Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

DatoFOR-2009-12-22-1768
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2012-06-18-647
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om kompensasjon for psykisk belastning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 22. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. Prop.1 S (2009-2010).
Endringer: Endret ved forskrift 18 juni 2012 nr. 647.

Del I

0Tilføyd ved forskrift 18 juni 2012 nr. 647.
§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å gi økonomisk kompensasjon til tilsatt og tidligere tilsatt militært personell i Forsvarsdepartementet med underliggende etater, som har pådratt seg en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en internasjonal operasjon.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for militært personell som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon i perioden 1. januar 1978 og frem til og med 31. desember 2009.

Som internasjonal operasjon regnes enhver operasjon i utlandet som krever bruk av militære styrker, og som er godkjent av norske myndigheter.

§ 3.Vilkår for kompensasjon

Personer som har pådratt seg varig psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i internasjonal operasjon og som har medført varig ervervsmessig uførhet, har krav på kompensasjon etter denne ordningen.

De alminnelige krav til årsakssammenheng gjelder. Det må være sannsynlighetsovervekt for at tjenesten i en internasjonal operasjon er årsak til den psykiske belastningsskaden. For å legge til grunn slik årsakssammenheng, må det blant annet fremlegges en spesialisterklæring utarbeidet i samsvar med mandat fra Forsvarsdepartementet.

§ 4.Kompensasjonens størrelse

Ved 100 prosent varig ervervsmessig uførhet ytes kompensasjon tilsvarende 35 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved lavere ervervsmessig uførhet enn 100 prosent reduseres kompensasjonen tilsvarende.

Ved beregningen av kompensasjonen legges folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet til grunn for beregningen.

Del II

0Tilføyd ved forskrift 18 juni 2012 nr. 647.
§ 4a.Vilkår for kompensasjon

Personer som oppfyller vilkårene for kompensasjon etter § 4, og som i tillegg oppfyller de beviskrav og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret i forsvarspersonelloven § 12b, har krav på kompensasjon etter del II av denne ordningen.

0Tilføyd ved forskrift 18 juni 2012 nr. 647.
§ 4b.Kompensasjonens størrelse

Ved 100 prosent varig ervervsmessig uførhet ytes kompensasjon tilsvarende 65 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved lavere ervervsmessig uførhet enn 100 prosent reduseres kompensasjonen tilsvarende.

Ved beregningen av kompensasjonen legges folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet til grunn for beregningen.

0Tilføyd ved forskrift 18 juni 2012 nr. 647.

Del III

0Tilføyd ved forskrift 18 juni 2012 nr. 647.
§ 5.Forholdet til andre ytelser

Kompensasjon etter denne forskrift kommer i tillegg til lovbestemte trygdeytelser og utbetaling av private forsikringer.

Utbetaling etter denne forskrift reduseres krone for krone dersom det er utbetalt erstatning eller annen kompensasjon fra staten for den påførte skade.

Allerede utbetalt kompensasjon etter denne forskrift kommer til fradrag krone for krone i erstatning som utbetales på annet rettslig grunnlag fra staten.

Dersom skadelidte vil oppnå høyere ytelse etter forskrift 2. desember 2004 nr. 1563 om billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv., utbetales ytelsen etter denne forskrift.

Kompensasjon etter denne forskrift Del I kommer til fradrag krone for krone i kompensasjon som utbetales etter denne forskrift Del II.

0Endret ved forskrift 18 juni 2012 nr. 647.
§ 6.Kompensasjon til etterlatte

Dersom skadelidte dør før kompensasjonen i sin helhet har kommet til utbetaling eller hvis Statens pensjonskasse har mottatt krav fra skadelidte etter denne forskrift, men oppgjøret ikke er kommet til utbetaling før skadelidte dør, utbetales gjenstående kompensasjon til de etterlatte etter fjerde ledd.

Som etterlatte regnes;

a)ektefelle
b)registrert partner
c)samboer. Som samboer regnes en person som avdøde har bodd sammen med i ekteskapslignede forhold, og det fremgår av Folkeregisteret at de har hatt samme bolig i de ni siste månedene. For samboere som har felles barn og felles bolig gjelder ikke krav til ni måneders bofellesskap på samme folkeregistrerte adresse
d)barn under 20 år. Disse skal ha minst 40 prosent av kompensasjonsbeløpet selv om det finnes etterlatte som nevnt i bokstav a, b eller c
e)andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

En person anses ikke som ektefelle etter første ledd bokstav a når det på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. En person regnes ikke som samboer dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.

Dersom skadelidte ikke har etterlatte etter andre ledd tilfaller kompensasjonen skadelidtes dødsbo.

Utbetaling av kompensasjon til etterlatte i henhold til denne forskrift § 6 utbetales som en engangsytelse.

§ 7.Terminvise ytelser

Utbetaling av kompensasjon skal som hovedregel gis som en engangsytelse. Dersom det samlede beløpet utgjør mer enn 9 ganger folketrygdens grunnbeløp, kan skadelidte velge å få engangsytelsen helt eller delvis utbetalt terminvis.

De terminvise ytelser utbetales månedlig frem til pensjonsalder og er å regne som avdrag på det totale kompensasjonsbeløpet.

Statens Pensjonskasse skal informere generelt om konsekvensene ved valget mellom engangsutbetaling og terminvise ytelser ved utmålinger av det samlede kompensasjonsbeløpet.

§ 8.Etteroppgjør ved endringer i ervervsmessig uførhet

Er kompensasjonen fastsatt etter § 4 og § 4a i denne forskrift, kan skadelidte kreve etteroppgjør dersom den varige ervervsmessige uføregraden som følge av skaden endrer seg vesentlig. Krav om etteroppgjør må fremsettes innen 5 år etter at oppgjøret var avsluttet.

Ved etteroppgjør etter denne forskrift, beregnes først differansen mellom kompensasjonen skadelidte fikk ved oppgjøret og den kompensasjonen skadelidte ville ha fått ved oppgjøret om den nye ervervsmessige invaliditetsgraden var blitt lagt til grunn. Deretter beregnes tilleggskompensasjon på grunnlag av folketrygdens grunnbeløp på det nye oppgjørstidspunktet. Samlet kompensasjon kan ikke overstige 35 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Denne bestemmelsen skal forstås på samme måte som § 5-1 i forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Ved terminvise utbetalinger beregnet etter § 7, kan etteroppgjør bare få virkning for fremtidige utbetalinger.

0Endret ved forskrift 18 juni 2012 nr. 647.
§ 9.Saksbehandlingsregler

Søknad om kompensasjon fremmes til Statens pensjonskasse.

Vedtak fattet av Statens pensjonskasse kan påklages til særskilt nemnd utpekt av Forsvarsdepartementet.

For øvrig gjelder lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 10.Dekning av advokatutgifter og spesialisterklæring

Rimelige og nødvendige utgifter til utarbeidelse av spesialisterklæring og utgifter til juridisk bistand i anledning saken dekkes i den utstrekning skadelidte kan dokumentere psykisk belastningsskade og tjeneste i internasjonal operasjon.

§ 11.Foreldelse

Krav om kompensasjon etter denne forskrift foreldes tidligst tre år etter ikrafttredelsesdato.

For øvrig gjelder lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.