Forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land

DatoFOR-2010-02-26-252
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 3
Ikrafttredelse26.02.2010
Sist endretFOR-2012-12-21-1423 fra 01.02.2013
EndrerFOR-2005-12-22-1681
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§22
Kunngjort02.03.2010   kl. 13.54
KorttittelForskrift om begrensninger i torskefisket mv

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 26. februar 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12, § 16 og § 22.
Endringer: Endret ved forskrifter 29 des 2010 nr. 1827, 24 mars 2011 nr. 345, 21 des 2012 nr. 1423.

§ 1.Saklig virkeområde

Denne forskriften gjelder for fiske med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) og for fiske fra land.

0Endret ved forskrift 21 des 2012 nr. 1423 (i kraft 1 feb 2013).
§ 2.Omsetningsgrense, registreringskrav og garnbegrensning ved fiske etter torsk

Det er forbudt å fiske torsk for omsetning. Personer kan likevel fiske og lande opptil 1000 kg torsk rund vekt per kalenderår for omsetning med fartøy registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene. Fartøyets registreringsmerke eller kjenningssignal skal være påført godt synlig og tydelig på begge sider av fartøyet og skal føres på sluttseddelen ved omsetning. Adgangen til å fiske torsk for omsetning gjelder ikke for personer som direkte eller indirekte gjennom foretak er eier eller medeier av fiskefartøy som er tildelt torskekvote etter havressurslova § 12.

Begrensningen på 1000 kg torsk rund vekt gjelder både per fartøy og per person, og gjelder samlet for all torsk sør og nord for 62° N.

Dersom verken fartøy eller person fisker eller lander torsk for omsetning sør for 62° N i løpet av kalenderåret, kan det likevel fiskes og landes 2000 kg torsk for omsetning nord for 62° N når vilkårene i første og annet ledd er oppfylt.

Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer enn 165 meter. Dette gjelder også når samme person eller de samme personene nytter flere fartøy.

0Endret ved forskrifter 29 des 2010 nr. 1827 (i kraft 1 jan 2011), 21 des 2012 nr. 1423 (i kraft 1 feb 2013).
§ 3.(Opphevet 1 feb 2013 ved forskrift 21 des 2012 nr. 1423.)
§ 4.Forbud mot å fiske rognkjeks

Det er forbudt å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 5.Redskapsbegrensning i fisket etter makrell

Ved fiske etter makrell er det ikke tillatt å benytte mer enn én maskindrevet dorg med maksimalt 10 angler per fartøy.

§ 6.Begrensninger i fisket etter kongekrabbe

Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område øst for 26° Ø, med unntak av inntil 10 kongekrabber til egen husholdning per år.

Den enkelte person eller det enkelte fartøy kan ikke drive fangst med mer enn 1 teine.

Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm.

Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe etter denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrift 24 mars 2011 nr. 345 (i kraft 1 aug 2011).
§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 60, § 61 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 22. desember 2005 nr. 1681 om begrensninger i fisket for ikke-manntallsførte fiskere i fiske etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe.