Forskrift om etterhåndstilskudd til kinofilm

DatoFOR-2009-12-17-1759
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2015-08-04-934
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om etterhåndstilskudd til kinofilm

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2015 nr. 826, 4 aug 2015 nr. 934.

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om etterhåndstilskudd til kinofilm jf. forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-4 til § 2-7.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om etterhåndstilskudd til kinofilm, samt gi grunnlag for godt forberedte søknader.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)dokumenterte inntekter som gir grunnlag for beregning av etterhåndstilskudd.
(4) Som kinofilm regnes en audiovisuell produksjon med visningstid på minimum 60 minutter og som er produsert for visning på kino. Norsk filminstitutt kan i særskilte tilfeller beslutte at filmer med kortere lengde faller inn under definisjonen av kinofilm jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-4 bokstav b.
(5) Vilkårene i forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-6 gjelder så langt det passer.
§ 2.Krav til søknad om etterhåndstilskudd til kinofilm som har mottatt forhåndstilskudd til produksjon

Søknad anses levert ved vedtak om produksjonstilskudd fra NFI. Søknad om etterhåndstilskudd skal bekreftes av produksjonsforetaket på elektronisk skjema senest 4 uker før filmens premiere og skal inneholde

a)endelig finansieringsplan for produksjon og lansering
b)estimat for forventede inntekter som gir grunnlag for beregning av etterhåndstilskudd, jf. § 4
0Endret ved forskrift 30 juni 2015 nr. 826 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3.Krav til søknad om etterhåndstilskudd til kinofilm som ikke har mottatt forhåndstilskudd til produksjon
(1) Søknaden skal fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema før opptaksstart og skal inneholde
a)dokumentasjon på at filmen oppfyller alle fire kriterier i forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-6 bokstav c:
1.manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk
2.hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold
3.handlingen utspiller seg i Norge, et annet EØS-land eller Sveits
4.verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.
b)kalkyler og foreløpig finansieringsplan for produksjon og lansering
c)estimat for forventede inntekter som gir grunnlag for beregning av etterhåndstilskudd, jf. § 4
d)eventuell anmodning om godkjenning som barnefilm.
(2) Produksjonsforetak som ønsker å sette opp en kortfilm eller dokumentarfilm på kino må levere søknad om etterhåndstilskudd straks produksjonsbeslutning om kinofilm er tatt. For slike søknader gjelder ikke vilkåret i første ledd om at søknad må være fremmet før opptaksstart.
(3) Søker skal innen 4 uker før premiere levere revidert prosjektregnskap, endelig finansieringsplan for produksjon og lansering samt endelig kalkyle for lansering. Dette kravet gjelder også for søknader som er levert etter annet ledd.
(4) Dersom søker mener at filmen oppfyller kriteriene for å motta høyere tilskudd enn 50 prosent av utviklings-, produksjons- og lanseringskostnadene, jf. forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-8, skal dette presiseres i søknaden.
0Endret ved forskrift 30 juni 2015 nr. 826 (i kraft 1 juli 2015).
§ 4.Beregning av etterhåndstilskudd
(1) Som dokumenterte inntekter som gir grunnlag for beregning av etterhåndstilskudd regnes den andel av inntekter fra distribusjon og salg av visningsrett i Norge og utlandet som tilfaller produksjonsforetaket, før fordelingen til investorer, kredittgivere, samprodusenter og royaltyinnehavere, herunder
a)inntekter fra solgte billetter etter offentlig kinopremiere
b)inntekter fra salg og leie av DVD, Blu-ray, audiovisuelle bestillingstjenester og andre kommersielle distribusjonsformer
c)inntekter fra salg av visningsrett til offentlige og kommersielle fjernsynskanaler, basert på markedspris.

Alle avtaler om forhåndssalg inkludert minimumsgaranti skal være inngått i tråd med vanlig praksis i bransjen og på vanlige forretningsmessige vilkår.

(2) Bytteavtaler, inntekter fra salg av filmrelaterte produkter samt lønnskreditter regnes ikke som dokumenterte inntekter som gir grunnlag for beregning av etterhåndstilskudd.
(3) Etterhåndstilskudd til samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent som har mottatt forhåndstilskudd til produksjon fra Norsk filminstitutt beregnes på grunnlag av dokumenterte inntekter som produksjonsforetaket har i Norge. Samlet tilskudd kan ikke overstige grensene fastsatt i forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-8 for den norske andelen av prosjektet.
§ 5.Utbetaling av etterhåndstilskudd
(1) Etterhåndstilskuddet utbetales etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(2) Inntektene skal dokumenteres ved fremleggelse av
a)revisorbekreftet inntektsrapport fra produksjonsforetaket
b)bekreftelse fra Collecting Agent, eller
c)dokumentasjon på salg av visningsrett.
(3) Første utbetaling skjer etter kinopremiere når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på at 35 000 kinobilletter er solgt i Norge
b)dokumentasjon på at akkumulert beløp er høyere enn kr 200 000.
(4) Andre utbetaling kan skje tre måneder etter offentlig kinopremiere i Norge, og resterende tilskudd kan utbetales hver sjette måned etter andre utbetaling.
(5) Dersom Norsk filminstitutt har fastsatt en lavere terskel for utbetaling av etterhåndstilskudd til kort- og dokumentarfilmer, jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-5 annet ledd, skal første utbetaling skje når den fastsatte terskelen er nådd.
(6) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
0Endret ved forskrift 4 aug 2015 nr. 934.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.