Forskrift om tilskudd til samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent

DatoFOR-2009-12-17-1756
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tilskudd til samprod. av kinofilm

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17.

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om tilskudd til samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-4.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd til samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent, samt god kvalitet på det ferdige produktet. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)hvilke kostnader som kan godkjennes som utviklings-, produksjons- og lanseringskostnader
d)rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse
e)kreditering av Norsk filminstitutt.
(4) Som kinofilm regnes en audiovisuell produksjon med visningstid på minimum 60 minutter og som er produsert for visning på kino. Norsk filminstitutt kan i særskilte tilfeller beslutte at filmer med kortere lengde faller inn under definisjonen av kinofilm jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-4 bokstav b.
(5) Søkeren må være organisert som aksjeselskap. I tillegg må produksjonen ha et visst norsk bidrag jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-4 tredje ledd. For øvrig gjelder de generelle vilkår og bestemmelser om Norsk filminstitutts prioriteringer i den nevnte forskriften § 1-6, § 1-7 og § 2-4 fjerde ledd så langt det passer.
§ 2.Krav til søknad om tilskudd til produksjon

Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema før opptaksstart og skal inneholde

a)oppsett av kreative og tekniske funksjoner for hele prosjektet
b)samproduksjonsavtale med eventuell klausul om felles eierskap til filmens originalnegativ
c)dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i opphavslandet
d)produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til ansvarlig produsent
e)samproduksjonsforetakets CV, samt navn og CV til ansvarlig hovedprodusent
f)navn og CV til regissør og manuskriptforfatter
g)manuskript
h)prosjektets historikk
i)stabs- og skuespillerliste, så fullstendig som mulig
j)kalkyle utarbeidet på godkjent kalkyleskjema med markedspriser lagt til grunn for beregningen av den norske andelen av prosjektet
k)totalkalkyle for prosjektet
l)fremdriftsplan, opptaksplan, og antatt premieredato
m)markedsstrategi for Norge
n)intensjonsavtale med kinodistributør eller kringkastingsforetak for visning i Norge
o)finansieringsplan med spesifikasjon og dokumentasjon av samproduksjonsbidragets egenfinansiering. Som egenfinansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til ansvarlig produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, administrasjonsgodtgjørelsen, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forhåndsskatt er trukket for det aktuelle beløpet
4.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
5.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
p)likviditetsplan
q)inntektsprognose.
§ 3.Utbetaling av tilskudd til produksjon
(1) Produksjonstilskuddet utbetales i rater og etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har fått tilsagn om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 40 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på all godkjent finansiering av den norske andelen av prosjektet
b)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor
c)oppdatert fremdriftsplan
d)oppdatert likviditetsplan
e)samprodusentens rapport om prosjektet.
(3) Andre rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet og utbetales før opptaksstart når filmprosjektet er gjennomført i tråd med forutsetningene for tilskudd og produksjonsforetaket fremlegger
a)fullstendig stabs- og skuespillerlister
b)distribusjonsavtale
c)oppdatert kostnadsrapport og fremdriftsplan for den norske andelen av prosjektet
d)produsentens rapport om prosjektet
e)bekreftelser på at følgende forsikringsavtaler er inngått for den norske andelen av prosjektet:
1.filmforsikring
2.lovbestemt yrkesskadeforsikring for alle lønnsmottagere på produksjonen
3.ansvarsforsikring.
f)forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet jf. forskrift 30. april 1998 nr. 551 om arbeid av barn og ungdom § 6 såfremt barn eller unge skal arbeide på produksjonen i Norge.

Norsk filminstitutt kan kreve at produksjonsforetaket fremlegger andre forsikringer enn nevnt i bokstav e før utbetaling av andre rate.

(4) Tredje rate utgjør normalt 20 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)redigert versjon av hele filmen med lyd
b)oppdatert likviditets- og kostnadsrapport
c)oppdatert fremdriftsplan
d)produsentens rapport om prosjektet.
(5) Fjerde rate utgjør normalt 10 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket senest innen fire måneder etter filmens premierevisning fremlegger
a)kopi av ferdig film
b)revisorbekreftet sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle, samt revisors særattestasjon etter godkjent skjema. Produksjonsforetaket plikter å kommentere vesentlige avvik for hver hovedkonto i kalkylen
c)kvittering for at alt pliktavleveringsmateriale er mottatt av Nasjonalbiblioteket
d)nødvendig materiale for profilering av filmen i Norge som spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev
e)eventuelt nødvendig materiale for profilering av filmen i utlandet, jf. forskrift om krav til materiale for profilering av audiovisuelle produksjoner i utlandet § 2
f)produsentens redegjørelse om bruk av tilskudd og måloppnåelse.
(6) Når andre krav til dokumentasjon enn de nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev, skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(7) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(8) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 4.Godkjente kostnader

Som kostnader til utvikling, produksjon og lansering godkjennes alle reelle og relevante kostnader som produksjonsforetaket har i forbindelse med prosjektet, herunder

a)kostnader til lønn, honorarer og andre godtgjørelser til stab, skuespillere, statister og andre fast ansatte som arbeider på prosjektet
b)administrasjonskostnader
c)transport- og drivstoffkostnader
d)kostnader til leie av utstyr og biler
e)kostnader til reise, opphold og bevertning
f)ekstra kostnader til omsorg for nøkkelmedarbeideres små barn
g)avgifter
h)kostnader til kjøp og leie av dekor, rekvisitter og kostymer
i)kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter som er direkte knyttet til utvikling og produksjon av kinofilmen, herunder
1.konsulenttjenester
2.etterarbeidstjenester
3.musikkrettigheter.
§ 5.Rapportering om bruken av tilskudd

Produksjonsforetaket plikter til enhver tid på anmodning fra Norsk filminstitutt å fremlegge

a)dagsrapporter
b)grovredigerte versjoner av filmen
c)løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
d)fremdriftsplan
e)produsentens redegjørelse for bruk av tilskudd.
§ 6.Kreditering

Dersom et prosjekt som har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt fører frem til en ferdig kinofilm skal Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst og i øvrig materiale på lik linje med filmens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere. I tillegg skal den ansvarlige produksjonsrådgiver ved Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.