Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark

DatoFOR-2010-03-01-300
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endretFOR-2013-09-27-1162
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§4-9, FOR-2007-01-31-173-§1-1, FOR-2005-12-01-1392-§2
Kunngjort05.03.2010   kl. 14.00
KorttittelForskrift om opptak til studier ved HiHm

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Hedmark 1. mars 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6, § 3-7 og § 4-9, forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1 nr. 4 og forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 2.
Endringer: Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1162.

Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner

§ 1-1.Virkeområde og definisjoner
(1) Forskriften gjelder for opptak til alle utdanninger ved Høgskolen i Hedmark som gir uttelling i studiepoeng, herunder:
1.Grunnutdanninger

Med grunnutdanning forstås studier som bygger på videregående opplæring. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, eventuelt i kombinasjon med spesifikke fag- og/eller karakterkrav.

2.Videreutdanninger, herunder påbyggingsstudier

Med videreutdanning og påbyggingsstudier forstås studier som bygger på eller forutsetter høyere utdanning eventuelt i kombinasjon med krav om yrkespraksis.

3.Praktisk-pedagogisk utdanning

Med praktisk-pedagogisk utdanning forstås en utdanning som gir pedagogisk tilleggskompetanse til høyere utdanning og/eller en yrkesfaglig utdanning, for å kvalifisere søkere for tilsetting som lærer i skolen i henhold til de gjeldende bestemmelsene i opplæringslova.

4.Mastergradsutdanning

En mastergradsutdanning bygger på fullført grunnutdanning på bachelorgradsnivå og eventuell yrkespraksis.

5.Enkeltemner på alle nivåer.
(2) Alle deltakerfinansierte studier og oppdragsstudier som gir uttelling i studiepoeng, tilhører en av kategoriene 1-5. Med deltakerfinansierte studier menes studietilbud der studenten betaler en studieavgift (inkludert Kopinor- og IKT-avgift) utover semesteravgift/privatistavgift. Med oppdragsstudium menes et studium som gjennomføres mot vederlag, betalt av en eller flere oppdragsgivere, og der studiet ikke er rettet mot enkeltstudenter, men mot oppdragsgivers målgruppe.

Kapittel 2. Minstekrav for opptak

§ 2-1.Generelle bestemmelser
(1) Minstekrav for opptak til studiepoenguttellende utdanning ved Høgskolen i Hedmark er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse slik de er fastsatt i kunnskapsdepartementets forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning, heretter kalt nasjonal opptaksforskrift.
(2) Høgskoledirektøren har myndighet til å fastsette spesielle opptakskrav, herunder krav til realkompetanse, for studier der høgskolen er gitt slik myndighet i medhold av
-lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7
-forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning
-forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad, heretter kalt nasjonal mastergradsforskrift.
§ 2-2.Minstekrav for opptak til grunnutdanninger

For opptak til alle grunnutdanninger gjelder bestemmelsene om minstekrav gitt i nasjonal opptaksforskrift.

§ 2-3.Minstekrav for opptak til master- og videreutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning
(1) For opptak til videreutdanninger, masterutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning gjelder generelt følgende bestemmelser om minstekrav for opptak:
(a)For utdanning som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder minstekrav for opptak i henhold til denne rammeplanen eller forskrift til rammeplanen.
(b)For utdanning som har studieplan som ikke er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder minstekrav for opptak i henhold til studieplan godkjent av høgskolestyret eller annet organ med myndighet til å fatte vedtak om godkjent studieplan.
(c)Godkjent opptaksgrunnlag til masterutdanninger framgår av nasjonal mastergradsforskrift og forskrift for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Hedmark vedtatt av høgskolestyret. Høgskolestyret fastsetter gjennom studieplaner nærmere krav om opptaksgrunnlag til den enkelte masterutdanning, herunder faglige minstekrav.
(2) I tillegg kan høgskoledirektøren vedta presiseringer av opptakskravene (a), (b) og (c), jf. § 2-1.
§ 2-4.Minstekrav for opptak til enkeltemner, deltakerfinansierte studier og oppdragsstudier
(1) For enkeltemner, deltakerfinansierte studier og oppdragsstudier på nivå med grunnutdanninger, er minstekrav for opptak som for grunnutdanninger, jf. § 2-2.
(2) For enkeltemner, deltakerfinansierte studier og oppdragsstudier på nivå med videreutdanninger, masterutdanninger eller praktisk-pedagogisk utdanning, er minstekrav for opptak som for disse utdanningene, jf. § 2-3.
§ 2-5.Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk utdanning
(1) Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at denne utdanningen i nivå og omfang tilsvarer norsk utdanning som gir grunnlag for opptak. Søkere blir vurdert i samsvar med tilrådingene fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for det respektive landet (GSU-listen) og for eventuell godkjenning av høyere utdanning.
(2) Søkere med annet morsmål enn norsk eller et annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende kravene som stilles i nasjonal opptaksforskrift i § 2-1 og § 2-2. Kravet om dokumentasjon av norskkunnskaper gjelder ikke for engelskspråklige studier.
(3) Søkere må dokumentere kunnskaper i engelsk tilsvarende kravene som stilles i nasjonal opptaksforskrift i § 2-1 og § 2-2 og nedfelt i GSU-listen.

Kapittel 3. Betinget opptak

§ 3-1.Vilkår for betinget opptak
(1) Det kan fattes vedtak om betinget opptak når søker kan dokumentere at særlige forhold har medført at deler av minstekravet for opptak etter § 2-1 - § 2-5 ikke er oppfylt. Med særlige forhold menes dødsfall i nær familie, alvorlig og/eller langvarig sykdom og ulykker hos søker eller nær familie.
(3) For opptak til grunnutdanninger gjelder bestemmelsene om opptak på visse vilkår (betinget opptak) i nasjonal opptaksforskrift, kapittel 5.
(4) Det er en forutsetning for betinget opptak, at manglende eksamen i opptaksgrunnlaget avlegges og bestås av studenten ved første påfølgende eksamen i det aktuelle faget/emnet. Dersom dette kravet ikke oppfylles, mister studenten studieplassen og studieretten ervervet gjennom betinget opptak.
(5) Søkere som er innvilget betinget opptak, kan ikke få utsatt studiestart til neste studieår (reservert studieplass) etter bestemmelsene i § 6-5.
(6) Bestemmelsene om betinget opptak kommer ikke til anvendelse for søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse.

Kapittel 4. Utfyllende bestemmelser om minstekrav for opptak på grunnlag av realkompetanse

§ 4-1.Generelle bestemmelser
(1) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke dekker opptakskravet gjennom formell utdanning, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er kunnskaper søker har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte.
(2) Søkere med annet morsmål enn norsk eller et annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende kravene som stilles i nasjonal opptaksforskrift i § 2-1 og § 2-2. Kravet om dokumentasjon av norskkunnskaper gjelder ikke for engelskspråklige studier.
(3) Søkere til utdanninger som har et større innslag av engelskspråklig litteratur i pensum eller er engelskspråklige, må dokumentere kunnskaper i engelsk tilsvarende kravene som stilles i nasjonal opptaksforskrift, § 2-1 og § 2-2.
(4) Spesielle opptakskrav gitt i annen forskrift, rammeplan eller reglement som regulerer opptaket til det aktuelle studiet, gjelder også for søkere på grunnlag av realkompetanse.
(5) Høgskoledirektøren fastsetter hva som regnes som relevant utdanning og praksis for det enkelte studium, herunder også eventuelle formelle fagkrav.
(6) Vedtak om godkjent realkompetanse er kun gyldig i det nærmest påfølgende studieåret, og vedtak om opptak er kun gyldig til den utdanningen det er gitt opptak til.
§ 4-2.Opptak til grunnutdanninger

For opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger, kreves ett av følgende grunnlag:

(a)Minimum 5 år relevant praksis på heltid. Relevans vurderes i forhold til den utdanningen det søkes opptak til. Deltidsarbeid med angitt stillingsbrøk eller timetall i en definert periode omregnes til heltid. Bestått videregående opplæring eller annen utdanning som bygger på kunnskaper fra grunnskole, kan erstatte inntil 2 år av praksiskravet.
(b)Dokumentasjon på at det ikke har vært mulig, på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller liknende, å oppfylle enkelte av de kravene som normalt blir stilt for å bli tilkjent generell studiekompetanse. Søker må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet.
§ 4-3.Opptak til videreutdanninger
(1) For opptak på grunnlag av realkompetanse til videreutdanninger kreves at søker dokumenterer kompetanse som er på samme nivå som de formelle krav om utdanning og eventuell yrkespraksis som stilles i henhold til § 2-3.
(2) Til helse- og sosialfaglige videreutdanninger der bestått treårig helse- og sosialfaglig grunnutdanning og offentlig godkjenning (autorisasjon etter helsepersonellovens § 48) inngår i opptakskravet, kan søkere ikke tildeles studieplass på grunnlag av realkompetanse.
§ 4-4.Opptak til masterutdanninger
(1) For opptak på grunnlag av realkompetanse til masterutdanninger, kreves at søker dokumenterer kompetanse som er på samme nivå som de formelle krav om utdanning og eventuell yrkespraksis som stilles i henhold til § 2-3.
(2) Søkere som mangler inntil 30 studiepoeng av opptakskravet, kan få vurdert sin realkompetanse i forhold til opptakskravet. Slik vurdering kan normalt bare gjøres for søkere som gjennom høyere utdanning oppfyller kravet om relevant fordypning på 80 studiepoeng. Krav om fordypning gjelder ikke ved opptak til erfaringsbasert masterutdanning.
(3) Søkere som mangler inntil 60 studiepoeng av opptakskravet til Master i offentlig ledelse og styring (MPA) kan få vurdert sin realkompetanse i forhold til opptakskravet. Ordningen gjelder både 90 studiepoeng- og 120 studiepoengvarianten av studiet. For opptak til MPA 120 studiepoeng kan slik vurdering normalt bare gjøres for søkere som gjennom høyere utdanning oppfyller kravet om relevant fordypning.
§ 4-5.Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
(1) Kravene til opptak samsvarer med de utdanningskrav (eksklusive krav om pedagogisk utdanning) som stilles for fast tilsetting i skoleverket, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova.
(2) PPU for allmennfaglærere: Det er ikke adgang til å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.
(3) PPU for yrkesfaglærere: Søkere som mangler generell studiekompetanse (GSK), kan få vurdert sin realkompetanse i forhold til dette delkravet. Slik vurdering kan bare gjøres for søkere som oppfyller øvrige formelle opptakskrav.

Kapittel 5. Adgangsregulering, kvoter og rangering

§ 5-1.Kvoter
(1) Kvoter er et bestemt antall eller en bestemt andel av studieplassene som fordeles blant søkere som tilfredsstiller nærmere bestemte krav.
(2) Ved opptak til grunnutdanninger er bruk av kvoter regulert av nasjonal opptaksforskrift, kapittel 7.
(3) Ved opptak til videreutdanninger, masterutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning kan høgskolestyret fastsette kvoter dersom særskilte behov tilsier en slik ordning, med mindre dette reguleres av nasjonale rammeplaner eller forskrifter.
(4) Normalordningen skal være at opptak til master- og videreutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning foretas uten bruk av kvoter.
§ 5-2.Generelt om rangering av søkere ved opptak
(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, kan en utdanning bli adgangsregulert. Ved adgangsregulering rangeres søkere innbyrdes etter nærmere bestemte rangeringsregler.
(2) Det er en forutsetning at søkere som tas opp, er kvalifisert for opptak etter bestemmelsene i kapittel 2, 3 og 4. Kun kvalifiserte søkere kan rangeres ved opptak
(3) Bare søkere som har overholdt den utlyste søknadsfristen for opptak, jf. § 6-1, blir rangert.
(4) Høgskolen kan likevel behandle søkere som ikke har overholdt søknadsfristen, dersom søker dokumenterer tungtveiende grunner for ikke å ha overholdt fristen.
§ 5-3.Poengberegning og rangering av søkere til grunnutdanninger
(1) Ved opptak til grunnutdanninger poengberegnes og rangeres søkere innenfor kvoter etter bestemmelsene gitt i nasjonal opptaksforskrift kapittel 7.
(2) Realkompetansesøkere rangeres i forhold til øvrige søkere på grunnlag av en helhetlig skjønnsmessig vurdering. Omfang og relevans av praksis, tidligere utdanning og motivasjon tillegges vekt.
§ 5-4.Generelt om poengberegning og rangering av søkere til master- og videreutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning
(1) Ved opptak til videreutdanninger, masterutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning skal søkere rangeres etter nærmere bestemmelser gitt i § 5-3 og § 5-4.
(2) For søkere som har flere mulige kvalifiserende grunnlag for opptak, skal det ved rangering velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren.
(3) Søkerne rangeres innbyrdes på grunnlag av konkurransepoeng, der den med høyeste poengsum rangeres først. I en søkers konkurransepoeng kan summen av følgende poeng inngå:
1.Karakterpoeng:

Det kan gis karakterpoeng for hele eller deler av den utdanningen som kvalifiserer for opptak.

Karakterpoeng avrundes til nærmeste tidel etter vanlige avrundingsregler.

2.Utdanningspoeng:

Det kan gis utdanningspoeng for bestått høyere utdanning utover minstekravet for opptak.

3.Praksispoeng (poeng for arbeidserfaring):

Det kan gis poeng for yrkespraksis utover minstekravet for opptak. Praksis ervervet før kvalifiserende utdanning er fullført, og praksis som inngår i kvalifiseringsgrunnlaget, medregnes ikke i grunnlaget for praksispoeng.

4.Andre tilleggspoeng:

Med utgangspunkt i særlige hensyn knyttet til enkelte studier, kan høgskoledirektøren fastsette andre poengtyper slik som tilknytning til utdanningsstedet, arbeidstilknytning og/eller lokal/regional tilknytning.

(4) Ved poenglikhet mellom søkere, rangeres eldre søker foran yngre søker.
(5) Høgskoledirektøren fastsetter rangeringsreglene for det enkelte studium innenfor rammen av gyldige poenggrunnlag.
§ 5-5.Rangering utenom poengreglene til master- og videreutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning
(1) Søkere kan under visse forutsetninger tildeles studieplass utenom poengreglene i § 5-4. For tildeling av studieplass utenom poengreglene må en av følgende forutsetninger være oppfylt:
(a)søkeren kan ikke rangeres etter poengberegning,

eller

(b)søkeren dokumenterer at sykdom, funksjonshemming eller andre tungtveiende grunner gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens reelle kvalifikasjoner.
(2) Realkompetansesøkere rangeres så langt det lar seg gjøre etter de samme rangeringsreglene som de øvrige søkerne til det aktuelle studiet. Til studier der karakterpoeng benyttes i rangeringen, beregnes karakterpoengene fra de deler av det formelle opptaksgrunnlaget søkeren har dokumentert. Praksis som inngår i realkompetansegrunnlaget, gir ikke grunnlag for praksispoeng.
(3) For søkere som rangeres utenom poengreglene, kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som rangeres på grunnlag av poengsum.
§ 5-6.Rangering av søkere til deltakerfinansierte studier
(1) Deltakerfinansierte studier på grunnutdanningsnivå rangeres etter § 5-2 og § 5-3.
(2) Deltakerfinansierte studier på videreutdanningsnivå rangeres etter § 5-2, § 5-4 og § 5-5.

Kapittel 6. Fellesbestemmelser om administrative forhold i opptaket

§ 6-1.Søknadsfrister
(1) Til grunnutdanninger utlyst gjennom nasjonalt samordna opptak vedtas søknadsfristene som nasjonale frister av Kunnskapsdepartementet.
(2) Til lokale opptak til grunnutdanninger, videreutdanninger, masterutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning vedtas søknadsfrister av høgskoledirektøren.
(3) Søknadsfrister for opptak kunngjøres minst en måned før fristens utløp.
(4) Unntak fra (3) kan gjøres i tilfeller der denne kunngjøringsfristen vil føre til en uforholdsmessig forsinkelse av studentopptaket og/eller studiestart.
§ 6-2.Søknad, dokumentasjon av kompetanse og dokumentkontroll
(1)Søknad om opptak skal skje gjennom nettsøknad på fastsatt elektronisk søknadsskjema om ikke annet er kunngjort.
(2)Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig å legge ved eller ettersende for at søknaden skal kunne behandles.
(3)Dokumenter skal ettersendes snarest mulig, og senest innen en fastsatt ettersendingsfrist.
(4)Godkjent dokumentasjon er kopier av originale dokumenter og elektroniske vitnemål i den nasjonale vitnemålsdatabasen.
(5)Søkere kan bli avkrevd å fremlegge originaldokumenter av grunnlaget for opptak under søknadsbehandlingen og etter at opptak er innvilget. Dersom originaldokumentene ikke fremlegges innen fastsatt frist, kan søkeren få søknaden underkjent, eller få inndratt studieretten som ble innvilget i dette opptaket.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1162.
§ 6-3.Trekking av studier

Høgskoledirektøren kan, begrunnet i for liten søkerinteresse, fatte vedtak om å trekke et studietilbud etter at søknadsfristen er utløpt. Søkere til det aktuelle studiet skal underrettes om vedtaket så snart vedtaket er fattet.

§ 6-4.Politiattest

Det kreves politiattest i forbindelse med opptak til utdanninger som kvalifiserer for yrker med krav om politiattest, samt utvalgte studier innen undervisning, pedagogikk, veiledning, sjelesorg og helse- og sosialfag. Bestemmelsene i nasjonal opptaksforskrift (kapittel 6) om krav til politiattest gjelder for alle studier som er omfattet av denne forskriften, jf. § 1-1.

§ 6-5.Gjennomføring av opptak
(1) Opptaket gjennomføres i form av et hovedopptak og eventuelle påfølgende suppleringsopptak til de studier som får ledige studieplasser etter hovedopptaket. Kun søkere som har overholdt frister for opptak og ettersending deltar normalt i hovedopptak og suppleringsopptak. Tilbud om studieplass gis i henhold til søkernes innbyrdes rangering, jf. kapittel 5.
(2) Kvalifiserte søkere som ikke har overholdt fastsatte frister for søknad og ettersending, kan etter hovedopptaket tas opp til studier som har ledige plasser (og hvor det ikke er venteliste).
(3) Etter studiestart kan etterfyllingsopptak til ledige studieplasser foretas så lenge det anses faglig forsvarlig at nye studenter begynner på studiet. Høgskolen i Hedmark kan ut fra slike hensyn avvise en kvalifisert søker etter studiestart, selv om det er ledig plass ved studiet.
§ 6-6.Reservering av studieplass til neste studieår
(1) Tildelt studieplass kan søkes utsatt/reservert med ett år dersom følgende to forutsetninger er oppfylt:
(a)søker dokumenterer at det etter søknadsfristen har oppstått uforutsette og tungtveiende forhold, som gjør at søkeren ikke kan påbegynne studiet som forutsatt
(b)søker har bekreftet at han/hun tar i mot studieplassen.
(2) Godkjente forhold kan være sykdom, graviditet, omsorgsansvar, innkalling til førstegangstjeneste, eller lignende.
(3) Søkere som er gitt betinget opptak etter § 3-1 kan ikke søke om reservert plass ved neste opptak.
(4) Reservert studieplass utover ett år innvilges ikke.
(5) Innvilget søknad om utsatt studiestart medfører at søkeren får reservert plass på samme studium neste studieår. Søkeren må søke om opptak til samme studium ved neste ordinære opptak for å bekrefte fortsatt interesse for den reserverte studieplassen.
(6) Reservert studieplass innvilges med forbehold om at det aktuelle studiet startes opp det påfølgende studieåret.
§ 6-7.Klage og begrunnelse
(1) Vedtak fattet i medhold av denne forskriften, kan påklages av søker innen tre uker jf. forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefristen regnes fra det tidspunkt da søkeren ble gjort kjent med vedtaket.
(2) Klage på vedtak skal fremmes skriftlig, og klagen må begrunnes.
(3) Søkere kan be om en utfyllende begrunnelse av vedtaket før klage fremmes, jf. forvaltningslovens § 24.
4) Klage på vedtak om opptak til grunnutdanninger som inngår i den nasjonale opptaksmodellen (opptak gjennom Samordna opptak), behandles av nasjonal klagenemnd, jf. nasjonal opptaksforskrift kapittel 8. Unntak gjelder for:
a)klage på vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse
b)klage på vedtak om opptak etter at det er innvilget dispensasjon fra kravene om generell studiekompetanse, jf. § 3-2 punkt (2) i nasjonal opptaksforskrift
c)klage på vurdering av opptaksprøve.

Klager på slike vedtak behandles av høgskolens egen klagenemnd.

(5) Klage på vedtak om opptak til studier som inngår i høgskolens lokale opptak (dvs. studier som ikke har opptak gjennom Samordna opptak), behandles av høgskolens egen klagenemnd.
§ 6-8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.