Forskrift om søknad, utbetaling og kontroll av tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

DatoFOR-2010-01-05-7
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse05.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-11-03-1334-§14
Kunngjort15.01.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om tilskudd til manuskriptutvikling mv

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 5. januar 2010 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 3. november 2009 nr. 1334 om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak § 14.

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om tilskudd til manuskriptutvikling, tilskudd til deltakelse på kurs i utlandet og tilskudd til arbeidsstipender jf. forskrift 3. november 2009 nr. 1334 om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak § 7, § 8 og § 9.
(2) Forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd nevnt i første ledd, samt god kvalitet på det ferdige produktet. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.
(3) Forskriften gjelder
a)krav til søknaden
b)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater
c)rapportering om bruken av tilskudd
d)kreditering av Norsk filminstitutt.
§ 2.Krav til søknad om tilskudd til manuskriptutvikling

Søknad fremmes på elektronisk skjema innen arbeidets oppstart og skal inneholde

a)manuskriptforfatterens CV
b)synopsis, handlingsbeskrivelse eller prosjektbeskrivelse
c)redegjørelse for prosjektets filmatiske intensjoner såfremt et litterært verk ligger til grunn for utviklingsprosjektet
d)fremdriftsplan
e)prosjektets opphavsrettslige historikk, samt dokumentasjon på at forfatteren har rettighetene til å utvikle manuskriptet såfremt det tidligere har vært utviklet av flere forfattere
f)kopi av opsjonsavtale dersom søknaden bygger på et opphavsrettslig beskyttet verk
g)opplysninger om hvorvidt prosjektet eller ideen tidligere har vært utviklet med offentlig støtte
h)opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.
§ 3.Utbetaling av tilskudd til manuskriptutvikling
(1) Tilskuddet utbetales i rater etter skriftlig anmodning fra søker.
(2) Første rate utgjør 70 prosent av tilskuddet og utbetales når søker fremlegger nødvendige personalia og kontoopplysninger.
(3) Andre rate utgjør 30 prosent av tilskuddet og utbetales når materiale fastsatt i vedtak eller tilskuddsbrev er innlevert i henhold til fastsatt frist.
(4) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 4.Krav til søknad om tilskudd til deltakelse på kurs i utlandet mv.

Søknad fremmes på elektronisk skjema innen eventuelle søknadsfrister fastsatt av Norsk filminstitutt og før arrangementet begynner. Søknaden skal inneholde

a)søkerens CV
b)beskrivelse av tiltaket det søkes tilskudd til
c)søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for søknaden
d)beskrivelse av arrangementet fra arrangør av kurset, programmet eller forumet som det søkes om tilskudd til
e)dokumentasjon på at søkeren har fått plass på det aktuelle kurset
f)dokumentasjon på hvilke kostnader som dekkes av arrangør
g)opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.
§ 5.Utbetaling av tilskudd til deltakelse på kurs i utlandet mv.
(1) Tilskuddet utbetales i én rate etter skriftlig anmodning fra søkeren når nødvendig personalia og kontoopplysninger er fremlagt.
(2) Dersom tilskuddet overstiger kr 20 000,- kan Norsk filminstitutt bestemme at utbetalingen skal skje i flere rater.
§ 6.Krav til søknad om tilskudd til arbeidsstipender
(1) Søknad fremmes på elektronisk skjema før tiltaket, arbeidet eller hospiteringen iverksettes og skal inneholde
a)søkerens CV
b)beskrivelse av tiltaket det søkes tilskudd til
c)søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for søknaden
d)budsjett
e)fremdriftsplan
f)opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.
(2) Søknad om tilskudd til hospitering skal i tillegg inneholde erklæring fra relevant virksomhet om at virksomheten er villig til å ta inn søkeren som hospitant på heltid.
(3) Norsk filminstitutt kan også kreve at søkeren fremlegger avtale med annen tredjepart enn nevnt i annet ledd dersom slik avtale er nødvendig for gjennomføring av tiltaket som det søkes tilskudd til.
§ 7.Utbetaling av tilskudd til arbeidsstipender
(1) Tilskuddet utbetales i to rater etter skriftlig anmodning fra søkeren.
(2) Første rate utgjør 70 prosent av tilskuddet og utbetales når søkeren fremlegger nødvendig personalia og kontoopplysninger.
(3) Andre rate utgjør 30 prosent av tilskuddet og utbetales når rapport er innlevert i henhold vedtak og tilskuddsbrev.
(4) I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra denne bestemmelsens fastsatte oppdeling i rater.
§ 8.Rapportering om bruken av tilskudd

Den som har mottatt tilskudd til manuskriptutvikling, skal innen fastsatt frist levere til Norsk filminstitutt det produktet som er beskrevet i vedtak eller tilskuddsbrev. Den som har mottatt tilskudd til utdanningsrettede tiltak, skal innen fastsatt frist avgi rapport om tiltaket, og om hvilket faglige utbytte tilskuddsmottakeren har hatt.

§ 9.Kreditering

Dersom et prosjekt som har fått tilskudd til manuskriptutvikling fører frem til en ferdig produksjon skal Norsk filminstitutt v/manuskriptkonsulent krediteres i produksjonens sluttekst.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.