Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)

DatoFOR-2009-12-18-1600
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2009 hefte 14 (Merknader)
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2010-01-29-63
EndrerFOR-2000-12-15-1271, FOR-2000-12-18-1317, FOR-2000-12-18-1318
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-82-§2, LOV-2000-11-24-82-§36, LOV-2000-11-24-82-§38, LOV-2000-11-24-82-§39, LOV-2000-11-24-82-§58, LOV-2000-11-24-82-§65
Kunngjort21.12.2009   kl. 14.35
Rettet01.11.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelDamsikkerhetsforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 18. desember 2009 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 2 fjerde ledd bokstav e, § 36, § 38 annet ledd bokstav d, § 39, § 58 og § 65. Fremmet av Olje- og energidepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalens vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012).
Endringer: Endret ved forskrift 29 jan 2010 nr. 63.
Rettelser: 01.02.2010 (tabell 3-3.1), 27.04.2010 (tabell 7-2.2), 01.12.2010 (EØS-henvisningsfelt tilføyd), 01.11.2013 (EØS-henvisningsfeltet).