Forskrift om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11

DatoFOR-2010-02-10-153
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endretFOR-2015-07-02-867 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§11-2, LOV-1997-02-28-19-§11-9, LOV-1997-02-28-19-§11-10, LOV-1997-02-28-19-§11-12
Kunngjort16.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilleggsstønader etter ftrl. kap. 11

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 10. februar 2010 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 11-2, § 11-9, § 11-10 og § 11-12.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2010 nr. 1771, 30 nov 2011 nr. 1171, 12 des 2012 nr. 1238, 25 nov 2013 nr. 1369, 2 juli 2015 nr. 867 som endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1677.

§ 1.Unntak fra kravet om forutgående medlemskap

For medlemmer kan det gjøres unntak fra kravet om forutgående medlemskap i folketrygdloven § 11-2 når særlige grunner gjør det rimelig. Unntak kan bl.a. gjøres dersom:

a)stønadstilfellet oppstod mens søkeren var medlem i trygden,
b)søkeren tidligere har hatt langvarig tilknytning til folketrygden,
c)søker ikke selv har valgt å avslutte sitt medlemskap i folketrygden gjennom innmelding i annen trygdeordning eller privat forsikring, eller dersom
d)søkers perioder uten medlemskap har vært av kort varighet.
§ 2.Unntak fra maksimal stønadsperiode

Dersom medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for særlig langvarig utredning, oppfølging, behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak, og det etter en ny arbeidsevnevurdering (jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14a) anses klart at medlemmet fortsatt har en viss mulighet for å komme tilbake til arbeid, kan stønadsperioden forlenges utover fire år.

§ 3.Fravær fra fastsatt aktivitet

Når medlemmet har fravær som fører til at det fastsatte arbeidsrettede tiltaket eller den fastsatte behandlingen vanskeliggjøres eller ikke kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte, skal det vurderes om medlemmet fortsatt oppfyller vilkårene for å få tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11.

§ 4.Brudd på meldeplikten

Når medlemmet gjentatte ganger uten rimelig grunn unnlater å oppfylle meldeplikten etter folketrygdloven § 11-7, skal det vurderes om medlemmet fortsatt oppfyller vilkårene for å få tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11.

§ 5.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 21 des 2010 nr. 1771 (i kraft 1 jan 2011), 30 nov 2011 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2012), 12 des 2012 nr. 1238 (i kraft 1 jan 2013), 25 nov 2013 nr. 1369 (i kraft 1 jan 2014), opphevet ved forskrift 2 juli 2015 nr. 867 (i kraft 1 jan 2016, som endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1677).
§ 6.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 21 des 2010 nr. 1771 (i kraft 1 jan 2011), 30 nov 2011 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2012), 12 des 2012 nr. 1238 (i kraft 1 jan 2013), 25 nov 2013 nr. 1369 (i kraft 1 jan 2014), opphevet ved forskrift 2 juli 2015 nr. 867 (i kraft 1 jan 2016, som endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1677).
§ 7.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 21 des 2010 nr. 1771 (i kraft 1 jan 2011), 30 nov 2011 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2012), 12 des 2012 nr. 1238 (i kraft 1 jan 2013), 25 nov 2013 nr. 1369 (i kraft 1 jan 2014), opphevet ved forskrift 2 juli 2015 nr. 867 (i kraft 1 jan 2016, som endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1677).
§ 8.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 2 juli 2015 nr. 867 (i kraft 1 jan 2016, som endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1677).
§ 9.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 21 des 2010 nr. 1771 (i kraft 1 jan 2011), 30 nov 2011 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2012), 12 des 2012 nr. 1238 (i kraft 1 jan 2013), 25 nov 2013 nr. 1369 (i kraft 1 jan 2014), opphevet ved forskrift 2 juli 2015 nr. 867 (i kraft 1 jan 2016, som endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1677).
§ 10.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 21 des 2010 nr. 1771 (i kraft 1 jan 2011), 30 nov 2011 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2012), 12 des 2012 nr. 1238 (i kraft 1 jan 2013), 25 nov 2013 nr. 1369 (i kraft 1 jan 2014), opphevet ved forskrift 2 juli 2015 nr. 867 (i kraft 1 jan 2016, som endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1677).
§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2010.