4) Når andre krav til dokumentasjon enn de nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev, skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(5) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(6) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 4.Godkjente kostnader

Som kostnader til utvikling godkjennes reelle og relevante kostnader som produksjonsforetaket har i forbindelse med prosjektet, herunder

a)kostnader til lønn, honorarer og andre godtgjørelser til stab og andre ansatte som arbeider på prosjektet
b)administrasjonskostnader
c)kostnader til leie av utstyr
d)kostnader til reise, opphold og bevertning
e)avgifter
f)kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter som er direkte knyttet til utvikling av produksjonen.
§ 5.Rapportering om bruken av tilskudd

Produksjonsforetaket plikter til enhver tid på anmodning fra Norsk filminstitutt å fremlegge

a)utviklingsmaterialet
b)løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
c)fremdriftsplan
d)produsentens redegjørelse for bruk av tilskudd.
§ 6.Kreditering

Dersom et prosjekt som har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt fører frem til en ferdig produksjon, skal Norsk filminstitutt krediteres i produksjonens krediteringsliste og i øvrig materiale på lik linje med produksjonens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere. I tillegg skal den ansvarlige konsulent og den ansvarlige produksjonsrådgiver ved Norsk filminstitutt krediteres i produksjonens krediteringsliste.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.