Forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

DatoFOR-2009-12-22-1804
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2014-12-02-1501 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§18
Kunngjort08.01.2010   kl. 14.45
KorttittelForskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 22. desember 2009 med hjemmel i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 18 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1501.

§ 1.Virkeområde og retningslinjer

Denne forskriften gjelder de medlemsvirksomhetene i Statens pensjonskasse hvor departementet har bestemt at det skal betales en arbeidsgiverandel i tillegg til medlemmets eget innskudd, jf. lov om Statens pensjonskasse § 18 første ledd første punktum. Forskriftens § 3 og § 5 gjelder medlemsvirksomheter med fastsatt åpningsreserve.

Departementet godkjenner nærmere retningslinjer fastsatt av Statens pensjonskasse til forskriftens paragrafer.

0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1501 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a)Medlemsvirksomhet: En virksomhet som har pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
b)Åpningsreserve: Verdien av medlemsvirksomhetens forsikringsmessige avsetninger på tidspunktet åpningsreserven gjelder fra.
c)Fiktivt fond: Estimering av midler som skal dekke beregnede forsikringsmessige avsetninger på tidspunktet for åpningsreserven, samt senere innbetalt premie og tildelt avkastning for å dekke endringer i pensjonsforpliktelsene.
d)Ordinær årspremie: Premie som skal dekke ett års opptjening av de beregnede pensjonsforpliktelsene, herunder sparepremie og risikopremie.
e)Administrasjonspremie: Premie for å dekke Statens pensjonskasses administrasjonskostnader.
f)Forsikringstekniske prinsipper: Forsikringsmessige bransjestandarder for utføring av forsikringstekniske beregninger.
g)Fellesordning: Premien til et antall medlemsvirksomheter beregnes samlet og utjevnes over fellesskapet.
h)Forsikringsteknisk oppgjør: Beregning av økonomisk status i medlemsvirksomhetenes pensjonsordning ved årets utløp.
i)Underfinansiering: Det fiktive fondet er lavere enn det som kreves for å dekke de beregnede pensjonsforpliktelsene.
j)Overfinansiering: Det fiktive fondet er høyere enn det som kreves for å dekke de beregnede pensjonsforpliktelsene.
0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1501 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Åpningsreserve og fiktivt fond

Departementet bestemmer om det skal opprettes en åpningsreserve, og dermed et fiktivt fond, for en medlemsvirksomhet, og fra hvilket tidspunkt dette skal gjelde fra. Statens pensjonskasse beregner og fastsetter åpningsreserven på grunnlag av et beregningsgrunnlag som er godkjent av departementet.

0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1501 (i kraft 1 jan 2015).
§ 4.Premie

Medlemsvirksomheten skal årlig betale en premie for de rettigheter som opparbeides i pensjonsordningen gjennom året. Premien skal tilsvare summen av ordinær årspremie, premie for hendelser som ikke er forsikringsbare og administrasjonspremie, samt eventuell justering for over- eller underfinansiering i pensjonsordningen, jf. § 5 i denne forskriften.

Premie for hendelser som ikke er forsikringsbare er premie som skal dekke den årlige oppregulering av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner, og/eller som er knyttet til andre hendelser som tidligpensjon, bruttogaranti mv.

Statens pensjonskasse foretar beregningen og fastsettelsen av premien etter første ledd. Beregningen skal skje etter forsikringstekniske prinsipper, og ut fra et beregningsgrunnlag som er godkjent av departementet.

Statens pensjonskasse skal innen 1. juni sende informasjon om påfølgende års premie til virksomheten. Premien forfaller etterskuddsvis med avtalt antall terminer per år. Etter forfall kan Statens pensjonskasse kreve rente, jf. lov Statens pensjonskasse § 17 andre ledd andre punktum.

Statens pensjonskasse kan bestemme at en virksomhet skal inngå i en fellesordning i forbindelse med fastsettelsen av premie.

0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1501 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5.Kontoutskrift og årsoppgjør

Statens pensjonskasse skal for hver medlemsvirksomhet som har opprettet åpningsreserve og dermed fått tildelt et fiktivt fond, jf. § 3, opprette og føre en konto. Kontoen skal inneholde en økonomisk status over medlemsvirksomhetens pensjonsordning per 31. desember det enkelte år. Kontoutskriften representerer det forsikringstekniske oppgjøret som hvert år skal foretas i medlemsvirksomhetens pensjonsordning. Statens pensjonskasse skal senest 1. juni påfølgende år sende kontoutskriften til medlemsvirksomheten.

Dersom kontoutskriften viser en underfinansiering i medlemsvirksomhetens pensjonsordning, skal medlemsvirksomheten dekke inn underfinansieringen senest året etter at kontoutskriften foreligger.

Dersom kontoutskriften viser en overfinansiering i medlemsvirksomhetens pensjonsordning, skal medlemsvirksomheten få denne avregnet mot premien senest året etter at kontoutskriften foreligger.

Departementet kan likevel bestemme at inndekning av underfinansiering, eventuelt avregning av overfinansiering mot premie, kan skje over en lengre eller kortere periode, jf. andre og tredje ledd.

0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1501 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Utmelding

Dersom en medlemsvirksomhet søker om utmelding fra Statens pensjonskasse, jf. lov om Statens pensjonskasse § 5 fjerde ledd, skal utmelding normalt skje med virkning fra et årsskifte. Frist for å søke om utmelding er normalt syv måneder før utmeldingstidspunktet.

Når en medlemsvirksomhet med åpningsreserve meldes ut av Statens pensjonskasse, kan departementet bestemme at det skal foretas et sluttoppgjør for medlemsvirksomhetens pensjonsordning. Oppgjøret skal i så fall beregnes og fastsettes av Statens pensjonskasse, men må godkjennes av departementet.

Ved beregning av et sluttoppgjør skal de opptjente rettighetene i medlemsvirksomhetens pensjonsordning omregnes til en forventet nåverdi av gjenværende rettigheter i Statens pensjonskasse på virkningstidspunktet for utmeldingen. Ved fastsettelsen av nåverdien skal Statens pensjonskasse anvende det beregningsgrunnlaget departementet sist har godkjent.

Den beregnede nåverdien etter tredje ledd skal sammenstilles med pensjonsordningens midler på virkningstidspunktet for utmeldingen. Dersom sammenstillingen viser en overfinansiering, skal denne utbetales til medlemsvirksomheten. Hvis sammenstillingen viser en underfinansiering, skal medlemsvirksomheten innbetale denne til Statens pensjonskasse. Det skal beregnes renter på sluttoppgjøret fra virkningsdato for utmeldelsen og fram til forfallsdato for inn- eller utbetaling av sluttoppgjørsbeløpet.

I tilfeller der det fastsatte sluttoppgjøret innebærer en underdekning i den avsluttede pensjonsordningen, skal medlemsvirksomheten innbetale kravet til Statens pensjonskasse senest fire måneder etter at faktura er tilsendt. Etter forfall kan Statens pensjonskasse kreve forsinkelsesrente, jf. lov om Statens pensjonskasse § 17 andre ledd andre punktum.

I tilfeller der det fastsatte sluttoppgjøret innebærer en overfinansiering i den avsluttede pensjonsordningen, skal Statens pensjonskasse betale ut det overskytende beløpet senest fire måneder etter at oppgjøret er godkjent av departementet. Etter forfall skal det beregnes forsinkelsesrente, jf. lov om Statens pensjonskasse § 17 andre ledd andre punktum.

Ved utmelding fra Statens pensjonskasse, må virksomheten betale de fremtidige pensjonsforpliktelser knyttet til oppsatte rettigheter og pensjoner.

Departementet kan bestemme at det skal fastsettes et sluttoppgjør for medlemsvirksomheter uten formelt fastsatt åpningsreserve, samt hvordan dette skal skje.

0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1501 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7.Departementets kontroll med Statens pensjonskasse

Departementet fører kontroll med Statens pensjonskasse etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 2 des 2014 nr. 1501 (i kraft 1 jan 2015).
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. januar 2010.