Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger)

DatoFOR-2009-12-18-1665
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2016-06-27-823 fra 01.07.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-29-50-§8-1, LOV-1990-06-29-50-§8-5
Kunngjort23.12.2009   kl. 13.55
Rettet12.01.2010, 19.01.2010 (§ 3), 09.01.2012 (§ 11)
KorttittelEnergimerkeforskriften for bygninger

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 18. desember 2009 med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 8-1 og § 8-5.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (direktiv 2002/91/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2010 nr. 1034, 12 des 2011 nr. 1240, 27 juni 2016 nr. 823.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut.

Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal bidra til at slike anlegg fungerer effektivt og med minimal miljøbelastning.

§ 2.Virkeområde og myndighet

Forskriften regulerer energimerking av boliger og bygninger og energivurdering av tekniske anlegg i boliger og bygninger, hvis ikke annet er fastsatt.

Enova SF forvalter energimerkesystemet innenfor rammene av forskriftens bestemmelser. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er tilsynsmyndighet.

Denne forskriften kan ikke fravikes ved avtale.

0Endret ved forskrift 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)bygning: en konstruksjon med tak, vegger og tekniske installasjoner som er varig forbundet med grunnen, der det brukes energi for å påvirke inneklimaet. Som bygning regnes også del av slik konstruksjon som er utformet eller endret for separat bruk. Som bygning regnes også brakker og andre midlertidige bygninger når disse planlegges benyttet i mer enn to år,
b)bolig: en bygning eller del av en bygning som utgjør en egen boenhet,
c)yrkesbygg: offentlig eller privat eid bygning eller del av bygning som utgjør en selvstendig enhet, og som ikke benyttes til boligformål,
d)tekniske anlegg: kjeler som er oppvarmet med fossilt brensel, varmeanlegg med kjeler og klimaanlegg i bygninger,
e)kjeler: en kombinasjon av kjelbeholder, brenner, pumpe og automatikk som er konstruert for å overføre forbrenningsvarme til et vann- eller luftbasert oppvarmingssystem,
f)varmeanlegg med kjele: kjelanlegget sammen med varmedistribusjonsanlegget til oppvarming av rom og tappevann,
g)klimaanlegg: en kombinasjon av alle komponenter som er nødvendige for en form for luftbehandling, hvor temperaturen kontrolleres eller senkes, inkludert anlegg med regulering av ventilasjon, fukt og luftrensing,
h)eier av bolig eller bygning:
1.den som har grunnbokshjemmel, jf. lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 14
2.eier av sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen, jf. lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner 1997 nr. 31 § 1
3.andelseier, jf. lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag § 1-1
4.eier av aksje i bolig eller bygning med tilknyttet bruksrett,
i)energiattest: en attest som består av et energimerke, en tiltaksliste for mulige energieffektiviseringstiltak og dokumentasjon av de faktiske opplysningene utregningen bygger på, utstedt gjennom energimerkesystemet,
j)energimerkesystem: system for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Systemet utformes, fastsettes, driftes og utvikles av Enova SF.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2010 nr. 1034 (i kraft 1 juli 2010), 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012), 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel II. Energimerking av boliger og bygninger

§ 4.Plikt til å ha energiattest

Eier skal sørge for at bolig eller bygning har energiattest i tilfeller som nevnt i § 5 til § 9. Det skal utarbeides en ny energiattest, jf. § 5 til § 8, dersom det er gjennomført vesentlige bygningsendringer eller endringer i de tekniske systemer som påvirker energimerket.

Energiattesten er gyldig i 10 år fra dato for utstedelse, eller inntil ny energiattest er utstedt.

Selvstendig boligenhet med bruksareal under 50 m² kan oppfylle merkeplikten ved felles energiattest for bygningen som helhet.

0Endret ved forskrift 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012).
§ 5.Energiattest ved salg av boliger eller bygninger

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen eller bygningen blir inngått.

For boliger og bygninger som ikke er ferdigstilt kan eier, i stedet for å legge frem en energiattest, garantere for energikarakter og oppvarmingskarakter før avtale om salg av boligen eller bygningen blir inngått. Endelig energiattest skal i så fall legges frem før ferdigstillelse, jf. § 7.

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.

Dersom salg av bolig eller bygning markedsføres, skal energiattesten være en del av denne markedsføringen.

0Endret ved forskrift 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012).
§ 6.Energiattest ved utleie av boliger eller bygninger

Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bolig eller bygning blir inngått.

For boliger og bygninger som ikke er ferdigstilt kan eier, i stedet for å legge frem en energiattest, garantere for energikarakter og oppvarmingskarakter før avtale om utleie av boligen eller bygningen blir inngått. Endelig energiattest skal i så fall legges frem før ferdigstillelse, jf. § 7.

Dersom utleie av boligen eller bygningen markedsføres, skal energiattesten være en del av denne markedsføringen.

Dersom en bygning utelukkende består av utleieboliger, kan plikten i første og andre ledd oppfylles ved å legge frem energiattest for en representativ bolig i bygningen.

Bestemmelsen gjelder ikke for utleie av bolig og fritidsbolig som blir benyttet mindre enn fire måneder i året.

0Endret ved forskrift 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012).
§ 7.Energiattest ved ferdigstillelse av nye boliger eller bygninger

Eier skal ha energiattest for nyoppført bolig eller bygning, før ferdigstillelse, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften).

Likestilt med nyoppført bolig eller bygning er hovedombygging av eksisterende bolig eller bygning, jf. plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71.

0Endret ved forskrift 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).
§ 8.Energiattest for yrkesbygg over 1000 m²

Yrkesbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattest. Yrkesbygg som er sammensatt av deler som tilhører ulike bygningskategorier, skal ha energiattest for hver enkelt del.

Yrkesbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattesten eller et sammendrag av denne, synlig oppslått for brukerne av bygningen.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2010 nr. 1034 (i kraft 1 juli 2010), 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).
§ 9.Unntak fra plikten til å ha energiattest

Følgende boliger og bygninger er unntatt fra plikten til å ha energiattest:

a)frittstående bygninger med mindre enn 50 m² bruksareal,
b)selvstendig enhet i yrkesbygg hvor flere enheter har felles varmeanlegg,
c)eldre bygninger som benyttes til gudstjenester eller andre religiøse formål,
d)boliger og bygninger som er vedtatt vernet på grunn av miljøet, arkitektur eller historikk, der gjennomføring av energisparetiltak ikke er gjennomførbare på grunn av vernekrav,
e)driftsbygninger i landbruket med lavt energibehov til oppvarming og drift av bygningens tekniske anlegg,
f)industrianlegg og verksteder med lavt energibehov til oppvarming og drift av bygningens tekniske anlegg,
g)bolig eller bygning som etter avtale selges for nedrivning.

Dersom over halvparten av det samlede areal i en bolig eller bygning brukes til formål som nevnt i denne paragrafen, er boligen eller bygningen som helhet unntatt fra plikten i denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2010 nr. 1034 (i kraft 1 juli 2010), 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012).
§ 10.Beregningsmetoder for og utstedelse av energiattest

Energikarakteren skal beregnes i samsvar med beregningsmetodene i standarden NS 3031:2014.

Vurderingsgrunnlaget for energikarakteren er beregnet levert energi. Med levert energi menes i denne forskriften summen av energi som blir levert til å dekke bygningens samlede energibehov inkludert systemtap, jf. NS 3031:2014.

Utstedelse av energiattesten skal skje gjennom energimerkesystemet. Andre beregningssystemer kan benyttes til registrering av informasjon og beregning, så fremt disse kan beregne energitilstanden i samsvar med NS 3031:2014, er validert i henhold til denne standarden og kan overføre de nødvendige data til energimerkesystemet.

Ved bruk av eksterne systemer skal eier kunne legge frem dokumentasjon av grunnlaget for beregningen på forespørsel fra NVE eller i forbindelse med markedsføring.

Et oppvarmingssystem anses å være innenfor bygningens systemgrense dersom det kun forsyner et begrenset antall bygninger, eller varmen leveres innenfor samme virksomhet uten eksternt salg.

Ytterligere forutsetninger og grenseverdier for beregningen fastsettes av departementet. Sentrale forutsetninger og grenseverdier for beregningen skal offentliggjøres.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2010 nr. 1034 (i kraft 1 juli 2010), 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).
§ 11.Innholdet i energiattest

Energiattest skal inneholde:

a)Et energimerke som skal gjengi resultatet av beregningen etter § 10, som gjenspeiler både energikarakteren og oppvarmingskarakteren.

Energikarakteren gir en indikasjon på om boligen eller bygningen har et høyt eller lavt energibehov sammenlignet med andre boliger og bygninger innen samme bygningskategori. Beste karakter kan ikke gis uten at det er gjennomført tetthetskontroll av boligen eller bygningen.

Oppvarmingskarakteren skal gi informasjon om i hvilken grad det vil være mulig å dekke varmebehovet i bolig eller bygning med andre energikilder enn elektrisitet, olje og gass.

b)En tiltaksliste som skal gi oversikt over kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak på bygningskroppen eller bygningens tekniske anlegg. For nye boliger og bygninger er tiltaksliste påkrevet med mindre det ikke er noe rimelig potensial for kostnadseffektive forbedringer utover gjeldende krav til energimessig yteevne.
c)Dokumentasjon av de mest sentrale faktiske opplysninger utregningen bygger på.
d)For yrkesbygning som er i drift, skal målt energibruk for de tre siste år oppgis.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2010 nr. 1034 (i kraft 1 juli 2010), 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012).
§ 12.Registrering for energiattest

Eier av bolig eller bygning plikter å sørge for at nødvendig og korrekt informasjon blir registrert i energimerkesystemet slik at energiattest kan utstedes.

Registreringen gjøres av eieren selv eller den eieren gir fullmakt.

For yrkesbygg og nye boliger og bygninger som omfattes av § 5 til § 8 gjelder kompetansekravene som stilles i § 18 for gjennomføring av registreringen.

0Endret ved forskrift 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel III. Energivurdering av tekniske anlegg

§ 13.Plikt til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg

Eier plikter å gjennomføre en energivurdering av tekniske anlegg når det i bygningen er:

a)en kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW, eller
b)klimaanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m² . Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW.

Energivurderingen etter første ledd skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk.

For kjeler med nominell effekt høyere enn 100 kW, og som fyres med fossilt brensel, skal energivurderingen gjennomføres hvert andre år.

Eier av kjeler som nevnt i tredje ledd, må ha installert brenselsmengdemåler på anlegget.

Eier av klimaanlegg bør ha installert energimåler på anlegget der mobilt måleutstyr ikke er tilstrekkelig for å måle medgått energi. Både nødvendig energi til å drive anlegget samt produsert varmeenergi eventuelt kjølenergi i anlegget skal måles. Eier av nye anlegg skal ha installert energimåler på anlegget for å måle medgått energi, eller utstyr for å kunne bestemme årsvirkningsgraden indirekte og dermed kunne måle medgått energi på forbrukssiden av kjelen.

Unntaket i § 9 første ledd g gjelder tilsvarende etter denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2010 nr. 1034 (i kraft 1 juli 2010), 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012), 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).
§ 14.Utarbeidelse av rapport fra energivurdering

Det skal utarbeides en rapport etter energivurderingen av tekniske anlegg. Eieren plikter på forespørsel fra NVE og interesserte kjøpere eller leietakere å vise frem rapporten. Rapporten fra energivurderingen skal minimum ha følgende innhold:

a)bygningsidentifikasjon, herunder navn på eier
b)beskrivelse av det tekniske anlegget
c)sammendrag av energivurderingen med angivelse av avvik fra normalsituasjonen. Energivurderingen skal omfatte tekniske data, dokumentasjon av anlegget og dets driftsopplegg, anleggets funksjon og dimensjonering
d)dokumentasjon av registrerte data
e)tiltaksliste med anbefalinger om forbedringer av bygningens energitilstand og dimensjonering i forhold til behov
f)underskrift og opplysninger om den som er ansvarlig for vurderingen
g)generell informasjon om energivurderingsrapporten.
0Endret ved forskrift 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012).
§ 15.Krav til gjennomføring av energivurdering

Energivurdering etter § 13 og § 16 skal gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget og gjennomgang av foreliggende dokumentasjon.

Registreringen av data kan skje med annet datautstyr og dataprogram, så fremt registrering, vurdering og rapportering skjer på sammenlignbart nivå med registreringen knyttet til energimerkesystemet. Den som gjennomfører energivurderingen plikter å bruke nødvendig måleutstyr.

Energivurderingen må skje av en uavhengig person som tilfredsstiller de kompetansekrav som stilles i § 19.

0Endret ved forskrifter 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012), 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).
§ 16.Engangsvurdering av eldre varmeanlegg

Eieren plikter å gjennomføre engangsvurdering av et varmeanlegg når dette har en kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW, som er eldre enn 15 år.

Engangsvurderingen skal omfatte både kjelens virkningsgrad, varmedistribusjonsanleggets funksjon, effektivitet og anleggets dimensjonering i forhold til varmebehovet. Vurderingen skal gjennomføres innen ett år etter at kjelen når en alder på 15 år.

Det skal utarbeides en rapport fra engangsvurderingen, jf. § 14.

Unntaket i § 9 første ledd g gjelder tilsvarende etter denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrift 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012).
§ 17.Registrering av energivurdering

Rapporten fra energivurderingen og fra engangsvurderingen skal lagres i energimerkesystemet.

Registreringen må gjennomføres av en uavhengig person som tilfredsstiller de kompetansekrav som stilles i § 19.

0Endret ved forskrifter 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012), 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser

§ 18.Kompetansekrav til å utføre energimerking

For energimerking av yrkesbygg, jf. § 5 til § 8, kreves det ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk- og energifag og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg.

For energimerking av nye boliger og bygninger, jf. § 5 til 7, kreves det opplæring og praksis som tilsvarer de til en hver tid gjeldende krav for ansvarlig prosjekterende innen relevant tiltaksklasse og godkjenningsområde.

Kompetansen skal kunne dokumenteres på forespørsel fra NVE, kjøper eller leietaker.

0Endret ved forskrift 29 juni 2010 nr. 1034 (i kraft 1 juli 2010).
§ 19.Kompetansekrav til å utføre energivurdering

For energivurdering av tekniske anlegg kreves det følgende kompetanse:

a)for kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW: Fyringsteknisk kompetanse og minst to års yrkeserfaring fra ettersyn og/eller drift av kjelanlegg.
b)for kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 100 kW: Fyringsteknisk kompetanse og minst fem års yrkeserfaring fra ettersyn og/eller drift av store kjelanlegg.
c)For varmeanlegg: Bygningsteknisk og energifaglig ingeniørkompetanse på bachelornivå og minimum to års yrkeserfaring fra energiberegninger for bygninger, eller to års godkjent fagskoleutdanning i relevant fagretning med to års yrkeserfaring fra energiberegning for bygninger. Den delen av vurderingen som omfatter kjelen skal utføres av en person med kompetanse som beskrevet i a) og b).
d)For klimaanlegg: Bygningsteknisk og energifaglig ingeniørkompetanse på bachelornivå og minimum to års yrkeserfaring fra installasjon eller vurdering av slike anlegg i bygninger, eller to års godkjent yrkesfaglig utdanning i relevant fagretning med to års yrkeserfaring fra energiberegning i bygninger.

Kompetansen skal kunne dokumenteres på forespørsel fra NVE.

0Endret ved forskrifter 12 des 2011 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2012), 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).
§ 20.Register

Enova SF skal ha et register for opplysninger om energimerking og energivurdering av tekniske anlegg.

Registeret skal inneholde informasjon som blir gitt til Enova SF, i forbindelse med energimerking av boliger og bygninger og energivurdering av tekniske anlegg, herunder fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

Data om egen bolig eller bygning skal være tilgjengelig for eier og den som etter fullmakt fra eieren foretar energimerking eller energivurdering.

Data fra registeret skal være tilgjenglig for forskning og statistiske formål, uten at fødselsnummer, organisasjonsnummer eller enkeltbygninger kan identifiseres.

0Endret ved forskrift 27 juni 2016 nr. 823 (i kraft 1 juli 2016).
§ 21.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 4 til § 8 og § 12 til § 17 kan NVE ilegge overtredelsesgebyr i medhold av energiloven § 10-7.

0Endret ved forskrift 29 juni 2010 nr. 1034 (i kraft 1 juli 2010).
§ 22.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

For eier av boliger og bygninger gjelder pliktene etter § 5 til § 7 fra 1. juli 2010.

0Endret ved forskrift 29 juni 2010 nr. 1034 (i kraft 1 juli 2010).