Forskrift om regulering av sel på norskekysten

DatoFOR-2009-12-22-1745
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2013-12-23-1691 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1996-05-06-414
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§8a, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§18, LOV-2008-06-06-37-§22, LOV-2008-06-06-37-§36
Kunngjort05.01.2010   kl. 16.15
KorttittelForskrift om regulering av sel på norskekysten

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 22. desember 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 8a, § 16, § 18, § 22 og § 36.
Endringer: Endret ved forskrift 23 des 2013 nr. 1691.

§ 1.Formål

Formålet med forvaltningen av sel på norskekysten er å sikre livskraftige selbestander. Innenfor denne rammen kan selene beskattes som en fornybar ressurs, og bestandene reguleres ut fra økologiske og samfunnsmessige hensyn.

§ 2.Fangstområde

Forskriften gjelder for norske og utenlandske statsborgere i Norges indre farvann og sjøterritorium.

§ 3.Saklig virkeområde

Forskriften gjelder for sel av alle arter.

§ 4.Jaktforbud

Det er forbudt å fange, jage, drepe eller skade sel.

§ 5.Totalkvoter

Fiskeridirektoratet kan fastsette årlige kvoter for havert og steinkobbe i områder hvor bestandene defineres som jaktbare.

Fiskeridirektoratet kan bestemme at det skal være tillatt å drive jakt på ringsel og grønlandssel.

§ 6.Adgang til å drive seljakt etter særskilt tillatelse

Uten hensyn til forbudet i § 4 kan fylkeskommunen i det området hvor jakt skal foregå, etter søknad gi tillatelse til seljakt innenfor en totalkvote. Tillatelsen skal gis til bestemt person for et bestemt område. Tillatelse skal ikke gis i kaste- og dieperioder. For øvrig kommer § 32 første og annet punktum i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet til anvendelse.

For havert kan det i områdene sør for Stad gis jakttillatelse i perioden 1. februar-30. september og i områdene nord for Stad i perioden 2. januar-15. september.

For steinkobbe kan jakttillatelse gis i perioden 2. januar-30. april og 1. august-30. september.

For ringsel og grønlandssel kan tillatelse bare gis i perioden 2. januar-30. september.

Søker må ha avlagt skytterprøve for storviltjegere før tillatelse kan gis.

Fylkeskommunen kan fastsette maksimalkvoter per jeger innenfor et nærmere angitt område.

Søker som har overtrådt regler for fangst av sel, herunder reglene om rapporteringsplikt i § 13, kan nektes tillatelse.

§ 7.Særskilt om utlendingers adgang til å drive seljakt

Tillatelse etter § 6 kan også gis til den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger, jf. havressursloven § 22 fjerde ledd. Slik tillatelse kan bare gis til utlendinger som under jakten er i følge med norsk statsborger som selv innehar tillatelse til å drive seljakt i angjeldende område.

Personer som er bosatt i utlandet trenger ikke avlegge skytterprøve dersom de fyller kravet til å kunne jakte storvilt i sitt bopelsland. Dokumentasjon for dette eller dokumentasjon for avlagt norsk skytterprøve må vedlegges søknaden, sammen med navn og adresse på norsk kontaktperson.

0Endret ved forskrift 23 des 2013 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8.Søknad

For å kunne delta i jakt på sel i medhold av § 6 og § 7 må skriftlig søknad sendes til fylkeskommunen i det området jakten skal drives.

§ 9.Meldeplikt ved avliving av sel og plikt til å undersøke om det er kvote igjen

Felling av sel skal meldes til fylkeskommunen i angjeldende område snarest mulig innenfor kontorets ordinære åpningstid. Fylkeskommunen kan ved behov pålegge jegerne meldeplikt innenfor bestemte tidsrom i løpet av helgene.

Før jakten starter plikter jegerne å undersøke ved fylkeskommunen i angjeldende område om det er sel igjen til felling innenfor totalkvoten i området.

§ 10.Stopp i jakten

Fylkeskommunen skal stoppe jakten når kvoten i det enkelte fylket er beregnet felt.

§ 11.Unntak fra jaktforbud

Sel som gjør skade på fiskeredskaper eller oppdrettsanlegg i sjøen kan avlives. Avlivingen kan foretas av eier, bruker eller annen som har tilsyn med redskapet eller anlegget.

Sel som oppholder seg i vassdrag der det går laks, sjøørret eller sjørøye kan avlives etter tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor.

Før avliving skal det i rimelig utstrekning forsøkes iverksatt andre tiltak for å avverge skade. Avlives mordyr i yngeltiden, bør avkommet om mulig avlives.

Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger, kan i særlige tilfeller gi tillatelse til fangst av sel.

§ 12.Avlivningsmåte

Ved avliving av sel skal det utvises den største hensynsfullhet og anvendes humane avlivingsmetoder for å hindre unødig lidelse for dyrene.

For avliving av sel gjelder følgende:

1.Det er kun tillatt å anvende skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsverdi på minst 2 700 joule (275 kilogrammeter) for 9 grams kuler på 100 meters hold og 2 200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters hold.
2.Det er forbudt å fange eller avlive sel ved bruk av line, garn, saks, ruse, eller annen form for felle. Det er forbudt å bruke skytevåpen med glatt løp eller bruke hakapik eller slagkrok til avliving.
§ 13.Rapporteringsplikt

Enhver som er gitt tillatelse til å drive jakt på sel i henhold til § 6 og § 7 skal på fastsatt skjema rapportere om jakten til fylkeskommunen i det området hvor jakten har foregått. Dette gjelder selv om det ikke er skutt noen sel.

Avliving med hjemmel i § 11 skal straks rapporteres til Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger.

§ 14.Reguleringsfullmakt

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fiske og fangst.

§ 15.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 62 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrift 23 des 2013 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2014).
§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Samtidig oppheves forskrift 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel langs norskekysten.