Forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell og for utstedelse av båtførerbevis til båtførere

DatoFOR-2009-12-21-1739
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2016-12-20-1748 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2007-11-23-1319
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§3, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§48, FOR-2007-02-16-171, LOV-1998-06-26-47-§20, LOV-1998-06-26-47-§26b, LOV-1998-06-26-47-§31, FOR-1998-11-27-1095
Kunngjort05.01.2010   kl. 16.15
KorttittelForskrift om maritime sertifikatgebyrer mv.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 21. desember 2009 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 16 og § 48, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 20, § 26b og § 31, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 jan 2010 nr. 67, 22 des 2010 nr. 1797, 5 jan 2012 nr. 16, 24 mai 2012 nr. 451, 11 jan 2013 nr. 31, 19 des 2013 nr. 1617, 19 des 2014 nr. 1856, 15 des 2015 nr. 1673, 20 des 2016 nr. 1748.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyr for behandling av søknader om sertifikater eller påtegninger som utstedes til maritimt personell, jf. skipssikkerhetsloven og lov om fritids- og småbåter med tilhørende forskrifter, samt for teoretisk båtførerprøve og utstedelse av båtførerbevis til båtførere i henhold til lov om fritids- og småbåter med tilhørende forskrifter.

0Endret ved forskrift 26 jan 2010 nr. 67.
§ 2.Utstedelse av gebyr

Sjøfartsdirektoratet eller den som på oppdrag utsteder sertifikat eller påtegning til maritimt personell og båtførerbevis til båtførere, skal utstede gebyr.

0Endret ved forskrift 26 jan 2010 nr. 67.
§ 3.Betaling av gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegning til maritimt personell

Gebyr for behandling av søknad om sertifikat eller påtegning betales til Sjøfartsdirektoratet, med mindre annet er særskilt fastsatt.

Gebyr skal betales av den som søker om sertifikat eller påtegning og være innbetalt før dokumentet kan utleveres.

Dersom søknad om sertifikat eller påtegning ikke blir innvilget vil innbetalt gebyr bli tilbakebetalt.

0Endret ved forskrift 26 jan 2010 nr. 67.
§ 4.Gebyrsatser for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell

Gebyr for sertifikat og påtegning skal ha følgende satser:

-Dekk- og maskinoffisersertifikater og kompetansesertifikat som utstedes av Sjøfartsdirektoratetkr 793,–
-Påtegning/godkjenning av utenlandsk sertifikatkr 793,–
-Tankskipsertifikat, bro- og maskinvaktsertifikater, MOB- og hurtiggående MOB-sertifikat, assessorsertifikater og ferdighetssertifikaterkr 529,–
-Duplikaterkr 397,–.
0Endret ved forskrifter 26 jan 2010 nr. 67, 22 des 2010 nr. 1797, 5 jan 2012 nr. 16, 11 jan 2013 nr. 31, 19 des 2013 nr. 1617 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1856 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1748 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Betaling av gebyr for teoretisk båtførerprøve og utstedelse av båtførerbevis

Det betales et samlet gebyr for teoretisk båtførerprøve og utstedelse av båtførerbevis. Gebyr må være betalt før kandidaten kan avlegge prøve. Dersom kandidaten ikke møter opp som avtalt, refunderes gebyret kun dersom kandidaten har meldt forfall senest nest siste virkedag før prøvedagen, eller fremlegger legeattest eller tilsvarende dokumentasjon.

Ved avleggelse av ny teoretisk prøve som følge av at kandidaten ikke har bestått prøven eller har hatt ugyldig forfall, betales et tillegg pr. prøve.

Det betales et gebyr for utstedelse av båtførerbevis dersom den teoretiske prøven ikke kreves, herunder ved erstatning og innbytte. Gebyr for nytt båtførerbevis skal betales selv om erstatningen skjer etter pålegg.

Det kan bli avkrevd tillegg for avleggelse av teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis i utlandet. Tillegg vil kunne bli avkrevd for hver prøve som avlegges i utlandet.

0Tilføyd ved forskrift 26 jan 2010 nr. 67.
§ 6.Gebyrsatser for teoretisk båtførerprøve, utstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Gebyr for teoretisk båtførerprøve og utstedelse av båtførerbevis skal ha følgende satser:

-Teoretisk prøve, førstegangsutstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat, enkeltvis eller samletkr 704,–
-Tillegg for avleggelse av ny teoretisk båtførerprøvekr 371,–
-Utstedelse av båtførerbevis eller internasjonalt båtførersertifikat ved erstatning, innbytte, uten avleggelse av teoretisk prøve og til person som innehar båtførerbeviskr 397,–.

Ved avleggelse av teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis i utlandet, kan det bli avkrevd et tillegg på inntil kr 288,–.

0Tilføyd ved forskrift 26 jan 2010 nr. 67, endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1797, 5 jan 2012 nr. 16, 24 mai 2012 nr. 451, 11 jan 2013 nr. 31, 19 des 2013 nr. 1617 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1856 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1748 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Gebyrsatser for utstedelse av fritidsskippersertifikat

Gebyr for utstedelse av fritidsskippersertifikat skal ha følgende satser:

-Førstegangsutstedelse av fritidsskippersertifikatkr 793,–
-Utstedelse av duplikat for fritidsskippersertifikatkr 397,–.
0Tilføyd ved forskrift 24 mai 2012 nr. 451, endret ved forskrifter 11 jan 2013 nr. 31, 19 des 2013 nr. 1617 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1856 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1748 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Samtidig oppheves forskrift 23. november 2007 nr. 1319 om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2010 nr. 67 (tidligere § 5), 24 mai 2012 nr. 451 (tidligere § 7).