Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 (som endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013), og forordning (EF) nr. 1277/2005 om narkotikaprekursorer

DatoFOR-2010-02-12-156
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endretFOR-2015-09-15-1897 fra 19.03.2016
EndrerFOR-2006-02-17-262
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§25a, FOR-2000-12-21-1362
Kunngjort16.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om narkotikaprekursorer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 12. februar 2010 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 25a jf. delegeringsvedtak 21. desember 2000 nr. 1362.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIII nr. 15x (forordning (EF) nr. 273/2004 som endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013), og nr. 15ze (forordning (EF) nr. 1277/2005).
Endringer: Endret ved forskrifter 14 feb 2013 nr. 199, 15 sep 2015 nr. 1897 som endret ved vedtak 18 mars 2016 nr. 289.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 (som endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013)

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XIII nr. 15x, forordning (EF) nr. 273/2004 (som endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013) om narkotikaprekursorer, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig .

0Endret ved forskrift 15 sep 2015 nr. 1897 som endret ved vedtak 18 mars 2016 nr. 289 (i kraft 19 mars 2016).
§ 2.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1277/2005

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XIII nr. 15ze (forordning (EF) nr. 1277/2005) om fastsettelse av gjennomføringsregler for forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Forordningen får bare anvendelse for EØS EFTA-statene med henblikk på forordning (EF) nr. 273/2004. Dette innebærer at artikler i forordning (EF) nr. 1277/2005 som gjelder handel mellom Fellesskapet og tredjestater ikke gjelder for Norge. Følgende artikler gjelder for Norge: artiklene 1, 2, 5 nr. 1, 6, 7, 8 nr. 1, 10, 11 nr. 1, 12, 15, 17, 19, 28, 29, 30 og 32 så langt de gjelder forordning (EF) nr. 273/2004.

§ 3.Ansvarlig nasjonal myndighet

Statens legemiddelverk er ansvarlig nasjonal myndighet etter forordning (EF) nr. 273/2004 artikkel 11 og forordning (EF) nr. 1277/2005.

§ 4.Markedsføring utenfor EØS-området

For markedsføring utenfor EØS-området vises til forskrift 17. februar 2006 nr. 263 om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika.

0Endret ved forskrift 14 feb 2013 nr. 199.
§ 5.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2010.

Fra samme tid oppheves forskrift 17. februar 2006 nr. 262 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 av 11. februar 2004 om narkotikaprekursorer.

Forordninger 

Forordning (EF) nr. 273/2004 

For å lese forordning (EF) nr. 273/2004 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

Forordning (EF) nr. 1277/2005 

For å lese forordning (EF) nr. 1277/2005 se her: pdf.gif

Uoffisiell versjon. 

Forordning (EU) nr. 1258/2013 

For å lese forordning (EU) nr. 1258/2013 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

0Endret ved forskrift 15 sep 2015 nr. 1897 som endret ved vedtak 18 mars 2016 nr. 289 (i kraft 19 mars 2016).