Forskrift om tilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner

DatoFOR-2009-12-17-1757
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2015-11-02-1260
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tilskudd til AV-produksjoner

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 sep 2014 nr. 1148, 2 nov 2015 nr. 1260.
Oppheves ved forskrift 6 des 2016 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om tilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner i Norge og utlandet jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 4-1, § 4-2 og § 4-3.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)hvilke kostnader som kan godkjennes som lanseringskostnader
d)rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse
e)kreditering av Norsk filminstitutt.
(4) For å motta lanseringstilskudd må søkeren oppfylle vilkårene i forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-6. For å motta tilskudd til lansering av kinofilm i utlandet må produksjonsforetaket ha inngått kontrakt med en salgsagent jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 4-3 tredje ledd. For øvrig gjelder bestemmelsene om Norsk filminstitutts prioriteringer i den nevnte forskrift § 4-1 tredje ledd, § 4-2 tredje ledd og § 4-3 fjerde ledd.
§ 2.Krav til søknad om forhåndstilskudd til lansering av kinofilm i Norge
(1) Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema senest 12 uker før filmens ordinære kinopremiere og skal inneholde
a)signert kontrakt med norsk kinodistributør
b)lanseringsbudsjett
c)finansieringsplan med spesifikasjon og dokumentasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar tilsvarende produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser.
3.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra for det aktuelle beløpet
4.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
5.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
d)lanseringsplaner inkludert lanseringsdato
e)begrunnet anslag for filmens publikumspotensial fra produsent og distributør.

Søkeren kan i dialog med NFI endre søknaden frem til 8 uker før filmens ordinære kinopremiere.

(2) Kravene til søknad i første ledd gjelder også for søknad om tilskudd til kinolansering av kortfilm eller sammensatte kortfilmprogram som kan gis i særlige tilfeller jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 4-1 annet ledd.
0Endret ved forskrift 4 sep 2014 nr. 1148.
§ 3.Utbetaling av forhåndstilskudd til lansering av kinofilm i Norge
(1) Tilskuddet utbetales normalt i to rater etter skriftlig anmodning fra søkeren. Tilskuddet beregnes etter satser fastsatt av Norsk filminstitutt jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 4-1 fjerde ledd.
(2) For produksjoner som har mottatt forhåndstilskudd til produksjon, utbetales hele tilskuddet når produksjonsforetaket anmoder om utbetalingen etter å ha mottatt tilskuddsbrev.
(3) For produksjoner som ikke har mottatt forhåndstilskudd til produksjon utgjør første rate normalt 70 prosent av tilskuddet. Raten utbetales når produksjonsforetaket anmoder om rateutbetalingen etter å ha mottatt tilskuddsbrev. Andre rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger revisorgodkjent regnskap og kvittering på at alt pliktavleveringsmateriale er mottatt av Nasjonalbiblioteket.
§ 4.Krav til søknad om forhåndstilskudd til lansering av interaktive produksjoner i Norge

Søknad fremmes av produksjonsforetaket på elektronisk skjema og skal inneholde

a)kopi av den ferdige interaktive produksjonen eller ev. tilgang til den ferdige produksjonen.
b)lanseringsbudsjett
c)finansieringsplan med spesifikasjon og dokumentasjon av all finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar tilsvarende produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
4.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
5.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
6.bidrag fra andre investorer
7.kontante bidrag fra sponsorer.
d)lanseringsplaner inkludert lanseringsdato
e)begrunnet anslag av markedspotensial i Norge.
0Endret ved forskrift 4 sep 2014 nr. 1148.
§ 5.Utbetaling av forhåndstilskudd til lansering av interaktive produksjoner i Norge
(1) Tilskuddet utbetales normalt i to rater etter skriftlig anmodning fra søkeren. Tilskuddet beregnes etter satser fastsatt av Norsk filminstitutt jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 4-2 fjerde ledd.
(2) Første rate utgjør normalt 90 prosent og utbetales etter anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(3) Andre rate utgjør normalt 10 prosent og utbetales når søkeren fremlegger revisorbekreftet sluttregnskap for lanseringen.
(4) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og kontrollere at prosjektet er i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
§ 6.Godkjente kostnader for lansering i Norge

Som kostnader til lansering godkjennes alle reelle og relevante kostnader som produksjonsforetaket har i forbindelse med lanseringen, herunder

a)kostnader til lønn, honorarer og andre godtgjørelser til nøkkelmedarbeidere og skuespillere
b)transport- og drivstoffkostnader
c)kostnader til leie av utstyr og biler
d)kostnader til reise, opphold og bevertning
e)festivalavgift
f)kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter som er direkte knyttet til lanseringen av produksjonen.
§ 7.Krav til søknad om forhåndstilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner i utlandet

Søknad fremmes på elektronisk skjema og skal inneholde

a)bakgrunn for søknaden og målbeskrivelse
b)beskrivelse av prosjektet og dets status i produksjonsprosessen
c)produksjonsforetakets vurdering av prosjektets internasjonale potensial
d)produksjonsforetakets lanseringsplan
e)dokumentasjon på at søker innehar rettighetene til visning og lansering av prosjektet i utlandet
f)kopi av kontrakt med salgsagent hvis slik foreligger
g)produksjonsforetakets eller salgsagentens markedsplaner og inntektsestimat
h)navn på lanseringsarena med eventuell dokumentasjon på at prosjektet er tatt ut til en festival eller er nominert til en internasjonal filmpris
i)budsjett for den aktuelle lanseringen av prosjektet på godkjent kalkyleskjema
j)finansieringsplan for den aktuelle lanseringen med oversikt over hvilke utgifter som dekkes av produsent og eventuelle andre offentlige tilskuddsgivere, samt informasjon om hva som eventuelt dekkes av festival.
0Endret ved forskrifter 4 sep 2014 nr. 1148, 2 nov 2015 nr. 1260.
§ 8.Utbetaling av forhåndstilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner i utlandet
(1) Tilskuddet utbetales normalt i to rater etter skriftlig anmodning fra søkeren. Tilskuddet beregnes etter satser fastsatt av Norsk filminstitutt jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 4-3 femte ledd.
(2) Første rate utgjør normalt 90 prosent og utbetales etter anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(3) Andre rate utgjør normalt 10 prosent og utbetales når søkeren fremlegger sluttregnskap for lanseringen. Dersom tilskuddet overstiger kr 100 000 skal sluttregnskapet være revisorbekreftet.
(4) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og kontrollere at prosjektet er i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
§ 9.Godkjente kostnader for lansering i utlandet

Som kostnader til lansering godkjennes reelle og relevante kostnader som produksjonsforetaket har i forbindelse med lanseringen, som

a)kostnader til reise, opphold og diett
b)festival- eller markedsavgift samt kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter
c)kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter som er direkte knyttet til lanseringen av produksjonen.
0Endret ved forskrift 2 nov 2015 nr. 1260.
§ 10.Rapportering om bruken av tilskudd

Produksjonsforetaket plikter før utbetaling av siste rate å fremlegge

a)regnskap med produsentens redegjørelse for bruken av tilskudd
b)produsentens evaluering av lanseringen og måloppnåelse.
0Endret ved forskrift 2 nov 2015 nr. 1260.
§ 11.Kreditering

Når en produksjon har mottatt tilskudd til lansering, skal Norsk filminstitutt krediteres på produksjonens lanseringsmateriale på lik linje med produksjonens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

§ 13.Overgangsbestemmelser

Filmer som har offisiell premiere før 1. januar 2015 behandles etter tidligere regelverk dersom det er til gunst for søker.

0Tilføyd ved forskrift 4 sep 2014 nr. 1148.