Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse

DatoFOR-2010-02-19-184
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-07-01-3-§3, LOV-1992-08-28-103-§2, LOV-1995-02-24-11-§11
Kunngjort22.02.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om forbud mot spillbetalingsformidling

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. februar 2010 med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator § 3 første ledd, lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 2 fjerde ledd og lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven) § 11. Fremmet av Kulturdepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre et regulert og kontrollert tilbud av pengespill gjennom å begrense tilgangen til pengespill som ikke har norsk tillatelse.

§ 2.Definisjon

Med pengespill i denne forskrift menes virksomhet som omfattes av totalisatorloven, pengespilloven og lotteriloven.

§ 3.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder for banker, finansieringsforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, filialer i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner og betalingsforetak, samt andre som yter betalingstjenester i Norge.

§ 4.Forbud mot betalingsformidling

Det er forbudt for virksomheter som nevnt i § 3 å formidle betaling av innsats og gevinst i pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Forbudet mot betaling av innsats gjelder ved betalingsordre der betalingskort er benyttet og autorisasjonsforespørselen identifiseres etter et brukerstedskodesystem.

Lotteritilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gi pålegg til virksomheter som nevnt i § 3, om å avvise elektroniske betalingstransaksjoner til og fra entydig bestemte kontonumre.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juni 2010.