Forskrift om tilskudd til utvikling og produksjon av kinofilm etter kunstnerisk vurdering

DatoFOR-2009-12-17-1761
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2015-06-30-826 fra 01.07.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tilskudd til produksjon av kinofilm

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17.
Endringer: Endret ved forskrift 30 juni 2015 nr. 826.
Oppheves ved forskrift 6 des 2016 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om tilskudd til kinofilm etter kunstnerisk vurdering jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-1.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd til kinofilm etter kunstnerisk vurdering, og god kvalitet på det ferdige produktet. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)hvilke kostnader som kan godkjennes som utviklings- og produksjonskostnader
d)rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse
e)kreditering av Norsk filminstitutt.
(4) Som kinofilm regnes en audiovisuell produksjon med visningstid på minimum 60 minutter og som er produsert for visning på kino. Norsk filminstitutt kan i særskilte tilfeller beslutte at filmer med kortere lengde faller inn under definisjonen av kinofilm jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-4 bokstav b.
(5) Søker må være organisert som aksjeselskap. I tillegg må nøkkelmedarbeidere i produksjonen ha betydelig profesjonell erfaring med filmproduksjon jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-1 siste ledd. For øvrig gjelder de generelle vilkår og bestemmelser om Norsk filminstitutts prioriteringer i den nevnte forskriften § 1-6 og § 1-7 så langt det passer.
§ 2.Krav til søknad om tilskudd til prosjektutvikling

Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema og skal inneholde

a)produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til ansvarlig produsent, manuskriptforfatter og eventuell regissør
b)definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk
c)prosjektbeskrivelse, handlingsbeskrivelse eller manuskript
d)dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar filmretten eller opsjon på filmretten
e)kalkyle for prosjektutviklingen utarbeidet på godkjent kalkyleskjema, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
f)fremdriftsplan
g)finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres honorar til ansvarlig produsent og andre ansatte i produksjonsforetaket som arbeider på prosjektet, administrasjonsgodtgjørelsen, samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.lønnskreditter såfremt arbeidsgiveravgift er innbetalt og forskuddsskatt er trukket fra for det aktuelle beløpet
4.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
5.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
6.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
7.bidrag fra andre investorer
8.kontante bidrag fra sponsorer.
§ 3.Utbetaling av tilskudd til prosjektutvikling
(1) Utviklingstilskuddet utbetales i rater etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har fått vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 70 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på all godkjent finansiering
b)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor når tilskuddet er større enn kr 100 000
c)kopi av filmrettsavtale dersom dette ikke er fremlagt i søknaden
d)kopi av kontrakter med manuskriptforfatter og eventuell regissør
e)oppdatert fremdriftsplan.
(3) Andre rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)utviklingsmaterialet beskrevet i vedtak eller tilskuddsbrev
b)sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle.

Dersom tilskuddet er større enn kr 100 000 skal sluttregnskapet være revisorbekreftet og i tillegg skal prosjektets balanse samt revisors særattestasjon fremlegges.

(4) Når andre krav til dokumentasjon enn de nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(5) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(6) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 4.Krav til søknad om tilskudd til produksjon
(1) Søknad fremmes av produksjonsforetak på elektronisk skjema, før opptaksstart eller produksjonsbeslutning, og skal inneholde
a)produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til ansvarlig produsent, manuskriptforfatter og regissør, dersom dette ikke er fremlagt tidligere
b)definert problemstilling, bakgrunn for søknaden, målbeskrivelse og prosjektets historikk
c)manuskript
d)reginotat
e)dokumentasjon på at produksjonsforetaket innehar filmretten eller opsjon på filmretten dersom dette ikke er fremlagt tidligere
f)stabs- og skuespillerliste, så fullstendig som mulig
g)kalkyle utarbeidet på godkjent kalkyleskjema, med markedspriser lagt til grunn for beregningen
h)fremdriftsplan, opptaksplan og antatt premieredato
i)markedsstrategi
j)intensjonsavtale med distributør for kinodistribusjon i Norge
k)finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansiering. Som finansiering godtas
1.foretakets dokumenterte likvide midler
2.produksjonsforetakets kreditter. Som kreditt aksepteres hele eller deler av administrasjonsgodtgjørelsen samt utleie av produksjonsforetakets opptaksutstyr og utstyr til etterarbeid, basert på markedspriser
3.andre kreditter fra distributør, samprodusenter samt utstyrs- og tjenesteleverandører, basert på markedspriser
4.forhåndssalg inkludert minimumsgaranti fra distributør unntatt bytteavtale
5.tilskudd fra andre tilskuddsgivere
6.bidrag fra andre investorer
7.kontante bidrag fra sponsorer.
l)inntektsprognose
m)likviditetsplan
n)produsentens vurdering av manuskript og produksjonsplan sett i forhold til budsjett og finansiering
o)eventuell anmodning om godkjenning som barnefilm
p)eventuell anmodning om lavere terskel enn 35 000 solgte billetter, jf. forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-5 annet ledd.
(2) Norsk filminstitutt kan kreve at produksjonsforetaket tegner ferdiggjøringsgaranti. Forsikringspremien tas inn i filmens budsjett.
(3) Dersom søker mener at filmen har spesielt høy kunstnerisk kvalitet og særlig begrenset markedspotensial jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-8 tredje ledd, bør dette presiseres i søknaden.
(4) Produksjonsforetak som ønsker å bearbeide dokumentarfilm som opprinnelig ikke var produsert for visning på kino, men som planlegges vist på kino, kan søke om tilskudd til produksjon av kinofilm. For slike søknader gjelder ikke vilkåret i første ledd om at søknad må være fremmet før produksjonsbeslutning eller opptaksstart.
0Endret ved forskrift 30 juni 2015 nr. 826 (i kraft 1 juli 2015).
§ 5.Utbetaling av tilskudd til produksjon
(1) Produksjonstilskuddet utbetales i rater og etter skriftlig anmodning fra produksjonsforetaket som har mottatt vedtak om tilskudd.
(2) Første rate utgjør normalt 40 prosent av tilskuddet og utbetales når produksjonsforetaket fremlegger
a)dokumentasjon på all godkjent finansiering
b)godkjent engasjementsbrev fra registrert eller statsautorisert revisor
c)skriftlig erklæring om at produksjonsforetaket innehar samtlige rettigheter til filmen og at foretaket forplikter seg til å overdra disse vederlagsfritt til Norsk filminstitutt, dersom filmen ikke fullføres innen fastsatt frist
d)kopi av filmrettsavtale dersom dette ikke er fremlagt tidligere
e)kopi av kontrakt med manuskriptforfatter
f)kopi av kontrakt med regissør
g)distribusjonsavtale
h)oppdatert fremdriftsplan
i)oppdatert likviditetsplan
j)produsentens rapport om prosjektet.

Norsk filminstitutt kan kreve at produksjonsforetaket fremlegger avtaler med staben som ikke er nevnt i bokstav e og f før utbetaling av første rate.

(3) Andre rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet og utbetales før opptaksstart når produksjonsforetaket fremlegger
a)oppdatert kostnadsrapport og fremdriftsplan
b)produsentens rapport om prosjektet
c)bekreftelser på at følgende forsikringsavtaler er inngått:
1.filmforsikring
2.lovbestemt yrkesskadeforsikring for alle lønnsmottagere på produksjonen
3.ansvarsforsikring.
d)forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet jf. forskrift 30. april 1998 nr. 551 om arbeid av barn og ungdom § 6 såfremt barn eller ungdom skal arbeide på produksjonen

Norsk filminstitutt kan kreve at produksjonsforetaket fremlegger andre forsikringer enn nevnt i bokstav d før utbetaling av andre rate.

(4) Tredje rate utgjør normalt 30 prosent av tilskuddet fratrukket kr 300 000 og utbetales når filmprosjektet er gjennomført i tråd med forutsetningene for tilskudd og produksjonsforetaket fremlegger
a)redigert versjon av hele filmen med lyd
b)oppdatert likviditets- og kostnadsrapport
c)oppdatert fremdriftsplan
d)produsentens rapport om prosjektet.
(5) Fjerde rate utgjør normalt kr 300 000 og utbetales når produksjonsforetaket senest innen fire måneder etter filmens premierevisning fremlegger
a)kopi av ferdig film
b)revisorbekreftet sluttregnskap sammenholdt med godkjent kalkyle, samt revisors særattestasjon etter godkjent skjema. Produksjonsforetaket plikter å kommentere vesentlige avvik for hver hovedkonto i kalkylen
c)kvittering for at alt pliktavleveringsmateriale er mottatt av Nasjonalbiblioteket
d)nødvendig materiale for profilering av filmen i Norge som spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev
e)eventuelt nødvendig materiale for profilering av filmen i utlandet, jf. forskrift om krav til materiale for profilering av audiovisuelle produksjoner i utlandet § 2
f)produsentens redegjørelse for bruk av tilskudd og måloppnåelse.
(6) Når andre krav til dokumentasjon enn nevnt i denne bestemmelsen er spesifisert i vedtak eller tilskuddsbrev, skal også dette fremlegges før utbetaling av de ulike ratene.
(7) Før utbetaling av ratene, skal Norsk filminstitutt påse at den dokumentasjon som kreves fremlagt foreligger, og gjennomgå produksjonsforetakets dokumentasjon på all finansiering, for å kontrollere at prosjektet er fullfinansiert, og ellers i tråd med forutsetningene for tilskuddet.
(8) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 6.Godkjente kostnader

Som kostnader til utvikling og produksjon godkjennes reelle og relevante kostnader som produksjonsforetaket har i forbindelse med prosjektet, herunder

a)kostnader til lønn, honorarer og andre godtgjørelser til stab, skuespillere, statister og andre ansatte som arbeider på prosjektet
b)administrasjonskostnader
c)transport- og drivstoffkostnader
d)kostnader til leie av utstyr og biler
e)kostnader til reise, opphold og bevertning
f)ekstra kostnader til omsorg for nøkkelmedarbeideres små barn
g)avgifter
h)kostnader til kjøp og leie av dekor, rekvisitter og kostymer
i)kostnader til kjøp av andre tjenester og produkter som er direkte knyttet til utvikling og produksjon av kinofilmen, herunder
1.konsulenttjenester
2.etterarbeidstjenester
3.musikkrettigheter.
§ 7.Rapportering om bruken av tilskudd

Produksjonsforetaket plikter til enhver tid på anmodning fra Norsk filminstitutt å fremlegge

a)dagsrapporter
b)grovredigerte versjoner av filmen
c)løpende spesifiserte regnskapsrapporter ført på underposter, sammenholdt med godkjent kalkyle
d)fremdriftsplan
e)produsentens redegjørelse for bruk av tilskudd.
§ 8.Kreditering

Dersom et prosjekt som har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt fører frem til en ferdig kinofilm, skal Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst og i øvrig materiale på lik linje med produksjonens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere. I tillegg skal den ansvarlige konsulent og den ansvarlige produksjonsrådgiver ved Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.