Forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften)

DatoFOR-2009-12-18-1639
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2016-10-28-1261 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-06-20-42-§11, LOV-2014-06-20-42-§14, LOV-1999-07-02-64-§37
Kunngjort22.12.2009   kl. 14.40
KorttittelEgenandelsregisterforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2009 med hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) § 3 tredje ledd, § 6c første ledd nr. 1, § 9 andre ledd, § 16 fjerde ledd, § 17 tredje ledd, § 22 femte ledd og § 34 første og femte ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) § 11 og § 14 og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 37.
Endringer: Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Etablering av Egenandelsregisteret

Denne forskriften etablerer Egenandelsregisteret. Forskriften gir regler om innsamling og øvrig behandling av helseopplysninger i registeret.

§ 2.Formålet med Egenandelsregisteret

Formålet med Egenandelsregisteret er å sikre en god og effektiv behandling av saker om frikort og refusjon av betalte egenandeler, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 og folketrygdloven kapittel 5. Opplysninger i registeret kan brukes som grunnlag for utarbeidelse av statistikk og til forskning som har hjemmel i lov.

§ 3.Forbud mot bruk

Helseopplysninger i Egenandelsregisteret kan ikke brukes til andre formål enn det som følger av § 2.

§ 4.Databehandlingsansvarlig og databehandler

Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for innsamling og øvrig behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret.

Helsedirektoratet kan inngå avtale med en databehandler om behandling av opplysningene, jf. personopplysningsloven § 15.

0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Opplysninger i Egenandelsregisteret

Egenandelsregisteret kan uten samtykke fra den registrerte inneholde følgende opplysninger knyttet til personer som mottar helsetjenester som er omtalt i folketrygdloven § 5-3:

1.Fødselsnummer og eventuelt navn, eller annen sikker identifikasjon, adresse og bostedskommune.
2.Tjenesteyters navn, praksistype, organisasjonsnummer og kommunenummer eller annen sikker identifikasjon av tjenesteyter.
3.Tjenestetidspunkt og eventuelt vedtaksdato.
4.Egenandelsbeløp. Dersom egenandelen er en utestående fordring, kan dette registreres ved en merknad, jf. § 7 første ledd andre punktum.
5.Egenandelstakst. Takst som kan referere til en bestemt type behandling pasienten har mottatt, kan ikke registreres.
6.Om brukeren har frikort.
7.At brukeren ikke har betalt egenandel på grunn av annen fritaksgrunn enn frikort.
8.At brukeren har reservert seg.

Opplysninger om fritaksgrunn, jf. første ledd nr. 7, kan ikke registreres. Opplysninger om at en tjenestemottaker mottar minstepensjon, kan likevel registreres.

Opplysninger som nevnt i første og andre ledd kan bare behandles i den grad det er nødvendig og relevant for å nå formålet med Egenandelsregisteret.

§ 6.Reservasjonsrett

Den registrerte kan reservere seg mot at opplysninger etter § 5 første ledd nr. 2-7 automatisk blir registrert i Egenandelsregisteret, og mot utlevering av opplysninger om den registrerte skal betale egenandel.

Kapittel 2. Innsending og behandling av opplysninger i Egenandelsregisteret, kvalitetskontroll mv.

§ 7.Plikt til å sende inn opplysninger til Egenandelsregisteret

Apotek, behandlere, helseforetak og andre tjenesteytere og virksomheter som kan innkreve egenandeler som inngår i egenandelstak 1 og egenandelstak 2, skal, uten hinder av taushetsplikt, sende inn opplysninger som nevnt i § 5 første ledd til Helsedirektoratet, i det format Helsedirektoratet fastsetter. Opplysningene skal sendes elektronisk over linje. Merknad om at en egenandel er en utestående fordring kan bare sendes inn dersom innsender har etablert et system for innsending av ny melding når egenandelen er betalt.

Plikten etter første ledd første punktum gjelder også for Helseforetakenes senter for pasientreiser (ANS), som databehandlingsansvarlig for Enkeltoppgjørsregisteret og Direkteoppgjørsregisteret, jf. syketransportregisterforskriften § 1 og § 5.

Dersom den registrerte har reservert seg i medhold av § 6 skal det ikke skje noen automatisk registrering av opplysninger om betalte egenandeler etter innrapportering av opplysninger etter første og andre ledd.

0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7a.Unntak fra kravet om elektronisk innsending

Det gis uten søknad unntak fra kravet om elektronisk innsending over linje, jf. § 7 første ledd for:

1.Fysioterapeuter født før 1. januar 1952.
2.Tannleger født før 1. januar 1945.
3.Tannpleiere født før 1. januar 1946.
4.Fysioterapeuter, tannleger, tannpleiere og psykologer uten driftsavtale, som utløser refusjon, som fremsetter refusjonskrav som samlet ikke overstiger 20 000 kroner i gjennomsnitt per måned.
5.Psykologer født før 1. juli 1950 som, etter søknad til regionalt til helseforetak, har fått fritak fra kravet om å være tilknyttet norsk helsenettet.
6.Psykologer med driftsavtale, der avtalen er mindre enn 50 prosent.
7.Leger omfattet av unntakene i forskrift om unntak fra om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje § 1.

Unntaket i første ledd nr. 1-6 gjelder ikke for behandlere og tjenesteytere som allerede sender opplysninger elektronisk over linje i det forskriften trer i kraft.

I de tilfeller hvor behandleren eller tjenesteyteren sin praksis endres slik at vedkommende likevel omfattes av kravet til elektronisk innsending over linje, skal behandler og tjenesteytere på eget initiativ innrette seg etter pålegget i § 7 første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.Frist for å sende inn opplysninger til Egenandelsregisteret

Fristen for å sende inn opplysninger som nevnt i § 5 første ledd, jf. § 7 første ledd, er senest 14 dager etter at egenandelen er betalt. Hvis egenandelen er en utestående fordring, er fristen 14 dager etter at egenandelen er utfakturert.

Fristen for å sende inn opplysninger som nevnt i § 5 første ledd, jf. § 7 andre ledd, er ved direkteoppgjør senest 14 dager etter at egenandelen er betalt, og ved enkeltoppgjør senest 14 dager etter at vedtak om refusjon er fattet.

§ 9.Annen innsending av opplysninger til Egenandelsregisteret

Opplysninger som nevnt i forskriften § 5 kan også innsendes direkte fra brukeren.

§ 10.Mottakers ansvar for kvalitetskontroll

Helsedirektoratet skal sørge for at egenandelsopplysninger som behandles i Egenandelsregisteret er korrekte, relevante og nødvendige for de formål de innsamles for, jf. § 2.

Dersom innsendingen av opplysningene er mangelfull, jf. § 7 eller fristen etter § 8 overskrides, skal avsenderen varsles, jf. pasientjournalloven § 14 tredje ledd.

0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11.Utlevering av opplysninger fra Egenandelsregisteret

Helsedirektoratet kan med mindre den registrerte har reservert seg, jf. § 6, uten hinder av taushetsplikten utlevere opplysninger om en bruker skal betale egenandel. Opplysningene kan utleveres til andre som gir helsehjelp eller andre tjenester til pasienten som folketrygden er stønadspliktig for. Videre kan opplysningene utleveres til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og helseforetakene i forbindelse med oppgjør for syketransport og i forbindelse med oppgjør for behandlingsreiser til utlandet. Opplysninger kan også leveres ut til rehabiliteringsinstitusjoner og opptreningsinstitusjoner som utløser egenandeler omfattet av egenandelstak 2.

Opplysninger etter første ledd kan kun utleveres til behandlere og tjenesteytere som tilbyr tjenester omfattet av det aktuelle egenandelstaket.

0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 3. Taushetsplikt, informasjonssikkerhet, internkontroll, lagring og sletting av opplysninger

§ 12.Taushetsplikt

Enhver som behandler helseopplysninger etter denne forskriften, har taushetsplikt etter pasientjournalloven § 15.

0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).
§ 13.Informasjonssikkerhet

Helsedirektoratet skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for god informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger etter forskriften, jf. pasientjournalloven § 22.

Der behandlingen av opplysningene skjer helt eller delvis med elektroniske hjelpemidler, gjelder bestemmelsene om informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften § 2-1 til § 2-16.

0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14.Plikt til internkontroll

Helsedirektoratet skal etablere internkontroll i samsvar med pasientjournalloven § 23. De systematiske tiltakene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og størrelse i det omfang det er nødvendig for å etterleve kravene i og i medhold av helseregisterloven. Det skal legges særlig vekt på kravene i pasientjournalloven § 22.

Databehandler, jf. § 4 andre ledd, skal behandle opplysninger i samsvar med de krav og rutiner Helsedirektoratet har oppstilt.

0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15.Internkontrollens innhold

Internkontroll innebærer at Helsedirektoratet skal ha kunnskap om gjeldende regler om behandling av helseopplysninger, tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av rutiner, samt ha denne dokumentasjonen tilgjengelig for dem den måtte angå. Internkontrollen skal blant annet inneholde:

1.oversikt over hvordan virksomheten er organisert,
2.oversikt over ansvars- og myndighetsforhold,
3.oversikt over de krav i og i medhold av pasientjournalloven som gjelder for virksomheten,
4.rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av kravene, herunder rutiner for:
-oppfyllelse av krav om at personidentifiserbare opplysninger bare behandles når dette er nødvendig for å fremme formålet med registeret, og er i tråd med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt
-oppfyllelse av begjæring om informasjon og innsyn, jf. pasientjournalloven § 18
-hvordan virksomheten oppfyller bestemmelsen om utlevering av opplysninger fra registeret, jf. § 11.
5.rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig,
6.rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er ansvarlig,
7.rutiner for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll for å kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av helseregisterlovgivningen,
8.rutiner om hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet, og
9.rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde forskriftens krav.
0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).
§ 16.Lagring og sletting av opplysninger

Opplysninger i registeret skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen av opplysningene. Hvis ikke opplysningene deretter må oppbevares i henhold til arkivloven, folketrygdloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25.

0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Straff

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer pasientjournalloven § 16 om forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser fastsatt i denne forskriften § 7, § 8, § 13 og § 14 straffes med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler.

0Endret ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1261 (i kraft 1 jan 2017).
§ 18.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010.