Forskrift om tjenestevirksomhet og administrativt samarbeid mellom myndigheter (tjenesteforskriften)

DatoFOR-2009-12-18-1644
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse28.12.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-103-§27
Kunngjort22.12.2009   kl. 14.40
KorttittelTjenesteforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) § 27. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF).

§ 1.Avgrensninger i tjenestelovens saklige virkeområde

Avgrensningen i tjenesteloven § 3 bokstav g mot elektroniske kommunikasjonstjenester og kommunikasjonsnettverk og tilknyttede anlegg og tjenester omfatter forhold regulert i

a)lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 1-1 til § 1-5, § 3-1, § 2-3 til § 2-10, § 3-1 til § 3-4, § 4-1 til § 4-12, § 5-1 til § 5-3, § 6-1 til § 6-5, § 7-1 til § 7-4, § 9-1 til § 9-8, § 10-1, § 10-3, § 10-4, § 10-6 til § 10-10, § 11-1 til § 11-3, § 11-5, § 11-6, § 12-1 til § 12-3
b)lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 4-2 og § 4-3
c)lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. § 15
d)forskrift 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste § 1-1 til § 1-3, § 1-5 til § 1-9, § 2-1 til § 2-6, § 3-1 til § 3-5, § 3-7, § 4-1 til § 4-6, § 5-1 til § 5-10, § 6-1 til § 6-4, § 7-1 til § 7-4, § 9-3, § 9-4, § 10-1, § 10-3 og § 10-4
e)forskrift 16. februar 2004 nr. 426 om nummerressurser for elektronisk kommunikasjonsnett og -tjenester § 1, § 4, § 5, § 7, § 14, § 17, § 18, § 19 og § 42.
§ 2.Definisjoner

Med lovregulert yrke i tjenesteloven § 5 bokstav k menes yrkesvirksomhet der det i eller i medhold av lov kreves særlige yrkeskvalifikasjoner for adgangen til eller utøvelsen av yrket, herunder krav som forbeholder yrkestittel til innehavere av en gitt faglig kvalifikasjon. Som lovregulert yrke regnes også yrker som utøves av medlemmer i organisasjoner som skal behandles som lovregulerte yrker, jf. EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet)) artikkel 3 nr. 1 bokstav a jf. nr. 2 og vedlegg I.

For øvrig får definisjonene i tjenesteloven § 5 tilsvarende anvendelse for denne forskriften.

§ 3.Unntak fra tjenestelovens hovedregel om rett til å yte grenseoverskridende tjenester

Unntaket i tjenesteloven § 17 første ledd bokstav b og annet ledd fra tjenesteloven § 16 omfatter:

a)grenseoverskridende tjenesteyting for lovregulerte yrker som omfattes av EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet)) avdeling II
b)forhold som omfattes av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. § 1-7 og forskrift 16. desember 2005 nr. 1566 om utsendte arbeidstakere
c)forhold som omfattes av lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger
d)forhold som omfattes av forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften) kapittel 10 del III
e)forhold som omfattes av forskrift 30. juni 2006 nr. 731 om inkorporasjon av trygdeordningene i EØS-avtalen
f)administrative formaliteter vedrørende retten til å ferdes og oppholde seg fritt på norsk territorium for EØS-borgere, EFTA-borgere og andre utlendinger som er omfattet av lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 117 til § 119 og § 110 første ledd
g)forhold som omfattes av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 13
h)forhold som omfattes av lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 1-1 annet ledd, jf. også samme lov kapittel 5.
§ 4.Kontaktpunkt

Kontaktpunkt i henhold til tjenesteloven § 6 er Altinn.

Ansvarlig myndighet må sørge for at tjenesteytere kan fullføre fremgangsmåter i Altinn i samsvar med tjenesteloven § 6, og at informasjon er tilgjengelig i samsvar med tjenesteloven § 7.

§ 5.Saksbehandlingsfrister

Ved beregning av saksbehandlingsfrister som er fastsatt i eller i medhold av lov, for tillatelsesordninger som faller inn under tjenesteloven, gjelder ikke forvaltningslovforskriften kapittel 9. Forvaltningslovforskriften § 37, § 38, § 40 første og annet ledd og § 41 får likevel anvendelse.

§ 6.Elektronisk informasjonsutveksling

Når ansvarlig myndighet etter tjenesteloven § 25 yter bistand til myndighet i annen EØS-stat, eller anmoder myndighet i en annen EØS-stat om bistand ved tilsyn med tjenesteytere, skal informasjonsutveksling skje gjennom Det indre markeds informasjonssystem IMI. Det samme gjelder ved varsling i samsvar med tjenesteloven § 26 og ved gjennomføring av fremgangsmåten ved tiltak i enkeltsaker i samsvar med forskriften § 8.

§ 7.Taushetsplikt og personvern mv.

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt er ikke til hinder for utveksling av informasjon med myndigheter i andre EØS-stater i samsvar med tjenesteloven og forskriften, jf. forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 8.

Innhenting og behandling av informasjon som kan bli eller er utvekslet med myndigheter i andre EØS-stater, skal skje i samsvar med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter.

Når ansvarlig myndighet gir opplysninger i samsvar med tjenesteloven § 25 annet ledd bokstav c, skal ansvarlig myndighet også opplyse om hvilke bestemmelser i lov eller forskrift tjenesteyteren er dømt eller sanksjonert etter. Ved opplysning om avgjørelser om konkurskarantene skal ansvarlig myndighet opplyse om avgjørelsen er påanket, og i tilfelle når anken forventes avgjort.

§ 8.Gjensidig bistand ved unntak i enkeltsaker

Dersom ansvarlig myndighet vil treffe tiltak i samsvar med tjenesteloven § 18, skal etableringsstaten først anmodes om å treffe tilsvarende tiltak overfor tjenesteyteren. Ansvarlig myndighet skal i anmodningen gi all relevant informasjon om sakens omstendigheter.

Etterkommer ikke etableringsstaten anmodningen, eller er tiltakene utilstrekkelige, skal ansvarlig myndighet varsle EFTAs overvåkingsorgan og etableringsstaten om at den vil treffe tiltak, og angi

a)grunnene til at den mener at etableringsstatens tiltak er utilstrekkelige
b)grunnene til at tiltakene som ansvarlig myndighet vil treffe, oppfyller vilkårene i tjenesteloven § 18.

Ansvarlig myndighet kan ikke sette i verk tiltakene før etter femten virkedager etter at varsel etter annet ledd er gitt.

Dreier det seg om en hastesak, kan ansvarlig myndighet fravike første til tredje ledd. I slike tilfeller skal ansvarlig myndighet uten ugrunnet opphold varsle EFTAs overvåkingsorgan og etableringsstaten om tiltakene og begrunne hvorfor det er en hastesak.

Meddeler en EØS-stat norsk ansvarlig myndighet at den vil treffe tiltak tilsvarende tjenesteloven § 18 overfor grenseoverskridende tjenesteyter etablert i Norge, skal ansvarlig myndighet på anmodning uten ugrunnet opphold føre tilsyn med om tjenesteyteren driver virksomheten på lovlig måte. Ansvarlig myndighet i Norge skal deretter underrette vertsstaten om hvilke tiltak som er eller planlegges truffet. Er ikke tiltak truffet, skal det opplyses om grunnene til dette.

Paragrafen gjør ingen innskrenkning i adgangen til å ta rettslige skritt mot tjenesteytere, herunder bruk av tvangsmidler og andre etterforskningsskritt i straffesak.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 28. desember 2009.