Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

DatoFOR-2010-01-25-303
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2010
Sist endretFOR-2013-05-02-508 fra 01.08.2013
EndrerFOR-2005-12-19-1761
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9
Kunngjort09.03.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om eksamen og studierett ved HiØ

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Østfold 25. januar 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 april 2010 nr. 630, 2 mai 2013 nr. 508.

§ 1.Virkeområde
1.Denne forskriften gjelder for alle studenter som fremstiller seg til eksamen ved Høgskolen i Østfold jf. universitets- og høyskoleloven § 3-10, samt for de studenter som gjennomfører eksamen ved annen utdanningsinstitusjon dersom Høgskolen i Østfold er ansvarlig for eksamensgjennomføringen. Det kan gjøres unntak fra hele eller deler av denne forskriften gjennom utarbeidelse av felles regelverk mellom utdanningsinstitusjoner innenfor Oslofjordalliansen.
2.Forskriften gjelder for alle studenter som har studierett ved Høgskolen i Østfold.
3.Dersom det ikke er samsvar mellom denne forskriften og rammeplanen for et studium, gjelder rammeplanen fremfor forskriften.
4.For privatister gjelder i tillegg reglement av 19. desember 2005 om adgang til å fremstille seg til eksamen mv. som privatist ved Høgskolen i Østfold.
0Endret ved forskrift 27 april 2010 nr. 630 (i kraft 1 aug 2010).
§ 2.Definisjoner
ArbeidskravPrøve, innleveringsarbeid, laboratorieøving, prosjektarbeid eller andre krav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, gå ut i praksisstudier eller fortsette med normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i endelig karakter.
DekanØverste leder ved den enkelte avdeling. Akademi for scenekunst ledes av administrativ leder og kunstnerisk leder i fellesskap. Når dekan beslutter kan beslutningene delegeres.
Dekan selvNår dekan selv beslutter kan saksområdet ikke delegeres.
DeleksamenEksamen i et emne der det gis egen karakter, men der karakter slås sammen med karakter(er) i øvrige deleksamen(er) i det samme emnet. Emnet er ikke bestått før alle deleksamener er bestått. Resultat av deleksamen fremgår ikke av karakterutskrift, kun sluttkarakteren i emnet.
EksamenDokumentasjon av arbeid som gir grunnlag for fastsettelse av karakter. Se vurderingsform.
EmneDen minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studium. Et emne skal normalt ha en størrelse på minst 10 studiepoeng og for øvrig være delelig med 5.
EmnebeskrivelseEn emnebeskrivelse angir blant annet emnets omfang, forventet læringsutbytte, innhold, læringsaktiviteter, arbeidskrav, forkunnskapskrav, vurderingsformer, karakterregel, hjelpemidler ved eksamen og litteraturliste. Emnebeskrivelser inngår i én eller flere studieplaner.
EnkeltemnestudentMed enkeltemnestudent menes en student som har opptak til ett eller flere enkeltemner uten å være tatt opp ved noe studieprogram.
Ny eksamenNy eksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen. Begrepet brukes også når studenter ønsker å forbedre eksamensresultat.
PrivatistMed privatist mener denne forskrift en person som går opp til eksamen etter universitets- og høyskoleloven § 3-10, og som ikke har studierett ved studiet/emnet.
PrøveSamlebetegnelse for vurderingsformer som ligger et trinn under eksamen med hensyn til formalisering. En prøve kan inngå som del av en eksamen eller som arbeidskrav.
RammeplanEn plan for et studium der departementet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiet. Betegnelsen benyttes også for planer for andre, mindre omfattende emner eller studier der departementet finner det ønskelig eller nødvendig å fastsette felles rammer.
StudentMed student mener denne forskrift en person som er tatt opp til et studium/enkeltemne ved Høgskolen i Østfold, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-6 og § 3-7.
StudieplanPlan utarbeidet ved høyskolen for et studium uavhengig av om denne er nedfelt i nasjonal rammeplan eller ikke. Med studieplan menes også fagplan og programplan etter Kunnskapsdepartementets definisjon.
StudiepoengMål på omfang av et emne eller andre typer studieenheter, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.
StudieprogramBegrepet anvendes om studieløp det er særskilt opptak til, som har et definert innhold i henhold til studieplan, og som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. Et studieprogram er som regel sammensatt av flere emner.
StudierettMed studierett menes adgang til og gjennomføring av studiet/ emnet i henhold til gjeldende studieplan/emnebeskrivelse.
StudiumSamling av emner med et definert omfang med eget opptak. Se studieprogram.
StyretNår styret beslutter kan beslutningene delegeres. Beslutninger tatt av andre enn styret selv, tas alltid etter delegering på styrets vegne.
Styret selvNår styret selv beslutter kan saksområdet ikke delegeres.
UtdanningsplanEn avtalt plan mellom høyskolen og student tatt opp til et studieprogram med omfang av 60 studiepoeng eller mer.
Utsatt eksamenUtsatt eksamen arrangeres for studenter som har vært sykmeldt eller hatt annet gyldig fravær ved ordinær eksamen.
VurderingsformDen enkelte eksamen/deleksamen som gir grunnlag for bedømmelse/sensurering i det enkelte emne. Når flere vurderingsformer benyttes i ett og samme emne, brukes også samlebetegnelsen vurderingsordning. Se eksamen.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 3.Studierett
1.Den som har akseptert tilbud om studieplass har studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle hel- eller deltidsstudiet han/hun er tatt opp til.
2.Studenten må betale semesteravgift samt bekrefte utdanningsplan innen gjeldende frister for å beholde studieretten.
3.En student kan dessuten tape sin studierett på et studium han/hun er tatt opp til i følgende tilfeller:
a.Dersom en aktiv student over en periode på minst to år har bestått mindre enn 50 % av antall studiepoeng som er normert for den aktuelle perioden i sitt studieprogram. Inngått avtale om redusert studieprogresjon og innvilgede permisjoner reduserer kravet til beståtte studiepoeng tilsvarende.
b.Dersom studenten har strøket to ganger i samme praksis/kliniske studier (jf. § 15) og vedkommende ikke er innvilget dispensasjon til et tredje forsøk, samt når en student har brukt opp alle forsøkene på å avlegge eksamen (jf. § 4).
4.Dekan fatter vedtak om tap av studierett. Vedtak om tap av studierett etter pkt. 3 bokstav a, kan påklages. Vedtaket gjelder fra og med påfølgende semester.
5.Ved vurderingen av om en student skal miste studieretten etter pkt. 3 bokstav a, skal det legges vekt på hvilke grunner studenten har for ikke å ha avlagt eksamener i samsvar med studieplan.
6.Studieretten opphører når:
a.Studenten bekrefter skriftlig at han/hun trekker seg fra studiet.
b.Studiene er fullført og vitnemål/karakterutskrift er utstedt.
7.Studieretten kan opphøre dersom studenten etter pålegg fra høyskolen unnlater å fremlegge originaldokumenter for verifisering av opptaksgrunnlaget.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 4.Adgang til eksamen
1.Høyskolens studenter har adgang til eksamener de har studierett til.
2.En person som fyller kravene til opptak og andre krav for å gå opp til eksamen, men som ikke er tatt opp ved studiet, kan søke om adgang til å gå opp til eksamen i et fag, emne eller emnegruppe som privatist. Privatistenes rettigheter begrenser seg til å gå opp til å delta i offentlige forelesninger og til å gå opp til eksamen.
3.Studenter og privatister må være registrert og/eller oppmeldt til eksamen innen fastsatte tidsfrister og ha betalt fastsatte avgifter.
4.I studieplan kan det fastsettes utfyllende regler/krav om at visse eksamener ikke kan avlegges før andre eksamener/emner/obligatoriske arbeidskrav/praksisopplegg med mer, er bestått eller godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav, når siste vurdering er gitt, kan påklages etter reglene om klagesensur i universitets- og høyskoleloven § 5-3, jf. forskriftens § 18.
5.Det er ikke adgang til å framstille seg til eksamen som ordinær student i samme emne mer enn tre ganger. I studier med praksis er det bare adgang til å ta hver praksisperiode om igjen én gang, jf. § 15.
6.Antall eksamensforsøk kan begrenses der hvor eksamensform gjør ny eksamen praktisk vanskelig å gjennomføre. Dersom eksamensforsøk er begrenset i forhold til hovedregel skal dette klart framgå av studieplan.
7.Når en student har avlagt en eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren.
8.Med mindre annet fremgår av studieplan, kan en student med «Ikke bestått» resultat levere omarbeidet versjon av bachelor-/masteroppgave til sensur én gang.

Det er ikke adgang til å få vurdert omarbeidet bachelor-/masteroppgave dersom studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.

Ved ønske om forbedring av «Bestått» resultat på bachelor-/masteroppgave kan ikke oppgaven omarbeides, men må normalt skrives på nytt med ny problemstilling. Studenten har i dette tilfelle ikke krav på ny faglig veiledning.

0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 5.Fritak for eksamen og innpassing av annen utdanning

Det kan gis fritak for eksamen, arbeidskrav eller obligatorisk undervisning når det kan dokumenteres at vedkommende har bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav eller gjennomført obligatorisk undervisning ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5.

1.Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-4 og § 3-5 avgjøres av dekan.
2.Innpassing av emner og deler av studier skal fremgå av vitnemålet med angivelse av grunnlaget for innpassing. Studiepoeng skal angis.
3.Deleksamen ved Høgskolen i Østfold gir alene ikke uttelling i studiepoeng. Det kan derfor normalt ikke innvilges fritak for deleksamener. Unntak fra dette er om karakterregel «Bestått»/«Ikke bestått» benyttes i emnet det gis fritak for.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 6.Permisjon
1.Studenter som får barn under studiene, har rett til permisjon etter universitets- og høyskoleloven § 4-5.
2.Permisjon kan videre gis ved førstegangstjeneste, sykdom og ved andre tungtveiende grunner.
3.Permisjonen gis for inntil ett år. Permisjon kan gis for inntil to år dersom det ikke er årlige opptak til studiet. Studenten må sende skriftlig begrunnet søknad til administrasjonen. Søknaden må dokumenteres.
4.Studenter som er innvilget permisjon fra studiet kan allikevel fremstille seg til eksamen i permisjonstiden etter retningslinjer gitt i forskriftens § 4.
5.Permisjon fra studiet gir ikke rett til spesiell tilrettelegging av undervisning eller eksamen når studiet tas opp igjen, utover det som følger av universitets- og høyskoleloven § 4-5.
§ 7.Oppmelding og avmelding til eksamen
1.Den enkelte student er selv ansvarlig for at han/hun er oppmeldt til korrekt eksamen innen fastsatte frister.
2.Studenten er automatisk oppmeldt til ordinær eksamen når han/hun har bekreftet sin utdanningsplan via StudentWeb.
3.Øvrige eksamenspåmeldinger kan registreres på eget skjema eller via StudentWeb.
4.Unntaksvis kan administrasjonen registrere eksamenspåmelding for studenter dersom eksamen avholdes før frist for bekreftelse av utdanningsplan har utløpt.
5.Avmelding fra en eksamen må skje via StudentWeb eller gis skriftlig til administrasjonen, senest to uker før eksamen. Senere avmelding eller uteblivelse uten gyldig dokumentert fravær teller som et eksamensforsøk, jf. § 13.
6.Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.
§ 8.Vurderingsformer, omfang og karakterregel
1.Høgskolen i Østfold har følgende vurderingsformer:

Hjemmeeksamen

Mappeeksamen

Muntlig eksamen

Oppgave (for eksempel fagtekst, semesteroppgave, bacheloroppgave, masteroppgave)

Praktisk eksamen

Skriftlig eksamen med tilsyn.

2.Hvilke vurderingsformer som skal benyttes eller hvordan bedømmelse av besvarelser eller vurderingsopplegg skal gjennomføres, fastsettes i studieplan/emnebeskrivelse.
3.Et emne kan ha to deleksamener med fastlagt vekting.
a)Samme deleksamen kan ikke inngå i vurderingsgrunnlaget for ulike emner.
b)Det skal gis karakter på den enkelte deleksamen. Deleksamener inngår i samlet karakter for emnet, og gir uttelling først når begge deleksamener i et emne er bestått. Sammenslåing av deleksamener skal skje automatisk via det studieadministrative systemet.
c)Kandidaten kan klage på karakterfastsetting for deleksamener, jf. § 18 og § 19.
4.Eksamen skal normalt skje i form av individuell prøving. Gruppeeksamen kan bare avholdes for mindre enn 50 % av et studium i samsvar med godkjent studieplan.
5.Vurderingsuttrykkene som benyttes er en gradert skala med fem trinn fra A til E for «Bestått» og F for «Ikke bestått», alternativt karakterene «Bestått»/«Ikke bestått».
6.Vurderingsuttrykk «Bestått»/«Ikke bestått» kan benyttes for praksis og for emner hvor det er naturlig, men ikke i et omfang som overstiger halvparten av studiet regnet i studiepoeng. Studier ved Akademi for scenekunst gis anledning til å gjøre unntak fra dette punktet. Unntak reguleres i studieplanen.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 9.Tillatte hjelpemidler ved eksamen
1.Oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av studieplan/emnebeskrivelse og tydelig opplyses på eksamensoppgaven. Kandidaten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll under eksamen.
2.Dersom en kandidat har ikke-tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, også på områder utenfor eksamenslokalet, betraktes dette som fusk/forsøk på fusk, jf. § 12.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 10.Språk og målform ved eksamen
1.Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Østfold er norsk, med mindre annet er fastsatt i studieplan.
2.Bestemmelser om målform i eksamensoppgaver er gitt i lov om målbruk i offentlig tjeneste og tilhørende forskrift. Eksamensoppgaver som gis på norsk språk, skal som hovedregel foreligge i begge målformer (bokmål og nynorsk). Dersom alle studentene skal bruke samme målform ved eksamen i fagområdet norsk, gis oppgavene bare i denne målformen.
3.Eksamensoppgaven skal som hovedregel gis på undervisningsspråket.
4.Ved eksamener der undervisningsspråket er norsk, kan besvarelser leveres på svensk eller dansk. Unntatt dette er når kandidaten skal dokumentere kompetanse i norsk skriftlig.
5.Det kan søkes om å få gitt oppgavetekst og/eller levere eksamensbesvarelse på annet språk enn undervisningsspråket. Dette avgjøres av dekan.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 11.Tilrettelagt eksamen
1.Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging i forbindelse med eksamen, må søke om dette på eget skjema innen oppmeldingsfristen til eksamen. Det kan gjøres unntak fra fristen når behovet for tilrettelegging er uforutsett. Behovet må dokumenteres av lege eller andre sakkyndige med attest av nyere dato, normalt ikke eldre enn ett år. Tilrettelegging som vil medføre reduksjon i de faglige krav som stilles ved det enkelte studium kan ikke innvilges.
2.Det innvilges 25 % (dog maksimum én time) utvidet tid ved skriftlig skoleeksamen når behov for dette er dokumentert. Ved utsettelse av innlevering av hjemmeeksamen, kan eksamenskontoret innvilge inntil 48 timer ekstra, hvis det umiddelbart ved skriftlig legeerklæring kan dokumenteres at forsinkelsen f.eks. skyldes egen akutt sykdom eller sykdom/dødsfall/ulykke (nødstilfelle) i nær familie. Ved innlevering av mappevurderinger eller oppgaver av lengre varighet vurderes muligheten for en forlenget frist i hvert tilfelle av fagansvarlig i samarbeid med studiestedsadministrasjonen/eksamenskontoret.

Annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk anses ikke som grunnlag for rett til utvidet tid til eksamen, da søkere må dokumentere kunnskaper i norsk ved opptak til høyere utdanning, jf. forskrift om opptak til universiteter og høyskoler § 2-1 til § 2-3.

3.Studenter som ikke har norsk, svensk eller dansk som morsmål og som har en samlet botid i Norge på mindre enn syv år, kan søke om adgang til å bruke tospråklige ordbøker under eksamen i hele studietiden. Eksamen i språkfag er unntatt fra denne bestemmelsen.
4.Søknad om alternative vurderingsformer som avviker fra studieplanen innvilges i begrenset omfang. Søknad må begrunnes og dokumenteres, og det foretas en helhetlig faglig vurdering av studentens studieløp. Slik søknad avgjøres av dekan selv.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 12.Fusk
1.Som fusk regnes uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved eksamen eller arbeidskrav. Som fusk regnes også uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten uberettiget tilgang til eksamen eller vitnemål. Ved fusk eller forsøk på fusk ved eksamen gjelder bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 4-7, § 4-8 og § 4-11.
2.Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal fremgå av eksamensoppgaven og godkjent studieplan, jf. § 9. Bruk av andre hjelpemidler enn de som er oppført anses som fusk. Besittelse av ulovlige hjelpemidler etter at eksamen er iverksatt anses som forsøk på fusk.
3.Ved hjemmeeksamen og andre skriftlige vurderingsformer vil plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder bli vurdert som fusk. Innlevering av besvarelser som er helt eller delvis identiske regnes som fusk. Dette kan også gjelde dersom besvarelsen er preget av manglende selvstendighet, svært lik besvarelse som studenten har benyttet ved annen eksamen ved Høgskolen i Østfold eller annen utdanningsinstitusjon, besvarelsen er svært lik en annen/andre besvarelser, eller den åpenbart er utarbeidet av andre.
4.Dersom det oppstår mistanke om fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til slike handlinger under eksamen, skal studenten snarest mulig gjøres oppmerksom på mistanken og at dette vil bli rapportert. Studenten velger selv om han/hun vil fullføre eksamen. Dersom studenten ikke fullfører eksamen, og mistanken senere frafalles eller studenten blir frifunnet for forholdet, vil ikke eksamen inngå som et tellende forsøk.
5.Fusk eller forsøk på fusk sanksjoneres ved annullering av eksamen og/eller utestenging fra høyskolen og tap av retten til å fremstille seg til eksamen ved institusjoner underlagt loven i inntil ett år. Slike sanksjoner kan likevel ikke benyttes ved medvirkning til fusk eller medvirkning til forsøk på fusk, jf. pkt. 6.
6.Studiedirektøren kan gi skriftlig advarsel til kandidater som har utvist simpel uaktsomhet ved handlinger som inngår i definisjonen av fusk, jf. pkt. 1. Skriftlig advarsel kan også gis studenter som medvirker til fusk eller medvirker til forsøk på fusk. Den skriftlige advarselen skal klart angi hvilke forhold som ligger til grunn for en slik reaksjon.
7.Vedtak om annullering og utestenging fattes av Klagenemnda ved Høgskolen i Østfold.
8.Annullering av eksamen teller som ett forsøk til eksamen. Adgangen til annullering foreldes ikke, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7.
§ 13.Fravær fra eksamen
1.Studenter som uteblir fra en eksamen eller ikke gjennomfører annen vurdering innen en gitt frist, og som påberoper seg gyldig grunn, må senest innen en uke underrette studiestedsadministrasjonen skriftlig om dette vedlagt dokumentasjon. Som gyldig grunn regnes egen sykdom, barnepassers sykdom eller sykdom, dødsfall eller ulykke i nærmeste familie. Andre uforutsette forhold vurderes individuelt og etter dokumentasjon. Ved egen sykdom, eller sykdom i nærmeste familie, skal det foreligge legeerklæring. Fravær som skyldes studentens egne disposisjoner skal normalt ikke godkjennes.
2.Godkjenning av fravær gis administrativt.
3.Ugyldig/udokumentert fravær fra eksamen teller som ett eksamensforsøk. Studenter som ikke møter til fastsatt eksamenstid, vil få registrert ett eksamensforsøk. Studenten har ikke krav på å framstille seg til eksamen på nytt før ved neste ordinære eksamen.
§ 14.Utsatt eksamen og ny eksamen
1.En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen til ordinær tid, har rett til å gå opp til utsatt eksamen ved neste mulige eksamensgjennomføring.
2.Studenter som har strøket til ordinær eksamen, har rett til å gå opp til ny eksamen når minst tre (to for studentkull på inntil 20) som har strøket på siste ordinære eksamen, eller en eller flere av høyskolens studenter med gyldig fravær, søker om utsatt eksamen innen fastsatt frist. Utsatt og ny eksamen i et emne kan arrangeres samtidig.
3.Dekan selv kan vedta å begrense adgangen til utsatt eller ny eksamen, jf. § 4 pkt. 4. Blir utsatt eller ny eksamen ikke arrangert, henvises studentene til å gå opp til neste ordinære eksamen. Når utsatt eller ny eksamen arrangeres, er den normalt også åpen for studenter som ønsker å forbedre sin karakter.
4.Ved ikke bestått i en eller begge deleksamener må det framgå av studieplan/emnebeskrivelse om begge eller kun ikke bestått deleksamen må tas på nytt.
5.Dekan fastsetter hensiktsmessig periode for utsatte eller nye eksamener. Dersom videre studiedeltakelse er avhengig av bestått eksamen i et emne, skal utsatt eller ny eksamen om mulig arrangeres senest i midten i det påfølgende semester. Frist for oppmelding fastsettes ved avdelingen.
6.Ved endring av emnebeskrivelsen har studenten rett til å gå opp til utsatt eller ny eksamen etter den vurderingsordningen som gjaldt ved den siste ordinære eksamen. Retten til ny og utsatt eksamen gjelder i inntil ett år fra den siste ordinære eksamen i emnet ble avholdt før endringen trådte i kraft.
7.For studier som opphører gjelder følgende: Dersom det etter siste ordinære eksamen og to utsatte eller nye eksamener i et emne fremdeles gjenstår studenter med «Ikke bestått» eller gyldig fravær, kan det etter søknad avholdes en siste eksamen. Slik eksamen skal avholdes innen ett og et halvt år etter siste ordinære eksamen.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 15.Vurdering av veiledet praksis
1.For de utdanninger der gjennomføringen av praksis er gjenstand for faglig vurdering, gjelder de retningslinjene som følger av studienes rammeplaner og forskrifter.
2.Studenten har rett til veiledning og tilbakemelding i forhold til målene for praksisperioden/praksisopplæringen. Prosedyrer som skal sikre informasjon om vurderingen mellom praksisveileder, student og høyskole skal framgå av godkjent studieplan.
3.Får studenten vurdert samme praksisperiode til «Ikke bestått» to ganger, må studiet normalt avbrytes. Dersom det foreligger særlige grunner, kan studenten søke dekan selv om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 16.Skikkethetsvurdering og politiattest
1.En student som ikke er skikket for yrket kan utestenges fra studiet, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 og forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
2.Ved studier som krever politiattest må slik attest leveres innen de frister som settes ved opptak til og eventuelt underveis i studiet, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-9 med sentrale forskrifter.
§ 17.Sensorordninger og sensurfrist
1.Sensur kunngjøres i StudentWeb. Studentene er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med sensuren.
2.Sensur ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter kan meddeles kandidatene på eksamensdagen.
3.Sensur skal foreligge senest tre uker etter eksamensdato. For større skriftlige arbeider, bacheloroppgaver, masteroppgaver og lignende kan sensurfristen på tre uker (15 arbeidsdager) forlenges. Likeledes forlenges sensurfristen dersom det ikke er mulig å skaffe kvalifiserte sensorer i tide, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4). En eventuell utsettelse av sensurfrist skal offentliggjøres i StudentWeb.
4.Det skal benyttes ekstern medsensor til sensur av studentarbeider i minst ett emne på alle årstrinn i alle studier og studieprogrammer.
5.Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av kandidaters selvstendige arbeid i høgre grad, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 (2).
6.Ved eksamen der det ikke benyttes ekstern sensor etter pkt. 3 skal det medvirke to interne sensorer.
7.Ekstern sensor må kunne dokumentere nødvendige faglige kvalifikasjoner i det emnet det skal sensureres i, og ha minst én av følgende kvalifikasjoner:
a.Være ansatt på høgskolelektor-/amanuensisnivå eller høyere nivå ved universitet/høyskole eller annen forskningsinstitusjon
b.På annen måte ha dokumentert vitenskapelig kompetanse på samme nivå
c.Gjennom yrkespraksis være særlig kvalifisert innen vedkommende emne.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 18.Klage over karakterfastsetting og rett til begrunnelse
1.En student har rett til å be om begrunnelse for karakterfastsettingen, innenfor de fristene som er fastlagt i universitets- og høyskoleloven § 5-3. Begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig etter sensors valg.
2.En student kan klage skriftlig over karakterfastsettelsen innen tre uker (15 arbeidsdager) etter at eksamensresultatet er kunngjort eller etter at begrunnelse for karakter er gitt, jf. pkt. 1. Ny sensurering skal da foretas. Ved ny sensur kan resultatet bli det samme, bedre eller dårligere. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3.
3.Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.
4.Ved bedømmelse av besvarelser som består av en skriftlig del der karakteren justeres etter muntlig prøving eller annen prøving som etter sin art ikke lar seg etterprøve, skal det gis en foreløpig karakter på den skriftlige delen. Studenten kan påklage den skriftlige delen av besvarelsen. Ved endring av karakter, skal det avholdes ny muntlig eksamen for å justere ny karakter.
5.Ved klage på karakterfastsetting på felles eksamensbesvarelse der det gis én felles karakter (gruppeeksamen), må alle de som er bedømt samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.
6.Dersom resultatet av klagesensur ikke foreligger før ny eksamen i emnet avholdes, skal det legges til rette for at studenten kan gå opp til eksamen.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 19.Klage over formelle feil ved eksamen
1.Ved klage over formelle feil ved eksamen gjelder bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 5-2. Klage over formelle feil skal behandles av Klagenemnda ved Høgskolen i Østfold. Begrunnet klage sendes gjennom avdelingsadministrasjonen til Klagenemnda.
2.Klage over formelle feil må fremsettes innen tre uker etter at studenten er eller burde ha vært kjent med det forhold som begrunner klagen.
§ 20.Kvalitetskontroll av vurderingsordninger
1.Det skal gjennomføres ekstern evaluering av vurderingsordningen innen alle studier og studieprogrammer minimum hvert 4. år, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9.
2.Som elementer i ekstern evaluering av vurderingsordningen kan inngå:
a.Gjennomgang av vurderingsordninger nedfelt i studieplaner/emnebeskrivelser
b.Evaluering av eksamensoppgaver og vurderingskriterier i et utvalg av emner som inngår i de aktuelle studier eller studieprogram
c.Stikkprøvekontroll av vurderinger gjennomført av intern(e) sensor(er) i et utvalg av emner som inngår i de aktuelle studier eller studieprogram.
3.Den enkelte avdeling/Akademi for scenekunst må utarbeide en plan for når de ulike studier og studieprogram skal gjennomgå en ekstern evaluering. I planen må det også sies noe om hvilke elementer som skal inngå i evalueringen av vurderingsordningene. Dekan selv oppnevner den/de sensor(er) som skal foreta den eksterne kvalitetskontrollen.
§ 21.Vitnemål og karakterutskrift
1.Vitnemål skal utstedes etter avsluttet grad, yrkesutdanning eller utdanning, som definert ved kongelig resolusjon 16. desember 2005 nr. 1574. For mindre enheter eller ikke fullførte yrkes-utdanninger eller andre utdanningsprogram utstedes karakterutskrift.
2.Diploma Supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg. Det gir utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonene som studenten har oppnådd. Diploma Supplement utstedes automatisk til alle studenter som får vitnemål ved Høgskolen i Østfold.
3.På karakterutskrift og vitnemål skal det angis hvilket semester eksamen er avlagt. Hvis en student etter fullført studium eller grad på nytt avlegger eksamen på høyskolen i emnet som inngår i vedkommende studieprogram, utstedes ny karakterutskrift med den beste karakteren angitt. Dersom studenten har fått fritak for eksamen etter reglene i § 5, skal dette framgå av vitnemålets karakterutskrift.
4.Framsettes det klage over karakterfastsetting for et emne som omfattes av et allerede utferdiget vitnemål, må dette vitnemålet tilbakeleveres til høyskolen før klagen kan tas under behandling. Dersom det framsettes klage over karakterfastsetting før vitnemål er utferdiget, vil slikt vitnemål ikke bli utferdiget før klagen er ferdig behandlet.
5.Studenter som oppfyller kravene i studieplan for definerte studier, kan få utstedt vitnemål med innpassing av eksterne eksamener dersom minimum 60 studiepoeng er avlagt ved høyskolen, jf. forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold.
6.Dersom studenten tar eksamen i fag/emner som delvis overlapper hverandre, skal antall studiepoeng reduseres. Reduksjoner skal foretas slik at det gir det gunstigste resultat for studenten. Dekan avgjør slike reduksjoner etter innstilling fra vedkommende fagmiljø.
7.Når det sannsynliggjøres at et vitnemål er tapt, kan det etter søknad utstedes nytt vitnemål. Dette skal tydelig merkes DUPLIKAT. Det kreves et gebyr for utstedelse av duplikatvitnemål.
0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 508 (i kraft 1 aug 2013).
§ 22.Utfyllende bestemmelser og instrukser
1.Høgskoledirektøren kan gi utfyllende bestemmelser og instrukser til denne forskrift. Slike bestemmelser kan ikke tilsidesette bestemmelser i forskriften.
2.I saker der vedtaksmyndighet ikke framgår spesifikt i denne forskrift, treffes avgjørelser i denne forskrift av høgskoledirektøren eller den han/hun bemyndiger.
§ 23.Ikrafttredelse
1.Forskriften trer i kraft 1. august 2010.
2.Fra samme tid oppheves forskrift 19. desember 2005 nr. 1761 for eksamen ved Høgskolen i Østfold samt utfyllende bestemmelser til denne.