Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Hedmark

DatoFOR-2010-03-01-306
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, FOR-2005-12-01-1392-§2, FOR-2007-01-31-173-§1-1
Kunngjort09.03.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om opptak til masterstudier ved HiHm

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Hedmark 1. mars 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 og § 3-7, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 2 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for opptak til mastergradsstudier ved Høgskolen i Hedmark. Bestemmelsene omfatter mastergrad av 120 studiepoengs omfang og erfaringsbasert mastergrad av 90-120 studiepoengs omfang.

§ 2.Minstekrav for opptak til mastergradsstudier

Opptaksgrunnlag framgår av § 3 og § 5 i nasjonal forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

(1)For opptak til mastergrad av 120 studiepoengs omfang (§ 3) må ett av følgende utdanningsløp være fullført og bestått:
-bachelorgrad
-cand.mag.-grad
-annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
-utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:

-fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller
-integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergrad.
(2)For opptak til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 poengs omfang (§ 5) må ett av følgende utdanningsløp være fullført og bestått:
-bachelorgrad
-cand.mag.-grad
-annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
-utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning.

§ 3.Minstekrav for opptak til mastergradsstudier på grunnlag av realkompetanse

For opptak på grunnlag av realkompetanse gjelder bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark, § 4-4.

§ 4.Utfyllende regler

I studieplaner fastsettes eventuelt nærmere krav til opptaksgrunnlag for det enkelte mastergradsstudium, herunder eventuelle karakterkrav.

§ 5.Søkere med utenlandsk utdanning
(1) Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at denne utdanningen i nivå og omfang tilsvarer norsk utdanning som gir grunnlag for opptak. Søkere blir vurdert i samsvar med tilrådingene fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for eventuell godkjenning av høyere utdanning.
(2) Søkere med annet morsmål enn norsk eller et annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning i § 2-1 og § 2-2. Kravet om dokumentasjon av norskkunnskaper gjelder ikke for engelskspråklige studier.
(3) Søkere må dokumentere kunnskaper i engelsk tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-1 og § 2-2 og nedfelt i GSU-listen.
§ 6.Kvoter

Styret kan fastsette kvoter dersom særskilte behov tilsier en slik ordning. Kvote er et bestemt antall eller en bestemt andel av studieplassene som fordeles blant søkere som tilfredsstiller nærmere bestemte krav. Normalordningen skal være at opptak til masterstudier foretas uten bruk av kvoter.

§ 7.Rangering av søkere til masterstudier

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

(1)Søkere med bachelorgrad eller annen utdanning av 180 studiepoengs omfang som er godkjent som opptaksgrunnlag, rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle eksamener som inngår i denne utdanningen.
(2)For søkere med cand.mag.-grad, allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning eller annen utdanning som omfatter mer enn 180 studiepoeng, foretas rangeringen på grunnlag av vektet gjennomsnitt av eksamener i 180 studiepoeng. Fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang, jf. § 2 pkt. (1), skal inngå i grunnlaget for rangering. For øvrig velges de eksamener som gir gunstigst resultat for søkeren.
(3)For søkere som får godkjent realkompetanse som en del av sitt opptaksgrunnlag, gjelder rangeringsbestemmelsene gitt i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark, § 5-5 pkt. (2).
(4)Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hver karakterenhet.
(5)For omregning av karakterer for søkere som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt gjelder: 

Omregning av karakterer til poeng:

Poeng54321
Kar.ABCDE
Kar. realfag1.0-1.61.7-2.32.4-2.82.9-3.43.5-4.0
Kar. andre1.0-2.22.3-2.52.6-3.03.1-3.53.6-4.0
Kar.SMtfTfNg
Kar.Bestått
(6)Ved opptak til mastergradsutdanning, jf. § 2 pkt. (1) i denne forskrift, gis tilleggspoeng for:
a)Utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng, etter følgende regler:
-0.5 poeng for 30 studiepoeng, maksimalt 2.0 poeng.
(7)Ved opptak til erfaringsbasert mastergradsutdanning, jf. § 2 pkt. (1) i denne forskrift, gis tilleggspoeng for:
a)Utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng, etter følgende regler:
-0.5 poeng for 30 studiepoeng, maksimalt 2.0 poeng.
b)Relevant yrkeserfaring utover minstekravet på 2 år, etter følgende regler:
-0.5 poeng pr. år relevant yrkeserfaring (heltid), maksimalt 3.0 poeng.

For halv stilling i ett år gis 0.25 poeng.

(8)Tilleggspoeng for egne studenter kan gis der dette er ønskelig. Det kan gis inntil 3.0 poeng til søkere som er interne avgangsstudenter. Slik ordning fastsettes eventuelt i studieplanen.
(9)Ved lik konkurransepoengsum rangeres eldre søker foran yngre.
§ 8.Opptak utenom rangeringsreglene

Inntil 15 % av søkere kan tas opp utenom rangeringsreglene i § 7. Dette kan gjelde:

(1)der søker ikke kan poengberegnes etter rangeringsreglene i § 7 i denne forskrift
(2)søkere som dokumenterer at sykdom, funksjonshemming eller andre tungtveiende grunner gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner.
§ 9.Opptakskomité/opptaksnemnd

Opptak etter § 3 og § 8 kan foretas av en opptakskomité, opptaksnemnd eller tilsvarende.

§ 10.Klage

Klage på opptak behandles av høgskolens klagenemnd.

§ 11.Søknadsfrist

Søknadsfrist er normalt 1. mars.

Engelskspråklige masterstudier kan ha 1. februar som søknadsfrist.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.