Forskrift om Politiets utlendingsinternat (Utlendingsinternatforskriften)

DatoFOR-2009-12-23-1890
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2014-03-21-553
EndrerFOR-2008-04-11-355
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-05-15-35-§107, FOR-2009-10-09-1260
Kunngjort23.04.2010   kl. 14.45
KorttittelUtlendingsinternatforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 23. desember 2009 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 107 siste ledd og delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2010 nr. 1719, 4 juni 2013 nr. 580, 21 mars 2014 nr. 553.

Kapittel 1. Anvendelsesområde og definisjoner

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften kommer til anvendelse på utlendingsinternatets område, og gjelder for de personer som oppholder seg der.

§ 2.Definisjoner

Med utlendingsinternatets område forstås bygninger og uteareal som disponeres av Politiets utlendingsinternat.

Med utlending forstås i denne forskrift person som er pågrepet og fengslet etter utlendingsloven § 106 første ledd, og plassert på utlendingsinternatet i medhold av utlendingsloven § 107 første ledd.

Kapittel 2. Utlendingens rettigheter

§ 3.Grunnprinsipper

Utlendingen skal behandles på en human måte, som ivaretar utlendingens integritet. Dette innebærer blant annet at det skal tas særskilt hensyn til spesielle behov hos barn, barnefamilier, kvinner, menn, funksjonshemmede og ved religions- og livssynsutøvelse.

Utlendingen har rett til privatliv. Denne rettigheten skal respekteres så langt det er praktisk mulig og ikke annet følger av utlendingsloven § 107.

Det skal særskilt legges til rette for utlendinger som oppholder seg på internatet over lengre tid. Skadelige virkninger av oppholdet skal så vidt mulig forebygges.

Ved alle beslutninger og handlinger som berører barn som oppholder seg på internatet, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

§ 4.Utlendingens rettigheter

Utlendingen har rett til

a)fellesskap med utlendinger på samme avdeling,
b)å motta besøk,
c)telefonsamtaler og motta og sende postsendinger,
d)minst en time opphold i friluft hver dag, og skal tilbys et rimelig antall aktiviteter innendørs og utendørs,
e)religions- og livssynsutøvelse,
f)å besitte og benytte egne penger og gjenstander i den utstrekning politiet samtykker.

Det er ikke tillatt for utlending å ha symboler eller effekter som er egnet til å skape frykt hos andre utlendinger eller som virker støtende i forhold til den enkelte eller som på annen måte er uheldig for miljøet i internatet.

Familier som er frihetsberøvet i påvente av uttransport, skal innkvarteres for seg, slik at de sikres tilstrekkelig privatliv. Det kan gjøres unntak når antallet utlendinger som skal returneres er uvanlig stort og legger en uforutsett stor byrde på kapasiteten til utlendingsinternatet.

Mindreårige skal ha mulighet for å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder, og skal, avhengig av oppholdets lengde, ha tilgang til undervisning.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1719 (i kraft 24 des 2010).
§ 5.Rett til helsetjenester

Politiet skal sørge for at utlendingen kan motta helsehjelp som vedkommende har rett til etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og § 2-1b og smittevernloven § 6-1. Politiet skal sørge for at utlendingen får helsehjelp utover det han har lovfestet rett til dersom helsepersonell som undersøker eller behandler utlendingen, henviser til slik behandling. Utlending med påtrengende behov for tannlegehjelp skal få slik hjelp.

Politiet skal legge til rette slik at helsehjelpen kan mottas i den offentlige helse- og omsorgstjenesten eller sørge for at helsehjelp gis på annen forsvarlig måte.

Politiet skal formidle kontakt med helsepersonell hvis utlendingen ber om det eller hvis det er noe som tyder på at utlendingen er syk.

Politiet skal dekke utgiftene ved helsehjelpen utover det som dekkes av folketrygden eller andre finansieringsordninger for den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Under oppholdet har utlendingen rett til å ta kontakt med helsepersonell for nødvendig helsehjelp. Utlendingen skal kunne kommunisere direkte og ukontrollert med helsepersonellet, med mindre utlendingen samtykker til at andre er til stede eller kontrollerer kommunikasjonen eller det finnes annet særlig rettsgrunnlag for dette. Tolk skal benyttes ved behov, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5.

Tidspunktet for konsultasjon med helsepersonell skal anmerkes i internatets register, jf. § 14. Det samme gjelder eventuelle tiltak anvist av helsepersonellet som politiet vil ha ansvar for å gjennomføre eller følge opp.

Verken reseptbelagte eller andre legemidler skal gis til utlendingen uten etter anvisning av helsepersonell. Utdeling av reseptbelagte legemidler forskrevet av helsepersonell og andre legemidler ordinert av helsepersonell kan foretas av tilsatte i internatet som har fått særskilt opplæring og myndighet delegert av lege. Kommunelegen må ha godkjent ordningen. Reseptbelagte legemidler skal være dosert av helsepersonell før tilsatte forestår utdelingen. Oppbevaring og utdeling av legemidler skal skje på en måte som sikrer at legemidlet blir gitt til og nyttes av den pasient det er forskrevet eller ordinert for.

0Endret ved forskrift 21 mars 2014 nr. 553.

Kapittel 3. Kontrolltiltak, maktbruk og begrensning av rettigheter

§ 6.Forholdsmessighetsvurderingen

Begrensninger i rettigheter, undersøkelser, kontrolltiltak og bruk av makt og maktmidler kan bare brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Forholdsmessighetsvurderingen har samme innhold som straffeprosessloven § 170a.

§ 7.Begrensninger i fysisk aktivitet mv.

Når det er nødvendig for å opprettholde ro, orden eller sikkerhet, eller for å sikre iverksetting etter utlendingsloven § 90, kan politiet kontrollere og begrense utlendingens fysiske aktivitet og opphold i friluft og religions- og livssynsutøvelse.

§ 8.Undersøkelser, kontroll og visitasjon

Når det er nødvendig for å opprettholde ro, orden eller sikkerhet, eller det er grunn til å tro at vedkommende skjuler eller tilbakeholder opplysninger om sin eller en annens identitet eller opplysninger om sitt eller en annens nåværende eller tidligere oppholdssted, eller for å sikre iverksetting etter utlendingsloven § 90, kan politiet

a)undersøke utlendingens person, rom og eiendeler, samt øvrige gjenstander, rom og areal på internatets område,
b)begrense utlendingens besøk, herunder fastsette besøkstider,
c)visitere besøkende,
d)kontrollere og begrense utlendingens telefonsamtaler og postsendinger, herunder fastsette tidspunkt for bruk av telefon,
e)midlertidig frata og forvare utlendingens eller en besøkendes penger og gjenstander.

Undersøkelser skal foretas så skånsomt som forholdene tillater og, når hensynet til ærbarhet tilsier det, utføres av person av samme kjønn. Undersøkelser av barn og deres eiendeler, skal skje på en særlig skånsom måte.

Besøk fra, telefonsamtaler med og postsending til og fra utlendingens prosessfullmektig eller representant for offentlig myndighet skal ikke kontrolleres eller begrenses, men besøk kan henvises til nærmere fastsatt tidspunkt. Samtale med prosessfullmektig, representant for offentlig myndighet eller helsepersonell skal skje i rom uten overvåkingsutstyr.

Kontroll av telefonsamtaler kan ikke skje uten at samtalepartnerne er gjort oppmerksom på dette på forhånd.

Det skal føres oversikt over penger og gjenstander som er fratatt eller oppbevares for utlendingen eller en besøkende. Penger og gjenstander skal oppbevares på en betryggende måte.

§ 9.Maktbruk

Når det er strengt nødvendig for å opprettholde ro, orden eller sikkerhet, eller sikre iverksetting etter utlendingsloven § 90, kan politiet ta i bruk makt og maktmidler som nevnt i utlendingsloven § 107 femte ledd bokstav a. Dette innebærer at politiet kan ta i bruk makt og maktmidler når det er strengt nødvendig, blant annet for å

a)avverge angrep eller skade på person,
b)hindre iverksettelse av trusler,
c)hindre opptøyer eller uroligheter,
d)hindre rømning fra internatet,
e)avverge inntrengning i internatet,
f)sikre adgang til sperret eller forskanset rom.

Makt og maktmidler skal brukes med varsomhet slik at ingen blir påført unødig skade eller lidelse, jf. § 6.

§ 10.Utelukkelse fra fellesskap, plassering i særlig sikret avdeling og sikkerhetscelle

Utlending kan utelukkes fra fellesskap eller plasseres i særlig sikret avdeling eller i sikkerhetscelle når det er strengt nødvendig av hensyn til ro, orden eller sikkerhet, eller for å sikre iverksetting etter utlendingsloven § 90, når

a)utlendingen kan innebære fare for sin egen eller andres sikkerhet,
b)det er fare for rømning fra internatet,
c)det er fare for skade på eiendom,
d)utlendingen antas å være smittefarlig eller er diagnostisert med smittsom sykdom,
e)utlendingen etter skriftlig erklæring selv ønsker det av sikkerhetsmessige grunner som anses fyldestgjørende.

Utelukkelse fra fellesskap kan også besluttes for å hindre at utlendingen påvirker miljøet på internatet på en særlig negativ måte.

Uttalelse fra lege skal så vidt mulig innhentes og tas i betraktning ved vurdering av iverksettelsen og opprettholdelsen av tiltaket.

Kapittel 4. Saksbehandlingsregler

§ 11.Alminnelige regler om saksbehandlingen

Forvaltningsloven gjelder utlendingsinternatet, jf. utlendingsloven § 80. Politidirektoratet er klageinstans.

§ 12.Forvaltningssamarbeid

Politiet skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater tilrettelegge for at utlendingens lovbestemte rettigheter på internatet blir ivaretatt. I særlig grad skal det tilrettelegges for samarbeid med for eksempel helse- og omsorgstjeneste, barneverntjeneste og overformynderi, slik at spesielle behov kan ivaretas på en betryggende måte av kompetent myndighet.

0Endret ved forskrifter 4 juni 2013 nr. 580 (i kraft 1 juli 2013), 21 mars 2014 nr. 553.
§ 13.Informasjon og underretning

Utlendingen skal ved ankomst til internatet gis opplysninger om de rettigheter og plikter vedkommende har under oppholdet.

Lov, forskrift og retningslinjer skal være tilgjengelig ved oppslag og liknende. Det skal særlig gjøres oppmerksom på klageadgangen etter forvaltningsloven, herunder grunnlaget for og gjennomføringen av tiltak etter utlendingsloven § 100 første og annet ledd.

Informasjonen skal gjøres kjent på de språk som er mest utbredt blant utlendingene.

Når det iverksettes tiltak etter § 7 - § 10, skal utlendingen snarest mulig gis orientering om grunnlaget for tiltaket, klageadgangen, sin rett til kontakt med advokat og eventuelt hvordan saken vil bli fulgt opp av politiet.

Overvåking eller opptak ved lyd eller bilde, skal varsles med godt synlige oppslag ved inngangen til internatet, og til de enkelte avdelinger.

Underretning til pårørende, advokat og konsulær stasjon (ambassade) gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk og særskilt konsulær avtale. Det skal i nødvendig utstrekning sørges for tolk.

Kapittel 5. Register

§ 14.Register

Det skal føres register med opplysninger om beslutninger, ankomster, utpasseringer, gjennomførte kontrolltiltak, bruk av makt og maktmidler, hendelser, interne flyttinger, besøk, tidspunkt for tilsyn og behandling fra helsepersonell.

Det skal fremgå når og overfor hvem tiltaket ble satt i verk, samt grunnlaget, varigheten og hvem som besluttet dette.

Organer som fører tilsyn med internatet har rett til utskrifter fra registeret.

Kapittel 6. Tilsyn

§ 15.Tilsyn med utlendingen

Utlendingen skal ha forsvarlig tilsyn og anbringes slik at vedkommende ikke kommer unødig til skade eller utsettes for lidelser, og slik at vedkommende ikke kan påføre andre skade.

Det skal føres tilsyn med utlendingens helsetilstand. Lege skal straks tilkalles ved behov. Utlending som er syk eller påvirket av alkohol eller andre berusende midler, skal inspiseres hver halvtime, med mindre omstendighetene tilsier hyppigere tilsyn. Det skal tas tilbørlig hensyn til utlendingens nattesøvn. Tidspunktet for de enkelte inspeksjonene og resultatet av disse skal anmerkes i journal.

Den ansvarlige for internatet tar konkret stilling til hva den enkelte inspeksjon skal bestå i, vurdert ut fra hva som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle. Den som utfører inspeksjonen, skal forsikre seg om utlendingens situasjon, herunder om vedkommende trenger legehjelp eller er i en situasjon hvor vedkommende lett kan skade seg selv.

§ 16.Lokalt tilsyn

Sjefen for Politiets utlendingsenhet skal sørge for at det foretas tilsyn med utlendingsinternatet. Videre skal det føres tilsyn med at utlendingene orienteres om sine rettigheter som er gitt i denne forskriften. Sjefen for Politiets utlendingsenhet skal rapportere skriftlig til Politidirektoratet.

Politidirektoratet skal føre tilsyn med internatet. Herunder kan det gjennomføres inspeksjon (tilsynsbesøk) etter behov.

Tilsynet fra sjefen for Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet skal påse at internatet er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og lokale instrukser. Tilsynet skal blant annet påse at

a)internatets lokaler, utstyr mv. er i samsvar med gjeldende krav,
b)det utføres inspeksjoner av internatet i henhold til gjeldende regelverk og instrukser, herunder journalføring, rapportering mv.,
c)eventuell bruk av tvangsmidler skjer i henhold til regelverket,
d)internatet har tilfredsstillende ordning for helsetjeneste, herunder omfang, metode, journalføring mv.
§ 17.Tilsynsråd

Et eksternt tilsynsråd skal føre tilsyn med at behandlingen av utlendingene skjer i samsvar med lovgivningen.

Justisdepartementet oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer av tilsynsrådet for en funksjonstid på to år. Tilsynsrådets leder bør være eller ha vært dommer. Personer som i løpet av oppnevningsperioden fyller 70 år eller mer, kan ikke oppnevnes. Medlemmene bør ikke gjenoppnevnes mer enn to ganger.

Tilsyn skal gjennomføres minst 2 ganger pr. år. Tilsynsrådet skal selv planlegge og gjennomføre sin virksomhet. Tilsynsrådet kan ta opp saker etter henvendelse fra utlending eller på eget initiativ.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller skje uanmeldt. Tilsynsrådets medlemmer har rett til å inspisere utlendingsinternatets områder, bygninger og rom der utlendinger oppholder seg. De kan kreve opplysninger om behandlingen av utlendingene.

Tilsynsrådets medlemmer har rett til å snakke med utlendingen dersom utlendingen selv ønsker det og uten at tilsatte er til stede. Tilsynsrådets medlemmer har rett til å delta på møter om utlendingen og kan kreve innsyn i saksdokumentene hvis vedkommende utlending samtykker.

Det skal ved utlendingsinternatet føres en tilsynsprotokoll hvor det nedtegnes opplysninger om tilsynsbesøk, herunder varighet og om de forhold tilsynsrådet måtte ha noe å bemerke til.

Sakene skal søkes løst på utlendingsinternatet. Dersom dette ikke fører frem eller rådet av andre årsaker finner grunn til det, kan saken tas opp med overordnet myndighet. Ved utgangen av hvert år sender tilsynsrådet årsmelding for virksomheten til Politiets utlendingsenhet. Denne videresendes Politidirektoratet med uttalelse fra sjefen for Politiets utlendingsenhet. Tilsynsrådet skal selv besørge offentliggjøring av sin årsmelding.

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder for tilsynsrådets virksomhet. Tilsynsrådets medlemmer må ikke komme med utsagn til utlending eller noen som representerer denne, om endringer i behandlingen eller i avgjørelser som er truffet. Tilsynsrådets medlemmer må heller ikke eksponere sikkerhetsforanstaltninger eller andre forhold av betydning for å hindre rømning fra eller inntrenging i utlendingsinternatet.

Kapittel 7. Øvrige bestemmelser

§ 18.Reportasjer og intervju

Politiet kan gi tillatelse til reportasje fra internatet. Det kan settes vilkår for tillatelsen for å sikre ro, orden eller sikkerhet i internatet. Utlendingen har rett til å la seg intervjue og fotografere. Politiet skal legge forholdene til rette for en praktisk gjennomføring av denne retten. Politiet kan bestemme tid og sted for intervjuet av hensyn til ro, orden eller sikkerhet i internatet. I forbindelse med reportasje fra internat kan det fastsettes vilkår om

a)at det ikke uten samtykke fra vedkommende utlending offentliggjøres opplysninger om denne i tekst eller bilde,
b)at det ikke tas fotografi av tilsatt uten at det klart fremgår av billedteksten at vedkommende tjenestegjør i internatet. Tilsatte i internatet kan nekte å bli fotografert og få sitt navn offentliggjort,
c)at politiet skal følge reporteren rundt på internatområdet under reporterens opphold,
d)at reporteren ikke henvender seg til utlending uten at vedkommende har gitt uttrykkelig tillatelse,
e)at tillatelsen begrenses til bestemte områder eller lokaler i internatet.

Andre vilkår kan fastsettes for å sikre ro, orden og sikkerhet i internatet.

§ 18a.Besøk fra organisasjoner og organer

Organisasjoner og organer skal ha mulighet for å besøke utlendingsinternatet.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2010 nr. 1719 (i kraft 24 des 2010).
§ 19.Instrukser

Politiet skal utarbeide nærmere instrukser for gjennomføring av denne forskriften, særlig vedrørende

a)beslutningsmyndighet etter denne forskrift,
b)krav til tilsatte,
c)organisering og enhetsinndeling av internatet, herunder særlig sikret avdeling og sikkerhetsceller,
d)utrustning av fellesrom og utlendingenes beboelsesrom,
e)utforming av sikkerhetsceller samt installering og bruk av registrerings-, overvåkings- og sikkerhetsutstyr,
f)register,
g)mat og drikke,
h)renhold og hygiene,
i)innhold, føring og kontroll av journal.
§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Samtidig oppheves forskrift 11. april 2008 nr. 355 om Politiets utlendingsinternat (Utlendingsinternatforskriften).